English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Профил на купувача: Обществени поръчки до ноември 2014 г.

Сортирани по: номер    дата    заглавие   

08.12.2014 : Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдено маршрутно разписание на автобусна линия: гр. Гоце Делчев-с.

01.12.2014 : Важно съобщение относно процедура 00098-2014-0017 от регистъра на АОП!!!

Информацията и документите свързани с обществена поръчка открита процедура по чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител в две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на технически паспорти на строежите по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите на обекти от образователната и културна инфраструктура в община Гоце Делчев” и Обособена позиция №2 „Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба No 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти за обекти от образователната и културна инфраструктура в община Гоце Делчев” Обществената поръчка се финансира в рамките на проект "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г." по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007...[Повече]

Информацията и документите свързани с обществена поръчка открита процедура по чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител в две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на технически паспорти на строежите по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите на обекти от образователната и културна инфраструктура в община Гоце Делчев” и Обособена позиция №2 „Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба No 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти за обекти от образователната и културна инфраструктура в община Гоце Делчев” Обществената поръчка се финансира в рамките на проект "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г." по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Прогнозна стойност на поръчката: За обособена позиция № 1 - 77 000,00 лв. без ДДС За обособена позиция № 2 – 184 000,00лв. без ДДС Решението и обявлението за обществената поръчка са изпратени за публикуване в Регистъра за обществени поръчки на 18.11.2014 г. За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2014-0017, СЕ НАМИРАТ В СЕКЦИЯ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА СЛЕДНИЯТ АДРЕС:

http://pk.gotsedelchev.bg/index.php?pg=188&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20asc&obj_id=10
[По-малко]

28.11.2014 : Обществена поръчка възлагана по реда на чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител на „Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба No 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни прое

Заглавие Обществена поръчка възлагана по реда на чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител на „Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба No 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти за обекти от градската среда в община Гоце Делчев” На 28.11.2014 г. община Гоце Делчев обяви обществена поръчка възлагана по реда на чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител на „Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба No 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти за обекти от градската среда. Поръчката се реализира в изпълнение на проект "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.", по схема за предостав...[Повече]

Заглавие Обществена поръчка възлагана по реда на чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител на „Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба No 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти за обекти от градската среда в община Гоце Делчев”

На 28.11.2014 г. община Гоце Делчев обяви обществена поръчка възлагана по реда на чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител на „Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба No 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти за обекти от градската среда.

Поръчката се реализира в изпълнение на проект "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.", по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-02/2012. Обхват на поръчката:Настоящата поръчка ще бъде възложена в рамките на Дейност 5 по проекта. Избраният изпълнител трябва да изготви работни инвестиционни проекти за обектите, включени за рехабилитация и обновяване за следващия програмен период 2014-2020 година с финансовата подкрепа на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. в пълен обем съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 .05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Всички обекти са разположени на територията на зоните за въздействие от ИПГВР на град Гоце Делчев, одобрени с решение номер 99-00-6-2673(1) от 08.04.2013 г. на Ръководителя на УО на ОПРР. В обхвата на поръчката са включени улици и междублокови пространства, които са общинска собственост, и включват следните конкретни обекти: Обект 7: „Благоустрояване на междублокови пространства в жк "Дунав" и прилежаща улична мрежа” ; Обект 8:„Благоустрояване на междублокови пространства жк „Юг”, кв.86”; Обект 9: „Благоустрояване на междублоково пространство в кв.52"; Обект 10: „Реконструкция на ул. Бяло море и прилежащо междублоково пространство в кв.107” Обект 11: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в югозападната част на гр. Гоце Делчев" ; Обект 12: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев";в община Гоце Делчев”.

Крайна дата за получаване на оферти: 08.01.2014, 17.00 часа

Дата на отваряне на офертите: 09.01.2014, 11.00 часа

Номер от регистъра на АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333139363936


[По-малко]

18.11.2014 : Открита процедура за възлагане на обществена поръчка в две обособени позиции

С Решение №1049 от 18.11.2014г. Община Гоце Делчев обяви открита процедура по чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител в две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на технически паспорти на строежите по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите на обекти от образователната и културна инфраструктура в община Гоце Делчев” и Обособена позиция №2 „Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба No 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти за обекти от образователната и културна инфраструктура в община Гоце Делчев” Обществената поръчка се финансира в рамките на проект "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г." по Опера...[Повече]

С Решение №1049 от 18.11.2014г. Община Гоце Делчев обяви открита процедура по чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител в две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на технически паспорти на строежите по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите на обекти от образователната и културна инфраструктура в община Гоце Делчев” и Обособена позиция №2 „Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба No 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти за обекти от образователната и културна инфраструктура в община Гоце Делчев”

Обществената поръчка се финансира в рамките на проект "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г." по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Прогнозна стойност на поръчката:

За обособена позиция № 1 - 77 000,00 лв. без ДДС

За обособена позиция № 2 – 184 000,00лв. без ДДС

Решението и обявлението за обществената поръчка са изпратени за публикуване в Регистъра за обществени поръчки на 18.11.2014 г.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2014-0017.


[По-малко]

14.11.2014 : Процедура за договаряне без обявление "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Операти

Процедура за договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г."

13.11.2014 : Протокол от проведена обществена поръчка № 9034910 на Дом за стари хора гр.Гоце Делчев

05.11.2014 : Отваряне и оповестяване на ценови оферти по ОП 00098-2014-012

Във връзка с чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строителен надзор по проект„Реконструкция на улична водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с. Борово, с. Корница, с. Лъжница, с. Буково и с. Баничан“, ще се извърши на 10.11.2014 г. от 14.00 часа в залата на Общинския съвет, първия етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2.

31.10.2014 : 31.10.2014г. Договор с №80 от Регистъра на договорите за поръчка с идентификационен номер № М13-22-125 / 04.08.2014 / U-5

Договор за изпълнение на дейностите за осигуряване на информация и публичност по проект „Община Гоце Делчев – компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса”“, финансирани с договор № М13-22-125/04.08.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Публикувана публична покана на портала на обществените поръчки, на Интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки, на 16.09.2014г.с идентификационен номер 9033706.

28.10.2014 : Протокол № 1 и протокол № 2 от обществена поръчка с ID 9034016 в АОП, с предмет: "Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдено маршрутно разписание на автобусна линия: гр. Гоце Делчев - с.

Протокол № 1 и протокол № 2 от обществена поръчка с ID 9034016 в АОП, с предмет: "Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдено маршрутно разписание на автобусна линия: гр. Гоце Делчев - с. Брезница - гр. Гоце Делчев от утвърдената общинска транспортна схема на община Гоце Делчев"

24.10.2014 : Разяснения по условията на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения” във връзка с изпълнение на проект „Община Гоце Делчев – компетентна, ефективна и е

Разяснения по условията на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения” във връзка с изпълнение на проект „Община Гоце Делчев – компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса”, финансирана с договор № M13-22-125/04.08.2014г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, идентификационен номер на поръчката № М13-22-125/04.08.2014/U-6, номер на публичната покана в Регистъра на обществените поръчки в АОП: ID 9034785 от 16.10.2014 г.

23.10.2014 : Периодична доставка на гориво - газьол за отопление за нуждите на Общинска администрация и общински учебни заведения на територията на община Гоце Делчев

Периодична доставка на гориво - газьол за отопление (с акцизна ставка 50лв./1000л, съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове) за нуждите на Общинска администрация и общински учебни заведения на територията на община Гоце Делчев за отоплителен сезон 2014/2015 година.

23.10.2014 : РЕШЕНИЕ №920/22.10.2014 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

21.10.2014 : Дом за стари хора - гр.Гоце Делчев обявява публична покана по глава осем "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка чрез финансов лизинг със задължително придобиване на

Дом за стари хора - гр. Гоце Делчев обявява публична покана по глава осем "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка чрез финансов лизинг със задължително придобиване на собствеността за срок от 12 месеца на 1 брой нов, неупотребяван автомобил за нуждите на Дом за стари хора в гр. Гоце Делчев"

20.10.2014 : Във връзка с искане вх. № 3700-52/7.10.2014г. от комисия, назначена със Заповед № 828/24.09.2014 г. на Кмета на община Гоце Делчев за организиране и провеждане възлагането на обществена поръчка

Във връзка с искане вх. № 3700-52/7.10.2014г. от комисия, назначена със Заповед № 828/24.09.2014 г. на Кмета на община Гоце Делчев за организиране и провеждане възлагането на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: "Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдено маршрутно разписание на автобусна линия: гр. Гоце Делчев-с. Брезница - гр. Гоце Делчев от утвърдената общинска транспортна схема на общинаГоце Делчев"

16.10.2014 : Публична покана по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Организиране и провеждане на обучения” във връзка с изпълнение на проект „Община Гоце Делчев – компетентна, ефек

Публична покана за представяне на оферти за „Организиране и провеждане на обучения” във връзка с изпълнение на проект „Община Гоце Делчев – компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса”, финансирана с Договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-125/04.08.2014г. от Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. (ОПАК).

Идентификационен номер на поръчката: № М13-22-125/04.08.2014/U-6

Уникален номер от Регистъра на АОП:…………….

14.10.2014 : РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

14.10.2014 : СЪОБЩЕНИЕ: Във връзка с чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти.

Във връзка с чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на улична и водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с.Борово, с.Корница, с. Лъжница, с.Буково и с.Баничан“, финансирана със средства от Програма за развитие на селските райони 2007-2013, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, ще се извърши на 16.10.2014 г. от 14.00 часа в залата на Община Гоце Делчев, партерен етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2.

13.10.2014 : Договор с № 77 от Регистъра на договорите за поръчка с идентификационен номер ГД/2014/ОП/С/24

Договор за изпълнение на СМР по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Строително – монтажни работи на зала за тържества в с.Брезница, община Гоце Делчев”, с идентификационен номер на поръчкaта ГД/2014/ОП/С/24.

Публикувано обявление на електронната страница на Агенцията за обществени поръчки на 21.07.2014г. с уникален номер на поръчката 00098–2014-0013.

03.10.2014 : Договор №76 по поръчка с идентификациоен номер ГД/2014/ПП/С/30

Договор за изпълнение на СМР по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на подпорна стена на река „Туфча“ между о.т. 154 и о.т. 162 от квартал 36 по плана на село Брезница, община Гоце Делчев” с идентификационен номер на поръчкaта ГД/2014/ПП/С/30.

Уникален код на публичната покана в Агенцията за обществени поръчки e 9033094 от 27.08.2014 година.

02.10.2014 : Протоколи на Комисията по разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка с предмет: „Строително – монтажни работи на зала за тържества в с.Брезница, община Гоце Делчев”, идентификационен номер н

На 12.09.2014 г. кметът на община Гоце Делчев утвърди протоколи № 1 , № 2, № 3 и №4 за разглеждане, оценка на офертите и класиране на участниците по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително – монтажни работи на зала за тържества в с. Брезница, община Гоце Делчев”, идентификационен номер на поръчката: ГД/2014/ОП/С/24, дата на публикуване на обявлението в РОП 21.07.2014г.

29.09.2014 : Протокол и решение за прекратяване на обществена поръчка с ID 9032924 в регистъра на АОП с предмет: "Доставка чрез финансов лизинг със задължително придобиване на собствеността за срок от 12 мес

26.09.2014 : Протоколи на Комисията по разглеждане и оценка на оферти по поръчка „Изграждане на подпорна стена за възстановяване и упрепване на подпорна стена на река Туфча между о.т.154 и о.т.162” кв. 36 по плана

На 24.09.2014 г. кметът на община Гоце Делчев утвърди протоколи № 1 , № 2 и № 3 за разглеждане, оценка на офертите и класиране на участниците по процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП, чрез публична покана с предмет „Изграждане на подпорна стена за възстановяване и упрепване на подпорна стена на река Туфча между о.т.154 и о.т.162” кв. 36 по плана на село Брезница, община Гоце Делчев“, открита със Заповед №697/27.08.2014 г. на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен номер ГД/2014/ПП/С/30, номер на публичната покана в Регистъра на обществените поръчки в АОП: ID 9033094 от 27.08.2014 г.

25.09.2014 : Публична покана по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдено маршрутно разписание на автобусна линия: гр. Гоце Делчев-с.

Публична покана за представяне на оферти за „Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдено маршрутно разписание на автобусна линия: гр. Гоце Делчев-с. Брезница – гр. Гоце Делчев от утвърдената общинска транспортна схема на община Гоце Делчев”.

Уникален номер от Регистъра на АОП: ID 9034016

17.09.2014 : Договор за изпълнение на обществена поръчка с уникален номер от регистъра на АОП 9032749

16.09.2014 : Публична покана по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Изпълнение на дейностите за осигуряване на информация и публичност по проект „Община Гоце Делчев – компетентна,

Публична покана за представяне на оферти за “Изпълнение на дейностите за осигуряване на информация и публичност по проект „Община Гоце Делчев – компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса”

Уникален номер от Регистъра на АОП: ID 9033706

15.09.2014 : Протоколи на Комисията по разглеждане и оценка на оферти по поръчка „Доставка и монтаж на обзавеждане за обект Многофункционална спортна зала в гр. Гоце Делчев - УПИ ХV-2921 от квартал 98, проект одоб

На 15.09.2014 г. кметът на община Гоце Делчев утвърди протокол за разглеждане, оценка на офертите и класиране на участниците по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет „Доставка и монтаж на обзавеждане за обект Многофункционална спортна зала в гр. Гоце Делчев - УПИ ХV-2921 от квартал 98, проект одобрен с ПМС №19 от 07.02.2014 г.” и класиране на оферти, открита със заповед №702/29.08.2014 г. на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен номер ГД/2014/ПП/Д/32, номер на публичната покана в Регистъра на обществените поръчки в АОП: ID 9033171 от 29.08.2014 г.

15.09.2014 : Протоколи на Комисията по разглеждане и оценка на оферти по поръчка „Доставка и монтаж на технологично оборудване за обект Многофункционална спортна зала в гр. Гоце Делчев - УПИ ХV-2921 от квартал 98,

На 15.09.2014 г. кметът на община Гоце Делчев утвърди протоколи № 1 и № 2 за разглеждане, оценка на офертите и класиране на участниците по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет „Доставка и монтаж на технологично оборудване за обект Многофункционална спортна зала в гр. Гоце Делчев - УПИ ХV-2921 от квартал 98, проект одобрен с ПМС №19 от 07.02.2014 г.”, открита със заповед №701/29.08.2014 г. на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен номер ГД/2014/ПП/Д/31, номер на публичната покана в Регистъра на обществените поръчки в АОП: ID 9033162 от 29.08.2014 г.

15.09.2014 : Сключен Договор №72/15.09.2014 г. за изпълнение на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет „Доставка и монтаж на технологично оборудване за обект Многофункционална спортна зала в гр. Гоце Д

15.09.2014 : Сключен Договор №73/15.09.2014 г. за изпълнение на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет „Доставка и монтаж на обзавеждане за обект Многофункционална спортна зала в гр. Гоце Делчев - УПИ

12.09.2014 : Протоколи от Комисията по разглеждане и оценка на оферти по поръчка „Изпълнение на дейности по информация и публичност по проект "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 20

Утвърдени на 10.09.2014г. от Кмета на Община Гоце Делчев Протоколи №1, №2, №3 и №4 на Комисията по разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Изпълнение на дейности по информация и публичност по проект "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.", идент.номер на поръчката BG161PO001/5-02/2012/035-U-2, Уникален номер от регистъра на АОП 9032749

12.09.2014 : Сключен Договор за изпълнение на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет:„Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена

За Обособена позиция 1.

Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга=

12.09.2014 : Сключен Договор за изпълнение на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет:„Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена

Обособена позиция 2.

2. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие“,

09.09.2014 : ОБЩЕСТВЕНАПОРЪЧКА – 00098-2014-0013 ОТВАРЯНЕ А ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Община Гоце Делчев съобщава, че на 12.09.2014г. в 09.00 часа, в залата на Общинска администрация Гоце Делчев, партерен етаж в сградата на Община Гоце Делчев, ул.”Царица Йоанна” №2, ще се отвори и оповести ценовата оферта на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително – монтажни работи на зала за тържества в с.Брезница, община Гоце Делчев”, идентификационен номер на поръчката: ГД/2014/ОП/С/24, дата на публикуване на обявлението в РОП 21.07.2014г.

Съгласно критериите за оценка на офертите /икономически най-изгодна оферта/, оценките на участника по показателите Строителна програма /Псп/ са 20 точки, Гаранционен срок (Пгар.ср.) – 5 точки.

08.09.2014 : Обществена поръчка с предмет: Периодични доставки на хранителни продукти и суровини"

Публична покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Периодични доставки на хранителни продукти и суровини, осъществени чрез покупка за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Гоце Делчев ».

08.09.2014 : Разяснения по условията на обществена поръчка

Разяснения по условията на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на технологично оборудване за обект Многофункционална спортна зала в гр. Гоце Делчев - УПИ ХV-2921 от квартал 98, проект одобрен с ПМС №19 от 07.02.2014 г.”, открита със заповед №701/29.08.2014 г. на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен номер ГД/2014/ПП/Д/31, номер на публичната покана в Регистъра на обществените поръчки в АОП: ID 9033162 от 29.08.2014 г.

08.09.2014 : Сключен Договор за изпълнение на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Осигуряване на информация и публичност по проект „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, ид.№ на поръчката

03.09.2014 : Разяснения по условията на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на технологично оборудване за обект Многофункционална спортна зала в гр. Гоце Делчев - УПИ ХV-2921 от квартал 98, проект одоб

02.09.2014 : Протоколи за обществена поръчка с предмет „Изпълнение на дейностите за осигуряване на информация и публичност по проект „Оптимизиране на структурата на общинска администрация Гоце Делчев

Протоколи №1 и№2 за получаване, разглеждане и оценка на оферти и за класиране на участниците в процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет „Изпълнение на дейностите за осигуряване на информация и публичност по проект „Оптимизиране на структурата на общинска администрация Гоце Делчев”, финансирана с договор за безвъзмездна финансова помощ №13-11-46/18.10.2013 г. по Оперативна програма “Административен капацитет” 2007 – 2013 г., идентификационен номер на поръчката 13-11-46/18.10.2013/U-6, с уникален номер от Регистъра на АОП: 9032212

02.09.2014 : Протоколи от Комисията по разглеждане и оценка на получените оферти по поръчка „Осигуряване на информация и публичност по проект „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”

Утвърдени на 01.09.2014г. Протоколи №1, №2 и №3 на Комисията по разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Осигуряване на информация и публичност по проект „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, ид.№ на поръчката BG161PO001/1.4-09/2012/031-D-5, Уникален номер от регистъра на АОП 9032511

02.09.2014 : Разяснения по обществена поръчка Публична покана за представяне на оферти за „“Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на подпорна стена на река „Туфча“ между о.т. 154 и о.т. 162, к

Разяснения по обществена поръчка Публична покана за представяне на оферти за „“Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на подпорна стена на река „Туфча“ между о.т. 154 и о.т. 162, кв. 36 по плана на село Брезница, община Гоце Делчев“

29.08.2014 : Публична покана по реда на глава осма “а” за обекти по чл. 3, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Публична покана за представяне на оферти за „Доставка и монтаж на технологично оборудване за обект Многофункционална спортна зала в гр. Гоце Делчев - УПИ ХV-2921 от квартал 98

Уникален номер от Регистъра на АОП: ID 9033162

29.08.2014 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки

Публична покана за представяне на оферти за възлагане на поръчка с предмет „Доставка и монтаж на обзавеждане за обект Многофункционална спортна зала в гр. Гоце Делчев - УПИ ХV-2921 от квартал 98, проект одобрен с ПМС №19 от 07.02.2014 г.”

