Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail obshtina@gotsedelchev.bg

Търгове, конкурси

Сортирани по: номер    дата    заглавие   

13.05.2024 : Обява за Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи и Протокол от проведените търгове

Община Гоце Делчев . На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2024 година и Заповед № 564 от 09.05.2024 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с идентификатор 0...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2024 година и Заповед № 564 от 09.05.2024 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 02600.10.239 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “КУТЕЛА”, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, десета категория, с площ 194 квадратни метра, при начална тръжна цена от 2.33 лв. /два лева и тридесет и три стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 2.33 лв. /два лева и тридесет и три стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 0.20 лв. /нула лева и двадесет стотинки/.

2. Поземлен имот с идентификатор 02600.10.252 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “КУТЕЛА”, с начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, десета категория, с площ 17 550 квадратни метра, при начална тръжна цена от 210.60 лв. /двеста и десет лева и шестдесет стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 210.60 лв. /двеста и десет лева и шестдесет стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 20 /двадесет/ лева.

3. Поземлен имот с идентификатор 02600.10.270 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “КУТЕЛА”, с начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, десета категория, с площ 4828 квадратни метра, при начална тръжна цена от 57.94 лв. /петдесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 57.94 лв. /петдесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 5 /пет/ лева.

4. Поземлен имот с идентификатор 02600.10.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “КУТЕЛА”, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, десета категория, с площ 2728 квадратни метра, при начална тръжна цена от 32.74 лв. /тридесет и два лева и седемдесет и четири стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 32.74 лв. /тридесет и два лева и седемдесет и четири стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 3 /три/ лева.

5. Поземлен имот с идентификатор 02600.10.303 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “КУТЕЛА”, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, десета категория, с площ 99 053 квадратни метра, при начална тръжна цена от 1 188.64 лв. /хиляда сто осемдесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 1 188.64 лв. /хиляда сто осемдесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 100 /сто/ лева.

6. Поземлен имот с идентификатор 02600.10.304 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “КУТЕЛА”, с начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, десета категория, с площ 1008 квадратни метра, при начална тръжна цена от 12.10 лв. /дванадесет лева и десет стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 12.10 лв. /дванадесет лева и десет стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 1 /един/ лев.

7. Поземлен имот с идентификатор 02600.10.309 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “ПЪКЛОВО”, с начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, десета категория, с площ 1251 квадратни метра, при начална тръжна цена от 15.01 лв. /петнадесет лева и една стотинка/, депозит за участие в търга в размер на 15.01 лв. /петнадесет лева и една стотинка/ и стъпка за наддаване в размер на 1 /един/ лев.

8. Поземлен имот с идентификатор 02600.10.319 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “КУТЕЛА”, с начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, десета категория, с площ 5591 квадратни метра, при начална тръжна цена от 67.09 лв. /шестдесет и седем лева и девет стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 67.09 лв. /шестдесет и седем лева и девет стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 6 /шест/ лева.

9. Поземлен имот с идентификатор 02600.10.320 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “ПЪКЛОВО”, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, десета категория, с площ 38 310 квадратни метра, при начална тръжна цена от 459.72 лв. /четиристотин петдесет и девет лева и седемдесет и две стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 459.72 лв. /четиристотин петдесет и девет лева и седемдесет и две стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 40 /четиридесет/ лева.

10. Поземлен имот с идентификатор 02600.10.334 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “КУТЕЛА”, с начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, десета категория, с площ 1584 квадратни метра, при начална тръжна цена от 19.01 лв. /деветнадесет лева и една стотинка/, депозит за участие в търга в размер на 19.01 лв. /деветнадесет лева и една стотинка/ и стъпка за наддаване в размер на 1 /един/ лев.

11. Поземлен имот с идентификатор 02600.10.342 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “ПЪКЛОВО”, с начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, десета категория, с площ 6339 квадратни метра, при начална тръжна цена от 76.07 лв. /седемдесет и шест лева и седем стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 76.07 лв. /седемдесет и шест лева и седем стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 7 /седем/ лева.

