Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ" ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Публикувано от Администратор 
О Б Я В Л Е Н И Е


ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ със седалище и административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, тел.: 0888006080, e-mail: obshtina@gotsedelchev.bg, на основание чл. 90, ал. 1 от Кодекса на труда, чл.55 от Закона за общинската собственост и чл. 9, ал. 2 от Правилник за дейността на общинско социално предприятие „Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване“ и Заповед № 77 от 19.01.2024 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев,

ОБЯВЯВА


Конкурс за длъжността “Директор“ на Общинско социално предприятие „Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване“ – гр. Гоце Делчев

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Минимална образователна степен – бакалавър;
1.2. Област на висше образование (специалност) – „Ландшафтна архитектура“, „Инженер озеленител“, „Агрономство“, „Горско стопанство“, „Икономика“, „Стопанско управление“.
1.3. Минимален професионален опит – 3 години в ръководство, включително планиране, организиране, контрол и координиране дейността на структурно звено.
1.4. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;
1.5. Компютърна грамотност;

2. Основни функции на длъжността: Организира, координира, контролира цялостната работа на предприятието, носи отговорност за оперативната, нормативната, технологичната, производствената, правната, икономическата и организационната уредби на дейността на предприятието и за финансовите резултати, за гарантиране на интересите на собственика.
2.1. Работно време 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

3. Начин на провеждане на конкурса:
3.1. Първи етап – Допускане до участие (проверка на представените от кандидатите документи за съответствието им с изискванията за заемане на длъжността);
3.2. Втори етап – оценка на Писмена разработка за развитието на общинско социално предприятие „Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване“ за тригодишен период;
3.3. Трети етап – интервю.

4. Необходими документи:
4.1. Заявление за участие в конкурс по образец – Приложение №1;
4.2. Декларация по образец - Приложение №2;
4.3. Автобиография (европейски формат);
4.4. Заверени копия от документи за завършено висше образование, придобита образователна и/или научна степен, специалност, допълнителна квалификация и правоспособност;
4.5. Заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);
4.6. Декларация, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
4.7. Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно.
4.8. Разработка за развитието на Общинско социално предприятие „Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване“ гр. Гоце Делчев за тригодишен период.
Всички копия на документи се заверяват от кандидата с надпис „Вярно с оригинала“ и се подписват.

5. Място за подаване на документите – Документите за участие се подават лично или чрез упълномощен представител на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна” № 2, Информационен център, всеки делничен ден от 08.00 часа до 17.00 часа. При подаване на документите кандидатите могат да получават длъжностната характеристика на основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда.

6. Срок за подаване на документите - едномесечен от публикуване на обявата за конкурса.

7. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени в сградата на община Гоце Делчев, на информационното табло, както и на електронната страница, секция „Съобщения“ с адрес: [www.gotsedelchev.bg].
Прикачени файлове:
отвори | свали - 1-Приложение-Заявление за участие.docx (19.5 KB)
отвори | свали - 2-Приложение- Декларация.doc (26.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.