Уникален номер в АОП на публичната покана: ID 9033171

27.08.2014 : Публична покана по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на подпорна стена на река „Туфча“

Публична покана за представяне на оферти за „“Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на подпорна стена на река „Туфча“ между о.т. 154 и о.т. 162, кв. 36 по плана на село Брезница, община Гоце Делчев“

Уникален номер от Регистъра на АОП: ID 9033094

21.08.2014 : Публична покана по глава осем "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка чрез финансов лизинг със задължително придобиване на собствеността за срок от 12 месеца на 1 бро

Дом за стари хора - гр.Гоце Делчев обявява публична покана по глава осем "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка чрез финансов лизинг със задължително придобиване на собствеността за срок от 12 месеца на 1 брой нов, неупотребяван автомобил за нуждите на Дом за стари хора в гр.Гоце Делчев"

21.08.2014 : Сключен договор с ID 620336 в регистъра на АОП за обществените поръчки

Дом за стари хора - гр.Гоце Делчев обявява сключен договор с ID 620336 в регистъра на АОП за обществените поръчки с предмет: "Периодична доставка на готова храна по диети за нуждите на Дом за стари хора в гр.Гоце Делчев"

______________________________

18.08.2014 : 20.08.2014 - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ОБЩЕСТВЕНАПОРЪЧКА – 00098-2014-0010

Община Гоце Делчев съобщава, че на 20.08.2014г. в 11.00 часа, в залата на Общинска администрация Гоце Делчев, партерен етаж в сградата на Община Гоце Делчев, ул.”Царица Йоанна” №2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Рехабилитация на път BLG3092 отклонение на II-19 за село Долно Борово”, с идентификационен номер на поръчката: ГД/2014/ОП/С/21, уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 00098–2014-0010, публикувано обявление за обществена поръчка в РОП на 06.06.2014г.

14.08.2014 : Публична покана за представяне на оферти за „Изпълнение на дейности по информация и публичност по проект "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г."

Публична покана за представяне на оферти за „Изпълнение на дейности по информация и публичност по проект "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.", финансирана по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-02/2012/035, Уникален номер от Регистъра на АОП: 9032749

13.08.2014 : Разяснения с изх.№70-00-659/13.08.2014г. по публична покана с предмет: „Осигуряване на информация и публичност по проект „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”

Разяснения с изх.№70-00-659/13.08.2014г. по обществена поръчка, чрез публична покана по реда на глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Осигуряване на информация и публичност по проект „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, с ид. № BG161PO001/1.4-09/2012/031-D-5, Уникален номер от Регистъра на АОП: 9032511

08.08.2014 : РАЗЯСНЕНИЯ ДО УЧАСТНИЦИ

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Реконструкция на улична и водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с.Борово, с.Корница, с. Лъжница, с.Буково и с.Баничан“, финансирана със средства от Програма за развитие на селските райони 2007-2013, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Одобрена с Решение № 531 от 26.06.2014 г. Идентификационен номер на поръчката: 01/321/01428-S1, номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-2014-0011

06.08.2014 : Публична покана за представяне на оферти за „Осигуряване на информация и публичност по проект „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”

Публична покана за представяне на оферти за „Осигуряване на информация и публичност по проект „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансирана с договор за безвъзмездна финансова помощ ДБФП № BG161PO001/1.4-09/2012/031 от 20.05.2013г.

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9032511

31.07.2014 : РАЗЯСНЕНИЯ ДО УЧАСТНИЦИ-открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Реконструкция на улична и водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с.Борово, с.

РАЗЯСНЕНИЯ ДО УЧАСТНИЦИ

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Реконструкция на улична и водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с.Борово, с.Корница, с. Лъжница, с.Буково и с.Баничан“, финансирана със средства от Програма за развитие на селските райони 2007-2013, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Одобрена с Решение № 531 от 26.06.2014 г. Идентификационен номер на поръчката: 01/321/01428-S1, номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-2014-0011

30.07.2014 : Протокол от 29.07.2014 г. и Решение № 38 от 30.07.2014 г. за оценка и класиране на оферти в открита процедура с предмет "Периодична доставка на готова храна по диети за нуждите на Дом за стари хо

Дом за стари хора - гр.Гоце Делчев обявява Протокол от 29.07.2014 г. на комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по глава VІІІ"а" от ЗОП с предмет: "Периодична доставка на готова храна по диети за нуждите на Дом за стари хора в гр.Гоце Делчев"и Решение № 38 от 30.07.2014 г. на Управителя на Дома за стари хора.

24.07.2014 : Протокол по обществена поръчка, чрез публична покана по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет “Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез общес

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на Община Гоце Делчев по две обособени позиции: 1. Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга; 2. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие“, Уникален номер от Регистъра на АОП: 9031821.

24.07.2014 : Публична покана по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изпълнение на дейностите за осигуряване на информация и публичност по проект „Оптимизиране на структурата на общ

Публична покана за представяне на оферти за „Изпълнение на дейностите за осигуряване на информация и публичност по проект „Оптимизиране на структурата на общинска администрация Гоце Делчев“, съфинансирана с Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-11-46/18.10.2013 г. от Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9032212

24.07.2014 : Разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с №00098-2014-011

23.07.2014 : ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - 00098-2014-0009 ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Община Гоце Делчев съобщава, че на 25.07.2014 година в 15.30 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти на община Гоце Делчев в две обособени позиции: 1. Строителство на многофункционална спортна зала в гр. Гоце Делчев - УПИ ХV-2921 от квартал 98; 2. Благоустрояване – асфалтиране на улици в община Гоце Делчев“, открита с решение №470/31.05.2014 г. на кмета на общината, идентификационен номер ГД/2014/ОПОП/У/20, уникален номер в РОП ...[Повече]

Община Гоце Делчев съобщава, че на 25.07.2014 година в 15.30 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти на община Гоце Делчев в две обособени позиции: 1. Строителство на многофункционална спортна зала в гр. Гоце Делчев - УПИ ХV-2921 от квартал 98; 2. Благоустрояване – асфалтиране на улици в община Гоце Делчев“, открита с решение №470/31.05.2014 г. на кмета на общината, идентификационен номер ГД/2014/ОПОП/У/20, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2014-0009, дата на публикуване на обявлението в РОП – 31.05.2014 г.
[По-малко]

22.07.2014 : ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С Решение №598 от 18.07.2014г. Община Гоце Делчев обяви открита процедура с предмет : “Строително – монтажни работи на зала за тържества в с.Брезница, община Гоце Делчев”. Предвижда се изграждането на сграда на един етаж в терен, отреден за спортно игрище, кв.84 по плана на с.Брезница, община Гоце Делчев.

Решението и обявлението са публикувани на страницата в Регистъра за обществени поръчки на 21.07.2014г.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2014-0013.

18.07.2014 : ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - 00098-2014-0005

Община Гоце Делчев съобщава, че на 21.07.2014 година в 16.00 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с ”Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект „Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев” по ОП „Регионално развитие”, открита с решение №411/20.03.2014 г. на кмета на общината, идентификационен номер ГД/2014/ОПОП/У/11, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-2014-0005, дата на публикуване на обявлението в ...[Повече]

Община Гоце Делчев съобщава, че на 21.07.2014 година в 16.00 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с ”Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект „Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев” по ОП „Регионално развитие”, открита с решение №411/20.03.2014 г. на кмета на общината, идентификационен номер ГД/2014/ОПОП/У/11, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-2014-0005, дата на публикуване на обявлението в РОП – 14.04.2014 г.
[По-малко]

17.07.2014 : Публична покана по глава осем "а" от Закона за обществените поръчки

Дом за стари хора - гр.Гоце Делчев обявява публична покана по глава осем "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: "Периодична доставка на готова храна по диети за нуждите на Дом за стари хора в гр.Гоце Делчев"

14.07.2014 : РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ЗА ОБЩ. ПОРЪЧКА - 00098-2014-0011

09.07.2014 : ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - 00098-2014-0007

Община Гоце Делчев съобщава, че на 11.07.2014 година в 15.30 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Благоустрояване - асфалтиране на улици в община Гоце Делчев”, открита с решение №373/25.04.2014 г. на кмета на общината, идентификационен номер ГД/2014/ОП/С/14, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2014-0007, дата на публикуване на обявлението в РОП – 25.04.2014 г.

09.07.2014 : ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ по обществена поръчка, чрез публична покана по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет “Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез общес

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ Относно: Поискани разяснения с вх.№70-00-543/09.07.2014г. по обществена поръчка, чрез публична покана по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет “Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на Община Гоце Делчев по две обособени позиции: 1. Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга; 2. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие”, открита със заповед №567/02.07.2014г., идентификационен номер ГД/2014/ПП/У/23, Уникален номер от Регис...[Повече]

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

Относно: Поискани разяснения с вх.№70-00-543/09.07.2014г. по обществена поръчка, чрез публична покана по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет “Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на Община Гоце Делчев по две обособени позиции: 1. Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга; 2. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие”, открита със заповед №567/02.07.2014г., идентификационен номер ГД/2014/ПП/У/23, Уникален номер от Регистъра на АОП: ID 9031821, на основание чл.101б, ал.6 от Закона за обществените поръчки

Въпрос №1:

По показател С6 от обособена позиция №1 е записано, че „…в случай, че има предложение/я с цена, равна на нула, се дава/т 10 точки, за изчислението на останалите предложения се използва С6 min=0.13 лв. Моля Възложителят да потвърди, че при предложение от участник с цена равна на 0.13 лв., участникът ще получи максимален брой точки – 10 т.

Отговор на въпрос №1

Текста по показател С6 от обособена позиция №1 следва да се чете: „в случай, че има предложение/я с цена, до 0.13 лв. включително, се дава/т 10 точки, за изчислението на останалите предложение се използва С6 min=0.13 лв.

Въпрос №2

По показател Ц6 за Тарифен план 1 от обособена позиция №2, съгласно приложената логика в методиката, моля Възложителят да потвърди, че минимален брой точки се получават при предложени по-малко от 20 броя смс-и.

Отговор на въпрос №2

Потвърждаваме, че минимален брой точки се получават при предложени по-малко от 20 бр. смс-и.

Въпрос №3

По показател Ц6 за Тарифен план 2 от обособена позиция №2, съгласно приложената логика в методиката, моля Възложителят да потвърди, че минимален брой точки се получават при предложени по-малко от 50 броя смс-и.

Отговор на въпрос №3

Потвърждаваме, че минимален брой точки се получават при предложени по-малко от 50 бр. смс-и.

Въпрос №4

Моля Възложителят да потвърди, че по технически показател Т1, коефициента на умножение във формулата е 30.

Отговор на въпрос №4

Потвърждаваме, че по технически показател Т1, коефициента на умножение във формулата е 30.

Въпрос №5

Моля Възложителят да потвърди, че по технически показател Т2, коефициента на умножение във формулата е 40.

Отговор на въпрос №5

Потвърждаваме, че по технически показател Т2, коефициента на умножение във формулата е 40.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев


[По-малко]

07.07.2014 : РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ОБЩИСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА НАСТИЛКА В С. БОРОВО, С. КОРНИЦА, С. ЛЪЖНИЦА, С. БУКОВО И С. БАНИЧАН”

Община Гоце Делчев публикува Решение за промяна по обществена поръчка с предмет „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА НАСТИЛКА В С. БОРОВО, С. КОРНИЦА, С. ЛЪЖНИЦА, С. БУКОВО И С. БАНИЧАН”, Финансирана със средства от Програма за развитие на селските райони 2007-2013, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, одобрена с Решение № 531 от 26.06.2014 г., Идент. № 01/321/01428-S1, Номер на обявлението в РОП: 00098-2014-011. Промяната се отнас...[Повече]

Община Гоце Делчев публикува Решение за промяна по обществена поръчка с предмет „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА НАСТИЛКА В С. БОРОВО, С. КОРНИЦА, С. ЛЪЖНИЦА, С. БУКОВО И С. БАНИЧАН”, Финансирана със средства от Програма за развитие на селските райони 2007-2013, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, одобрена с Решение № 531 от 26.06.2014 г., Идент. № 01/321/01428-S1, Номер на обявлението в РОП: 00098-2014-011.

Промяната се отнася до отпадане на изискването за притежаване на застраховка трудова злополука. Направени са и съответните промени в сроковете за получаване на оферти, отваряне на оферти и достъп до докумантецията.

Решението за промяна е публикувано на страницата на Агенцията за обществени поръчки.


[По-малко]

04.07.2014 : СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Гоце Делчев съобщава, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.”, ще се извърши на 07.07.2014 г. от 14.00 часа в залата на Общинския съвет, първия етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2.

Петър Мутафчиев/п/

Председател на комисията

02.07.2014 : Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на Община Гоце Делчев по две обособени позиции: 1. Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга; 2. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие“, Уникален номер от Регистъра на АОП: 9031821. Обособена позиция 1: Изпълнителят следва да включи на вътрешна телефонна централа 34 поста, от които 6 с възможност за директна външна линия и изграждане на вътрешна мрежа за тези...[Повече]

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на Община Гоце Делчев по две обособени позиции: 1. Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга; 2. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие“, Уникален номер от Регистъра на АОП: 9031821.

Обособена позиция 1:

Изпълнителят следва да включи на вътрешна телефонна централа 34 поста, от които 6 с възможност за директна външна линия и изграждане на вътрешна мрежа за тези постове, както и да осигури пълна свързаност с обществената телефонна мрежа и възможност за провеждане на селищни, междуселищни, международни повиквания и повиквания към мобилни оператори, възможност за осъществяване на входящи и изходящи гласови телефонни обаждания от и към всички фиксирани и мобилни национални мрежи и към международни мрежи за провеждане на селищни, междуселищни, международни разговори и разговори към мобилни оператори.

Обособена позиция 2:

Изпълнителят следва да осигури възможност за запазване на съществуващия номерационен план, т.е. ползване на услугата „преносимост на номерата" за 108 бр. абонати (карти), като броят им може да се променя в зависимост от нуждите на възложителя при същите условия предложени от Изпълнителя.


[По-малко]

27.06.2014 : ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - 30.06.2014 Г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е . Община Гоце Делчев съобщава, че на 30.06.2014 година в 11.30 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на многофункционална спортна зала в гр. Гоце Делчев - УПИ ХV-2921 от квартал 98”, открита с решение №371/23.04.2014 г. на кмета на общината, идентификационен номер ГД/2014/ОП/С/13, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2014-0006, дата на публикуване на обявлението в РОП – 23.04.20...[Повече]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

.

Община Гоце Делчев съобщава, че на 30.06.2014 година в 11.30 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на многофункционална спортна зала в гр. Гоце Делчев - УПИ ХV-2921 от квартал 98”, открита с решение №371/23.04.2014 г. на кмета на общината, идентификационен номер ГД/2014/ОП/С/13, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2014-0006, дата на публикуване на обявлението в РОП – 23.04.2014 г.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ /п./

Председател на комисията


[По-малко]

27.06.2014 : „Извършване на строителен надзор по проект„Реконструкция на улична водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с. Борово, с. Корница, с. Лъжница, с. Буково и с. Баничан“

Извършване на строителен надзор по проект„Реконструкция на улична водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с. Борово, с. Корница, с. Лъжница, с. Буково и с. Баничан“ Финансирана със средства от Програма за развитие на селските райони 2007-2013, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, съфинансирана от eвропейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Идент. № 01/321/01428-U2, Номер на обявлението в РОП: 00098-2014-012. Предметът на настоящата поръчка е осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с. Борово, ...[Повече]

Извършване на строителен надзор по проект„Реконструкция на улична водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с. Борово, с. Корница, с. Лъжница, с. Буково и с. Баничан“

Финансирана със средства от Програма за развитие на селските райони 2007-2013, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, съфинансирана от eвропейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Идент. № 01/321/01428-U2, Номер на обявлението в РОП: 00098-2014-012.

Предметът на настоящата поръчка е осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с. Борово, с. Корница, с. Лъжница, с. Буково и с. Баничан“, финансирана със средства от Програма за развитие на селските райони 2007-2013, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, съфинансирана от eвропейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

С изпълнението на поръчката, се цели да се обезпечи законосъобразното изпълнение на строителството, чрез строителен надзор при реализацията на посочените по-горе инвестиционни проекти.

Изпълнителят на строителния надзор по обекта на поръчката ще има ангажименти, произтичащи от ЗУТ и в съответствие с всички други нормативни актове, регламентиращи особеностите и задълженията в дейността му с оглед спецификата на строителството при реализацията на проекта.

Линк за изтегляне на инвестиционните проекти: http://dox.bg/files/dw?a=afe9782c50


[По-малко]

26.06.2014 : ВАЖНО! До всички заинтересовани лица

Община Гоце Делчев уведомява всички заинтересовани лица, че от 25.06.2014 г. набирателната сметка на общината за внасяне на парични гаранции за участие и изпълнение на обществени поръчки е:

„БАНКА ДСК” ЕАД, Финансов център гр. Гоце Делчев

BIC STSABGSF

IBAN BG94STSA93003319609901

26.06.2014 : Обществена поръчка с предмет„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА НАСТИЛКА В С. БОРОВО, С. КОРНИЦА, С. ЛЪЖНИЦА, С. БУКОВО И С. БАНИЧАН”

Община Гоце Делчев обяви обществена поръчка с предмет „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА НАСТИЛКА В С. БОРОВО, С. КОРНИЦА, С. ЛЪЖНИЦА, С. БУКОВО И С. БАНИЧАН”, Финансирана със средства от Програма за развитие на селските райони 2007-2013, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, одобрена с Решение № 531 от 26.06.2014 г., Идент. № 01/321/01428-S1, Номер на обявлението в РОП: 00098-2014-011. Предвидено е изпълнение на следните р...[Повече]

Община Гоце Делчев обяви обществена поръчка с предмет „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА НАСТИЛКА В С. БОРОВО, С. КОРНИЦА, С. ЛЪЖНИЦА, С. БУКОВО И С. БАНИЧАН”, Финансирана със средства от Програма за развитие на селските райони 2007-2013, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, одобрена с Решение № 531 от 26.06.2014 г., Идент. № 01/321/01428-S1, Номер на обявлението в РОП: 00098-2014-011.