12. Поземлен имот с идентификатор 06306.20.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “КАМЕНИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 12 457 квадратни метра, при начална тръжна цена от 99.66 лв. /деветдесет и девет лева и шестдесет и шест стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 99.66 лв. /деветдесет и девет лева и шестдесет и шест стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 9 /девет/ лева.

13. Поземлен имот с идентификатор 06306.36.186 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПОЧИВАЛА”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 600 квадратни метра, при начална тръжна цена от 6.60 лв. /шест лева и шестдесет стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 6.60 лв. /шест лева и шестдесет стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 0.60 лв. /нула лева и шестдесет стотинки/.

14. Поземлен имот с идентификатор 06306.44.143 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПИКЛИВИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 2546 квадратни метра, при начална тръжна цена от 28.01 лв. /двадесет и осем лева и една стотинка/, депозит за участие в търга в размер на 28.01 лв. /двадесет и осем лева и една стотинка/ и стъпка за наддаване в размер на 2 /два/ лева.

15. Поземлен имот с идентификатор 06306.46.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ЛЪГА - КОСТЕН”, с начин на трайно ползване: ливада, девета категория, с площ 200 квадратни метра, при начална тръжна цена от 1.60 лв. /един лев и шестдесет стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 1.60 лв. /един лев и шестдесет стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 0.10 лв. /нула лева и десет стотинки/.

16. Поземлен имот с идентификатор 06306.46.208 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ЛЪГА - КОСТЕН”, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 626 квадратни метра, при начална тръжна цена от 5.01 лв. /пет лева и една стотинка/, депозит за участие в търга в размер на 5.01 лв. /пет лева и една стотинка/ и стъпка за наддаване в размер на 0.50 лв. /нула лева и петдесет стотинки/.

17. Поземлен имот с идентификатор 06306.49.183 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “БАЛИИЦА”, с начин на трайно ползване: ливада, шеста категория, с площ 380 квадратни метра, при начална тръжна цена от 4.18 лв. /четири лева и осемнадесет стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 4.18 лв. /четири лева и осемнадесет стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 0.40 лв. /нула лева и четиридесет стотинки/.

18. Поземлен имот с идентификатор 06306.50.281 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “БИЛИЗМАТА”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 2021 квадратни метра, при начална тръжна цена от 16.17 лв. /шестнадесет лева и седемнадесет стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 16.17 лв. /шестнадесет лева и седемнадесет стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 1 /един/ лев.

19. Поземлен имот с идентификатор 06306.51.247 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПАДАРКАТА”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 440 квадратни метра, при начална тръжна цена от 4.84 лв. /четири лева и осемдесет и четири стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 4.84 лв. /четири лева и осемдесет и четири стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 0.40 лв. /нула лева и четиридесет стотинки/.

20. Поземлен имот с идентификатор 06306.57.311 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “СТРУГ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 194 квадратни метра, при начална тръжна цена от 1.55 лв. /един лев и петдесет и пет стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 1.55 лв. /един лев и петдесет и пет стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 0.10 лв. /нула лева и десет стотинки/.

21. Поземлен имот с идентификатор 06306.59.80 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПОПОВ АНДЪК”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 748 квадратни метра, при начална тръжна цена от 5.98 лв. /пет лева и деветдесет и осем стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 5.98 лв. /пет лева и деветдесет и осем стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 0.50 лв. /нула лева и петдесет стотинки/.

22. Поземлен имот с идентификатор 06306.59.122 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПОПОВ АНДЪК”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 286 квадратни метра, при начална тръжна цена от 2.29 лв. /два лева и двадесет и девет стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 2.29 лв. /два лева и двадесет и девет стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 0.20 лв. /нула лева и двадесет стотинки/.

23. Поземлен имот с идентификатор 06306.59.128 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ТРАПЕТО”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 1217 квадратни метра, при начална тръжна цена от 9.74 лв. /девет лева и седемдесет и четири стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 9.74 лв. /девет лева и седемдесет и четири стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 0.50 лв. /нула лева и петдесет стотинки/.

24. Поземлен имот с идентификатор 06306.59.143 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПОПОВ АНДЪК”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 2700 квадратни метра, при начална тръжна цена от 21.60 лв. /двадесет и един лева и шестдесет стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 21.60 лв. /двадесет и един лева и шестдесет стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 2 /два/ лева.

