Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Гоце Делчев : Съобщения

Съобщения от община Гоце Делчев 
ТемаПрегледиМненияПоследно мнение

ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.БЛАГОЕВГРАД Прикачени файлове

от Администратор
1 17012020-11-05 10:07
Последно мнение от Администратор

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Прикачени файлове

от Администратор
1 14112020-11-04 10:47
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна на инвестиционното намерение за преотреден имот – ПИ № 114011, местност „Долна шипка“ Прикачени файлове

от Администратор
1 29412020-09-25 16:20
Последно мнение от Администратор

Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград Прикачени файлове

от Администратор
1 21912020-09-24 16:39
Последно мнение от Администратор

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „СОЦИАЛНО ‐ ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – Компонент 2, финансирана по ОП Прикачени файлове

от Администратор
1 43312020-09-02 15:52
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Реконструкция на довеждащ водопровод за с. Баничан, общ. Гоце Делчев, отклонение от външен водопровод от ВС „Бараката“ и ВС „Софията“ за водоснабдяване на група „Гоце Делчев“, до напорен вод Прикачени файлове

от Администратор
1 39712020-09-02 09:19
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Смяна на предназначението на офис в самостоятелна медико техническа лаборатория в сграда, разположена в УПИ XX-2466, кв. 107 по плана на гр. Гоце Делчев, с идентификатор 17395.501.6513.2.1“ Прикачени файлове

от Администратор
1 26912020-08-27 15:10
Последно мнение от Администратор

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград за определяне състава на комисите по реда на чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за землищата на община Гоце Делчев. Прикачени файлове

от Администратор
1 29512020-08-06 13:24
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма за екстензивно отглеждане на 80 броя млечни крави в поземлен имот с идентификатор 49432.3.14 (образуван от имоти № 003008, 003009 и 003010) по одобрените КК и КР на Прикачени файлове

от Администратор
1 26412020-07-29 13:06
Последно мнение от Администратор

ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ "ОБЩ РАБОТНИК" Прикачени файлове

от Администратор
1 34512020-07-15 11:53
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Смяна на предназначението на Клетка 3 за строителни отпадъци и превръщането и в клетка за битови отпадъци. Обособяване на нова клетка за строителни отпадъци в съществуващ имот № 004043, ЕКАТ Прикачени файлове

от Администратор
1 33812020-07-10 10:54
Последно мнение от Администратор

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
1 38212020-07-06 10:37
Последно мнение от Администратор

МОБИЛЕН ПУНКТ ЗА БЕЗПЛАТНО СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ СЕ ОРГАНИЗИРА В ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ НА 07 ЮЛИ 2020 Г. Прикачени файлове

от Администратор
1 37412020-07-03 10:50
Последно мнение от Администратор

Информация за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

от Администратор
1 47712020-07-01 08:24
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

от Администратор
3 37512020-06-26 11:26
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до изготвена справка, съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО и във връзка с условията, посочени в Решение № БД-05-ЕО/2020 г., за „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на О Прикачени файлове

от Администратор
1 38312020-06-17 14:03
Последно мнение от Администратор

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от Администратор
2 14712020-06-16 16:26
Последно мнение от Администратор

Съобщение по чл.32 от ДОПК до заинтересованите лица във връзка с изготвени актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения- 20.05.2020 г.

от Администратор
1 52312020-05-20 16:31
Последно мнение от Администратор

Подбор на кандидат-потребители за ползване на услуги по домовете във връзка с предпазване на уязвими лица сред жителите на община Гоце Делчев от последиците от COVID 19. Прикачени файлове

от Администратор
1 61012020-04-24 21:01
Последно мнение от Администратор

Подбор на кандидати за длъжност „Работник, изпълняващ доставки по домовете“ – 16 щатни броя. Прикачени файлове

от Администратор
1 67112020-04-14 16:21
Последно мнение от Администратор

Публично обявяване на Решение № БД-05-ЕО/2020 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград за „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на Община Гоце Делчев за периода 2019 – 2022 година.“ Прикачени файлове

от Администратор
1 56412020-04-06 13:18
Последно мнение от Администратор

Oбществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Добавяне на код на отпадък 07 02 99 – отпадъци, неупоменати другаде, за третиране на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.209 Прикачени файлове

от Администратор
1 46912020-03-19 11:47
Последно мнение от Администратор

Прессъобщение от "ЧЕЗ Електро България" АД, свързано със срока за заплащане на сметките за ток на битови клиенти на Дружеството.

от Администратор
1 59212020-03-17 16:26
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна на инвестиционните намерения за преотреден имот – ПИ №114011, местност „Долна шипка“, землище на с. Мосомище. Прикачени файлове

от Администратор
1 47712020-03-12 14:37
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Закупуване на система за претегляне и опаковане на боровинки MHZ-15“ с Възложител: "КООП-1" ЕООД Прикачени файлове

от Администратор
1 46112020-03-11 16:59
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него - приемно - предавателна станция №2134, находяща се в поземлен имот горска територия Прикачени файлове

от Администратор
1 47012020-02-26 14:17
Последно мнение от Администратор

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“

от Администратор
1 52312020-02-26 11:17
Последно мнение от Администратор

Съобщение по чл.32 от ДОПК до заинтересованите лица във връзка с изготвени актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения - 24.02.2020 г.

от Администратор
1 53112020-02-24 15:52
Последно мнение от Администратор

Съобщение по чл.32 от ДОПК до заинтересованите лица във връзка с изготвени актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения - 21.02.2020 г.

от Администратор
1 52012020-02-21 11:19
Последно мнение от Администратор

Съобщение по чл.32 от ДОПК до заинтересованите лица във връзка с изготвени актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения - 19.02.2020 г.

от Администратор
1 52012020-02-19 10:45
Последно мнение от Администратор