Предвидено е изпълнение на следните работи:

Извършване на частична реконструкция на водопроводната мрежа в селата Баничан, Борово, Буково, Корница и Лъжница.

Ще бъдат подменени тръбните системи и част от съоръженията действащи към момента. Общата дължина на мрежата, която ще бъде подменена е 10098 м. Новата мрежа се предвижда да бъде изградена от полиетиленови тръби.

По-важните пера от строителните работи, които се отнасят до реконструкция на водопроводната мрежа във всяко от населените места, са изброени по-долу, а останалите са съгласно КСС и техническата документация:

- Земни и укрепителни работи: рязане и разкъртване на съществуваща настилка, направа на изкопи, укрепване на изкопи, подготовка на изкопи за полагане на тръби, извозване на строителни отпадъци и земни маси.

- Строителни работи: изготвяне на кофражи, армиране, бетониране, декофриране, зидарии.

- Монтажни работи: доставка и монтаж на тръби с подходящ диаметър.

- Други: изграждане на шахти, изграждане на СВО, монтаж на пожарни хидранти.

- Предвидени са водопроводни сградни отклонения до границите на всеки частен имот, както и спирателни кранове на всички отклонения от главните клонове.

- Ще бъде направено хидравлично изпитване и дезинфекция на водопровода.

- Възстановяване на уличната настилка в засегнатите участъци.

Възстановяване и подобряване на уличната настилка на засегнатите участъци.

След подмяната на водопровода, в отделни участъци от изброените населени места, е предвидено и възстановяване на уличната настилка. Възстановавянето на настилката след изграждането на мрежата е абсолютно задължително, с оглед на крайния ефект, който цели инвестицията.

Под тръбите е предвидена пясъчна подложка с дебелина около 10 см. Над темето на тръбата с дебелина около 30 см ще се направи засипка от пясък. Останалият изкоп до кота пътно легло ще се засипе с несортирани необработени минерални материали (нестандартна баластра) на пластове с дебелина около 20 см, след което следва уплътняване до 95% от експлоатационната плътност. Следват засипка с трошен камък, битумизирана баластра и плътен асфалтобетон. При изкопите за водопровода се предвижда плътно укрепване.

Изпълнението на поръчката ще бъде поетапно както следва:

- І етап – Реконструкция на улична водопроводна мрежа в с.Борово, с.Корница, с.Лъжница и с.Буково.

- ІІ етап – Възстановяване на уличната настилка в с.Борово, с.Корница, с.Лъжница и с.Буково.

- ІІІ етап – Реконструкция на водопроводната мрежа и възстановяване на уличната настилка в с.Баничан.

Линк за изтегляне на инвестиционните проекти: http://dox.bg/files/dw?a=afe9782c50


[По-малко]

19.06.2014 : РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Разяснения по документация за участие в обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Разработване на детайлно обследване за енергийна ефективност и остойностяване на количествени сметки съгласно изискванията на Национален Доверителен Еко Фонд (НДЕФ) за проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност, който ще кандидатства за финансиране от НДЕФ. Проекта се изготвя по правилата за финансиране на НДЕФ и Министерство на околната среда и водите за Обект: ОУ „Иван Вазов” в село Буково, ЦДГ “Щастливо Детство“ в село Корница и ЦДГ № 6 „Слънце” в град Гоце Делчев”, открита със Заповед № 497 от 13.06.2014г. на кмета на общината, идентификационен номер ГД/2014/ПП/У/22, дата на публикуване на поканата в РОП ...[Повече]

Разяснения по документация за участие в обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Разработване на детайлно обследване за енергийна ефективност и остойностяване на количествени сметки съгласно изискванията на Национален Доверителен Еко Фонд (НДЕФ) за проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност, който ще кандидатства за финансиране от НДЕФ. Проекта се изготвя по правилата за финансиране на НДЕФ и Министерство на околната среда и водите за Обект: ОУ „Иван Вазов” в село Буково, ЦДГ “Щастливо Детство“ в село Корница и ЦДГ № 6 „Слънце” в град Гоце Делчев”, открита със Заповед № 497 от 13.06.2014г. на кмета на общината, идентификационен номер ГД/2014/ПП/У/22, дата на публикуване на поканата в РОП – 13.06.2014г., ID 9030506
[По-малко]

17.06.2014 : СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Гоце Делчев съобщава, че на 20.06.2014 година в 11.00 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект „Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев” по ОП „Регионално развитие”, открита с решение №165/05.03.2014 г. на кмета на общината, идентификационен номер ГД/2014/ОПОП/С/7, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2014-0002, дата на публикуване на обявлението в РОП – 06...[Повече]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Гоце Делчев съобщава, че на 20.06.2014 година в 11.00 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект „Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев” по ОП „Регионално развитие”, открита с решение №165/05.03.2014 г. на кмета на общината, идентификационен номер ГД/2014/ОПОП/С/7, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2014-0002, дата на публикуване на обявлението в РОП – 06.03.2014 г.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ /п/

Председател на комисията


[По-малко]

16.06.2014 : СЪОБЩЕНИЕ

СС Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Гоце Делчев съобщава, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.”, .”, открита с решение №208/11.03.2014 година на кмета на общината, изменена с решение №266/25.03.2014, идентификационен номер на поръчката BG161PO001/1.4-09/2012/031-S-2, уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 00098-2014-0003, ще се извърши на 18.06.2014 г. (сряда) от 11...[Повече]

СС Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Гоце Делчев съобщава, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.”, .”, открита с решение №208/11.03.2014 година на кмета на общината, изменена с решение №266/25.03.2014, идентификационен номер на поръчката BG161PO001/1.4-09/2012/031-S-2, уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 00098-2014-0003, ще се извърши на 18.06.2014 г. (сряда) от 11.00 часа в залата на Общинския съвет, първия етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ /п/

Председател на комисията


[По-малко]

13.06.2014 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Със Заповед № 497 от 13.06.2014г. Община Гоце Делчев обяви открита процедура с предмет: „Разработване на детайлно обследване за енергийна ефективност и остойностяване на количествени сметки съгласно изискванията на Национален Доверителен Еко Фонд (НДЕФ) за проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност, който ще кандидатства за финансиране от НДЕФ. Проекта се изготвя по правилата за финансиране на НДЕФ и Министерство на околната среда и водите за Обект: ОУ „Иван Вазов” в село Буково, ЦДГ “Щастливо Детство“ в село Корница и ЦДГ № 6 „Слънце” в град Гоце Делчев”, с идентификационен номер ГД/2014/ПП/У/22 Публичната покана са публикувани на страницата в Регистъра за обществени поръчки на 13.06.2014г. За достъп до пуб...[Повече]

Със Заповед № 497 от 13.06.2014г. Община Гоце Делчев обяви открита процедура с предмет: „Разработване на детайлно обследване за енергийна ефективност и остойностяване на количествени сметки съгласно изискванията на Национален Доверителен Еко Фонд (НДЕФ) за проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност, който ще кандидатства за финансиране от НДЕФ. Проекта се изготвя по правилата за финансиране на НДЕФ и Министерство на околната среда и водите за Обект: ОУ „Иван Вазов” в село Буково, ЦДГ “Щастливо Детство“ в село Корница и ЦДГ № 6 „Слънце” в град Гоце Делчев”, с идентификационен номер ГД/2014/ПП/У/22

Публичната покана са публикувани на страницата в Регистъра за обществени поръчки на 13.06.2014г.

За достъп до публичната покана, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg


[По-малко]

10.06.2014 : С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Гоце Делчев съобщава, че на 13.06.2014 година в 16.00 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект „Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев” по ОП „Регионално развитие”, открита с решение №165/05.03.2014 г. на кмета на общината, идентификационен номер ГД/2014/ОПОП/С/7, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2014-0002, дата на публикуване на обявлението в РОП – 06.03.2014 г. ...[Повече]

Община Гоце Делчев съобщава, че на 13.06.2014 година в 16.00 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект „Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев” по ОП „Регионално развитие”, открита с решение №165/05.03.2014 г. на кмета на общината, идентификационен номер ГД/2014/ОПОП/С/7, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2014-0002, дата на публикуване на обявлението в РОП – 06.03.2014 г.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ /п/

Председател на комисията


[По-малко]

06.06.2014 : ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С Решение №489 от 05.06.2014г. Община Гоце Делчев обяви открита процедура с предмет : “Рехабилитация на път BLG3092 отклонение на II-19 за село Долно Борово”, идентификационен номер на поръчката: ГД/2014/ОП/С/21.

Решението и обявлението са публикувани на страницата в Регистъра за обществени поръчки на 06.06.2014г.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2014-0010.

31.05.2014 : ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С Решение №470 от 31.05.2014 Община Гоце Делчев обяви открита процедура с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти на община Гоце Делчев в две обособени позиции: 1. Строителство на многофункционална спортна зала в гр. Гоце Делчев - УПИ ХV-2921 от квартал 98; 2. Благоустрояване – асфалтиране на улици в община Гоце Делчев“. Финансирането е осигурено от Публично-инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Прогнозната стойност на обществената поръчка в е 42 782 лева, разпределена по обособени позиции е както следва: Обособена позиция 1 - 28 198 лв. ...[Повече]

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С Решение №470 от 31.05.2014 Община Гоце Делчев обяви открита процедура с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти на община Гоце Делчев в две обособени позиции: 1. Строителство на многофункционална спортна зала в гр. Гоце Делчев - УПИ ХV-2921 от квартал 98; 2. Благоустрояване – асфалтиране на улици в община Гоце Делчев“.

Финансирането е осигурено от Публично-инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Прогнозната стойност на обществената поръчка в е 42 782 лева, разпределена по обособени позиции е както следва:

Обособена позиция 1 - 28 198 лв. без ДДС.

Обособена позиция 2 – 14 584 без ДДС при прогнозни максимални стойности за услугата строителен надзор на отделните обекти:

1.Гоце Делчев, Мусомища, Баничан и Борово – 8 333 лв. без ДДС;

2. Лъжница – 1 667 лв. без ДДС;

3. Корница – 1 667 лв. без ДДС;

4. Брезница – 1 667 лв. без ДДС;

5. Буково – 1 250 лв. без ДДС;

Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра за обществени поръчки на 31.05.2014 г.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2014-0009.

Инвестиционните проекти за обектите може да свалите от следният линк:

https://www.dropbox.com/sh/ibt7h7sszeaiolq/AAAxOIEKJAgIagcvofsbKG-ga


[По-малко]

29.05.2014 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ

Публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изкърпване на повредена настилка на улици в община Гоце Делчев” община Гоце Делчев.

Уникален номер от Регистъра на АОП: ID 9029792

27.05.2014 : Разяснение по документация за обществена поръчка с уникален номер от РОП 00098-2014-0006

23.05.2014 : Разяснение по документация за обществена поръчка с уникален номер от РОП 00098-2014-0006

21.05.2014 : 20.05.2014 : С РЕШЕНИЕ №429 ОТ 20.05.2014Г. Е ПРЕКРАТЕНА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

20.05.2014 : С РЕШЕНИЕ №429 ОТ 20.05.2014Г. Е ПРЕКРАТЕНА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С Решение №429 от 20.05.2014г. на кмета на община Гоце Делчев на основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП се прекратява открита процедура с предмет: “Строително – монтажни работи на зала за тържества в с.Брезница, община Гоце Делчев”.

Решението е публикувано на страницата в Регистъра за обществени поръчки на 20.05.2014г. с ID 604411.

20.05.2014 : Разяснение по документация за обществена поръчка с уникален номер от РОП 00098-2014-0006

Разяснение по документация за обществена поръчка с уникален номер от РОП 00098-2014-0006

13.05.2014 : Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка, чрез финансов лизинг със задължително придобиване на собствеността за срок от 24 месеца на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил за нуждите на община Гоце Делчев”.

Уникален номер от Регистъра на АОП:9029229

10.05.2014 : ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С Решение №403 от 10.05.2014г. Община Гоце Делчев обяви открита процедура с предмет : “Строително – монтажни работи на зала за тържества в с.Брезница, община Гоце Делчев”. Предвижда се изграждането на сграда на един етаж в терен, отреден за спортно игрище, кв.84 по плана на с.Брезница, община Гоце Делчев. Решението и обявлението са публикувани на страницата в Регистъра за обществени поръчки на 10.05.2014г. За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2014-0008. Инвестиционните проекти за обекта: Линк за свал...[Повече]

С Решение №403 от 10.05.2014г. Община Гоце Делчев обяви открита процедура с предмет : “Строително – монтажни работи на зала за тържества в с.Брезница, община Гоце Делчев”. Предвижда се изграждането на сграда на един етаж в терен, отреден за спортно игрище, кв.84 по плана на с.Брезница, община Гоце Делчев.

Решението и обявлението са публикувани на страницата в Регистъра за обществени поръчки на 10.05.2014г.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2014-0008.

Инвестиционните проекти за обекта: Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=826cb71e4a


[По-малко]

09.05.2014 : ВАЖНО! До всички заинтересовани лица и участници в обществени поръчки обявени от Община Гоце Делчев.

Община Гоце Делчев уведомява всички заинтересовани лица, че считано от 07.05.2014г. е променена обслужващата банка на общината и съответно набирателната сметка за внасяне на парични гаранции за участие в обявените към момента обществени поръчки.

Новата банкова сметка на Община Гоце Делчев за внасяне от участници на парични гаранции за участие в обществени поръчки е:

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД, ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

BIC: KORPBGSF

IBAN: BG48KORP92203319609901

30.04.2014 : Публична покана за представяне на оферти за „Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ, изготвяне на предложение за Устройствен правилник, проект на структура, вътрешни правила и провеж

Публична покана за представяне на оферти за „Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ, изготвяне на предложение за Устройствен правилник, проект на структура, вътрешни правила и провеждане на съпътстващите обучения в общинска администрация Гоце Делчев”

Документи за сваляне:

http://dox.bg/files/dw?a=61c7f9228e

30.04.2014 : Публична покана за представяне на оферти за „Провеждане на обучения по ГИС по проект “Повишаване на професионалната компетентност и увеличаване на ефективността на служителите от общинска администраци

Публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Провеждане на обучения по ГИС по проект “Повишаване на професионалната компетентност и увеличаване на ефективността на служителите от общинска администрация Гоце Делчев“. Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, в рамките на дейностите по Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-22-60/10.12.2013 г.

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9028855

25.04.2014 : ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С Решение №373 от 25.04.2014 Община Гоце Делчев обяви открита процедура с предмет: „Благоустрояване - асфалтиране на улици в община Гоце Делчев”. Финансирането е осигурено от Публично-инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Съгласно Постановление № 19 от 07.02.2014г. на Министерски съвет, Приложение №1 към чл. 1 ал.1 т.1 от постановлението - прогнозната стойност на обществената поръчка в нейния пълен обхват е: 1 429 166,67 лв. без вкл. ДДС, разпределена по обекти както следва: 1.Гоце Делчев, Мусомища, Баничан и Борово – 816 666,67 лв. без ДДС; 2. Лъжница - 163 333,33 лв. без ДДС; 3. Корница - ...[Повече]

С Решение №373 от 25.04.2014 Община Гоце Делчев обяви открита процедура с предмет: „Благоустрояване - асфалтиране на улици в община Гоце Делчев”.

Финансирането е осигурено от Публично-инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Съгласно Постановление № 19 от 07.02.2014г. на Министерски съвет, Приложение №1 към чл. 1 ал.1 т.1 от постановлението - прогнозната стойност на обществената поръчка в нейния пълен обхват е: 1 429 166,67 лв. без вкл. ДДС, разпределена по обекти както следва:

1.Гоце Делчев, Мусомища, Баничан и Борово – 816 666,67 лв. без ДДС;

2. Лъжница - 163 333,33 лв. без ДДС;

3. Корница - 163 333,33 лв. без ДДС;

4. Брезница - 163 333,33 лв. без ДДС;

5. Буково - 122 500,00 лв. без ДДС;

Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра за обществени поръчки на 25.04.2014 г.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2014-0007.

Инвестиционните проекти за обекта: Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=d38f811f35
[По-малко]

23.04.2014 : ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С Решение №371 от 23.04.2014 Община Гоце Делчев обяви открита процедура с предмет: „Изграждане на многофункционална спортна зала в гр. Гоце Делчев - УПИ ХV-2921 от квартал 98”. Финансирането е осигурено от Публично-инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Съгласно Постановление № 19 от 07.02.2014г. на Министерски съвет, Приложение №1 към чл. 1 ал.1 т.1 от постановлението - прогнозната стойност на обществената поръчка е: 2 763 391 лв. без ДДС Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра за обществени поръчки на 23.04.2014 г. За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на ...[Повече]

С Решение №371 от 23.04.2014 Община Гоце Делчев обяви открита процедура с предмет: „Изграждане на многофункционална спортна зала в гр. Гоце Делчев - УПИ ХV-2921 от квартал 98”.

Финансирането е осигурено от Публично-инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Съгласно Постановление № 19 от 07.02.2014г. на Министерски съвет, Приложение №1 към чл. 1 ал.1 т.1 от постановлението - прогнозната стойност на обществената поръчка е: 2 763 391 лв. без ДДС

Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра за обществени поръчки на 23.04.2014 г.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2014-0006.

Инвестиционните проекти за обекта: Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=c6f3dc4cf9


[По-малко]

15.04.2014 : Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предм

Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект „Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев” по ОП „Регионално развитие”, идентификационен номер ГД/2014/ОПОП/С/7, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2014-0002, дата на публикуване на обявлението в РОП – 06.03.2014 г.

14.04.2014 : ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

На 14.04.2014 г. Община Гоце Делчев обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект „Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект „Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев” по ОП „Регионално развитие” Изпълнението на обекта е задължителен предварителен етап за изпълнението на проект „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран с договор № BG161PO001/1.4-09/2012/031 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г. Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра за обществени поръчки на 14.04.2014 г. За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Порт...[Повече]

На 14.04.2014 г. Община Гоце Делчев обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект „Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект „Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев” по ОП „Регионално развитие”

Изпълнението на обекта е задължителен предварителен етап за изпълнението на проект „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран с договор № BG161PO001/1.4-09/2012/031 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.

Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра за обществени поръчки на 14.04.2014 г.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2014-0005.