25. Поземлен имот с идентификатор 06306.59.147 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ТРАПЕТО”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 550 квадратни метра, при начална тръжна цена от 4.40 лв. /четири лева и четиридесет стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 4.40 лв. /четири лева и четиридесет стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 0.40 лв. /нула лева и четиридесет стотинки/.

26. Поземлен имот с идентификатор 17347.2.173 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “КОЛОВИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 2750 квадратни метра, при начална тръжна цена от 44 /четиридесет и четири/ лева, депозит за участие в търга в размер на 44 /четиридесет и четири/ лева/ и стъпка за наддаване в размер на 4 /четири/ лева.

27. Поземлен имот с идентификатор 17347.2.179 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “КОЛОВИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 1467 квадратни метра, при начална тръжна цена от 23.47 лв. /двадесет и три лева и четиридесет и седем стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 23.47 лв. /двадесет и три лева и четиридесет и седем стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 2 /два/ лева.

28. Поземлен имот с идентификатор 17347.6.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “БУТРЕ”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 2383 квадратни метра, при начална тръжна цена от 38.13 лв. /тридесет и осем лева и тринадесет стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 38.13 лв. /тридесет и осем лева и тринадесет стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 3 /три/ лева.

29. Поземлен имот с идентификатор 17347.7.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ЛЪКАТА”, с начин на трайно ползване: ливада, девета категория, с площ 2139 квадратни метра, при начална тръжна цена от 25.67 лв. /двадесет и пет лева и шестдесет и седем стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 25.67 лв. /двадесет и пет лева и шестдесет и седем стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 2 /два/ лева.

30. Поземлен имот с идентификатор 17395.18.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, находящ се в местността “БЕРБАТ ХЕНДЕК”, с начин на трайно ползване: лозе, седма категория, с площ 722 квадратни метра, при начална тръжна цена от 11.55 лв. /единадесет лева и петдесет и пет стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 11.55 лв. /единадесет лева и петдесет и пет стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 1 /един/ лев.

31. Поземлен имот с идентификатор 17395.64.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, находящ се в местността “МИШЕ-БАИР”, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 418 квадратни метра, при начална тръжна цена от 5.02 лв. /пет лева и две стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 5.02 лв. /пет лева и две стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 0.50 лв. /нула лева и петдесет стотинки/.

32. Поземлен имот с идентификатор 17395.66.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, находящ се в местността “СТАРИТЕ КАЗАРМИ”, с начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, девета категория, с площ 1212 квадратни метра, при начална тръжна цена от 14.54 лв. /четиринадесет лева и петдесет и четири стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 14.54 лв. /четиринадесет лева и петдесет и четири стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 1 /един/ лев.

33. Поземлен имот с идентификатор 17395.70.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, находящ се в местността “ЗАБУРДА”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 1050 квадратни метра, при начална тръжна цена от 16.80 лв. /шестнадесет лева и осемдесет стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 16.80 лв. /шестнадесет лева и осемдесет стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 1 /един/ лев.

34. Поземлен имот с идентификатор 20585.17.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Делчево, находящ се в местността “КЕСТЕНИТЕ”, с начин на трайно ползване: ливада, девета категория, с площ 1132 квадратни метра, при начална тръжна цена от 9.06 лв. /девет лева и шест стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 9.06 лв. /девет лева и шест стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 0.50 лв. /нула лева и петдесет стотинки/.

35. Поземлен имот с идентификатор 38666.27.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “РАДКОВИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, пета категория, с площ 2740 квадратни метра, при начална тръжна цена от 38.36 лв. /тридесет и осем лева и тридесет и шест стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 38.36 лв. /тридесет и осем лева и тридесет и шест стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 3 /три/ лева.

36. Поземлен имот с идентификатор 38666.27.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “РАДКОВИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, пета категория, с площ 1574 квадратни метра, при начална тръжна цена от 22.04 лв. /двадесет и два лева и четири стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 22.04 лв. /двадесет и два лева и четири стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 2 /два/ лева.

