Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Гоце Делчев : Съобщения

Съобщения от община Гоце Делчев 
ТемаПрегледиМненияПоследно мнение

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на подпорна стена на ул. „Георги Бенковски“ м/у о.т. 100-150 и 149-151 - р.Марево, с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с Възложител: Община Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
1 42212021-08-30 16:45
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на подпорна стена на ул. „Георги Бенковски“ м/у о.т. 40-74 и 41-75 - р.Марево, с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с Възложител: Община Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
1 41512021-08-30 16:44
Последно мнение от Администратор

ЗАПОВЕД № РД-07-164 ОТ 03.08.2021 Г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" БЛАГОЕВГРАД Прикачени файлове

от Администратор
1 54532021-08-23 13:36
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПЯЩИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" Прикачени файлове

от Администратор
1 71512021-08-19 15:18
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за производство на фураж от зърнени храни, система за хидропонно покълване на житни култури, автономна фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия до 90 Прикачени файлове

от Администратор
1 48112021-08-18 14:54
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до информация за искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складове за съхранение на селскостопанска продукция и механизация в поземлен имот с идентификатор 17395.112.2 по одобрени кадаст Прикачени файлове

от Администратор
1 41112021-08-12 15:24
Последно мнение от Администратор

Обявление за набиране на кандидати за работа в Общинска администрация – Гоце Делчев, дирекция „Устройство на територията“

от Администратор
1 56812021-08-09 14:17
Последно мнение от Администратор

Oбществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на комбинирана кравеферма за месодайно говедовъдство с капацитет до 300 животни, автономна фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия на покрива на новоизградените Прикачени файлове

от Администратор
1 50012021-07-30 12:31
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична централа и складове в поземлен имот с идентификатор 02600.1.77 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан Прикачени файлове

от Администратор
1 53012021-07-28 16:51
Последно мнение от Администратор

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до събеседване за подбор на специалисти по проект BG05M9ОP001-2.056-0013 „Подкрепящи инициативи за образователно и социално включване в община Гоце Делчев“, финансиран от ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014-2020 Прикачени файлове

от Администратор
1 63512021-07-20 09:59
Последно мнение от Администратор

Съобщение по чл. 32 от ДОПК, във връзка с протокол №1 по чл.32, ал.2 от ДОПК и протокол №2 по чл.32, ал.2 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения.

от Администратор
1 64812021-07-15 11:46
Последно мнение от Администратор

Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
1 45412021-07-05 12:11
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на автомивка на самообслужване в УПИ IV – 3567 Прикачени файлове

от Администратор
1 56512021-06-21 13:48
Последно мнение от Администратор

Традиционната за община Гоце Делчев Лятна превантивна програма на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните отново ще предложи на децата интересно поле за творчество, спорт, приключения, доброволчество, л Прикачени файлове

от Администратор
1 62412021-06-21 13:40
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 – отпадъци от строителство и събаряне на площадки разположени на територията на област Благоевград”, с възложител „БЕТОН“ ЕООД Прикачени файлове

от Администратор
1 52912021-06-18 08:34
Последно мнение от Администратор

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТ BG05M9ОP001-2.056-0013 „ПОДКРЕПЯЩИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ Прикачени файлове

от Администратор
1 95612021-06-18 08:32
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до информация за искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за търговия, офиси и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.169.1, местност „Ташков мост“ Прикачени файлове

от Администратор
1 54312021-06-14 13:14
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на комбинирана кравеферма за месодайно говедовъдство с капацитет до 300 бр. животни в поземлен имот с идентификатор 17395.112.6, Прикачени файлове

от Администратор
1 46612021-06-07 10:00
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в строителни обекти, разположени на територията на област Благоевград и област Кюстендил„ , с възло Прикачени файлове

от Администратор
1 48412021-06-03 16:47
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН АРХИТЕКТ" В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от Администратор
2 54132021-06-03 16:07
Последно мнение от Администратор

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХ. № 24-00-180/13.05.2021 Г. С ВЪЗЛОЖИТЕЛ: КМЕТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ. Прикачени файлове

от Администратор
1 64712021-05-14 10:44
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на складове за съхранение на селскостопанска продукция и механизация в поземлен имот с идентификатор 17395.112.2, местност „Мочура“ Прикачени файлове

от Администратор
1 59012021-05-05 14:36
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за създаване на насаждения от чушки в земеделска земя – нива с площ от 76.065 дка., находяща се в местността „ОРМАНА“, идентификационен номер на имот 017003 , в землището на с. Баничан Прикачени файлове

от Администратор
1 57112021-04-28 16:43
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за търговия, офиси и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.169.1 Прикачени файлове

от Администратор
1 57912021-04-26 16:41
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

от Администратор
1 92112021-04-19 14:44
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство на жилищни сгради с идентификатори 17395.501.52447.7 и 17395.501.5247.8 в поземлен имот 17359.501.5247, представляващ УПИ I-5247 – За жилищно строителство, КВ.277 ПО ПЛАНА НА Г Прикачени файлове

от Администратор
1 73012021-03-24 13:41
Последно мнение от Администратор

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК "ПИРИН"ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПАША НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПАРКА

от Администратор
1 65112021-03-24 13:33
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) Прикачени файлове

от Администратор
1 62512021-03-23 13:09
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от Администратор
1 79112021-03-15 15:18
Последно мнение от Администратор

ПРОЦЕДУРА ЗА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ ЗА ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ‐ ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – Компонент 2, , ФИНАНСИРАНИ ПО ОП РЧР. Прикачени файлове

от Администратор
1 67712021-03-11 09:09
Последно мнение от Администратор