Инвестиционните проекти за СМР за обекта: Линк за сваляне: http://dox.bg/files/dw?a=f194f7da25


[По-малко]

11.04.2014 : Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка =

Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект „Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев” по ОП „Регионално развитие”, идентификационен номер ГД/2014/ОПОП/С/7, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2014-0002, дата на публикуване на обявлението в РОП – 06.03.2014 г.

11.04.2014 : Разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изп

Разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.”

10.04.2014 : Отваряне и оповестяване на ценови оферти ОП00098-2014-0001

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Гоце Делчев съобщава, че на 14.04.2014 година в 14.00 часа в залата на Общинския съвет, първия етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Изработване на технически проект за реконструкция на местен общински път м.”Чарка”-р.„Каменица“, община Гоце Делчев”, открита с решение №96/10.02.2014 година на кмета на общината, идентификационен номер на поръчката B2.21.02-02-U-4, уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 00098-2014-0001, дата на публикуване на обявлението в РОП 1...[Повече]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Гоце Делчев съобщава, че на 14.04.2014 година в 14.00 часа в залата на Общинския съвет, първия етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Изработване на технически проект за реконструкция на местен общински път м.”Чарка”-р.„Каменица“, община Гоце Делчев”, открита с решение №96/10.02.2014 година на кмета на общината, идентификационен номер на поръчката B2.21.02-02-U-4, уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 00098-2014-0001, дата на публикуване на обявлението в РОП 10.02.2014 г.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ /п/

Председател на комисията


[По-малко]

10.04.2014 : Публична покана за обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на работно облекло за персонала в ЦНСТ, облекло, чехли и постелочен инвентар за децата в ЦНСТ”. Уникален номер от регистъра на АОП 9028120.

07.04.2014 : Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка =

Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект „Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев” по ОП „Регионално развитие”, идентификационен номер ГД/2014/ОПОП/С/7, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2014-0002, дата на публикуване на обявлението в РОП – 06.03.2014 г.

04.04.2014 : Открита процедура по ЗОП “Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни

На 04.04.2014 г. община Гоце Делчев обяви открита процедура по ЗОП с наименование “Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.” Уникален номер от регистъра на АОП: 00098-2014-0004 Предметът на настоящата поръчка е осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г. и включва изпълнение на следните дейности: 1.законосъобразно започване на строежа; 2.изпълняване функциите на координатор по безопасност и ...[Повече]

На 04.04.2014 г. община Гоце Делчев обяви открита процедура по ЗОП с наименование “Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.”

Уникален номер от регистъра на АОП: 00098-2014-0004

Предметът на настоящата поръчка е осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г. и включва изпълнение на следните дейности:

1.законосъобразно започване на строежа;

2.изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

3.осъществяване на контрол относно пълнотa и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

4.упражняване на контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с изискванията на възложителя и договора за изпълнение на строителството;

5.изготвяне на окончателен доклад за строежите съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ;

6.съставяне на технически паспорт на строежите съгласно чл. 176а и чл. 176б от ЗУТ;

7.заснемане на реконструираните обекти на основание чл. 52, ал. 4 и 5 във във връзка с чл. 34, чл. 32, ал. 1, т 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и подготовка на документи (заявление и доказателства за изпълнение на задълженията по чл. 52, ал. 4 от ЗКИР) за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР.

Строителният надзор ще се осъществява на следните строежи:

1. Реконструкция на парк „Панорама“, гр. Гоце Делчев – IIIта категория строеж

2. Реконструкция на междублоково пространство в кв. 10, УПИ I и УПИ II, гр. Гоце Делчев - IVта категория строеж

3. Реконструкция на зелени площи на ул. „Сливница“, гр. Гоце Делчев- IVта категория строеж

4. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гоце Делчев, обхващаща: Улица “Сливница”: от195-от196-от203-от-204-от361; Улица “Александър Стамболийски”: ОТ362-ОТ-361-ОТ360-ОТ359; Улица “Димо Хаджидимов”: ОТ360-ОТ431-ОТ430-ОТ432-ОТ1102; Улица “Добруджа”: ОТ427-ОТ431; Улица “Охрид”: ОТ428-ОТ429-ОТ430; ул."Петър Сарафов" ОТ1102-ОТ1100-ОТ1099-ОТ1094-ОТ1091-ОТ1084, ул."Скопие" ОТ404-ОТ1097-ОТ1098-ОТ1099-ОТ642, ул."Кирил и Методий" ОТ644-ОТ1094-ОТ1095-ОТ1096-ОТ403-подход за Болница, ул."Цар Самуил" ОТ645-ОТ1091-ОТ1090-ОТ1077, ул."Одрин" ОТ1076-ОТ1090-ОТ1096-ОТ1098, ул."Даме Груев" ОТ360-ОТ216-ОТ215-ОТ200, ул."Стою Льондев" ОТ359-ОТ358-ОТ217-ОТ218, ул."Беласица" ОТ217-ОТ215-ОТ216-ОТ214-ОТ204-ОТ205, ул."Шар планина" ОТ198/ОТ199-ОТ197ОТ/201-ОТ196/ОТ203, ул."Завоя на Черна" ОТ214-ОТ201-ОТ197-ОТ192-ОТ179, ул."Енос" ОТ193-ОТ192-ОТ191, ул."Мидия" ОТ181-ОТ179-ОТ120, ул."Стефан Веркович" ОТ118-ОТ119-ОТ114-ОТ115-ОТ116-ОТ117, ул. "Щип" ОТ195-ОТ208, ул."Щип" ОТ114-ОТ113-ОТ211, ул."Спаса Фурнаджиева" ОТ111-ОТ112-ОТ113, ул."Струга" ОТ195-ОТ194-ОТ193-ОТ118-ОТ120 - IVта категория строеж.


[По-малко]

31.03.2014 : Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изготвяне на технически спецификации и документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за проекти на община Гоце Делчев, одобрени с ПМС №19 от 07.02.2014 г.”.

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9027664

25.03.2014 : Р-ИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОП по ЗОП “Изпълнение на СМР по проект “Зелена и достъпна среда на гр. Г. Делчев”

На 25.03.2014 г. община Гоце Делчев публикува решение за промяна по обявена открита процедура по ЗОП с наименование “Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.” Към настоящото съобщение е приложена като прикачен файл променена „Методика за определяне на комплексната оценка на офертите“ Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с решението за промяна на електронната страница на агенцията за обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&u...[Повече]

На 25.03.2014 г. община Гоце Делчев публикува решение за промяна по обявена открита процедура по ЗОП с наименование “Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.”

Към настоящото съобщение е приложена като прикачен файл променена „Методика за определяне на комплексната оценка на офертите“

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с решението за промяна на електронната страница на агенцията за обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333130303637

Уникален номер от регистъра на АОП: 00098-2014-0003


[По-малко]

17.03.2014 : Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

„Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект „Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев” по ОП „Регионално развитие”. На 06.03.2014 г. Община Гоце Делчев обяви открита процедура с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект „Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев” по ОП „Регионално развитие”. Улиците включени в проекта са: ул. Енос- 190 м; ул. Шар планина - 371 м; ул. Даме Груев - 333 м; ул. Завоя на Черна -396 м; ул. Щип -268 м; ул. Добруджа- 103 м; ул. Одрин- 405 м; ул. Кирил и Методий -77 м; ул. Самуил -169 м; ул. Стойо Льондев - 232 м; ул. Струга- 210 м; ул. Сливница -3...[Повече]

„Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект „Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев” по ОП „Регионално развитие”.

На 06.03.2014 г. Община Гоце Делчев обяви открита процедура с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект „Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев” по ОП „Регионално развитие”. Улиците включени в проекта са: ул. Енос- 190 м; ул. Шар планина - 371 м; ул. Даме Груев - 333 м; ул. Завоя на Черна -396 м; ул. Щип -268 м; ул. Добруджа- 103 м; ул. Одрин- 405 м; ул. Кирил и Методий -77 м; ул. Самуил -169 м; ул. Стойо Льондев - 232 м; ул. Струга- 210 м; ул. Сливница -373 м; ул. Ал. Стамболийски - 48 м; ул. Димо Хаджидимов -269 м; ул. Димо Хаджидимов -183 м; ул. Петър Сарафов -507 м; ул. Мидия- 189 м; ул. Ал. Стамболийски - 66 м.

Обществената поръчка се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Изпълнението на обекта, предмет на поръчката, е задължителен предварителен етап за изпълнението на проект „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран с договор № BG161PO001/1.4-09/2012/031 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.

Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра за обществени поръчки на 06.03.2014 г.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2014-0002.

Инвестиционните проекти за обекта: Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=a2f2b198ee


[По-малко]

11.03.2014 : Открита процедура по ЗОП “Изпълнение на СМР по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”

На 11.02.2014 г. община Гоце Делчев обяви открита процедура по ЗОП с наименование “Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.” Уникален номер от регистъра на АОП: 00098-2014-0003 Предметът на настоящата поръчка включва изпълнение на строителни и монтажни работи за: -реконструкция на парк, зелени площи и междублоково пространство; -реконструкция и рехабилитация на улична мрежа. Предметът на поръчката включва изграждане на следните строежи: 1. строеж „Реконструкция на парк „Панорама“, гр. Гоце Делчев” – III-та категория съгласно ЗУТ. 2. строеж „Реконструкция на междублоково ...[Повече]

На 11.02.2014 г. община Гоце Делчев обяви открита процедура по ЗОП с наименование “Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.”

Уникален номер от регистъра на АОП: 00098-2014-0003

Предметът на настоящата поръчка включва изпълнение на строителни и монтажни работи за: -реконструкция на парк, зелени площи и междублоково пространство; -реконструкция и рехабилитация на улична мрежа. Предметът на поръчката включва изграждане на следните строежи: 1. строеж „Реконструкция на парк „Панорама“, гр. Гоце Делчев” – III-та категория съгласно ЗУТ. 2. строеж „Реконструкция на междублоково пространство в кв. 10, УПИ I и УПИ II, гр. Гоце Делчев” – IV-та категория съгласно ЗУТ. 3. строеж „Реконструкция на зелени площи на ул. „Сливница“, гр. Гоце Делчев” – IV-та категория съгласно ЗУТ. 4. строеж :Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гоце Делчев”, включващ следните подобекти:: Улица “Сливница”: от195-от196-от203-от-204-от361; Улица “Александър Стамболийски”: ОТ362-ОТ-361-ОТ360-ОТ359; Улица “Димо Хаджидимов”: ОТ360-ОТ431-ОТ430-ОТ432-ОТ1102; Улица “Добруджа”: ОТ427-ОТ431; Улица “Охрид”: ОТ428-ОТ429-ОТ430; ул."Петър Сарафов" ОТ1102-ОТ1100-ОТ1099-ОТ1094-ОТ1091-ОТ1084, ул."Скопие" ОТ404-ОТ1097-ОТ1098-ОТ1099-ОТ642, ул."Кирил и Методий" ОТ644-ОТ1094-ОТ1095-ОТ1096-ОТ403-подход за Болница, ул."Цар Самуил" ОТ645-ОТ1091-ОТ1090-ОТ1077, ул."Одрин" ОТ1076-ОТ1090-ОТ1096-ОТ1098, ул."Даме Груев" ОТ360-ОТ216-ОТ215-ОТ200, ул."Стою Льондев" ОТ359-ОТ358-ОТ217-ОТ218, ул."Беласица" ОТ217-ОТ215-ОТ216-ОТ214-ОТ204-ОТ205, ул."Шар планина" ОТ198/ОТ199-ОТ197ОТ/201-ОТ196/ОТ203, ул."Завоя на Черна" ОТ214-ОТ201-ОТ197-ОТ192-ОТ179, ул."Енос" ОТ193-ОТ192-ОТ191, ул."Мидия" ОТ181-ОТ179-ОТ120, ул."Стефан Веркович" ОТ118-ОТ119-ОТ114-ОТ115-ОТ116-ОТ117, ул. "Щип" ОТ195-ОТ208, ул."Щип" ОТ114-ОТ113-ОТ211, ул."Спаса Фурнаджиева" ОТ111-ОТ112-ОТ113, ул."Струга" ОТ195-ОТ194-ОТ193-ОТ118-ОТ120 – IV - та категория съгласно ЗУТ.

Линк за сваляне на работните проекти: http://dox.bg/files/dw?a=e3f8984c8b


[По-малко]

05.03.2014 : :„Подготовка на документации за провеждане на обществени поръчки по проект: „Подобряване ефективност

Община Гоце Делчев обяви Публична покана с предмет „Подготовка на документации за провеждане на обществени поръчки по проект: „Подобряване ефективността на Общинската администрация – Гоце Делчев”, уникален номер от регистъра на обществените поръчки: ID 9026550.

05.03.2014 : Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: Изготвяне на технически спецификации и документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите в рамките на проект "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.".

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9023549

05.03.2014 : Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП

Публична покана за представяне на оферти за „Изпълнение на дейностите за осигуряване на информация и публичност по проект „Повишаване на професионалната компетентност и увеличаване на ефективността на служителите от общинска администрация Гоце Делчев“, съфинансирана с Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-22-60/10.12.2013г. от Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9026552

28.02.2014 : Разяснения по документацията за участие в открита процедура

Разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изработване на технически проект за реконструкция на местен общински път м.“Чарка-р.“Каменица“, община Гоце Делчев“, Открита с Решение №96 от 10.02.2014 г., на Кмета на община Гоце Делчев, уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2014-0001

20.02.2014 : Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществени

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка на работно облекло и обувки за служителите в системата на училищното и детското здравеопазване”.

Уникален номер от Регистъра на АОП:9026055

19.02.2014 : Публична покана по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изпълнение н

Публична покана по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност по проект „Предоставяне на социална услуга ЦНСТ за деца и младежи с увреждания”, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.12-0027-С0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

17.02.2014 : Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Доставка на храни и суровини, чрез покупка за нуждите на Целодневна детска градина № 6 „Слънце“ гр.Гоце Делчев.

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9025863

13.02.2014 : Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Доставка на храни и суровини, чрез покупка за нуждите на Обединено детско заведение № 3 „Детелина“ гр.Гоце Делчев.

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9025791

10.02.2014 : Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА

Община Гоце Делчев обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проект за реконструкция на местен общински път м.“Чарка“-р. „Каменица“, общ.Гоце Делчев, в т.ч.: 1. Извършване на обследване по реда на чл.176в и съставяне на технически паспорт по реда на чл.176а, във връзка с чл.148, ал.13 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); 2. Изработване на проект на подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план на обекта; 3. Инженерно-геоложки доклад за обекта; 4. Инвестиционен проект във фаза “Технически проект” за обекта; 5. Изработване на Техническа спецификация за възлагане на изпълнението на строителството на обекта. За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала ...[Повече]

Община Гоце Делчев обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проект за реконструкция на местен общински път м.“Чарка“-р. „Каменица“, общ.Гоце Делчев, в т.ч.:

1. Извършване на обследване по реда на чл.176в и съставяне на технически паспорт по реда на чл.176а, във връзка с чл.148, ал.13 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

2. Изработване на проект на подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план на обекта;

3. Инженерно-геоложки доклад за обекта;

4. Инвестиционен проект във фаза “Технически проект” за обекта;

5. Изработване на Техническа спецификация за възлагане на изпълнението на строителството на обекта.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2014-0001.


[По-малко]

07.02.2014 : Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Доставка на храни и суровини, чрез покупка за нуждите на Целодневна детска градина № 5 „Брезичка”.

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9025586

26.11.2013 : Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществени

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка на работно облекло и обувки за служителите в Общинска администрация град Гоце Делчев”.

Уникален номер от Регистъра на АОП:9622838

28.10.2013 : Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП

Публична покана при условията и реда на глава осма "а" от ЗОП за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на храни и суровини, чрез покупка за нуждите на Целодневна детска градина „Слънце” град Гоце Делчев”.

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9021554

14.10.2013 : Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Доставка на храни и суровини, чрез покупка за нуждите на Обединено детско заведение № 3 „Детелина”.

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9021003

09.10.2013 : Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Доставка на храни и суровини, чрез покупка за нуждите на Целодневна детска градина № 5 „Брезичка”.

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9020863

02.09.2013 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОДИТ НА ПРОЕКТИ ПО ОПРР

Публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Изпълнение на предвидена в договор за безвъзмездна финансова помощ дейност “Одит на проект“, съфинансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител за дейност 5 „Одит на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, ДБФП № BG161PO001/1.4-07/2010/015, с идентификационен номер № BG161PO001/1.4-07/20...[Повече]

Публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Изпълнение на предвидена в договор за безвъзмездна финансова помощ дейност “Одит на проект“, съфинансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител за дейност 5 „Одит на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, ДБФП № BG161PO001/1.4-07/2010/015, с идентификационен номер № BG161PO001/1.4-07/2010/015-U-8;

Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за дейност 3 „Одит на проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността“ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, ДБФП № BG161PO001/1.1-12/2011/004, с идентификационен номер №BG161PO001/1.1-12/2011/004-U-10;

Обособена позиция 3: „Избор на изпълнител за дейност 7 „Одит на проект „Преустройство и преоборудване на помещения в МБАЛ „Иван Скендеров“, гр. Гоце Делчев” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, ДБФП №BG161PO001/1.1-11/2011/015, с идентификационен номер № BG161PO001/1.1-11/2011/015-U-7;

Обособена позиция 4: „Избор на изпълнител за дейност 5 „Одит на проект „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев” по схема Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, ДБФП № BG161PO001/1.4-09/2012/031, с идентификационен номер № BG161PO001/1.4-09/2012/031-U-2;

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9019511


[По-малко]

06.08.2013 : ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ – 09.08.2013Г.

Община Гоце Делчев съобщава, че на 09.08.2013г. в 11.00 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на Общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул.”Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на оборудване, съоръжения и обзавеждане на Център за настаняване от семеен тип”, по проект „Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността”, финансиран с договор номер BG161PO001/1.1-12/2011/004 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2...[Повече]

Община Гоце Делчев съобщава, че на 09.08.2013г. в 11.00 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на Общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул.”Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на оборудване, съоръжения и обзавеждане на Център за настаняване от семеен тип”, по проект „Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността”, финансиран с договор номер BG161PO001/1.1-12/2011/004 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”, идентификационен номер BG161PO001/1.1-12/2011/004-D-1, уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 00098 – 2013 - 0009, публикувано обявление за обществена поръчка в РОП на 11.06.2013г.
[По-малко]

06.08.2013 : Публична покана за изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност

Публична покана по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност по проект „Създаване на социално предприятие „Обществена пералня““, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.02-0031-C0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Уникален номер от Регистъра на АОП: ID 9018455.

06.08.2013 : Публична покана за изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност .

Публична покана по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност по проект „Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността”, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/004 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013”.

Уникален номер от Регистъра на АОП: ID 9018460.

19.07.2013 : ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - 22.07.2013 Г.