37. Поземлен имот с идентификатор 38666.30.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “КРЪСТ”, с начин на трайно ползване: ливада, шеста категория, с площ 1140 квадратни метра, при начална тръжна цена от 12.54 лв. /дванадесет лева и петдесет и четири стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 12.54 лв. /дванадесет лева и петдесет и четири стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 1 /един/ лев.

38. Поземлен имот с идентификатор 38666.30.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “КРЪСТ”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 703 квадратни метра, при начална тръжна цена от 7.73 лв. /седем лева и седемдесет и три стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 7.73 лв. /седем лева и седемдесет и три стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 0.50 лв. /нула лева и петдесет стотинки/.

39. Поземлен имот с идентификатор 38666.30.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “КРЪСТ”, с начин на трайно ползване: ливада, шеста категория, с площ 1136 квадратни метра, при начална тръжна цена от 12.50 лв. /дванадесет лева и петдесет стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 12.50 лв. /дванадесет лева и петдесет стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 1 /един/ лев.

40. Поземлен имот с идентификатор 38666.31.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “КРЪСТ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 2204 квадратни метра, при начална тръжна цена от 17.63 лв. /седемнадесет лева и шестдесет и три стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 17.63 лв. /седемнадесет лева и шестдесет и три стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 1 /един/ лев.

41. Поземлен имот с идентификатор 38666.34.114 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “АНДЪЦИТЕ”, с начин на трайно ползване: ливада, шеста категория, с площ 269 квадратни метра, при начална тръжна цена от 2.96 лв. /два лева и деветдесет и шест стотинки/, депозит за участие в търга в размер на от 2.96 лв. /два лева и деветдесет и шест стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 0.20 лв. /нула лева и двадесет стотинки/.

42. Поземлен имот с идентификатор 38666.34.153 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “АНДЪЦИТЕ”, с начин на трайно ползване: ливада, шеста категория, с площ 804 квадратни метра, при начална тръжна цена от 8.84 лв. /осем лева и осемдесет и четири стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 8.84 лв. /осем лева и осемдесет и четири стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 0.50 лв. /нула лева и петдесет стотинки/.

43. Поземлен имот с идентификатор 38666.34.498 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “АНДЪЦИТЕ”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 530 квадратни метра, при начална тръжна цена от 5.83 лв. /пет лева и осемдесет и три стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 5.83 лв. /пет лева и осемдесет и три стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 0.50 лв. /нула лева и петдесет стотинки/.

44. Поземлен имот с идентификатор 38666.36.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “МАРЕВО”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 2096 квадратни метра, при начална тръжна цена от 16.77 лв. /шестнадесет лева и седемдесет и седем стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 16.77 лв. /шестнадесет лева и седемдесет и седем стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 1 /един/ лев.

45. Поземлен имот с идентификатор 38666.37.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “ВАЛОГА”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 2666 квадратни метра, при начална тръжна цена от 21.33 лв. /двадесет и един лева и тридесет и три стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 21.33 лв. /двадесет и един лева и тридесет и три стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 2 /два/ лева.

46. Поземлен имот с идентификатор 38666.45.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “ТЪРКОЛИВИ НИВИ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 6625 квадратни метра, при начална тръжна цена от 53 /петдесет и три/ лева, депозит за участие в търга в размер на 53 /петдесет и три/ лева и стъпка за наддаване в размер на 5 /пет/ лева.

47. Поземлен имот с идентификатор 38666.45.87 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “ТЪРКОЛИВИ НИВИ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 2491 квадратни метра, при начална тръжна цена от 19.93 лв. /деветнадесет лева и деветдесет и три стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 19.93 лв. /деветнадесет лева и деветдесет и три стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 1 /един/ лев.

48. Поземлен имот с идентификатор 38666.47.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “ВЪРТОГРАД”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 583 квадратни метра, при начална тръжна цена от 6.41 лв. /шест лева и четиридесет и една стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 6.41 лв. /шест лева и четиридесет и една стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 0.50 лв. /нула лева и петдесет стотинки/.

