Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

Публикувано от Администратор 
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"
10-01-2024 - 09:54:00
О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, тел.: 0888006080, e-mail: obshtina@gotsedelchev.bg, на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед №26/08.01.2024 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:


1. За заемане на длъжността Директор на дирекция “Устройство на територията” в Общинска администрация – Гоце Делчев.
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в Класификатора на длъжностите в администрацията
2.1. Минимална образователна степен – магистър;
2.2. Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
2.3. Минимален професионален опит – 4 години.
3. Специфични изисквания, предвидени в специални нормативни актове:
Кандидатите да отговарят на условията за назначаване посочени в чл. 7 от Закона за държавния служител.
На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
- специалност на висшето образование, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления: Технически науки – Архитектура, строителство и геодезия.
- познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на длъжността и умение за ползване на същата.
- познаване устройството, функциите и дейността на местната и държавна администрация
- стратегическа компетентност, лидерска компетентност, компетентност за преговори и убеждение, управленска компетентност, комуникативна компетентност, професионална компетентност, фокус към клиента, работа в екип, ориентация към резултата, дигитална компетентност (работа с Microsoft office и специализирани програмни продукти).
5. Начин на провеждане на конкурса:
5.1. защита на концепция за стратегическо управление на тема „Организация, ръководство и управление на процесите в дирекция „Устройство на територията“ на общинска администрация – Гоце Делчев, гарантиращи реализирането на стратегическите цели и приоритетни направления, поставени пред община Гоце Делчев, разгледани през призмата на дирекцията (концепцията се представя изписана във формат А4 до 15 стандартни машинописни страници);
5.2. интервю.
6. Необходими документи, които трябва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
6.1. Заявление за участие в конкурс по образец съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (Приложение №3 от Наредбата).
6.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
6.3. Копие от документ за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – официални документи за трудов стаж; служебен стаж; осигурителен стаж. Професионалният опит за извършване на дейност в чужбина се доказва с официални документи, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава.
6.5. Автобиография подписана от кандидата.
7. Кратко описание на длъжността:
Подпомага формирането, разработването и провеждането на общинската политика в областта на устройство на територията. Ръководи, координира и контролира дейностите, свързани с инвестиционните проекти и капиталовите разходи на общината. Ръководи и контролира взаимодействието с други дирекции и отдели и със структури извън общинската администрация, отнасящи се до работата на дирекцията. Организира, ръководи и координира работата на служителите в дирекция „Устройство на територията“.
8. Минимален размер на основната месечна заплата, определен за длъжността 933 лв., съгласно Наредбата за заплатите на държавната администрация за длъжностно ниво 6 по Класификатора на длъжностите в администрацията, ръководно ниво 6Б, ниво на основната месечна заплата 13. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в община Гоце Делчев.
9. Срок за подаване на документи: 14 календарни дни от деня, следващ публикуването на обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет страницата на общината, раздел „Съобщения“ – www.gotsedelchev.bg.
10. Място на подаване на документите: Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, етаж трети, стая № 302, всеки делничен ден от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа. Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник, който представя пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от АПК
Документите по т.6 може да се подават по електронен път на електронната поща на общината - obshtina@gotsedelchev.bg. или чрез Системата за сигурно електронно връчване, като в тези случаи заявлението по т.6.1. и декларацията по т. 6.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
11. Списъците или други съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще се обявяват на информационното табло на сградата на Общинска администрация: гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2 и на официалната интернет страница на община Гоце Делчев, раздел „Съобщения“ – www.gotsedelchev.bg.Последна редакция от 2024-01-31 16:38.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Заявление по чл. 17 ал. 2.docx (19.5 KB)
отвори | свали - Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1.doc (27.5 KB)
С П И СЪ К

на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Директор на дирекция “Устройство на територията” в Общинска администрация - гр. Гоце Делчев


1. Петър Георгиев Мандиев
2. Елена Илинова Лискова
3. Иван Ангелов Стефанов
4. Фатме Юсеин Хаджи
5. Атанас Стоянов Каракиев
6. Йорданка Стоянова Драгинова-Бояджиева


Няма недопуснатите кандидати до конкурса.