Община Гоце Делчев съобщава, че на 22.07.2013 година в 13.30 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на обект: ремонт и реконструкция на път Брезница-Чарка, община Гоце Делчев”, открита с решение №411 на 20.05.2013 година на кмета на общината, идентификационен номер B2.21.02-02-U-3, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-2013-0008, дата на публикуване на обявлението в РОП – 20.05...[Повече]

Община Гоце Делчев съобщава, че на 22.07.2013 година в 13.30 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на обект: ремонт и реконструкция на път Брезница-Чарка, община Гоце Делчев”, открита с решение №411 на 20.05.2013 година на кмета на общината, идентификационен номер B2.21.02-02-U-3, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-2013-0008, дата на публикуване на обявлението в РОП – 20.05.2013 г.
[По-малко]

12.07.2013 : Публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка по реда на глава осма „а” от Закона з

Публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Поддържане и ремонт на уличното осветление на територията на община Гоце Делчев” община Гоце Делчев.

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9017644

11.07.2013 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУ

Публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност по проект “Re - enforce Optimal Actions and Development Strategies, с акроним ROADS”, финансиран с договор № B2.21.02 по Програмата за европейско териториално сътрудничество “Гърция - България 2007-2013”.

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9017591

05.07.2013 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ НА ПРОЕКТ „КУЛТУРНА МОЗАЙКА „НЕВРОКОП

Публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП с предмет: “Избор на изпълнител за дейност „Одит на проект „Културна мозайка „Неврокопски панаир”, финансиран с договор № BG161PO001/1.1-10/2010/032 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.”

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9017384

28.06.2013 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУ

Публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност по проект „Преустройство и преоборудване на помещения в МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев”, финансиран с договор № BG161PO001/1.1-11/2011/015 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.”

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9017114

11.06.2013 : „Закупуване на оборудване, съоръжения и обзавеждане на Център за настаняване от семеен тип”

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура с предмет: „Закупуване на оборудване, съоръжения и обзавеждане на Център за настаняване от семеен тип”, по проект „Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността”, финансиран с договор номер BG161PO001/1.1-12/2011/004 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”. Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра за обществени поръчки на 11.06.2013 г. За достъп до обявлението з...[Повече]

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура с предмет: „Закупуване на оборудване, съоръжения и обзавеждане на Център за настаняване от семеен тип”, по проект „Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността”, финансиран с договор номер BG161PO001/1.1-12/2011/004 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”.

Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра за обществени поръчки на 11.06.2013 г.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2013-0009.


[По-малко]

07.06.2013 : ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - 10.06.2013 Г.

Община Гоце Делчев съобщава, че на 10.06.2013 година в 13.30 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт и реконструкция на път „BLG 3099/Брезница – м.Чарка”, община Гоце Делчев”, открита с решение №266 на 28.03.2013 година на кмета на общината, идентификационен номер B2.21.02-02-S-2, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-2013-0007, дата на публикуване на обявлението в РОП – 29.03.2013 г.

07.06.2013 : “Периодична доставка на готова храна по диети за нуждите на Дом за стари хора в гр.Гоце Делчев ”

22.05.2013 : ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - 23.05.2013 г.

Община Гоце Делчев съобщава, че на 23.05.2013г. в 15.00 часа в зала №1, на партерния етаж на Общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул.”Царица Йоанна” №2 ще се отворят и оповестят ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на оператор/изпълнител на дейности по комплексно разрешително N353-Н1/2012 г. и стопанисване на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово”, уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 00098 – 2013 - 0006, публикувано обявление за обществена поръчка в РОП на 07.03.2013г.

20.05.2013 : ”ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕКОНСТРУК

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на обект: ремонт и реконструкция на път Брезница-Чарка, община Гоце Делчев”, в т.ч. изпълнението следните дейности, които са свързани с извършването на консултантската услуга в пълен обем: Етап – изпълнение на строежа: - дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; - упражняване на строителен надзор по време на строителството; - координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация; - контрол на Строителните продукти, влагани в Ст...[Повече]

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на обект: ремонт и реконструкция на път Брезница-Чарка, община Гоце Делчев”, в т.ч. изпълнението следните дейности, които са свързани с извършването на консултантската услуга в пълен обем:

Етап – изпълнение на строежа:

- дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- упражняване на строителен надзор по време на строителството;

- координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;

- контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените строително - ремонтни работи;

- отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР (удостоверяване на количественото изпълнение на СМР);

Заключителен етап:

- съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на Строежа в експлоатация;

- изготвяне на доклад – Технически паспорт на строежа, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г.

Обществената поръчка се финансира с договор за безвъзмездна финансова помощ B2.21.02 от 17.02.2012 г. по Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 – 2013”, Проект “Re-enforce Optimal Actions and Development Strategies”, с акроним ROADS.

Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра за обществени поръчки на 20.05.2013 г.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2013-0008.

Инвестиционните проекти за обекта: Линк за сваляне: http://dox.bg/files/dw?a=69318d3254


[По-малко]

13.05.2013 : ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - 15.05.2013 Г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Гоце Делчев съобщава, че на 15.05.2013 година в 13.30 часа в залата на Общинския съвет, първия етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Художествено-пространствено оформление и доставка на оборудване за Общински исторически музей гр. Гоце Делчев”, открита с решение №197/03.04.2012 година на кмета на общината, идентификационен номер на поръчката CULREG/2012/U-6, уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 00098-2012-0006, дата на публикуване на обявлението в РОП 04.0...[Повече]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Гоце Делчев съобщава, че на 15.05.2013 година в 13.30 часа в залата на Общинския съвет, първия етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Художествено-пространствено оформление и доставка на оборудване за Общински исторически музей гр. Гоце Делчев”, открита с решение №197/03.04.2012 година на кмета на общината, идентификационен номер на поръчката CULREG/2012/U-6, уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 00098-2012-0006, дата на публикуване на обявлението в РОП 04.04.2012 г.

.

МАРИАНА УСТАИЛИЕВА /п/

Председател на комисията


[По-малко]

30.04.2013 : ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - 09.05.2013 Г.

Община Гоце Делчев съобщава, че на 09.05.2013 година в 12.30 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицинско оборудване за нуждите МБАЛ “Иван Скендеров” ЕООД, община Гоце Делчев”, открита с решение №105/12.02.2013 г. на кмета на общината,идентификационен номер BG161PO001/1.1-11/2011/015-D-4, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-2013-0004, дата на публикуване на обявлението в РОП – 13.02.2013...[Повече]

Община Гоце Делчев съобщава, че на 09.05.2013 година в 12.30 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицинско оборудване за нуждите МБАЛ “Иван Скендеров” ЕООД, община Гоце Делчев”, открита с решение №105/12.02.2013 г. на кмета на общината,идентификационен номер BG161PO001/1.1-11/2011/015-D-4, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-2013-0004, дата на публикуване на обявлението в РОП – 13.02.2013 г.
[По-малко]

30.04.2013 : Публична покана за представяне на оферти за извършване на строително – монтажни работи на обект „Обо

Публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Реконструкция на съществуваща сграда на обект „Обособяване на Защитено жилище” гр. Гоце Делчев – ІІ етап, довършителни работи”

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9015046

19.04.2013 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА СТРОЙТЕЛСТВО НА ОБЕКТ

Публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изкърпване на повредена настилка на улици в община Гоце Делчев и рехабилитация на път BLG3098 отклонение на ІІ-19 за село Господинци от о.т. 18 до о. т. 31” община Гоце Делчев.

Уникален номер от Регистъра на АОП: 901463

18.04.2013 : ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ – 23.04.2013г.

Община Гоце Делчев съобщава, че на 23.04.2013г. в 11.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, партерен етаж, зала №1 в сградата на Общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Обществена поръчка с предмет „Реконструкция и ремонт на помещения в МБАЛ “Иван Скендеров” ЕООД гр. Гоце Делчев”, идентификационен номер на поръчката BG161PO001/1.1-11/2011/015-S-3, финансиран с договор номер BG161РО001/1.1-11/2011/015 “Преустройство и преоборудване на помещения в МБАЛ “Иван Скендеров””, който се осъществява с финансовата подк...[Повече]

Община Гоце Делчев съобщава, че на 23.04.2013г. в 11.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, партерен етаж, зала №1 в сградата на Общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Обществена поръчка с предмет „Реконструкция и ремонт на помещения в МБАЛ “Иван Скендеров” ЕООД гр. Гоце Делчев”, идентификационен номер на поръчката BG161PO001/1.1-11/2011/015-S-3, финансиран с договор номер BG161РО001/1.1-11/2011/015 “Преустройство и преоборудване на помещения в МБАЛ “Иван Скендеров””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, бюджетна линия: BG161PO001/1.1-11/2011, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-2013-0002, публикувано обявление за обществена поръчка в РОП на 15.01.2013 г.
[По-малко]

15.04.2013 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ НА ПРОЕКТ

Публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Извършване на одит на проект „Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион Гоце Делчев-Просочани”, с акроним CULREG, финансиран с договор №В1.12.05 от 30.03.2011 г. по Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 – 2013”.

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9014413

15.04.2013 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ НА ПРОЕКТ

Публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП с предмет: “Извършване на одит на проект „Предотвратяване на наводнения в община Гоце Делчев от разлива на река Мусомишка и Туфча”, финансиран с договор № BG161PO001/1.4-06/2010/035 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.”

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9014405

01.04.2013 : ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - 04.04.2013

На 04.04.2013 година в 14.00 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на финансова институция за предоставяне на кредит в размер на 500 000 лева за нуждите на община Гоце Делчев”, идентификационен номер ГД/2013/ОП/У/5, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-2013-0005, дата на публикуване на обявлението в РОП -20.02.2013 г.,

01.04.2013 : ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ – 03.04.2013г.

Община Гоце Делчев съобщава, че на 03.04.2013г. в 14.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, първи етаж в сградата на Общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул.”Царица Йоанна” №2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на изпълнение на строително-монтажни работи на ЦНСТ, по проект „Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността”, финансиран с договор номер BG161PO001/1.1-12/2011/004 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1...[Повече]

Община Гоце Делчев съобщава, че на 03.04.2013г. в 14.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, първи етаж в сградата на Общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул.”Царица Йоанна” №2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на изпълнение на строително-монтажни работи на ЦНСТ, по проект „Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността”, финансиран с договор номер BG161PO001/1.1-12/2011/004 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”, уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 00098 – 2013 - 0003, публикувано обявление за обществена поръчка в РОП на 04.02.2013г.
[По-малко]

29.03.2013 : Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на „Ремонт и реконструкция на път „BLG 3099/Брезница – м.Ча

На 29.03.2013 г. Община Гоце Делчев обяви открита процедура с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на „Ремонт и реконструкция на път „BLG 3099/Брезница – м.Чарка”, Община Гоце Делчев” и наименование на поръчката: „Ремонт и реконструкция на път „BLG 3099/Брезница – м.Чарка”, Община Гоце Делчев”. Основната цел на поръчката е да се изпълнят строително монтажни работи за възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка и част от пътното тяло на път BLG 3099/Брезница – м.Чарка”, Община Гоце Делчев, наричан по-долу обект, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване в разглеждания участък. ...[Повече]

На 29.03.2013 г. Община Гоце Делчев обяви открита процедура с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на „Ремонт и реконструкция на път „BLG 3099/Брезница – м.Чарка”, Община Гоце Делчев” и наименование на поръчката: „Ремонт и реконструкция на път „BLG 3099/Брезница – м.Чарка”, Община Гоце Делчев”.

Основната цел на поръчката е да се изпълнят строително монтажни работи за възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка и част от пътното тяло на път BLG 3099/Брезница – м.Чарка”, Община Гоце Делчев, наричан по-долу обект, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване в разглеждания участък.

Инвестиционните проекти за обекта: Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=2d892358a3


[По-малко]

26.03.2013 : ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ - 27.03.2013 Г.

На 27.03.2013 година в 11.00 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” №2 ще се отворят подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицинско оборудване за нуждите МБАЛ “Иван Скендеров” ЕООД, община Гоце Делчев”, открита с решение №105/12.02.2013 г. на кмета на общината,идентификационен номер BG161PO001/1.1-11/2011/015-D-4, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-2013-0004, дата на публикуване на обявлението в РОП – 13.02.2013 г.

21.03.2013 : НОВА БАНКОВА СМЕТКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Банковата сметка на община Гоце Делчев за заплащане на документации за участие в обществени поръчки е:

"Търговска банка Д" АД

IBAN BG23DEMI92408400095190

BIC DEMIBGSF

код за вид плащане 444000

07.03.2013 : „Избор на оператор/изпълнител на дейности по комплексно разрешително N353-Н1/2012 г. и стопанисване

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование „Избор на оператор/изпълнител на дейности по комплексно разрешително N353-Н1/2012 г. и стопанисване на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово”. Основните дейности, включени в обхвата на поръчката са: изпълнение на всички дейности предвидени в комплексно разрешително N353-Н1/2012 г., осигуряване на условия за третиране (депониране) на около 14 000 тона отпадък годишно от общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, както и осигуряване на условия за допълнително третиране (депониране) на отпадъци, постъпващи на регионалното депо въз основа на решение по чл. 26, ал. 1, т. 9 от ЗУО на регионалното сдружен...[Повече]

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование „Избор на оператор/изпълнител на дейности по комплексно разрешително N353-Н1/2012 г. и стопанисване на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово”.

Основните дейности, включени в обхвата на поръчката са: изпълнение на всички дейности предвидени в комплексно разрешително N353-Н1/2012 г., осигуряване на условия за третиране (депониране) на около 14 000 тона отпадък годишно от общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, както и осигуряване на условия за допълнително третиране (депониране) на отпадъци, постъпващи на регионалното депо въз основа на решение по чл. 26, ал. 1, т. 9 от ЗУО на регионалното сдружение на общините, и включват поддържане и извършване на дейностите по осигуряване на:

- приемане на сметоизвозващите автомобили, проверка и регистриране на входящите отпадъци;

- третиране на отпадъците чрез пробутване, разстилане, уплътняване на отпадъците с компактор;

- ежедневно и междинно покритие;

- периодично почистване на ретензионния басейн от наноси;

- поддържане на помпената шахта и колектора за дренажни води в изправност;

- кладенци за събиране на газ;

- управление на инфилтрата;

- управление на сметищните газове;

- управление на повърхностните води;

- охрана и охранителна дейност;

- мониторинг;

- изготвяне на отчети, водене на записи и оказване на съдействие на собственика на депото за изпълнение на задълженията му по Закона за управление на отпадъците;

- поддържане на площадковото осветление;

- поддържане на административната сграда, оградата, вътрешните пътища, цялата съпътстваща инфраструктура на територията на депото;

- гарантиране на безопасни и здравословни условия на труд;

- квалифициран персонал и необходимата механизация за обслужване на депото.

Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра за обществени поръчки на 07.03.2013 г.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2013-0006.

Техническа спецификация, инструкция за експлоатация на депо, комплексно разрешително № 353-Н1/2012 и инструкция за експлоатация за пречиствателно съоръжение на инфилтрат:

Линк за сваляне: http://dox.bg/files/dw?a=54b1566e8e


[По-малко]

04.03.2013 : ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - 06.03.2013

Община Гоце Делчев съобщава, че на 06.03.2013 година в 14.00 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнение на строително – монтажните работи за обект “Изграждане на крайградски парк с обособени зони за отдих, спорт, игри и забавления”, идентификационен номер IT-PROTECTED/2013/ОП/У/2, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-2013-0001, публикувано обявление за обществена поръчка в РОП на 14.01.2013 г.

20.02.2013 : „Избор на финансова институция за предоставяне на кредит в размер на 500 000 лева за нуждите на общи

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с „Избор на финансова институция за предоставяне на кредит в размер на 500 000 лева за нуждите на община Гоце Делчев” при следните условия: 1. Размер на кредита – 500 000 (петстотин хиляди) лева. 2. Валута на кредита – Български лева (BGN). 3. Вид на дълга: дългосрочен, поет с договор за общински заем. 4. Срок на кредита – краен срок на погасяване до 40 (четиридесет) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 5. Източници на погасяване на главницата - чрез плащания от Управляващият орган, съгласно договори за бъдещ...[Повече]

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с „Избор на финансова институция за предоставяне на кредит в размер на 500 000 лева за нуждите на община Гоце Делчев” при следните условия:

1. Размер на кредита – 500 000 (петстотин хиляди) лева.

2. Валута на кредита – Български лева (BGN).

3. Вид на дълга: дългосрочен, поет с договор за общински заем.

4. Срок на кредита – краен срок на погасяване до 40 (четиридесет) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

5. Източници на погасяване на главницата - чрез плащания от Управляващият орган, съгласно договори за бъдещи вземания по договор за безвъзмездна помощ №ESF-1103-08-D0016 за осигуряване на заетост по проект „Нов избор – развитие и реализация”, договор №ВG051РО001-5.1.04-0152-С0001 по проект „Подобряване на грижите за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора в община Гоце Делчев”, схема „Помощ в дома”, договор за безвъзмездна финансова помощ №BG051PO001-5.1.02-0031-C001 „Създаване на социално предприятие „Обществена пералня”, схема „Нови възможности, трите договора по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и очакваните собствени приходи определени с чл. 6 от Закона за общинския дълг.

6. Лихвен процент – Годишният лихвен процент не може да е по-голям от 7%. Същият е фиксиран за целия срок на договора за кредит.

7. Наказателна лихва при просрочие – в случай на неплащане от Възложителя на погасителна вноска по главница и лихва, просрочената сума ще се олихвява с лихва за просрочие, формирана като сбор от лихвения процент по т. 7, завишен с надбавка, предложена от участниците, която не може да е по-висока от 2% годишно.

8. Такси и комисионни:

- такса за обработка и управление на кредит - платима еднократно върху размера на кредита преди първото усвояване на средства от него, която не може да бъде повече от 0,5% от стойността на кредита.

- комисионна ангажимент върху неусвоената част от кредита не повече от 0,5% годишно върху неусвоената част, платима месечно.

- еднократна такса за разглеждане на документи – не повече от 0,1% от стойността на кредита.

9. Без такса, комисионни, неустойки, санкции или други при предсрочно погасяване на кредита.

10. Обезпечение – залог върху вземания на Община Гоце Делчев по договор за безвъзмездна помощ №ESF-1103-08-D0016 за осигуряване на заетост по проект „Нов избор – развитие и реализация”, договор №ВG051РО001-5.1.04-0152-С0001 по проект „Подобряване на грижите за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора в община Гоце Делчев”, схема „Помощ в дома”, договор за безвъзмездна финансова помощ №BG051PO001-5.1.02-0031-C001 „Създаване на социално предприятие „Обществена пералня”, схема „Нови възможности, трите договора по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг.

Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра за обществени поръчки на 20.02.2013 г.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2013-0005.


