Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ЗАПОВЕД № РД-07-164 ОТ 03.08.2021 Г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" БЛАГОЕВГРАД

Публикувано от Администратор 
ЗАПОВЕД № РД-07-164 ОТ 03.08.2021 Г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" БЛАГОЕВГРАД
05-08-2021 - 09:43:38
На основание чл.3, ал.3, т.24 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие", чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл.72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е определена комисии за землищата Гоце Делчев, с.Мосомище, с.Борово и с.Баничан, със задача:
1. Да ръководят сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответните землища за стопанската 2021/2022 г. и в случай, че не се постигне доброволно такова да съставят проект за служебно разпределение на ползването на земите по определения в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ ред.
2. Да осъществяват правомощията си по ЗСПЗЗ съгласно чл.37в, ал.1-3 и съответните текстове от ППЗСПЗЗ, уреждащи условията и реда за определяне на масивите за ползване на земеделските земи.
Прикачени файлове:
отвори | свали - zapoved rd-07-164.pdf (2.47 MB)
Re: ЗАПОВЕД № РД-07-164 ОТ 03.08.2021 Г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" БЛАГОЕВГРАД
10-08-2021 - 13:21:38
ОБЯВА


В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № РД-07-164/03.08.2021г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А“ „Ползване на земеделските земи“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2021-2022 година, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата територията на община Гоце Делчев, област Благоевград ще се проведат в сградата на Общинска служба Земеделие гр. Гоце Делчев, както следва:
На 16.08.2021 г. от 11:00 ч. – за землището на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.

СИМЕОН ГЪРНЕВ: (П)
Председател на комисия по Заповед № РД-07-164/03.08.2021 г.
на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

09.08.2021 г .
Re: ЗАПОВЕД № РД-07-164 ОТ 03.08.2021 Г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" БЛАГОЕВГРАД
23-08-2021 - 13:36:31
Заповед № РД-07-173 от 20.08.2021 за изменение на Заповед № РД-07-164 от 03.08.2021 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" гр.Благоевград.
Прикачени файлове:
отвори | свали - SKM_C45821082313330.pdf (125.9 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.