ВАЛЕРИ САРАНДЕВ /п./
Председател на конкурсната комисияПоследна редакция от 2024-01-31 16:37.
Re: КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"
02-02-2024 - 15:10:24
Съобщение за провеждане на конкурса за длъжността Директор дирекция „Устройство на територията“


Критерии за преценка на концепцията за стратегическо управление на тема: „Организация, ръководство и управление на процесите в дирекция „Устройство на територията“ на общинска администрация – Гоце Делчев, гарантиращи реализирането на стратегическите цели и приоритетни направления, поставени пред община Гоце Делчев, разгледани през призмата на дирекцията“:
1. Обем на концепцията – до 15 стандартни машинописни страници (формат А4).
2. Критериите за преценка на концепцията са:
- способност за ясно и убедително представяне на идеи и аргументиране на позиции и решения, свързани със зададената тема;
- степен на самостоятелност при разработване на представената писмена концепция и доколко тя е резултат от неговите собствени усилия
- познаване на нормативната уредба и на спецификата на дейността на дирекцията;
- приложимост на концепцията за разпределение на функциите в дирекцията с приложимата нормативна уредба;
- систематизираност и логическа последователност на изложението, езикова култура.
Системата за определяне на резултатите
3. Всеки член на конкурсната комисия се запознава с писмената концепция на кандидата и я оценява по 5-степенна скала:
1 - не отговаря на изискванията;
2 - в малка степен отговаря на изискванията;
3 - в средна степен отговаря на изискванията;
4 - в голяма степен отговаря на изискванията;
5 - напълно отговаря на изискванията.
Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.
4. Ако концепцията е преценена като отговаряща на изискванията и оценена с оценка не по-ниска от „4“, кандидатът се допуска до защита на концепцията.
5. Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията. Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете.
6. Общият резултат на кандидата е сбор от оценките на концепцията и на защитата на концепцията.
7. До участие в конкурса се допускат кандидати, чийто общ резултат (от оценките на концепцията и на защитата на концепцията) е най-малко „8“.
8. Коефициентът, с който се умножава резултата е „5“.
9. Комисията предварително формулира въпроси, които ще бъдат зададени на кандидатът, ако бъде допуснат до интервю.
10. Минимален резултат, при който се счита, че интервюто е преминато успешно е „3“. Всеки член на комисията преценява резултатите от интервюто на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете. Всяка оценка на член от комисията е средноаритметична от оценките по различните критерии, използвани в интервюто.
11. Коефициентът, с който се умножава резултатът от интервюто е „5“.
13. Общият резултат на всеки успешно издържал кандидат е сбор от резултатът от концепцията и защита на концепцията, умножен по коефициент „5“ и резултатът от интервюто, умножен по коефициент „5“.
14. Кандидатите, допуснати до участие в конкурса, трябва да представят концепция за стратегическо управление на тема: „Организация, ръководство и управление на процесите в дирекция „Устройство на територията“ на общинска администрация – Гоце Делчев, гарантиращи реализирането на стратегическите цели и приоритетни направления, поставени пред община Гоце Делчев, разгледани през призмата на дирекцията“, до 17.00 ч. на 12.02.2024 г. в Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2, етаж трети, стая № 302
15. Допуснатите до защита на концепцията кандидати следва да се явят на 19.02.2024 г. в 13:00 часа в общинска администрация – Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, втори етаж – зала Общински съвет.
16. Допуснатите до интервю кандидати следва да се явят на 20.02.2024 г. в 13:00 часа в общинска администрация – Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, втори етаж – зала Общински съвет.
17. Уведомленията до кандидатите се изпращат чрез електронна поща.
Re: КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"
26-02-2024 - 13:55:08
К Л А С И Р А Н Е
на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „директор на дирекция“ на дирекция „Устройство на територията“ в Общинска администрация – Гоце Делчев


Съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс и окончателните резултати, получени при провеждането му, комисията класира от първо до трето място кандидатите:
1. Петър Георгиев Мандев с окончателен резултат 71.
2. Няма класиран кандидат.
3. Няма класиран кандидат.

Валери Сарандев /п./
Председател на конкурсната комисияПоследна редакция от 2024-02-26 13:57.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.