Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“ В ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Публикувано от Администратор 
ОБЯВЛЕНИЕ


Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул.“Царица Йоана“ №2, на основание чл.13, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед на кмета на общината


ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:за длъжността „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“ в звеното за вътрешен одит
на община Гоце Делчев1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1.1 Минимални нормативно определени изисквания:
• образование: висше „бакалавър“ в областта на икономическите науки;
• професионален опит: не се изисква;
• ранг: V младши.

1.2 Специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите, съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

2. Начин на провеждане на конкурса:
• тест;
• интервю.

3. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
• заявление за участие в конкурс съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
• декларация по чл.17, ал.2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
• копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
• копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) – при наличие на такива;
• копие от сертификат по чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закон за вътрешния одит в публични сектор, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит или копие от валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

4. Място и срок за подаване на документите:
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 17:00 часа на 11.10.2021г. включително, в сградата на община Гоце Делчев, ул.“Царица Йоана“ №2 - Информационен център.

5. Обявлението, списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат публикувани на страницата на община Гоце Делчев и в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията.

6. Кратко описание на длъжността:
• Извършва дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията;
• Прилага систематичен и дисциплиниран подход при оценяване и подобряване на ефективността на процесите в организацията, с цел постигане на нейните цели;
• Извършва одитни ангажименти за увереност и консултиране в съответствие с одобрен годишен план;
• Предоставя независимо мнение или извод относно процес, система във връзка с извършването на одита;
• Консултира под формата на даване на съвет, мнение, обучение и други с цел подобряване процесите на управление на риска и контрола;
• Провежда установените документални и други проверки в съответствие с работна програма, изготвена от ръководителя на одитния екип, като изготвя и попълва документи. Взема предвид насоките на ръководителя на одитния екип и спазва сроковете на изпълнението им. Внимателно оценява всички доказателства, прави заключения и решава дали са необходими допълнителни действия, за да се защитят интересите на организацията;
• Представя докладите от одитните ангажименти на РВО за съгласуване, след което се представят на ръководителя на организацията и на ръководителя на одитирания обект.

7. Размер на основната заплата за длъжността – от 610лв. до 2200лв. (при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).Последна редакция от 2021-10-19 15:43.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Декларация чл.17, ал.2, т.1.doc (26.5 KB)
отвори | свали - Заявление чл.17, ал.1.doc (45 KB)
С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“
В ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
1 Евангелина Малинова ЧолаковаДопуснатите кандидати да се явят на тест на 27.10.2021г. от 13:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул.“Царица Йоанна“ №2, зала партерен етаж.


МАРИАНА УСТАИЛИЕВА
Председател на конкурсната комисия
С П И С Ъ К
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“
В ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

1 Айтен Сабри Узун - Байрактарова

ОСНОВАНИЕ: Няма представени документи, които да удостоверяват необходимия Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите, съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор или да притежава валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор, съгласно чл.19, ал.2, т.4 от ЗВОПС.
Лицето не е вписано в публичния регистър на сертифицираните вътрешни одитори в публичния сектор на министерство на финансите.

МАРИАНА УСТАИЛИЕВА
Председател на конкурсната комисия
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.