Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СЪОБЩЕНИЕ ДО АНГЕЛ ТЮХКОВ С АДРЕС ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ № 29, ВХ.Ж, ЕТ.5, АП.13

Публикувано от Администратор 
Уведомяваме Ви, че за строеж: „Стоманобетонна стена", находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІ-729,732 от кв.134 по плана на гр.Гоце Делчев е съставен Констативен акт № 5/ 13.07.2020г. от служители на Общинска администрация гр.Гоце Делчев.

Същите са във връзка със започнатото административно производство по реда на чл. 224а, ал.1 и чл.225, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на строежа.
Констативен акт №5/13.07.2020г. може да получите в Общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 2.
Възражения по съставения констативен акт може да се подават до кмета на община Гоце Делчев, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение.
Прикачени файлове:
отвори | свали - konstativen akt 5 (1).pdf (172.2 KB)
Уведомяваме Ви, че за строеж: „Стоманобетонна стена", находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІ-729,732 от кв.134 по плана на гр.Гоце Делчев е издадена Заповед № 671 от 30.10.2020 г. на кмета на община Гоце Делчев за премахване на незаконния строеж..

Същите са във връзка със започнатото административно производство по реда на чл. 224а, ал.1 и чл.225, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на строежа.
Заповед № 671 от 30.10.2020 г. може да получите в Общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 2.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ пред Административен съд-Благоевград, чрез община Гоце Делчев, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение.Последна редакция от 2021-01-07 09:09.
Прикачени файлове:
отвори | свали - zapoved 671.pdf (132 KB)
ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

за премахване на строеж "Стоманобетонна стена",
находящ се в УПИ ХVІІ-729,732 от кв.134 по плана на гр. Гоце Делчев с идентификатор 17395.501.732 по КККР на гр.Гоце Делчев.


На основание чл.277, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, Ви поканваме в срок до 14 (четиринадесет) дни от получаване на настоящата покана да изпълните доброволно разпореденото в Заповед № 671 от 30.10.2020 г. на кмета на община Гоце Делчев.
При липса на доброволно изпълнение от Ваша страна, заповедта ще бъде изпълнена принудително от служители на Общинска администрация гр. Гоце Делчев.
Съгласно чл.225а, ал.5 от ЗУТ, разходите по извършеното принудително премахване са за сметка на извършителя на незаконното строителство и ще бъдат събрани от Вас по реда на Гражданско процесуалния кодекс.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 94-00-570-001.pdf (108.3 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.