[По-малко]

13.02.2013 : „Доставка на медицинско оборудване за нуждите МБАЛ “Иван Скендеров” ЕООД, община Гоце Делчев” BG161P

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование „Доставка на медицинско оборудване за нуждите МБАЛ “Иван Скендеров” ЕООД, община Гоце Делчев”. - доставка на ново медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Иван Скендеров” ЕООД гр. Гоце Делчев, съгласно Техническата спецефикация. - качествен демонтаж и складиране в подходящ вид за последваща продажба на съществуващ компютърен томограф за образна диагностика и рентген; - монтаж, инсталация, изготвяне на документация за получаване на лиценз за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели на МБАЛ „Иван Скендеров” ЕООД на компютърен томограф и рентген и пускане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване; - обучение за работа с...[Повече]

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование „Доставка на медицинско оборудване за нуждите МБАЛ “Иван Скендеров” ЕООД, община Гоце Делчев”.

- доставка на ново медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Иван Скендеров” ЕООД гр. Гоце Делчев, съгласно Техническата спецефикация.

- качествен демонтаж и складиране в подходящ вид за последваща продажба на съществуващ компютърен томограф за образна диагностика и рентген;

- монтаж, инсталация, изготвяне на документация за получаване на лиценз за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели на МБАЛ „Иван Скендеров” ЕООД на компютърен томограф и рентген и пускане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване;

- обучение за работа с доставеното медицинско оборудване;

- гаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване.

Обществената поръчка се финансира по ОП “Регионално развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Договор №BG161PO001/1.1-11/2011/015.

Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра за обществени поръчки на 13.02.2013 г.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2013-0004.


[По-малко]

04.02.2013 : Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Избор на консултант за упражняване

На 04.02.2013 г. Община Гоце Делчев публикува на страницата на Агенция за обществени поръчки обявление и решение за откриване на процедура за избор на консултант за упражняване на строителен надзор на изпълнение на строително-монтажни работи на ЦНСТ, по проект „Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността”. Обществената поръчка е финансирана с договор номер BG161PO001/1.1-12/2011/004 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”. За ...[Повече]

На 04.02.2013 г. Община Гоце Делчев публикува на страницата на Агенция за обществени поръчки обявление и решение за откриване на процедура за избор на консултант за упражняване на строителен надзор на изпълнение на строително-монтажни работи на ЦНСТ, по проект „Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността”.

Обществената поръчка е финансирана с договор номер BG161PO001/1.1-12/2011/004 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”.

За достъп до обявлението за обществена поръчка, посетете портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществени поръчки 00098-2013-0003. Инвестиционните проекти за обекта: Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=149387d84e


[По-малко]

30.01.2013 : ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - 04.02.2013 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Гоце Делчев съобщава, че на 04.02.2013 година в 14.00 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет предмет „Създаване на уеб-сайт, флаш базирана онлайн игра, DVD презентация, виртуален тур и 3 D дигитален каталог на Общински исторически музей град Гоце Делчев”, открита с решение №767/30.11.2012г., идентификационен № CULREG/2012/U-8, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-2012-0016, публикувано обявление за общест...[Повече]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Гоце Делчев съобщава, че на 04.02.2013 година в 14.00 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет предмет „Създаване на уеб-сайт, флаш базирана онлайн игра, DVD презентация, виртуален тур и 3 D дигитален каталог на Общински исторически музей град Гоце Делчев”, открита с решение №767/30.11.2012г., идентификационен № CULREG/2012/U-8, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-2012-0016, публикувано обявление за обществена поръчка в РОП на 30.11.2012 г.


[По-малко]

15.01.2013 : Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на

На 15.01.2013 г. Община Гоце Делчев публикува на страницата на Агенция за обществени поръчки обявление и решение за откриване на процедура за избор на Избор на изпълнител за извършване на „Реконструкция и ремонт на помещения в МБАЛ “Иван Скендеров” ЕООД гр. Гоце Делчев”. Обществената поръчка е финансирана в рамките на договор за БФП №BG161PO001/1.1-11/2011/015 “Преустройство и преоборудване на помещения в МБАЛ “Иван Скендеров””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO00...[Повече]

На 15.01.2013 г. Община Гоце Делчев публикува на страницата на Агенция за обществени поръчки обявление и решение за откриване на процедура за избор на Избор на изпълнител за извършване на „Реконструкция и ремонт на помещения в МБАЛ “Иван Скендеров” ЕООД гр. Гоце Делчев”.

Обществената поръчка е финансирана в рамките на договор за БФП №BG161PO001/1.1-11/2011/015 “Преустройство и преоборудване на помещения в МБАЛ “Иван Скендеров””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, бюджетна линия: BG161PO001/1.1-11/2011.


[По-малко]

15.01.2013 : Публична покана с предмет: “Изготвяне на работен проект за обект Корекция на река “Tуфча“

Линк за сваляне на документацията: http://dox.bg/files/dw?a=4248f971c4

14.01.2013 : Открита процедура с предмет: Упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнение на строително

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: избор на консултант за упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнение на строително – монтажните работи за обект “Изграждане на крайградски парк с обособени зони за отдих, спорт, игри и забавления”, открита с Решение №28/14.01.2013 година на кмета на община Гоце Обществената поръчка се финансира по договор за безвъзмездна финансова помощ №В1.11.03 от 14.04.2011 г. в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 – 2013”, по проект с акроним “IT – PROTECTED“. За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на ...[Повече]

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: избор на консултант за упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнение на строително – монтажните работи за обект “Изграждане на крайградски парк с обособени зони за отдих, спорт, игри и забавления”, открита с Решение №28/14.01.2013 година на кмета на община Гоце Обществената поръчка се финансира по договор за безвъзмездна финансова помощ №В1.11.03 от 14.04.2011 г. в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 – 2013”, по проект с акроним “IT – PROTECTED“.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-201-0001.

Делчев.


[По-малко]

08.01.2013 : ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ – 11.01.2013г.

Община Гоце Делчев съобщава, че на 11.01.2013г. в 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, първи етаж в сградата на Общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул.”Царица Йоанна” №2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Изпълнение на строително-монтажни работи на ЦНСТ, финансиран по проект „Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността”, с договор номер BG161PO001/1.1-12/2011/004 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституц...[Повече]

Община Гоце Делчев съобщава, че на 11.01.2013г. в 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, първи етаж в сградата на Общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул.”Царица Йоанна” №2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Изпълнение на строително-монтажни работи на ЦНСТ, финансиран по проект „Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността”, с договор номер BG161PO001/1.1-12/2011/004 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”, открита с решение № 601/10.10.2012г. на кмета на общината, идентификационен номер BG161PO001/1.1-12/2011/004, уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 00098 – 2012 - 0014, публикувано обявление за обществена поръчка в РОП на 10.10.2012г.
[По-малко]

28.12.2012 : ЗАПОВЕД №875/27.12.2012 ГОД. ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ОБЯВЕНА ПОД № 9010621 НА ПО

Заповед №875/27.12.2012 год. във връзка необходимостта от промяна на първоначално обявените условия на публична покана под № 9010621 на Портала за обществени поръчки за възлагане на поръчка с предмет: „Извършване на одит на проект „Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион Гоце Делчев-Просочани”, с акроним CULREG, финансиран с договор №В1.12.05 от 30.03.2011 г. по Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 – 2013”

28.12.2012 : ЗАПОВЕД №876/27.12.2012 ГОД. ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ОБЯВЕНА ПОД № 9010624 НА ПО

Заповед №876/27.12.2012 год. във връзка необходимостта от промяна на първоначално обявените условия на публична покана под № 9010624 на Портала за обществени поръчки за възлагане на поръчка с предмет: „Извършване на одит на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, финансиран с договор № BG161PO001/1.4-07/2010/015 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.”.

28.12.2012 : ЗАПОВЕД №878/28.12.2012 ГОД. ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ОБЯВЕНА ПОД № 9010371 НА ПО

Заповед №878/28.12.2012 год. във връзка необходимостта от промяна на първоначално обявените условия на публична покана под № 9010371 на Портала за обществени поръчки за възлагане на поръчка с предмет: “Извършване на одит на проект „Предотвратяване на наводнения в община Гоце Делчев от разлива на река Мусомишка и Туфча”, финансиран с договор № BG161PO001/1.4-06/2010/035 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.”

21.12.2012 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ НА ПРОЕКТ

Публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП с предмет: “Извършване на одит на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, финансиран с договор № BG161PO001/1.4-07/2010/015 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.”

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9010624

21.12.2012 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ НА ПРОЕКТ

Публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Извършване на одит на проект „Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион Гоце Делчев-Просочани”, с акроним CULREG, финансиран с договор №В1.12.05 от 30.03.2011 г. по Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 – 2013”.

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9010621

20.12.2012 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнение на строително-мон

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнение на строително-монтажните работи за обект “Преустройство и преоборудване на помещения в МБАЛ “Иван Скендеров”

20.12.2012 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за организиране и провеждане на пет обучения

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за организиране и провеждане на пет обучения за общо 43 души (медицински персонал) по следните теми: „Управление на човешки ресурси“, „Умения за комуникация с пациенти“, „Проектен мениджмънт – европейска практика. Европейски инструменти за финансиране на проекти“, „Здравен мениджмънт“ и „Екипен подход“.

18.12.2012 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ НА ПРОЕКТ

Публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП с предмет: “Извършване на одит на проект „Предотвратяване на наводнения в община Гоце Делчев от разлива на река Мусомишка и Туфча”, финансиран с договор № BG161PO001/1.4-06/2010/035 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.”

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9010371

15.12.2012 : ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - 19.12.2012

Община Гоце Делчев съобщава, че на 19.12.2012 година в 11.00 часа в залата на Общинския съвет, първия етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Изграждане на крайградски парк с обособени зони за отдих, спорт, игри и забавления“, открита с решение №683/05.11.2012 г. на кмета на общината, идентификационен IT-PROTECTED/2012/ОП/С/24, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-2012-0015, публикувано обявление за обществена поръчка в РОП на 05.11.2012 г.

14.12.2012 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕД

Публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП с предмет: “Избор на изпълнител на „Проучване на културно-историческото наследство в Гоце Делчев и Просочани и изготвяне на Стратегия за популяризиране на местните музеи”, финансирана с договор № №В1.12.05 от 30.03.2011г. в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 – 2013”, проект „Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион Гоце Делчев-Просочани” с акроним CULREG

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9010225

07.12.2012 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА - «Доставка и монтаж на оборудване на административна сграда и градски стадион

Община Гоце Делчев възлага обществена поръчка по реда на глава осма «а» от Закона за обществени поръчки с предмет: «Доставка и монтаж на оборудване на административна сграда и градски стадион, находящи се в кв.98, УПИ ІІІ, гр.Гоце Делчев”

05.12.2012 : Публична покана - Изработване на инвестиционни проекти

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за обекти от уличната и паркова инфраструктура в гр.Гоце Делчев” за кандидатстване с проект по Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” на Оперативната програма „Регионално развитие” 2007-2013г.

30.11.2012 : Създаване на уеб-сайт, флаш базирана онлайн игра, DVD презентация, виртуален тур и 3 D дигитален к

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Създаване на уеб-сайт, флаш базирана онлайн игра, DVD презентация, виртуален тур и 3 D дигитален каталог на Общински исторически музей град Гоце Делчев” гр.Гоце Делчев, открита с Решение №767/30.11.2012 година на кмета на община Гоце Делчев.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2012-0016.

12.11.2012 : ЗАПОВЕД №704/09.11.2012 ГОД. ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ОБЯВЕНА ПОД № 9006706 НА ПО

Заповед №704/09.11.2012 год. във връзка необходимостта от промяна на първоначално обявените условия на публична покана под № 9006706 на Портала за обществени поръчки за възлагане на поръчка с предмет „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на пет обучения за общо 43 души (медицински персонал) по теми: „Управление на човешки ресурси“, „Умения за комуникация с пациенти“, „Проектен мениджмънт – европейска практика. Европейски инструменти за финансиране на проекти“, „Здравен мениджмънт“ и „Екипен подход“, част от дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ №В1.12.05 от 30.03.2011 г. в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 –...[Повече]

Заповед №704/09.11.2012 год. във връзка необходимостта от промяна на първоначално обявените условия на публична покана под № 9006706 на Портала за обществени поръчки за възлагане на поръчка с предмет „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на пет обучения за общо 43 души (медицински персонал) по теми: „Управление на човешки ресурси“, „Умения за комуникация с пациенти“, „Проектен мениджмънт – европейска практика. Европейски инструменти за финансиране на проекти“, „Здравен мениджмънт“ и „Екипен подход“, част от дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ №В1.12.05 от 30.03.2011 г. в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 – 2013”, проект „Мерки за опазването на здравето на градското население с цел превенция, чрез прилагане на насоки за използване на нови технологии” с акроним PRE E HEALTH, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ В1.13.05 от 30.03.2011 г. в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г., и във връзка с чл.9а., ал.5 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки:
[По-малко]

12.11.2012 : ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - 16.11.2012 Г.

Община Гоце Делчев съобщава, че на 16.11.2012 година в 13.30 часа в залата на общинския съвет, първия етаж в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на медицинско оборудване за МБАЛ „Иван Скендеров” ЕООД гр. Гоце Делчев”, открита с решение №463/15.08.2012 г. на кмета на общината, идентификационен номер PRE-E-HEALTH/GD/2012/D-1, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-2012-0011, дата на публикуване на обявлението в РОП –...[Повече]

Община Гоце Делчев съобщава, че на 16.11.2012 година в 13.30 часа в залата на общинския съвет, първия етаж в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на медицинско оборудване за МБАЛ „Иван Скендеров” ЕООД гр. Гоце Делчев”, открита с решение №463/15.08.2012 г. на кмета на общината, идентификационен номер PRE-E-HEALTH/GD/2012/D-1, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-2012-0011, дата на публикуване на обявлението в РОП – 15.08.2012. г
[По-малко]

09.11.2012 : ОУ "Св.Паисий Хилендарски" с.Баничан, община Гоце Делчев -класиране участници

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ОБЯД

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 8-МИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО

И НА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 4-ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО

НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, С. БАНИЧАН

05.11.2012 : :“Изграждане на крайградски парк с обособени зони за отдих, спорт, игри и забавления”

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Изграждане на крайградски парк с обособени зони за отдих, спорт, игри и забавления” гр.Гоце Делчев, открита с Решение №683/05.2012 година на кмета на община Гоце Делчев. Обществената поръчка включва изпълнение на СМР, описани подробно в инвестиционните проекти и техническата спецификация, а именно: изграждане на алейната мрежа, изграждане на нови детски площадки, нов водоизточник, изготвяне на техническа документация и доклад за проучване на разрешение за водоползване и изграждане на оросителна система на територията на целия парк, художествено осветление на парка, направа на пейки, кошчета за смет, спортни съоръжения, пергули и чешми, беседки, паркинг, подкастрян...[Повече]

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Изграждане на крайградски парк с обособени зони за отдих, спорт, игри и забавления” гр.Гоце Делчев, открита с Решение №683/05.2012 година на кмета на община Гоце Делчев.

Обществената поръчка включва изпълнение на СМР, описани подробно в инвестиционните проекти и техническата спецификация, а именно: изграждане на алейната мрежа, изграждане на нови детски площадки, нов водоизточник, изготвяне на техническа документация и доклад за проучване на разрешение за водоползване и изграждане на оросителна система на територията на целия парк, художествено осветление на парка, направа на пейки, кошчета за смет, спортни съоръжения, пергули и чешми, беседки, паркинг, подкастряне и подмладяване на стара растителност, изграждане на обществена тоалетна със съблекалня, техническо помещение, изграждане на понтон на езерото и други.

Обществената поръчка се финансира по договор за безвъзмездна финансова помощ №В1.11.03 от 14.04.2011 г. в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 – 2013”, по проект с акроним“IT – PROTECTED“.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2012-0015.

Инвестиционните проекти за обекта: Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=3aa3fb31a4


[По-малко]

18.10.2012 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Упражняване на строителен надзор

Община Гоце Делчев обявява обществена поръчка по реда на глава VІІІ»а» от ЗОП с предмет: «Упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнението на строително – монтажните работи за обект: “Реконструкция на градски стадион в кв.98, УПИ ІІІ, гр.Гоце Делчев и инженеринг на метална козирка, трибуни за гости и нови метални трибуни”

10.10.2012 : "Изпълнение на строително-монтажни работи на Център за настаняване от семеен тип"

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на строително-монтажни работи на ЦНСТ, по проект „Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността”, финансиран с договор номер BG161PO001/1.1-12/2011/004 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”.

Инвестиционните проекти за обекта: Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=ebf665d87a

08.10.2012 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на две информационни събития, две пресконференции, две културно-исторически изложби на територията на гр.Гоце Делчев, Р.България и Просочани, Р.Гърция, осигуряване на превод за всички събитията, четири медийни публикации и изработка и монтаж на информационно табло”

02.10.2012 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА – Периодични доставки на горива за моторните превозни средства на Община Гоце Делчев

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: Периодични доставки на бензин А95 и дизелово гориво за моторните превозни средства, собственост на Община Гоце Делчев, Домашен социален патронаж, Общинско предприятие „Поддържане на обекти – общинска собственост”, общинско предприятие „Гробищни паркове” и Дневен център за възрастни хора с увреждания „Надежда” по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Периодични доставки на бензин А95 за моторните превозни средства, собственост на: Община Гоце Делчев, Домашен социален патронаж, Общинско предприятие „Поддържане на обекти – общинска собственост”, общинско предприятие „Гробищни паркове” и Дневен център за възрастни хора с увреждания „Надежда”. Обосо...[Повече]

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: Периодични доставки на бензин А95 и дизелово гориво за моторните превозни средства, собственост на Община Гоце Делчев, Домашен социален патронаж, Общинско предприятие „Поддържане на обекти – общинска собственост”, общинско предприятие „Гробищни паркове” и Дневен център за възрастни хора с увреждания „Надежда” по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Периодични доставки на бензин А95 за моторните превозни средства, собственост на: Община Гоце Делчев, Домашен социален патронаж, Общинско предприятие „Поддържане на обекти – общинска собственост”, общинско предприятие „Гробищни паркове” и Дневен център за възрастни хора с увреждания „Надежда”.

Обособена позиция №2: Периодични доставки на дизелово гориво за моторните превозни средства, собственост на: Община Гоце Делчев, Домашен социален патронаж, Общинско предприятие „Поддържане на обекти – общинска собственост”, общинско предприятие „Гробищни паркове” и Дневен център за възрастни хора с увреждания „Надежда”.

Прогнозно количество на доставените горива за една година: За обособена позиция №1 –доставка на бензин А95: 9000 литра, За обособена позиция №2 – доставка на дизел: 7000 литра.

