Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Гоце Делчев : Съобщения

Съобщения от община Гоце Делчев 
ТемаПрегледиМненияПоследно мнение

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на ВЛ 110 kV от повишаваща подстанция „Хаджидимово“ в поземлен имот с идентификатор 04399.15.60., местност Бааларда, с. Блатска Прикачени файлове

от Администратор
25412023-09-28 15:51
Последно мнение от Администратор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА 16-22 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. Прикачени файлове

от Администратор
26212023-09-20 13:36
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до решение № БД-ЕО-39/2023 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за „Проект на Програма за опазване на околната среда на община Гоце Делчев, област Благоевград за периода 2021-2028г.“ с възложител Община Гоце Прикачени файлове

от Администратор
29512023-08-21 13:16
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до решение № БД-ЕО-39/2023 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за „Проект на Програма за опазване на околната среда на община Гоце Делчев, област Благоевград за периода 2021-2028г.“ с възложител Община Гоце Прикачени файлове

от Администратор
29312023-08-18 16:06
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА КОНТРОЛЬОРИ

от Администратор
45812023-08-17 16:58
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до съобщение за публично обявяване относно заявление с вх. № РР-17-28/05.05.2023 г. с Възложител: кмета на Община Гоце Делчев за откриване процедура за продължаване на срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води чрез Прикачени файлове

от Администратор
29612023-08-17 11:03
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми( Наредбата за ЕО ) за екологична оценка на Регионална програма за управление на отпадъците на РСУО Гоце Делчев, Г Прикачени файлове

от Администратор
31312023-07-26 16:54
Последно мнение от Администратор

На основание чл.15,т.1 и т.3 от Наредба за условияа и реда за извъряване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) Прикачени файлове

от Администратор
37412023-06-23 10:31
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
41912023-06-22 11:57
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ФРОНТ-ОФИС Прикачени файлове

от Администратор
75922023-06-15 11:28
Последно мнение от Администратор

ЛЯТНА ПРЕВАНТИВНА ПРОГРАМА "АЗ ИЗБИРАМ ДОБРОТО", ВАКАНЦИЯ 2023 Прикачени файлове

от Администратор
71312023-06-15 11:02
Последно мнение от Администратор

Първи предварителен списък на кандидатите отговарящи на изискванията на Наредба №22 от 19.09.2019 г. за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
53122023-06-07 10:34
Последно мнение от Администратор

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА ТЕМА "ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 Г." Прикачени файлове

от Администратор
39512023-06-05 11:15
Последно мнение от Администратор

Отбелязване на Световния ден на околната среда - 05 юни 2023 г. Прикачени файлове

от Администратор
40912023-06-01 10:13
Последно мнение от Администратор

Протокол по чл. 37и, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд Прикачени файлове

от Администратор
41412023-05-30 11:40
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
45812023-05-16 16:05
Последно мнение от Администратор

КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЧАСТЕН ДОСТАВЧИК, ПРИТЕЖАВАЩ УПРАВЛЕНСКИ ОПИТ, КАПАЦИТЕТ И МАТЕРИАЛНА БАЗА, УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ, ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТЕРАПИЯ И Р Прикачени файлове

от Администратор
49512023-05-11 15:46
Последно мнение от Администратор

ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за разпределение на пасища, мери и ливади Прикачени файлове

от Администратор
50612023-05-02 16:45
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх.№ РР-16-80/29.12.2022г., коригирано с вх. № РР-16-80(3)/13.03.2023г. с Възложител: община Гоце Делчев, за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на разреши Прикачени файлове

от Администратор
48012023-04-13 16:49
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
48612023-04-12 08:51
Последно мнение от Администратор

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ №43110165/10.01.2017Г. ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА „ КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА НА С. МОСОМИЩЕ“, Прикачени файлове

от Администратор
48212023-04-03 16:50
Последно мнение от Администратор

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ №43110161/10.01.2017Г. ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА „ КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕ Прикачени файлове

от Администратор
45712023-04-03 16:49
Последно мнение от Администратор

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ №43110162/10.01.2017Г. ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА „ КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА НА С. БРЕЗНИЦА“, Прикачени файлове

от Администратор
45212023-04-03 16:34
Последно мнение от Администратор

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ №43110164/10.01.2017Г. ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА „ КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА НА С. Прикачени файлове

от Администратор
49512023-04-03 16:32
Последно мнение от Администратор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСАЦИИ И СУБСИДИИ ПО ПРЕВОЗВАЧИ ЗА 2022 Г. Прикачени файлове

от Администратор
61012023-03-31 11:13
Последно мнение от Администратор

Провеждане на среща между между представители на Дирекция „НП Пирин“ и кандидат-ползватели на пасища в парка. Прикачени файлове

от Администратор
57912023-03-23 11:38
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
53812023-03-23 10:49
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до Решение № БД-ЕО-06/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 38666.47.11 Прикачени файлове

от Администратор
53712023-03-16 11:59
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до Решение № БД-ЕО-06/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 17395.35.19 Прикачени файлове

от Администратор
52012023-03-16 11:58
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до Решение № БД-ЕО-27/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РУСО) Гоце Делчев, за общините Гоце Д Прикачени файлове

от Администратор
51412023-03-16 11:57
Последно мнение от Администратор