Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Гоце Делчев : Съобщения

Съобщения от община Гоце Делчев 
ТемаПрегледиМненияПоследно мнение

ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за разпределение на пасища, мери и ливади Прикачени файлове

от Администратор
5412022-05-10 10:05
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
5112022-05-05 11:14
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на производствени складови сгради за съхранение на готова продукция от бутилирана минерална вода в поземлен имот с идентификатор 02600.1.77 по одобрените кадастрална карта и кадас Прикачени файлове

от Администратор
5112022-05-04 11:26
Последно мнение от Администратор

Подбор на персонал по проект BG05M9ОP001-2.056-0013-C02 „Подкрепящи инициативи за образователно и социално включване в община Гоце Делчев“ Прикачени файлове

от Администратор
7512022-05-03 16:09
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до информация за искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Крушата – 1“ в землището на с. Мосомище Прикачени файлове

от Администратор
5912022-05-03 08:04
Последно мнение от Администратор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСАЦИИ И СУБСИДИИ ПО ПРЕВОЗВАЧИ ЗА 2020 Г. Прикачени файлове

от Администратор
4512022-04-29 17:49
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Подробен устройствен план – план регулация и план застрояване от УПИ I - за детски лагер от квартал 30 по плана на село Попови ливади Прикачени файлове

от Администратор
13212022-04-01 16:22
Последно мнение от Администратор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСАЦИИ И СУБСИДИИ ПО ПРЕВОЗВАЧИ ЗА 2021 Г. Прикачени файлове

от Администратор
13912022-03-31 11:16
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
21312022-03-11 15:11
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРИМА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД-БЛАГОЕВГРАД Прикачени файлове

от Администратор
19312022-03-01 16:11
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на мандра (мобилно съоръжение) с дневен капацитет 800 литра мляко в съществуваща стопанска постройка, находяща се в УПИ IX, кв.63 по плана на с. Мосомище Прикачени файлове

от Администратор
24212022-02-22 16:28
Последно мнение от Администратор

Одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за промяна предназначение на земеделски имот с №17395.107.3, местност „Мочура“

от Администратор
23312022-02-18 16:17
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
25112022-02-15 07:57
Последно мнение от Администратор

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ В СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
37512022-01-07 13:50
Последно мнение от Администратор

РЕШЕНИЕ № БД-ЕО-43/2021 ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. Прикачени файлове

от Администратор
33412022-01-04 15:19
Последно мнение от Администратор

Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград Прикачени файлове

от Администратор
36912021-12-23 16:40
Последно мнение от Администратор

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: „Директор" на общинска детска градина „Щастливо детство“ в с. Корница, община Гоце Делчев; „Директор“ на общинска детска градина „Мечта“ в с. Лъжница, община Гоце Делчев; „Директор“ на общинска детска градина „Зв Прикачени файлове

от Администратор
68922021-12-15 16:34
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
39112021-12-14 10:44
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх. № 24-00-426/06.12.2021г. с Възложител: община Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
40412021-12-07 15:33
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Крушата – 1“ в землището на с. Мосомище, община Гоце Делчев.“ с Възложител: „РИД“ ЕООД Прикачени файлове

от Администратор
40112021-11-29 14:46
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх. № 24-00-414(1)/24.11.2021г. с Възложител: община Гоце Делчев, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен обект за инвестиционно предложение за из Прикачени файлове

от Администратор
40412021-11-26 16:38
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх. № 24-00-414/24.11.2021г. с Възложител: община Гоце Делчев, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен обект за инвестиционно предложение за изгра Прикачени файлове

от Администратор
39412021-11-26 16:36
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх. № 24-00-404/22.11.2021г. с Възложител: "Пирин Ват" ООД Прикачени файлове

от Администратор
41112021-11-23 16:30
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до информация по Приложение № 2 за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на седем двуетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 17395.49.45 в местност, с Възложител: Интерпред Партнер АД Прикачени файлове

от Администратор
41312021-11-23 16:27
Последно мнение от Администратор

НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА ЖЕЛАЕЩИ ДА НАЕМАТ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА Прикачени файлове

от Администратор
42112021-11-23 16:15
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ЕООД ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
51212021-11-18 09:49
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ИВАН СКЕНДЕРОВ" ЕООД ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
52712021-11-18 09:43
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на кланичен пункт в поземлен имот с идентификатор 38666.32.102, местност Топавица, село Корница Прикачени файлове

от Администратор
41612021-11-12 14:06
Последно мнение от Администратор

Съобщение по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължени

от Администратор
43712021-11-08 15:02
Последно мнение от Администратор

ЗАПОВЕД № РД-07-218 от 04.11.2021 г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР.БЛАГОЕВГРАД Прикачени файлове

от Администратор
46412021-11-08 14:42
Последно мнение от Администратор