Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Списък на допуснатите кандидати до защита на концепцията за стратегическо управление на дирекция „Устройство на територията“

Публикувано от Администратор 
Допуснати кандидати до защита на концепция за стратегическо управление на тема „Устройство на територията“ на общинска администрация – Гоце Делчев, гарантиращи реализирането на стратегическите цели и приоритетни направления, поставени пред община Гоце Делчев, разгледани през призмата на дирекцията“ за длъжността директор на дирекция „Устройство на територията“ в Общинска администрация – Гоце Делчев


На основание чл. 39, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия, назначена със заповед №113/25.01.2024 г. на кмета на община Гоце Делчев, реши:
1. Допуска до защита на концепцията кандидатите, чийто концепции са оценени с оценка не по-ниска от „4“, а именно:
1. Петър Георгиев Мандиев – оценка 4.40
2. Иван Ангелов Стефанов – оценка 4.20

2. Не се допускат до защита на концепцията кандидатите, чийто концепции са оценени с оценка по-ниска от „4“, а именно:
1. Елена Илинова Лискова – оценка 3.20
2. Фатме Юсеин Хаджи – оценка 3.00
3. Атанас Стоянов Каракиев – оценка 3.20
4. Йорданка Стоянова Драгинова-Бояджиева – оценка 3.40.

Защитата на концепцията за стратегическо управление на тема „Устройство на територията“ на общинска администрация – Гоце Делчев, гарантиращи реализирането на стратегическите цели и приоритетни направления, поставени пред община Гоце Делчев, разгледани през призмата на дирекцията“ ще се проведе на 19.02.2024 г. от 13.30 часа в сградата на Общинска администрация – Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, ет. І – зала Общински съвет.

Време за защита на концепцията – до 30 минути за всеки кандидат.

Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете.

Комисията определя следните критерии за оценка на защита на концепцията за стратегическо управление:
- умения за представяне на систематизирано и структурирано резюме на писмената концепция;
- защита на формулираните цели, действия и резултати;
- стратегическа компетентност, лидерска компетентност, управленска компетентност и компетентност за преговори и убеждаване;
-стил на изказване и езикова култура.

3. Общият резултат на кандидата е сбор от оценките на концепцията и на защитата на концепцията.
4. До участие в конкурса се допускат кандидати, чийто общ резултат (от оценките на концепцията и на защитата на концепцията) е най-малко „8“.
5. Коефициентът, с който се умножава резултата е „5“.
6. Комисията предварително формулира въпроси, които ще бъдат зададени на кандидатът, ако бъде допуснат до интервю.
7. Минимален резултат, при който се счита, че интервюто е преминато успешно е „3“. Всеки член на комисията преценява резултатите от интервюто на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете. Всяка оценка на член от комисията е средноаритметична от оценките по различните критерии, използвани в интервюто.
8. Коефициентът, с който се умножава резултатът от интервюто е „5“.
9. Общият резултат на всеки успешно издържал кандидат е сбор от резултатът от концепцията и защита на концепцията, умножен по коефициент „5“ и резултатът от интервюто, умножен по коефициент „5“.
10. Допуснатите до интервю кандидати следва да се явят на 20.02.2024 г. в 13:00 часа в общинска администрация – Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, втори етаж – зала Общински съвет.
11. Кандидатите се уведомяват чрез електронна поща за датата, мястото и часа на провеждането на интервюто.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ /п./
Председател на конкурсната комисия
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.