Прогнозна стойност: 35 200 лева без ДДС.


[По-малко]

25.09.2012 : Публична покана – Избор на изпълнител за организиране и провеждане на пет обучения

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет:Избор на изпълнител за организиране и провеждане на пет обучения за общо 43 души (медицински персонал) по следните теми: „Управление на човешки ресурси“, „Умения за комуникация с пациенти“, „Проектен мениджмънт – европейска практика. Европейски инструменти за финансиране на проекти“, „Здравен мениджмънт“ и „Екипен подход“. 1. Организиране и провеждане на обучение „Управление на човешки ресурси“: • Продължителност – 16 (шестнайсет) учебни часа; • Брой обучаеми лица – 8 (осем); • Разработване на обучителна програма на тема „Управление на човешки ресурси“, съответстваща на потребностите на целевата група; • Разработване и...[Повече]

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет:Избор на изпълнител за организиране и провеждане на пет обучения за общо 43 души (медицински персонал) по следните теми: „Управление на човешки ресурси“, „Умения за комуникация с пациенти“, „Проектен мениджмънт – европейска практика. Европейски инструменти за финансиране на проекти“, „Здравен мениджмънт“ и „Екипен подход“.

1. Организиране и провеждане на обучение „Управление на човешки ресурси“:

• Продължителност – 16 (шестнайсет) учебни часа;

• Брой обучаеми лица – 8 (осем);

• Разработване на обучителна програма на тема „Управление на човешки ресурси“, съответстваща на потребностите на целевата група;

• Разработване и осигуряване на обучителни материали за обучаемите - програма, презентация, химикалка, пластмасова папка, до 30 стр. А4 формат копия на презентационни и информационни материали;

• Осигуряване на лектор/и;

• Осигуряване на зали и технически средства за обучение – мултимедия, екран, дъска за писане, други обучителни средства/техника при необходимост;

• Осигуряване на кафе паузи (2 на брой за всеки учебен ден) и обяд на обучаемите и лектора/ите за периода на обученията;

• Осигуряване на транспорт, храноден и нощувки на обучаемите и лектора/ите за периода на обученията;

• Издаване на сертификати/удостоверения за преминат курс на обучение за обучаемите лица;

• Място на провеждане на обучението – територията на област Благоевград;

• Всички допълнителни разходи, свързани с организиране и провеждане на обучението са за сметка на Изпълнителя.

2. Организиране и провеждане на обучение „Умения за комуникация с пациенти“:

• Продължителност – 16 (шестнайсет) учебни часа;

• Брой обучаеми лица – 9 (девет);

• Разработване на обучителна програма на тема „Умения за комуникация с пациенти“, съответстваща на потребностите на целевата група;

• Разработване и осигуряване на обучителни материали за обучаемите - програма, презентация, химикалка, пластмасова папка, до 30 стр. А4 формат копия на презентационни и информационни материали;

• Осигуряване на лектор/и;

• Осигуряване на зали и технически средства за обучение – мултимедия, екран, дъска за писане, други обучителни средства/техника при необходимост;

• Осигуряване на кафе паузи (2 на брой за всеки учебен ден) и обяд на обучаемите и лектора/ите за периода на обученията;

• Осигуряване на транспорт, храноден и нощувки на обучаемите и лектора/ите за периода на обученията;

• Издаване на сертификати/удостоверения за преминат курс на обучение за обучаемите лица;

• Място на провеждане на обучението – територията на област Благоевград;

• Всички допълнителни разходи, свързани с организиране и провеждане на обучението са за сметка на Изпълнителя.

3. Организиране и провеждане на обучение „Проектен мениджмънт – европейска практика. Европейски инструменти за финансиране на проекти“:

• Продължителност – 16 (шестнайсет) учебни часа;

• Брой обучаеми лица – 8 (осем);

• Разработване на обучителна програма на тема „Проектен мениджмънт – европейска практика. Европейски инструменти за финансиране на проекти“, съответстваща на потребностите на целевата група;

• Разработване и осигуряване на обучителни материали за обучаемите - програма, презентация, химикалка, пластмасова папка, до 30 стр. А4 формат копия на презентационни и информационни материали;

• Осигуряване на лектор/и;

• Осигуряване на зали и технически средства за обучение – мултимедия, екран, дъска за писане, други обучителни средства/техника при необходимост;

• Осигуряване на кафе паузи (2 на брой за всеки учебен ден) и обяд на обучаемите и лектора/ите за периода на обученията;

• Осигуряване на транспорт, храноден и нощувки на обучаемите и лектора/ите за периода на обученията;

• Издаване на сертификати/удостоверения за преминат курс на обучение за обучаемите лица;

• Място на провеждане на обучението – територията на област Благоевград;

• Всички допълнителни разходи, свързани с организиране и провеждане на обучението са за сметка на Изпълнителя.

4. Организиране и провеждане на обучение „Здравен мениджмънт“:

• Продължителност – 16 (шестнайсет) учебни часа;

• Брой обучаеми лица – 9 (девет);

• Разработване на обучителна програма на тема „Здравен мениджмънт“, съответстваща на потребностите на целевата група;

• Разработване и осигуряване на обучителни материали за обучаемите - програма, презентация, химикалка, пластмасова папка, до 30 стр. А4 формат копия на презентационни и информационни материали;

• Осигуряване на лектор/и;

• Осигуряване на зали и технически средства за обучение – мултимедия, екран, дъска за писане, други обучителни средства/техника при необходимост;

• Осигуряване на кафе паузи (2 на брой за всеки учебен ден) и обяд на обучаемите и лектора/ите за периода на обученията;

• Осигуряване на транспорт, храноден и нощувки на обучаемите и лектора/ите за периода на обученията;

• Издаване на сертификати/удостоверения за преминат курс на обучение за обучаемите лица;

• Място на провеждане на обучението – територията на област Благоевград;

• Всички допълнителни разходи, свързани с организиране и провеждане на обучението са за сметка на Изпълнителя.

5. Организиране и провеждане на обучение „Екипен подход“:

• Продължителност – 16 (шестнайсет) учебни часа;

• Брой обучаеми лица – 9 (девет);

• Разработване на обучителна програма на тема „Екипен подход“, съответстваща на потребностите на целевата група;

• Разработване и осигуряване на обучителни материали за обучаемите - програма, презентация, химикалка, пластмасова папка, до 30 стр. А4 формат копия на презентационни и информационни материали;

• Осигуряване на лектор/и;

• Осигуряване на зали и технически средства за обучение – мултимедия, екран, дъска за писане, други обучителни средства/техника при необходимост;

• Осигуряване на кафе паузи (2 на брой за всеки учебен ден) и обяд на обучаемите и лектора/ите за периода на обученията;

• Осигуряване на транспорт, храноден и нощувки на обучаемите и лектора/ите за периода на обученията;

• Издаване на сертификати/удостоверения за преминат курс на обучение за обучаемите лица;

• Място на провеждане на обучението – територията на област Благоевград;

• Всички допълнителни разходи, свързани с организиране и провеждане на обучението са за сметка на Изпълнителя.


[По-малко]

20.09.2012 : Публична покана: Упражняване на строителен надзор и контрол за обект Общински исторически музей

Упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнение на строително-монтажните работи за обект “Ремонт и рехабилитация на общински исторически музей- гр.Гоце Делчев” Кратко описание: Предметът на настоящата поръчка е избор на консултант за упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнение на строително-монтажните работи: 1. Упражняване на строителен надзор върху изпълняваните на обектите СМР в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл. надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл.168 ал.6 от ЗУТ; 2. Проверка на доставяните на обекта материали и оборудване за съответствие с нормативните и други приложими изисквания и разрешаване влагането им в строежите; 3. Упражня...[Повече]

Упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнение на строително-монтажните работи за обект “Ремонт и рехабилитация на общински исторически музей- гр.Гоце Делчев”

Кратко описание: Предметът на настоящата поръчка е избор на консултант за упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнение на строително-монтажните работи:

1. Упражняване на строителен надзор върху изпълняваните на обектите СМР в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл. надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл.168 ал.6 от ЗУТ;

2. Проверка на доставяните на обекта материали и оборудване за съответствие с нормативните и други приложими изисквания и разрешаване влагането им в строежите;

3. Упражняване на технически контрол по част „Конструктивна”;

4. Упражняване на технически надзор по част „Газификация”;

5. Изпълняване на функциите на контрол като представител на Възложителя за управление на строителния процес, ежедневен контрол на изпълняваните СМР като качество и количество и актуване на изпълнените количества СМР. При възникване проверка за отпадащи и допълнителни количества СМР и заменителни таблици.

6. Административно съдействие и представляване на Възложителя при съгласуване на проекти, свързване към мрежи на техническата инфраструктура и разрешаване ползването на обектите;

7. Изготвяне на цялата документация необходима за получаване на Удостоверение по чл.52, ал.4 от ЗКИР за обекта предмет на разрешението за строеж, в т.ч изготвяне на Геодезическо заснемане.

8. Изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ;

9. Изпълняване функциите на консултант на Възложителя за изготвяне на периодичните доклади на донорите на проектите, контрол върху графиците, паричните потоци и други дейности по управление на инвестиционните проекти;

10. Да подпомага Изпълнителя на СМР при изваждането на необходимите разрешителни и съгласувания от държавните контролни органи по време на извършването на СМР;

11. Да следи за прилагането на изискванията за ЗБУТ на обекта, както и осигуряването на средства за индивидуална защита за всички работници, в т.ч. да уведоми Регионалната инспекция по труда, гр.Благоевград преди започване на СМР за откриването на строителната площадка.

Инвестиционните проекти и количествено-стойностните сметки за обекта: Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=bae5e82915


[По-малко]

13.09.2012 : ОУ "Св.Паисий Хилендарски" с.Баничан, община Гоце Делчев - публична покана за обществена поръчка

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ОБЯД

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 8-МИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО

И НА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 4-ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО

НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, С. БАНИЧАН

05.09.2012 : ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - 10.09.2012 г.

Община Гоце Делчев съобщава, че на 10.09.2012 година в 13.30 часа в залата на Общинския съвет, първия етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Художествено-пространствено оформление и доставка на оборудване за Общински исторически музей гр. Гоце Делчев”, открита с решение №197/03.04.2012 година на кмета на общината, идентификационен номер на поръчката CULREG/2012/U-6, уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 00098-2012-0006, дата на публикуване на обявлението в РОП 04.04.2012 г.

05.09.2012 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ НА ПРОЕКТ

Публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Извършване на одит на проект “Обновяване на образователната инфраструктура в община Гоце Делчев”, финансиран с договор № BG161PO001/1.1-01/2007/069 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9006081

20.08.2012 : ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - 24.08.2012 Г.

Община Гоце Делчев съобщава, че на 24.08.2012 година в 11.00 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев”, открита с решение №250/07.05.2012 г. на кмета на общината, идентификационен № BG161PO001/1.4-07/2010/015-U-6, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-2012-0007, публикувано обявление за обществена поръчка в РОП на 07.05.2012 г.

15.08.2012 : „Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на медицинско оборудване за МБАЛ „Иван

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: - доставка на медицинско оборудване за МБАЛ „Иван Скендеров” ЕООД гр. Гоце Делчев, а именно: 1. Триканален ЕКГ апарат – 15 бр. 2. Перфузори – инфузионни спринцовкови помпи – 15 бр. 3. Пациентни монитори – 5 бр. 4. Ултразвукова система за образна диагностика – 1 бр. 5. Електромоторна, 5-секционна операционна маса за ортопедия – 1 бр. 6. Родилно легло – 2 бр. 7. Гинекологичен стол – 3 бр. - монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване; - обучение за работа с доставеното медицинско оборудване; - гаранционно обслужване на доставе...[Повече]

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

- доставка на медицинско оборудване за МБАЛ „Иван Скендеров” ЕООД гр. Гоце Делчев, а именно:

1. Триканален ЕКГ апарат – 15 бр.

2. Перфузори – инфузионни спринцовкови помпи – 15 бр.

3. Пациентни монитори – 5 бр.

4. Ултразвукова система за образна диагностика – 1 бр.

5. Електромоторна, 5-секционна операционна маса за ортопедия – 1 бр.

6. Родилно легло – 2 бр.

7. Гинекологичен стол – 3 бр.

- монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване;

- обучение за работа с доставеното медицинско оборудване;

- гаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване.

Пълното описание на медицинското оборудване е дадено в Техническата спецификация.

Обществената поръчка се финансира по Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 – 2013”, проект „Подобряване на предлаганите здравни услуги на градското население чрез прилагане на нови модели и използване на нови технологии” с акроним PRE-E-HEALTH, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ В1.13.05 от 30.03.2011 г.

Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра за обществени поръчки на 15.08.2012 г.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2012-0011.


[По-малко]

14.08.2012 : „Реконструкция на градски стадион в кв.98, УПИ ІІІ, гр.Гоце Делчев и инженеринг на метална козирка,

Община Гоце Делчев обявява открита процедура с предмет: „Реконструкция на градски стадион в кв.98, УПИ ІІІ, гр.Гоце Делчев и инженеринг на метална козирка, трибуни за гости и нови метални трибуни”, подробно описани в инвестиционните проекти, количествените сметки и техническата спецификация”

Уникален код от Регистър за обществени поръчки: 00098-2012-0010

07.08.2012 : Избор на изпълнител за извършване на услугата - строителен надзор

Община Гоце Делчев обявява процедура за избор на изпълнител за извършване на услугата - строителен надзор на обект: “Извършване на строително-монтажни работи на помещенията на обществена пералня, който обект се изпълнява по договор финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02-0031-С0001”.

30.07.2012 : Отваряне и оповестяване на ценови оферти – 01.08.2012г.

Община Гоце Делчев съобщава, че на 01.08.2012г. в 10.00 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на Общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул.”Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на помещенията на обществена пералня”, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02-0031...[Повече]

Община Гоце Делчев съобщава, че на 01.08.2012г. в 10.00 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на Общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул.”Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на помещенията на обществена пералня”, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02-0031-С0001, открита с решение №328/19.06.2012г. на кмета на общината, идентификационен номер BG051PO001-5.1.02-0031-С0001, уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 00098 – 2012 - 0009, публикувано обявление за обществена поръчка в РОП на 19.06.2012г.
[По-малко]

24.07.2012 : Отваряне и оповестяване на ценови оферти - 26.07.2012 г.

Община Гоце Делчев съобщава, че на 26.07.2012 година в 11.00 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Ремонт и рехабилитация на общински исторически музей”, открита с решение №188/30.03.2012 година на кмета на общината, идентификационен номер на поръчката CULREG/2012/S-5, уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 00098-2012-0005, дата на публикуване на обявлението в РОП 30.03.2012 г.

25.06.2012 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА “Изкърпване на повредена настилка на

Обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Изкърпване на повредена настилка на улици и общински пътища в община Гоце Делчев и благоустрояване на улици в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев”

Уникален код от Регистър за обществени поръчки: 9003232

22.06.2012 : КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ - “Предотвратяване на наводнения в община Гоце Делчев от разлива на реки Му

Със заповед №335/22.06.2012 година на кмета на общината се обяви класирането на участниците в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет “Предотвратяване на наводнения в община Гоце Делчев от разлива на реки Мусомишка и Туфча”, открит със заповед №70/13.02.2012 г. на кмета на общината, идентификационен номер BG161PO001/1.4-06/2010/035/S-1, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-2012-0001: 1. на първо място участник с пореден №1 „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев с комплексна оценка от 96.40 точки; 2. на второ място участник с пореден №2 „А-СТРОЙ” ЕООД с. Абланица с комплексна оценка от 95 точки; 3....[Повече]

Със заповед №335/22.06.2012 година на кмета на общината се обяви класирането на участниците в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет “Предотвратяване на наводнения в община Гоце Делчев от разлива на реки Мусомишка и Туфча”, открит със заповед №70/13.02.2012 г. на кмета на общината, идентификационен номер BG161PO001/1.4-06/2010/035/S-1, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-2012-0001:

1. на първо място участник с пореден №1 „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев с комплексна оценка от 96.40 точки;

2. на второ място участник с пореден №2 „А-СТРОЙ” ЕООД с. Абланица с комплексна оценка от 95 точки;

3. на трето място участник с пореден №7 ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „ДИНАТ-МОНОЛИТ” гр. Благоевград с комплексна оценка от 86.39 точки;

4. на четвърто място участник с пореден №6 „ХИДРОСТОИТЕЛЕН КОНСОРЦИУМ 2012” гр. Благоевград с комплексна оценка от 83.20 точки;

5. на пето място участник с пореден №3 ОБЕДИНЕНИЕ „ТВЪРДИНА 2012” гр. Благоевград с комплексна оценка от 82.97 точки;

6. на шесто място участник с пореден №4 „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД с. Дебрен с комплексна оценка от 82.36 точки.

За изпълнител на обществената поръчка е определено “БКС” ЕООД гр.
[По-малко]

19.06.2012 : Отваряне и оповестяване на ценови оферти

Община Гоце Делчев съобщава, че на 21.06.2012 г. в 11.30 ч. м зала № 1 (партерен етаж) в сградата на Общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул."Царица Йоанна" 2, ще се отварят и оповестят ценовите оферти на участниците в открития конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предотвратяване на наводнения в община Гоце Делчев от разлива на реки Мусомишка и Туфча”, открит със Заповед № 70/13.02.2012 г. на кмета на общината, идентификационен номер BG161РО001/1.4-06/2010/035/S-1, уникален номер по Регистъра за обществените поръчки 00098-2012-0001.

19.06.2012 : „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПОМЕЩЕНИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ” BG051PO001-5.1.02-0

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект “Извършване на строително – монтажни работи на помещенията на обществена пералня” в МБАЛ “Иван Скендеров” гр.Гоце Делчев, открита с Решение №328/19.06.2012 година на кмета на община Гоце Делчев. Обществената поръчка включва изпълнение на СМР, описани подробно в инвестиционните проекти и техническата спецификация, а именно: ремонт на съществуваща пералня /инфекциозно отделение/ и ремонт на съществуваща пералня и обособяване на обществена пералня в МБАЛ “Иван Скендеров” гр.Гоце Делчев. Обществената поръчка се финансира по договор от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 200...[Повече]

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект “Извършване на строително – монтажни работи на помещенията на обществена пералня” в МБАЛ “Иван Скендеров” гр.Гоце Делчев, открита с Решение №328/19.06.2012 година на кмета на община Гоце Делчев. Обществената поръчка включва изпълнение на СМР, описани подробно в инвестиционните проекти и техническата спецификация, а именно: ремонт на съществуваща пералня /инфекциозно отделение/ и ремонт на съществуваща пералня и обособяване на обществена пералня в МБАЛ “Иван Скендеров” гр.Гоце Делчев. Обществената поръчка се финансира по договор от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02-0031-С0001.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg

Приложенията към документацията – Проекти може да изтеглите от тук http://dox.bg/files/dw?a=2628464db2
[По-малко]

18.06.2012 : Отворяне на ценови оферти

Община Гоце Делчев съобщава, че на 19.06.2012 година в 13.30 часа в залата №1, първия етаж в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2 ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Организиране, провеждане и промотиране на иновативно културно събитие културна мозайка “Неврокопски панаир”, открита със Решение №78/24.02.2012 година на кмета на общината, идентификационен номер на поръчката №BG161PO001/1.1-10/2010/032, уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 00098-2012-0003.

