Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Съобщение за провеждане на конкурса за длъжността Директор дирекция „Устройство на територията“

Публикувано от Администратор 
Съобщение за провеждане на конкурса за длъжността Директор дирекция „Устройство на територията“


Критерии за преценка на концепцията за стратегическо управление на тема: „Организация, ръководство и управление на процесите в дирекция „Устройство на територията“ на общинска администрация – Гоце Делчев, гарантиращи реализирането на стратегическите цели и приоритетни направления, поставени пред община Гоце Делчев, разгледани през призмата на дирекцията“:
1. Обем на концепцията – до 15 стандартни машинописни страници (формат А4).
2. Критериите за преценка на концепцията са:
- способност за ясно и убедително представяне на идеи и аргументиране на позиции и решения, свързани със зададената тема;
- степен на самостоятелност при разработване на представената писмена концепция и доколко тя е резултат от неговите собствени усилия
- познаване на нормативната уредба и на спецификата на дейността на дирекцията;
- приложимост на концепцията за разпределение на функциите в дирекцията с приложимата нормативна уредба;
- систематизираност и логическа последователност на изложението, езикова култура.
Системата за определяне на резултатите
3. Всеки член на конкурсната комисия се запознава с писмената концепция на кандидата и я оценява по 5-степенна скала:
1 - не отговаря на изискванията;
2 - в малка степен отговаря на изискванията;
3 - в средна степен отговаря на изискванията;
4 - в голяма степен отговаря на изискванията;
5 - напълно отговаря на изискванията.
Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.
4. Ако концепцията е преценена като отговаряща на изискванията и оценена с оценка не по-ниска от „4“, кандидатът се допуска до защита на концепцията.
5. Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията. Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете.
6. Общият резултат на кандидата е сбор от оценките на концепцията и на защитата на концепцията.
7. До участие в конкурса се допускат кандидати, чийто общ резултат (от оценките на концепцията и на защитата на концепцията) е най-малко „8“.
8. Коефициентът, с който се умножава резултата е „5“.
9. Комисията предварително формулира въпроси, които ще бъдат зададени на кандидатът, ако бъде допуснат до интервю.
10. Минимален резултат, при който се счита, че интервюто е преминато успешно е „3“. Всеки член на комисията преценява резултатите от интервюто на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете. Всяка оценка на член от комисията е средноаритметична от оценките по различните критерии, използвани в интервюто.
11. Коефициентът, с който се умножава резултатът от интервюто е „5“.
13. Общият резултат на всеки успешно издържал кандидат е сбор от резултатът от концепцията и защита на концепцията, умножен по коефициент „5“ и резултатът от интервюто, умножен по коефициент „5“.
14. Кандидатите, допуснати до участие в конкурса, трябва да представят концепция за стратегическо управление на тема: „Организация, ръководство и управление на процесите в дирекция „Устройство на територията“ на общинска администрация – Гоце Делчев, гарантиращи реализирането на стратегическите цели и приоритетни направления, поставени пред община Гоце Делчев, разгледани през призмата на дирекцията“, до 17.00 ч. на 12.02.2024 г. в Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2, етаж трети, стая № 302
15. Допуснатите до защита на концепцията кандидати следва да се явят на 19.02.2024 г. в 13:00 часа в общинска администрация – Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, втори етаж – зала Общински съвет.
16. Допуснатите до интервю кандидати следва да се явят на 20.02.2024 г. в 13:00 часа в общинска администрация – Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, втори етаж – зала Общински съвет.
17. Уведомленията до кандидатите се изпращат чрез електронна поща.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.