Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Гоце Делчев : Съобщения

Съобщения от община Гоце Делчев 
ТемаПрегледиМненияПоследно мнение

Oбществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на комбинирана кравеферма за месодайно говедовъдство с капацитет до 300 животни, автономна фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия на покрива на новоизградените Прикачени файлове

от Администратор
212021-07-30 12:31
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична централа и складове в поземлен имот с идентификатор 02600.1.77 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан Прикачени файлове

от Администратор
1212021-07-28 16:51
Последно мнение от Администратор

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до събеседване за подбор на специалисти по проект BG05M9ОP001-2.056-0013 „Подкрепящи инициативи за образователно и социално включване в община Гоце Делчев“, финансиран от ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014-2020 Прикачени файлове

от Администратор
11012021-07-20 09:59
Последно мнение от Администратор

Съобщение по чл. 32 от ДОПК, във връзка с протокол №1 по чл.32, ал.2 от ДОПК и протокол №2 по чл.32, ал.2 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения.

от Администратор
5512021-07-15 11:46
Последно мнение от Администратор

Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
6412021-07-05 12:11
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на автомивка на самообслужване в УПИ IV – 3567 Прикачени файлове

от Администратор
10012021-06-21 13:48
Последно мнение от Администратор

Традиционната за община Гоце Делчев Лятна превантивна програма на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните отново ще предложи на децата интересно поле за творчество, спорт, приключения, доброволчество, л Прикачени файлове

от Администратор
18512021-06-21 13:40
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 – отпадъци от строителство и събаряне на площадки разположени на територията на област Благоевград”, с възложител „БЕТОН“ ЕООД Прикачени файлове

от Администратор
9412021-06-18 08:34
Последно мнение от Администратор

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТ BG05M9ОP001-2.056-0013 „ПОДКРЕПЯЩИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ Прикачени файлове

от Администратор
46812021-06-18 08:32
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до информация за искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за търговия, офиси и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.169.1, местност „Ташков мост“ Прикачени файлове

от Администратор
10212021-06-14 13:14
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на комбинирана кравеферма за месодайно говедовъдство с капацитет до 300 бр. животни в поземлен имот с идентификатор 17395.112.6, Прикачени файлове

от Администратор
10912021-06-07 10:00
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в строителни обекти, разположени на територията на област Благоевград и област Кюстендил„ , с възло Прикачени файлове

от Администратор
11212021-06-03 16:47
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН АРХИТЕКТ" В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от Администратор
65832021-06-03 16:07
Последно мнение от Администратор

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХ. № 24-00-180/13.05.2021 Г. С ВЪЗЛОЖИТЕЛ: КМЕТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ. Прикачени файлове

от Администратор
18612021-05-14 10:44
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на складове за съхранение на селскостопанска продукция и механизация в поземлен имот с идентификатор 17395.112.2, местност „Мочура“ Прикачени файлове

от Администратор
16412021-05-05 14:36
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за създаване на насаждения от чушки в земеделска земя – нива с площ от 76.065 дка., находяща се в местността „ОРМАНА“, идентификационен номер на имот 017003 , в землището на с. Баничан Прикачени файлове

от Администратор
16712021-04-28 16:43
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за търговия, офиси и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.169.1 Прикачени файлове

от Администратор
17412021-04-26 16:41
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

от Администратор
30312021-04-19 14:44
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство на жилищни сгради с идентификатори 17395.501.52447.7 и 17395.501.5247.8 в поземлен имот 17359.501.5247, представляващ УПИ I-5247 – За жилищно строителство, КВ.277 ПО ПЛАНА НА Г Прикачени файлове

от Администратор
25812021-03-24 13:41
Последно мнение от Администратор

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК "ПИРИН"ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПАША НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПАРКА

от Администратор
23012021-03-24 13:33
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) Прикачени файлове

от Администратор
20312021-03-23 13:09
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от Администратор
33312021-03-15 15:18
Последно мнение от Администратор

ПРОЦЕДУРА ЗА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ ЗА ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ‐ ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – Компонент 2, , ФИНАНСИРАНИ ПО ОП РЧР. Прикачени файлове

от Администратор
23012021-03-11 09:09
Последно мнение от Администратор

Обявление за подбор на персонал по проект „Патронажна грижа + в община Гоце Делчев“ Прикачени файлове

от Администратор
44812021-02-17 08:26
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" И ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА "КАЛИНКА" В ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
82622021-02-16 17:00
Последно мнение от Администратор

Подбор на кандидат потребители за ползване на мобилни здравно-социални услуги (патронажна грижа) Прикачени файлове

от Администратор
27012021-02-16 13:38
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх. № 24-00-49/ 08.02.2021 г. с Възложител: Управителя на „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград по изменение на Разрешително № 41510542/19.12.2016 г. и изменено с Решение № ПО-01-161/25.11.2019 г. з Прикачени файлове

от Администратор
23612021-02-09 10:54
Последно мнение от Администратор

ПОДБОР НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ. Прикачени файлове

от Администратор
29012021-02-08 08:37
Последно мнение от Администратор

Обявление за прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ Прикачени файлове

от Администратор
35812021-02-03 16:09
Последно мнение от Администратор

Обявление за прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” Прикачени файлове

от Администратор
39012021-02-03 15:55
Последно мнение от Администратор