Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ"

Публикувано от Администратор 
СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

от конкурса за заемане на длъжността “Главен счетоводител“


Конкурсната комисия, като съобрази условията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „Главен счетоводител, на основание чл.34, ал.5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /Наредбата/ приема следната система за определяне на резултатите от теста по чл.33, ал.1, т.1 от Наредбата и интервюто.

1. Тест за познания от професионалната област на длъжността и устройството, функциите и дейността на общинска администрация.

Комисията ще изготви три различни варианта на тест, като след обявяване началото на провеждане на конкурса един от кандидатите ще изтегли чрез жребия един от вариантите и ще го обяви на всички кандидати.
Конкурсът ще се проведе на 08.02.2024 година от 09.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2, ет.2 зала „Общински съвет“;

Тестът ще се състои от 20 /двадесет/ въпроса, като времето за неговото решаване е 60 /шестдесет/ минути. Всеки от въпросите има само по един верен отговор. Кандидатите посочват верния отговор чрез заграждане. В случай, че има заградени повече от един отговор или задрасквания, или поправки не се присъждат точки за съответния въпрос.
Всеки от въпросите носи по 1 /една/ точка. Общият брой точки от теста е 20 /двадесет/ точки, като минималният резултат, при който се счита че кандидатът успешно е издържал теста е 15 /петнадесет/ точки.

Интервю с допуснатите кандидати след провеждане на теста ще се проведе в същия ден от 11:00 часа в същата зала.
Допуснатите кандидати до интервю ще бъдат уведомени на място в 10:30 часа.

2. Интервю:
По време на интервюто членовете на конкурсната комисия ще задават предварително формулирани въпроси, за да установят в каква степен съответния кандидат притежава професионалните и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността. Въз основа на отговорите всеки член на комисията оценява представянето на отделните кандидати по определените компетентности, като изпълнява 5-степенна скала /с най-ниска степен - 1, и най-висока степен - 5/ и попълва формуляр съгласно Приложение №5 към чл.42, ал.4 от Наредбата.
Индивидуалният резултат от интервюто е средноаритметичната оценка от оценките на членовете на комисията, като минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е „4“.

3. Окончателен резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и при интервюто, умножени със следните коефициенти:
- за тест - коефициент „4“
- за интервю - коефициент „5“

Определяне на окончателния резултат: Резултат от теста*4 + Резултат от интервюто*5 = Окончателен резултат

Окончателните резултати на кандидатите се оформят във формуляр съгласно Приложение №8 към чл.43, ал.2 от Наредбата.
Списъците или други съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще се обявяват на информационното табло на сградата на Общинска администрация: гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2 и на официалната интернет страница на община Гоце Делчев, раздел „Съобщения“ – www.gotsedelchev.bg.

Председател на конкурсната комисия
Йорданка Ендрева- директор на дирекция „Финансово-счетоводни дейности“
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.