06.06.2012 : Отворени бяха офертите по открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

На 05.06.2012г. от 11.00 часа в сградата на Община Гоце Делчев, комисия назначена със заповед на кмета на общината, в присъствието на представители на участниците, бяха отворени постъпилите оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев” по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Гоце Делчев” и Обособена позиция №2: „Преценка за необходимост и изготвяне на екологични оценки и оценки на съвместимостта на ИПГВР и проекта за актуализация на ПУП, при необходимост от изработването на такъв”. Общо шест са подадените оферти по Обособена позиция №1 по реда на ...[Повече]

На 05.06.2012г. от 11.00 часа в сградата на Община Гоце Делчев, комисия назначена със заповед на кмета на общината, в присъствието на представители на участниците, бяха отворени постъпилите оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев” по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Гоце Делчев” и Обособена позиция №2: „Преценка за необходимост и изготвяне на екологични оценки и оценки на съвместимостта на ИПГВР и проекта за актуализация на ПУП, при необходимост от изработването на такъв”.

Общо шест са подадените оферти по Обособена позиция №1 по реда на постъпването им:

1. КОНСОРЦИУМ „МЕСТА” ДЗЗД, ГР.СОФИЯ със съдружници: „ВЕЛДЕР КОНСУЛТ”ООД, ГР.СОФИЯ, „КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП ДЗЗД („ВИЗУРА”ЕООД, „ГЕОЦЕНТЪР” ЕООД и „УРБАНО” ЕООД) и „УИГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

2. ОБЕДИНЕНИЕ „ГРАДСКО РАЗВИТИЕ 2020” ГР.СОФИЯ, със съдружници: „РОДОН” ЕООД, „ЯНКИ” ООД, „ГЛАВПРОЕКТ 1946” ООД, „СОВА 5”АД, „ДАБЪЛ Д” ЕООД, „И-ФИНАНСИ”, „СИ ЕКО КОНСУЛТ” ООД

3. „БУЛГАРКОНСУЛТ АИ” ЕООД, ГР.СОФИЯ

4. ОБЕДИНЕНИЕ „ПЛАН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, ГР.СОФИЯ, със съдружници: „ЕКСА” АД, „СИГМА КОНСУЛТИНГ” ЕООД, „ГЕО ПЛЮС” ООД, СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА-ЗЛАТИНСКА

5. КОНСОРЦИУМ „ПЛАН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2020” ДЗЗД, ГР.СОФИЯ, със съдружници: „ЮНАЙТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД и „БИТМАП” ЕООД

6. „ПЛАН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2020” ДЗЗД, ГР.СОФИЯ, със съдружници: „ИНТЕЛАДВАЙЗЪРС” ЕООД, „ГЕОГРАФИКА” ООД и „СТУДИО ЩРИХ” ООД

По Обособена позиция №2 не са постъпили оферти.

Обществената поръчка се финансира по одобрен проект на Община Гоце Делчев, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. на стойност 499 300 лева, като основните резултати от проекта, ще бъдат изготвен интегриран план за градско възстановяване и развитие на Гоце Делчев, определяне на зони за въздействие и приоритетни обекти, които ще бъдат финансирани през следващия програмен период 2014-2020 година.


[По-малко]

04.06.2012 : ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

На 05.06.2012 г. от 11.00 ч. в зала № 1 на Община Гоце Делчев, ул."Царица Йоанна" № 2 (партерен етаж) ще се отварят постъпилите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет " „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев”

31.05.2012 : Публична покана за представяне на оферти за извършване на одит на проект по ОПРР

Община Гоце Делчев обявява публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Извършване на одит на проект “Подобряване на уличната и паркова инфраструктура в град Гоце Делчев – рехабилитация на 25 улици и зелени площи”, финансиран с договор № BG161PO001/1.4-02/2008/008 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9002376

28.05.2012 : Разяснения по обществена поръчка

Разяснения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Гоце Делчев"

23.05.2012 : ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МОП С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА

Община Гоце Делчев съобщава, че на 29.05.2012 година в 11.00 часа в залата №1, първия етаж в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2 ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет “Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане за иновативно културно събитие културна мозайка “Неврокопски панаир”, открита със заповед №79/24.02.2012 година на кмета на общината, идентификационен номер на поръчката №BG161PO001/1.1-10/2010/032/D-1, уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 00098-2012-0004

23.05.2012 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ

Публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Осъществяване на геодезическо заснемане за издаване на удостоверение по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) на обекти, включени в проект „Подобряване на уличната и паркова инфраструктура в град Гоце Делчев – рехабилитация на 25 улици и зелени площи”, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-02/2008/008 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013”.

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9002163

23.05.2012 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА “ОКАЗВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКА И КОНСУЛТАНТСКА ПОМОЩ ПРИ РЕАЛИЗ

Публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП с предмет: “Оказване на юридическа и консултантска помощ при реализирането на проект, “Re - enforce Optimal Actions and Development Strategies”, ROADS”, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.21.02 от 17.02.2012 г. по Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 – 2013”, в т.ч.: 1. Подготовка на 7 броя документации за възлагане на обществени поръчки за услуги, строителство и доставки съгласно Закона за обществените поръчки; 2. Оказване на юридическа помощ при провеждан...[Повече]

Публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП с предмет: “Оказване на юридическа и консултантска помощ при реализирането на проект, “Re - enforce Optimal Actions and Development Strategies”, ROADS”, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.21.02 от 17.02.2012 г. по Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 – 2013”, в т.ч.:

1. Подготовка на 7 броя документации за възлагане на обществени поръчки за услуги, строителство и доставки съгласно Закона за обществените поръчки;

2. Оказване на юридическа помощ при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

3. Оказване на експертна помощ при дейностите по управление на проекта;

Уникален номер от Регистъра на АОП: 9002157


[По-малко]

21.05.2012 : ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Ремонт на път BLG3098 отклонение ІІ – 19 за село Господинци от о.т. 34 до о.т. 52 и на улици в община Гоце Делчев”.

Уникален код от Регистър за обществени поръчки: 9002046

07.05.2012 : „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев”, ид. №BG16

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев” по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Гоце Делчев в съответствие с „Метoдическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, разработени от МРРБ, проект за актуализация на подробен устройствен план (ПУП) за зоните за въздействие (само при необходимост), подробни технически задания за възлагане на инвестиционно проектиране на основните обекти на 9 бр. приоритетни проекти”. Обособена позиция №2: „Преценка за необходимост и изготвяне на екологични оценки...[Повече]

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев” по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Гоце Делчев в съответствие с „Метoдическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, разработени от МРРБ, проект за актуализация на подробен устройствен план (ПУП) за зоните за въздействие (само при необходимост), подробни технически задания за възлагане на инвестиционно проектиране на основните обекти на 9 бр. приоритетни проекти”.

Обособена позиция №2: „Преценка за необходимост и изготвяне на екологични оценки и оценки на съвместимостта на ИПГВР и проекта за актуализация на ПУП, при необходимост от изработването на такъв”.

Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, бюджетна линия: BG161PO001/1.4-07/2010, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Регионално развитие” с регистрационен номер BG161PO001/1.4-07/2010/015 от 23.06.2011г. за финансиране на дейностите по проект с наименование „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”.

Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра за обществени поръчки на 07.05.2012 г.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2012-0007.


[По-малко]

04.04.2012 : „Художествено-пространствено оформление и доставка на оборудване за Общински исторически музей гр.Го

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Художествено-пространствено оформление и доставка на оборудване за Общински исторически музей гр. Гоце Делчев”, открита с решение №197/03.04.2012 година на кмета на община Гоце Делчев. Обществената поръчка включва: Изготвяне на идеен и работен проект, включващи пространствен дизайн на музея, експозиции, щандове и др. с траен характер, разработка на детайли - цветово решение, осветление и елементи на графичния дизайн, фотодизайн, контрол по изпълнението и аранжиране на експонатите и Доставка на специализирано и офис оборудване, включващо – витрини, ниши, стелажи, подиуми, постаменти, текстове и анотации, плексигласов реквизит, аранжиране; компютърно и мулти...[Повече]

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Художествено-пространствено оформление и доставка на оборудване за Общински исторически музей гр. Гоце Делчев”, открита с решение №197/03.04.2012 година на кмета на община Гоце Делчев.

Обществената поръчка включва: Изготвяне на идеен и работен проект, включващи пространствен дизайн на музея, експозиции, щандове и др. с траен характер, разработка на детайли - цветово решение, осветление и елементи на графичния дизайн, фотодизайн, контрол по изпълнението и аранжиране на експонатите и Доставка на специализирано и офис оборудване, включващо – витрини, ниши, стелажи, подиуми, постаменти, текстове и анотации, плексигласов реквизит, аранжиране; компютърно и мултимедийно оборудване, столове, маси, бюра, шкафове и др.

Обществената поръчка се финансира по договор за безвъзмездна финансова помощ №В1.12.05 от 30.03.2011 г. в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 – 2013”, проект „Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион Гоце Делчев-Просочани” с акроним CULREG.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2012-0006.

Линк за изтегляне на архитектурно заснемане на сграда на музея: http://dox.bg/files/dw?a=386a81b986
[По-малко]

30.03.2012 : “Ремонт и рехабилитация на общински исторически музей”, CULREG/2012/S-5

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект “Ремонт и рехабилитация на общински исторически музей” гр.Гоце Делчев, открита с Решение №188/30.03.2012 година на кмета на община Гоце Делчев. Обществената поръчка включва изпълнение на СМР, описани подробно в инвестиционните проекти и техническата спецификация, а именно: цялостен ремонт за обновяване на сградата на музея, подмяна на електрическата и отоплителната инсталации, преустройство и модернизация на експозиционни площи, реконструкция на съществуваща външна тоалетна, изграждане на пристройка за котелно на газ; изграждане на охранителни системи, вертикална планировка на дворно пространство, паркоустройство, обо...[Повече]

Община Гоце Делчев е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект “Ремонт и рехабилитация на общински исторически музей” гр.Гоце Делчев, открита с Решение №188/30.03.2012 година на кмета на община Гоце Делчев.

Обществената поръчка включва изпълнение на СМР, описани подробно в инвестиционните проекти и техническата спецификация, а именно: цялостен ремонт за обновяване на сградата на музея, подмяна на електрическата и отоплителната инсталации, преустройство и модернизация на експозиционни площи, реконструкция на съществуваща външна тоалетна, изграждане на пристройка за котелно на газ; изграждане на охранителни системи, вертикална планировка на дворно пространство, паркоустройство, обособяване на лапидариум.

Обществената поръчка се финансира по договор за безвъзмездна финансова помощ №В1.12.05 от 30.03.2011 г. в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 – 2013”, проект „Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион Гоце Делчев-Просочани” с акроним CULREG.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2012-0005.

Документация за възлагане на обществената поръчка (ЧАСТ ВТОРА – сканирани ИНВ.ПРОЕКТИ): http://dox.bg/files/dw?a=9a3f4a0910
[По-малко]

24.02.2012 : Малка обществена поръчка с предмет Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане за иновативно ку

Община Гоце Делчев е обявила открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане за иновативно културно събитие Културна мозайка „Неврокопски панаир“, открита със заповед №79/24.2.2012 година на кмета на община Гоце Делчев. В изпълнение на възложената му малка обществена поръчка Изпълнителят следва да осъществи предвидените по проект № BG161РО001-1.1.10-032 „Културна мозайка „Неврокопски панаир” дейности по доставка и монтаж на съоръжения, осветителна и озвучителна техника и оборудване, модулни сцени и сценична техника, а именно: 1. Доставка и монтаж на 1 бр. система за озвучаване; 2. Доставка и монтаж на 1 бр. осветителна система, в което число: 2.1....[Повече]

Община Гоце Делчев е обявила открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане за иновативно културно събитие Културна мозайка „Неврокопски панаир“, открита със заповед №79/24.2.2012 година на кмета на община Гоце Делчев.

В изпълнение на възложената му малка обществена поръчка Изпълнителят следва да осъществи предвидените по проект № BG161РО001-1.1.10-032 „Културна мозайка „Неврокопски панаир” дейности по доставка и монтаж на съоръжения, осветителна и озвучителна техника и оборудване, модулни сцени и сценична техника, а именно: 1. Доставка и монтаж на 1 бр. система за озвучаване; 2. Доставка и монтаж на 1 бр. осветителна система, в което число: 2.1. Светлинен контролер – 1 бр.; 2.2. Прожектори – 6 бр.; 3. Лампи – 6 бр.; 4. Каса за осветителна техника 1 бр.; 2.5. Кабели; 2.6. Сценични прожектори – 6 бр.; 2.7. Цветни капачки и филтри – 8 бр. комплекта; 3. Доставка и монтаж на модулна сцена с възможност за изграждане на по-малки сцени от нея.

Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, съгласно сключен договор BG161РО001-1.1.10-032 между община Гоце Делчев и Министерство на регионалното развитие и благоустройство за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на дейностите, включени в проект с наименование „Културна мозайка „Неврокопски панаир””.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2012-0004.


[По-малко]

24.02.2012 : Открита процедура по ЗОП с предмет „Организиране, провеждане и промотиране на иновативно културно съ

Община Гоце Делчев е обявила Открита процедура по ЗОП с предмет „Организиране, провеждане и промотиране на иновативно културно събитие „Културна мозайка „Неврокопски панаир”, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: “Организиране и провеждане на иновативно културно събитие „Културна мозайка „Неврокопски панаир”; Обособена позиция №2: “Промотиране на иновативно културно събитие „Културна мозайка „Неврокопски панаир”., открита със заповед №78/24.2.2012 година на кмета на община Гоце Делчев. В изпълнение на възложените му дейности от обхвата на обществената поръчка, Изпълнителят следва да осъществи предвидените по проект №BG161РО001-1.1.10-032 „Културна мозайка „Неврокопски панаир” комплекс от мерки по организиране, ...[Повече]

Община Гоце Делчев е обявила Открита процедура по ЗОП с предмет „Организиране, провеждане и промотиране на иновативно културно събитие „Културна мозайка „Неврокопски панаир”, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: “Организиране и провеждане на иновативно културно събитие „Културна мозайка „Неврокопски панаир”; Обособена позиция №2: “Промотиране на иновативно културно събитие „Културна мозайка „Неврокопски панаир”., открита със заповед №78/24.2.2012 година на кмета на община Гоце Делчев.

В изпълнение на възложените му дейности от обхвата на обществената поръчка, Изпълнителят следва да осъществи предвидените по проект №BG161РО001-1.1.10-032 „Културна мозайка „Неврокопски панаир” комплекс от мерки по организиране, провеждане и гарантиране на пълна, навременна и качествена логистична и техническа подкрепа на събитието, както и дейности за осигуряването на широко регионално и национално рекламиране на целите, същността и положителните ефекти от реализиране на събитието, в частност и на проекта в цялост. Целта на обществената поръчка, в частта й на обособена позиция №1 е да бъде избран независим Изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в областта на организирането и логистичното обезпечаване при провеждането на културни, обществени прояви и събития с широк социален обхват и масов характер, транспортно обезпечаване, осигуряване на нощувки и др., на когото Община Гоце Делчев да възложи чрез използването на различни, съотносими към предмета на проекта експертни умения да я подпомага при осъществяването на следните дейности: съставяне на програма и изработката на сценарий за провеждане на празненствата, осъществяване на предварителните организационни дейности, предхождащи всяко едно събитие в рамката на трите празнични дни, техническо обезпечаване на форумите и ателиетата като част от дейностите по проекта, в т.ч. осигуряване на транспорт и нощувки на външните участници според броя им във всяка от проявите. Целта на втората обособена позиция е да се постигне качествено и професионално изпълнение на заложените в проекта мерки за промотиране на иновативното културно събитие пред широката общественост, в това число: (1) изпълнение на всички заложени като минимум мерки като краен продукт, в предвидения обхват и в предвидените количествени, и качествени параметри; (2) постигане на обществена информирност по отношение на положителните ефекти от проекта; (3) постигане на общестена информираност по отношение на съдържанието на и ползите от инвестиционната програма на проекта; (4) комуникиране към широката общественост на основни моменти от изпълнието, свързани с конкретните форуми и мероприятия , включени в обхвата на културното събитие.

Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, съгласно сключен договор BG161РО001-1.1.10-032 между община Гоце Делчев и Министерство на регионалното развитие и благоустройство за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на дейностите, включени в проект с наименование „Културна мозайка „Неврокопски панаир””.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2012-0003.


[По-малко]

13.02.2012 : “Предотвратяване на наводнения в община Гоце Делчев от разлива на реки Мусомишка и Туфча”, BG161PO00

Община Гоце Делчев е обявила открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет “Предотвратяване на наводнения в община Гоце Делчев от разлива на реки Мусомишка и Туфча”, открита със заповед №70/13.2.2012 година на кмета на община Гоце Делчев. Обществената поръчка включва изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), описани подробно в инвестиционните проекти, техническата спецификация, за подобектите: - „Корекция на река Мусомишка в участък на преминаването й през село Мусомища” - „Корекция на рeка Туфча в участък на преминаването й през с. Брезница”. Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година, Схема за предоставяне на безвъзмездна...[Повече]

Община Гоце Делчев е обявила открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет “Предотвратяване на наводнения в община Гоце Делчев от разлива на реки Мусомишка и Туфча”, открита със заповед №70/13.2.2012 година на кмета на община Гоце Делчев.

Обществената поръчка включва изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), описани подробно в инвестиционните проекти, техническата спецификация, за подобектите:

- „Корекция на река Мусомишка в участък на преминаването й през село Мусомища”

- „Корекция на рeка Туфча в участък на преминаването й през с. Брезница”.

Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, съгласно сключен договор № BG161PO001/1.4-06/2010/035 между община Гоце Делчев и Министерство на регионалното развитие и благоустройство за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на дейностите, включени в проект с наименование “Предотвратяване на наводнения в община Гоце Делчев от разлива на реки Мусомишка и Туфча”.

За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2012-0001.

Документация за възлагане на обществената поръчка (ЧАСТ ВТОРА – ИНВ.ПРОЕКТИ): http://dox.bg/files/dw?a=5fe3d612db


[По-малко]

горе

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/