Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Гоце Делчев : Съобщения

Съобщения от община Гоце Делчев 
ТемаПрегледиМненияПоследно мнение

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (ГРИЖА В ДОМА) Прикачени файлове

от Администратор
912023-02-08 08:25
Последно мнение от Администратор

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" Прикачени файлове

от Администратор
3012023-02-06 14:39
Последно мнение от Администратор

Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград Прикачени файлове

от Администратор
10412023-01-11 15:21
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
19612022-12-23 15:26
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

от Администратор
16712022-12-22 11:02
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА КАРТАТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪР КЪМ НЕЯ Прикачени файлове

от Администратор
14412022-12-15 11:10
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37Ж, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА СЕБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ Прикачени файлове

от Администратор
16312022-12-09 11:20
Последно мнение от Администратор

Конкурс за предоставяне на външен доставчик управлението на следните социални услуги: социална услуга за социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” - информиране и консултиране, общностна работа, застъпничество и посредничество, под Прикачени файлове

от Администратор
19012022-12-07 13:47
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на кланица и предприятие за добив и преработка на меса в поземлен имот с идентификатор 49432.105.18, местност Хайрянето Прикачени файлове

от Администратор
18812022-11-28 14:35
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх.№ РР-13-3/11.05.2022г., коригирано с вх. № РР-13-3(3)/22.07.2022г. с Възложител: община Гоце Делчев, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект ре Прикачени файлове

от Администратор
17012022-11-28 12:04
Последно мнение от Администратор

Заповед № РД-07-202/01.11.2022 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Благоевград, за землищата на с. Корница, с. Мосомище и гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, област Благоевград. Прикачени файлове

от Администратор
27512022-11-08 12:31
Последно мнение от Администратор

Подбор на персонал по проект BG05M9ОP001-2.056-0013-C02 „Подкрепящи инициативи за образователно и социално включване в община Гоце Делчев“ Прикачени файлове

от Администратор
69922022-11-03 15:29
Последно мнение от Администратор

Обявление за насрочено заседание на комисията по чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за провеждане на процедура за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2023 година.

от Администратор
21412022-11-03 10:42
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до Приложение №2 за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: за „Изграждане на система за производство на фураж от зърнени храни, система за хидропонно покълване на житни култури, автономна фотоволтаична инстала Прикачени файлове

от Администратор
27212022-10-10 15:48
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до Приложение №2 за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: за „Изграждане на комбинирана кравеферма за месодайно говедовъдство с капацитет до 300 животни, автономна фотоволтаична инсталация за производство на Прикачени файлове

от Администратор
28912022-10-10 15:44
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪНШЕН ДОСТАВЧИК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ Прикачени файлове

от Администратор
35412022-09-20 16:06
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД Прикачени файлове

от Администратор
39312022-09-20 15:46
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

от Администратор
43512022-09-12 11:03
Последно мнение от Администратор

Заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Гоце Делчев

от Администратор
34612022-08-29 16:20
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА ДО ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17395.64.10 И 17395.64.12 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
49812022-08-05 16:19
Последно мнение от Администратор

ЗАПОВЕД № ОА-РР-247/ 03.08.2022 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР-БЛАГОЕВГРАД ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150, АЛ.2 ОТ ЗУТ Прикачени файлове

от Администратор
37512022-08-05 13:54
Последно мнение от Администратор

ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. БЛАГОЕВГРАД Прикачени файлове

от Администратор
37912022-08-04 16:54
Последно мнение от Администратор

ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ Прикачени файлове

от Администратор
39412022-08-02 14:40
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до Приложение №2 за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на кланичен пункт в поземлен имот с идентификатор 38666.32.109, с.Корница Прикачени файлове

от Администратор
40412022-07-20 14:46
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
48612022-06-20 11:32
Последно мнение от Администратор

ЛЯТНА ПРЕВАНТИВНА ПРОГРАМА "АЗ ИЗБИРАМ ДОБРОТО", ВАКАНЦИЯ 2022 Прикачени файлове

от Администратор
90712022-06-17 08:24
Последно мнение от Администратор

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
1 12312022-06-10 14:26
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до Приложение №2 за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 – Отпадъци от строителство и събаряне на площадки, разположени на територията на обла Прикачени файлове

от Администратор
46512022-06-06 10:22
Последно мнение от Администратор

Министерство на младежта и спорта стартира процедура за набиране на проектни предложения през 2022 година по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 година

от Администратор
49012022-05-30 14:16
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

от Администратор
69912022-05-25 16:35
Последно мнение от Администратор