Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Гоце Делчев : Съобщения

Съобщения от община Гоце Делчев 
ТемаПрегледиМненияПоследно мнение

ЗАПОВЕД № ОА-РР-247/ 03.08.2022 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР-БЛАГОЕВГРАД ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150, АЛ.2 ОТ ЗУТ Прикачени файлове

от Администратор
1 05612022-08-05 13:54
Последно мнение от Администратор

ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. БЛАГОЕВГРАД Прикачени файлове

от Администратор
1 02012022-08-04 16:54
Последно мнение от Администратор

ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ Прикачени файлове

от Администратор
1 06512022-08-02 14:40
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до Приложение №2 за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на кланичен пункт в поземлен имот с идентификатор 38666.32.109, с.Корница Прикачени файлове

от Администратор
1 12512022-07-20 14:46
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
1 18212022-06-20 11:32
Последно мнение от Администратор

ЛЯТНА ПРЕВАНТИВНА ПРОГРАМА "АЗ ИЗБИРАМ ДОБРОТО", ВАКАНЦИЯ 2022 Прикачени файлове

от Администратор
1 67712022-06-17 08:24
Последно мнение от Администратор

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
2 05812022-06-10 14:26
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до Приложение №2 за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 – Отпадъци от строителство и събаряне на площадки, разположени на територията на обла Прикачени файлове

от Администратор
1 17812022-06-06 10:22
Последно мнение от Администратор

Министерство на младежта и спорта стартира процедура за набиране на проектни предложения през 2022 година по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 година

от Администратор
1 21512022-05-30 14:16
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

от Администратор
1 64012022-05-25 16:35
Последно мнение от Администратор

ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за разпределение на пасища, мери и ливади Прикачени файлове

от Администратор
1 24212022-05-10 10:05
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
1 42312022-05-05 11:14
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на производствени складови сгради за съхранение на готова продукция от бутилирана минерална вода в поземлен имот с идентификатор 02600.1.77 по одобрените кадастрална карта и кадас Прикачени файлове

от Администратор
1 25112022-05-04 11:26
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до информация за искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Крушата – 1“ в землището на с. Мосомище Прикачени файлове

от Администратор
1 32212022-05-03 08:04
Последно мнение от Администратор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСАЦИИ И СУБСИДИИ ПО ПРЕВОЗВАЧИ ЗА 2020 Г. Прикачени файлове

от Администратор
1 64412022-04-29 17:49
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Подробен устройствен план – план регулация и план застрояване от УПИ I - за детски лагер от квартал 30 по плана на село Попови ливади Прикачени файлове

от Администратор
1 36012022-04-01 16:22
Последно мнение от Администратор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСАЦИИ И СУБСИДИИ ПО ПРЕВОЗВАЧИ ЗА 2021 Г. Прикачени файлове

от Администратор
1 26812022-03-31 11:16
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
1 35512022-03-11 15:11
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРИМА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД-БЛАГОЕВГРАД Прикачени файлове

от Администратор
1 35412022-03-01 16:11
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на мандра (мобилно съоръжение) с дневен капацитет 800 литра мляко в съществуваща стопанска постройка, находяща се в УПИ IX, кв.63 по плана на с. Мосомище Прикачени файлове

от Администратор
1 42512022-02-22 16:28
Последно мнение от Администратор

Одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за промяна предназначение на земеделски имот с №17395.107.3, местност „Мочура“

от Администратор
1 50512022-02-18 16:17
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
1 69812022-02-15 07:57
Последно мнение от Администратор

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ В СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
1 51512022-01-07 13:50
Последно мнение от Администратор

РЕШЕНИЕ № БД-ЕО-43/2021 ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. Прикачени файлове

от Администратор
1 43012022-01-04 15:19
Последно мнение от Администратор

Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград Прикачени файлове

от Администратор
1 45112021-12-23 16:40
Последно мнение от Администратор

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: „Директор" на общинска детска градина „Щастливо детство“ в с. Корница, община Гоце Делчев; „Директор“ на общинска детска градина „Мечта“ в с. Лъжница, община Гоце Делчев; „Директор“ на общинска детска градина „Зв Прикачени файлове

от Администратор
1 94422021-12-15 16:34
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
1 56212021-12-14 10:44
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх. № 24-00-426/06.12.2021г. с Възложител: община Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
1 56212021-12-07 15:33
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Крушата – 1“ в землището на с. Мосомище, община Гоце Делчев.“ с Възложител: „РИД“ ЕООД Прикачени файлове

от Администратор
1 59412021-11-29 14:46
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх. № 24-00-414(1)/24.11.2021г. с Възложител: община Гоце Делчев, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен обект за инвестиционно предложение за из Прикачени файлове

от Администратор
1 51612021-11-26 16:38
Последно мнение от Администратор