Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ЕООД ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Публикувано от Администратор 
О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл.68 и чл. 69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Решение №332 на Общински съвет Гоце Делчев,
Община Гоце ДелчевО Б Я В Я В А


Конкурс за избор на управител на „Медицински център I – Гоце Делчев“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, за срок от 3 години при следните условия и ред за номиниране на кандидатите:


1. Изисквания към кандидатите:
1.1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
1.2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или имат образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.
1.3. Да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар или икономист;
Кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, да имат придобита специалност.
1.4. Да не са поставени под запрещение.
1.5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
1.6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие.
1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори.
1.8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, при което са останали неудовлетворени кредитори.
1.9. Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия- до четвърта степен включително, и по сватовство- до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие.
Забележка: Изисквания към управителя към момента на сключване на договор за управление:
1. да не заема висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-38 и 41-45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
2. да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
3. да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
4. да не е управител или член на изпълнителен, или контролен орган на друго публично предприятие.
*забраните по т.2 и т.3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството, съгласно чл.20, ал.2 от Закона за публичните предприятия.


2. Необходими документи за участие в конкурса:
2.1. Заявление за участие в конкурс по образец – Приложение №1;
2.2. Декларация по образец - Приложение №2;
2.3. Автобиография (европейски формат);
2.4. Копия от документи за завършено висше образование, придобита образователна и/или научна степен, специалност, допълнителна квалификация и правоспособност;
2.5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);
2.6. Свидетелство за съдимост;
2.7. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;
2.8. Концепция за развитие на „Медицински център I – Гоце Делчев“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, за тригодишен период (2022г.-2024г.), съдържаща не по-малко от:
• обща информация за дружеството, в т.ч. област на дейност, мисия, визия, цели;
• състояние на дружеството, в т.ч. финансово-икономическо, организационна структура;
• анализ на пазара, конкурентна среда;
• виждания за развитието и перспективите на дружеството;
• анализ на основните рискове;
• прогнозни финансови отчети;
• ресурсна обезпеченост: материална база, човешки ресурси;
• инвестиционна програма и/или ремонтна програма в случай, че се предвиждат инвестиции и влиянието им върху прогнозните финансово-икономически резултати;
• предложение за формата на взаимодействие и общо функциониране между МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД и „Медицински център I – Гоце Делчев“ ЕООД, гр. Гоце Делчев.
Концепцията се представя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите с надпис „Концепция за развитие на дейността на „Медицински център I – Гоце Делчев“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, за периода (2020г.-2024г.).

3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът се провежда на три етапа.
Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи по т. 2 и проверка на съответствието им с обявените изисквания). До участие в следващия етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.
Втори етап: Представяне от кандидатите на разработената Концепция за развитие на „Медицински център I – Гоце Делчев“ ЕООД, гр. Гоце Делчев.
Трети етап: Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.


4. Място и срок за подаване на документите и получаване на информация.
Документите за участие в конкурса по т.2, се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 17:00 часа на 30.12.2021г. в Информационния център на Община Гоце Делчев. Върху плика се отбелязва името, адреса на кандидата, телефон за връзка, както и съдържанието му – „Документи за участие в конкурс за управител на „Медицински център I – Гоце Делчев“ ЕООД, гр. Гоце Делчев.
Документите относно структурата, числеността, щатното разписание на персонала, счетоводен баланс и отчет за приходите за 2020г. и към 30.06.2021г. се предоставят до 17:00 часа на 10.12.2021г., в общинска администрация.

5. Място, дата и час на провеждане на конкурса.
Конкурсът се провежда в залата на Общински съвет Гоце Делчев – I етаж, в следния ред:
5.1. На 12.01.2022г. от 09:00 часа- проверка на съответствието на представените документи;
5.2. На 13.01.2022г. от 09:00 часа- представяне на концепциите за развитие и дейността на дружеството и събеседване с кандидатите.

6. Ред за провеждане на конкурса.
6.1. В деня, определен за разглеждане на представените документи, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие и извършва проверка за съответствието на представените документи. До втори етап на конкурса се допускат кандидатите с редовни документи.
6.2. Комисията разглежда представената концепция за развитието на дружеството за тригодишен период на допуснатите кандидати и я оценява въз основа на следните критерии:
 съответствие с формулираните цели и задачи с предмета на дейност;
 съответствие на разработената концепция със състоянието на дружеството;
 съответствие на проекта с нормативната уредба;
 анализ на конкурентната среда и икономическите фактори, оказващи влияние върху дейността на дружеството;
 логическа структура на разработката.

7. Комисията провежда събеседване с допуснатите кандидати, като оценява тяхното представяне въз основа на следните критерии:
 обосновано представяне на приоритетите и задачите на дружеството;
 степен на познаване на нормативната уредба;
 способност да се планират и взимат управленски решения;
 административни умения, професионални и делови качества;
 комуникативни способности и организационни способности, умения за работа в екип;
 способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем;

8. Оценяването по т.6 и т.7 се извършва по шестобалната система:
8.1. Всеки от членовете на комисията дава оценка по разработката на конкурса и проведеното събеседване, като попълва Оценъчна карта №1.
8.2. Общата оценка по разработката на конкурса и проведеното събеседване се формира като средно аритметично от оценките на всеки един от членовете на комисията и се попълват от председателя на комисията в Оценъчна карта №2.
8.3. Крайната оценка за участника се формира като средно аритметично от оценките на комисията по разработката на конкурса и проведеното събеседване.
8.4. Въз основа на крайната оценка се извършва класирането на кандидатите.

9. Резултати от конкурса.
9.1. Комисията класира участниците в конкурса и уведомява за резултатите общински съвет Гоце Делчев.
9.2. Общинският съвет с Решение определя класирания на първо място кандидат за спечелил конкурса за възлагане на управление на „Медицински център I – Гоце Делчев“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, с който да се сключи договор за управление.
9.3. В случай, че няма кандидат, чиято крайна оценка да е над 4.50, Общинският съвет прекратява конкурса.

10. Възнаграждение на управителя.
Възнаграждението на управителя ще бъде определено по реда на Приложение №2 към чл. 56, ал. 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./
Кмет на община Гоце Делчев
Прикачени файлове:
отвори | свали - deklaraciq MC.docx (13.8 KB)
отвори | свали - zaqvlenie mc.doc (46 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.