Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПЯЩИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"

Публикувано от Администратор 
Във връзка с изпълнение на проект BG05M9ОP001-2.056-0013 „Подкрепящи инициативи за образователно и социално включване в община Гоце Делчев“, по процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирани от ЕС чрез ЕСФ

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА


Подбор на персонал за следните длъжности по ОП РЧР:
1. Медицинска сестра за социални дейности – 1 щ. бр.;

Подбор на персонал за следните длъжности по ОП НОИР:
1. Психолог – 2 щ. бр.;

I. Информация за длъжност „медицинскa сестра за социални дейности“
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – завършена образователно-квалификационна степен „специалист“/ „бакалавър“ в областта на медицинските науки.
2. Добри компютърни умения - работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
3. Професионален опит не се изисква - наличието на доказан опит по специалността ще се счита за предимство за кандидата.

Основни задължения и отговорности на длъжността:
1. Идентифицира родители на деца от уязвими групи от 0 до 7 годишна възраст, с фокус децата с увреждания.
2. Осъществява комуникация и събира здравна информация за потребителите с които работи, следи за жизнения им статус и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние.
3. Участва в изготвянето на оценки на потребностите и изготвя индивидуални планове за подкрепа/ консултиране по здравни теми на лицата от целевите групи на проекта.
4. Провежда индивидуални срещи за подкрепа/ консултиране за повишаване здравната култура, информираността относно здравните права и насърчаване на семейното планиране на участниците в проекта.
5. Осъществява връзки с различни звена в системата за здравни грижи, насочва и посредничи за достъп до качествени здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността, подпомага избора на лекар/зъболекар.
6. Провежда групови срещи с представителите на целевите групи на теми, свързани с техните здравни права и задължения; повишаване на здравната култура; превенция на рисковото поведение и развиване на зависимости и др.
7. Води необходимата документация и отчетност, съгласно утвърдените правила за функциониране на ЦСИП.

Място и условия за изпълнение на длъжността
1. Длъжността се разкрива към община Гоце Делчев и се изпълнява в офиса на проекта в гр. Гоце Делчев.
2. Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период до 22 месеца и непълно работно време (4 ч. на ден).

II. Информация за длъжност „Психолог“
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – висше, минимална образователна степен бакалавър по психология.
2. Отлични компютърни умения - работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
3. Професионален опит – не се изисква. Наличието на доказан опит по специалността ще се счита за предимство за кандидата.
Основни задължения и отговорности на длъжността:
1. Провежда психо-диагностична дейност на нуждаещи се деца/ученици от целевите групи, с цел да се разкрият и обосноват техните индивидуални потребности, интереси и способности;
2. Изследва затрудненията, нарушенията и отклоненията на интелектуалната, личностната, поведенческата и социална сфера на деца/ ученици от уязвими и маргинализирани групи и дава препоръки за работата на учителите по всеки отделен случай;
3. Провежда индивидуални срещи за психологическа подкрепа и консултиране на деца/ученици, при спазване принципите на професионална етика и конфиденциалност и съхраняване на достигнатата информация;
4. Провежда групови сесии за психологическа подкрепа и споделяне на деца/ученици от целевата група на проекта;
5. Планира мерки и предприема действия за пълноценното интегриране на децата/учениците от целевата група в образователната среда, съобразно специфичните им потребности;
6. Планира консултативната си дейност по определена последователност, в зависимост от развитието на всеки отделен случай;
7. Създава и поддържа работна документация на всички лица, с които работи - изготвя протоколи и присъствени списъци за всяка проведена индивидуална и групова среща за психологическо консултиране и подкрепа.
8. Ежемесечно докладва резултатите от работата си, като изготвя месечен отчет по образец, който предава на координатора на проекта в срок до 5-то число на следващия календарен месец.

Място и условия за изпълнение на длъжността
1. Длъжността се разкрива към община Гоце Делчев и се изпълнява в офиса, определен по проекта и мобилно в училищата и детските градини на територията на община Гоце Делчев.
2. Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период до 20 месеца на пълно или непълно (4 часа на ден) работно време.

III. Документи за кандидатстване
1. Заявление по образец (Приложение 1);
2. Автобиография по образец (Приложение 2);
3. Копие на документ за завършено образование;
4. Копие на документи за допълнителни квалификации и обучения (ако е приложимо);
5. Копие на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (ако е приложимо);
6. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично.

Образците на документите са достъпни на интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg в секция „Съобщения“.


I. Ред за провеждане на подбора
1. Подбор по документи.
2. Събеседване с одобрените по документи кандидати. До участие в събеседването се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи в срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията.

Срок за подаване на документи:
Срок за подаване на документите – до 26.08.2021 г., 17,00 часа.
Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Информационния център на общината, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg на 27.08.2021 г.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Pril.1-zaiavlenie obrazec 2.056.doc (268.5 KB)
отвори | свали - Pril.2-CV obrazec 2.056.doc (288.5 KB)
отвори | свали - obiava personal 2-2.056.doc (275.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.