49. Поземлен имот с идентификатор 38666.48.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “ВОДНА РЕКА”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 493 квадратни метра, при начална тръжна цена от 5.42 лв. /пет лева и четиридесет и две стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 5.42 лв. /пет лева и четиридесет и две стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 0.50 лв. /нула лева и петдесет стотинки/.

50. Поземлен имот с идентификатор 38666.50.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “СТИВАСАРИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 1801 квадратни метра, при начална тръжна цена от 14.41 лв. /четиринадесет лева и четиридесет и една стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 14.41 лв. /четиринадесет лева и четиридесет и една стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 1 /един/ лев.

51. Поземлен имот с идентификатор 38666.54.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “РОБКИТЕ”, с начин на трайно ползване: ливада, пета категория, с площ 2036 квадратни метра, при начална тръжна цена от 28.50 лв. /двадесет и осем лева и петдесет стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 28.50 лв. /двадесет и осем лева и петдесет стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 2 /два/ лева.

52. Поземлен имот с идентификатор 38666.56.277 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “ЛИВАДИТЕ”, с начин на трайно ползване: ливада, пета категория, с площ 5237 квадратни метра, при начална тръжна цена от 73.32 лв. /седемдесет и три лева и тридесет и две стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 73.32 лв. /седемдесет и три лева и тридесет и две стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 7 /седем/ лева.

53. Поземлен имот с идентификатор 49432.18.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Мосомище, находящ се в местността “ЛОЗЯТА /ГРЕБЕНАРЯ/”, с начин на трайно ползване: ливада, седма категория, с площ 1231 квадратни метра, при начална тръжна цена от 19.70 лв. /деветнадесет лева и седемдесет стотинки/, депозит за участие в търга в размер на 19.70 лв. /деветнадесет лева и седемдесет стотинки/ и стъпка за наддаване в размер на 1 /един/ лев.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая №108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 30.05.2024 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 30.05.2024 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 30.05.2024 г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 30.05.2024 г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 31.05.2024 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг ще се проведе при същите условия на 07.06.2024 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 06.06.2024 г.


[По-малко]

11.04.2024 : Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 г. на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ обособена част (фитнес - зала) и Протокол от проведен търг

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 482/31.05.2022г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 419/08.04.2024 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ обособена част /фитнес - зала, с площ от 406 квадратни метра/ от сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена площ...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 482/31.05.2022г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 419/08.04.2024 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ обособена част /фитнес - зала, с площ от 406 квадратни метра/ от сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена площ от 1241 квадратни метра, на два етажа, с предназначение спортна сграда, база, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2921 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, с площ от 5803 квадратни метра - според проекта на спортната зала, при начална тръжна цена от 1100 /хиляда и сто/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност и стъпка за наддаване от 100 /сто/ лева.

2. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 29.04.2024г. от дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

3. Депозит за участие в търга, в размер на 3000 /три хиляди/ лева се внася до 17:00 часа на 29.04.2024г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

4. Оглед на обекта може да се извършва до 17:00 часа на 29.04.2024г. с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

5. Кандидатите да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 25.07.2022г. в дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев.

6. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 30.04.2024г. от 10:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

7. Достигнатата при търга месечна наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, да се заплаща от спечелилите участници до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

8. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 10.05.2024г. от 10.00 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17:00 часа на 09.05.2024г.

.

За допълнителна информация: тел.: 0888 006080, вътрешен 1091, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

11.04.2024 : Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, частна общинска собственост (помещение за търговска дейност) и Протокол от проведен търг

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 420/08.04.2024 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ обособена част /помещение за търговска дейност, с площ от 12 квадратни метра/ от сграда с идентификатор 17395.501.910.4, със застроена площ от 58 квадратни метра, на един етаж, с предназначение сграда за търговия, база, пос...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 420/08.04.2024 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ обособена част /помещение за търговска дейност, с площ от 12 квадратни метра/ от сграда с идентификатор 17395.501.910.4, със застроена площ от 58 квадратни метра, на един етаж, с предназначение сграда за търговия, база, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.910 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, при начална тръжна цена от 96 /деветдесет и шест/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност и стъпка за наддаване от 9 /девет/ лева.

2. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 29.04.2024г. от дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

3. Депозит за участие в търга, в размер на 1000 /хиляда/ лева се внася до 17:00 часа на 29.04.2024г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

4. Оглед на обекта може да се извършва до 17:00 часа на 29.04.2024г. с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

5. Кандидатите да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 25.07.2022г. в дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев.

6. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 30.04.2024г. от 11:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

7. Достигнатата при търга месечна наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, да се заплаща от спечелилия участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

8. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 10.05.2024г. от 11.00 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17:00 часа на 09.05.2024г.

.

За допълнителна информация: тел.: 0888 006080, вътрешен 1091, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

11.04.2024 : Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост и Протокол от проведен търг

Община Гоце Делчев . На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 778/24.08.2023 г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 422/08.04.2024 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост: Урегулиран поземлен имот IV /четвърти/, имот с планоснимачен номер 978 /деветстотин седемдесет и осем/ от квартал 41 /четириде...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 778/24.08.2023 г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 422/08.04.2024 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост:

Урегулиран поземлен имот IV /четвърти/, имот с планоснимачен номер 978 /деветстотин седемдесет и осем/ от квартал 41 /четиридесет и първи/ по плана на село Брезница, одобрен със Заповед № 279/1992 г. и Заповед № 1052/03.08.2023 г., издадени от кмета на общината с площ от 60 /шестдесет/ квадратни метра, Благоевградска област, община Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: от север – улица; от изток – общинско място; от юг – общинско място; от запад – общинско място, при начална тръжна цена в размер 4400 /четири хиляди и четиристотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност и стъпка за наддаване в размер на 400 /четиристотин/ лева.

2. Тръжна документация се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 29.04.2024 г.

3. Депозит за участие в търга в размер на 2000 (две хиляди) лева се внася до 17.00 часа на 03.04.2024 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

4. Оглед на имота може да се извършва до 29.04.2024 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

5. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 29.04.2024 г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

6. Публичният търг ще се проведе на 30.04.2024 г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

7. Достигнатата при търга цена на имота се заплаща от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

8. При неявяване на кандидати за имота повторен търг да се проведе при същите условия на 10.05.2024 г. от 10.30 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 09.05.2024 г.

.

За допълнителна информация: тел.: 0888 006080, вътрешен 1091, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

11.04.2024 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ обособена част /помещение за търговска дейност

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 421/08.04.2024 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ обособена част /помещение за търговска дейност, с площ от 23 квадратни метра/ от сграда с идентификатор 17395.501.6703.1, със застроена площ от 67 квадратни метра, на един етаж, с предназначение сграда за търговия, база, ...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 421/08.04.2024 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ обособена част /помещение за търговска дейност, с площ от 23 квадратни метра/ от сграда с идентификатор 17395.501.6703.1, със застроена площ от 67 квадратни метра, на един етаж, с предназначение сграда за търговия, база, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.6703 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, при начална тръжна цена от 115 /сто и петнадесет/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност и стъпка за наддаване от 11 /единадесет/ лева.

2. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 29.04.2024г. от дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

3. Депозит за участие в търга, в размер на 1000 /хиляда/ лева се внася до 17:00 часа на 29.04.2024г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

4. Оглед на обекта може да се извършва до 17:00 часа на 29.04.2024г. с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

5. Кандидатите да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 25.07.2022г. в дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев.

6. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 30.04.2024г. от 11:30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

7. Достигнатата при търга месечна наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, да се заплаща от спечелилия участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на Трето основно училище „Братя Миладинови“ град Гоце Делчев.

8. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 10.05.2024г. от 11.30 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17:00 часа на 09.05.2024г.

.

За допълнителна информация: тел.: 0888 006080, вътрешен 1091, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

04.04.2024 : Открит конкурс за възлагане добив на дървесина от горски територии – общинска собственост

Със Заповед № РД-07-204/03.04.2024 г. на директора на ТП „ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ е обявен открит конкурс за възлагане добив на дървесина от горски територии – общинска собственост на Община Гоце Делчев, възложени за управление, стопанисване и опазване на ТП „ДГС Гоце Делчев”, от Обект № 2401ОГТ, включващ отдели/подотдели: 76з79з83б83г152в1. . Откритият конкурс ще се проведе на 22.04.2024 г. от 10.00 часа в административната града на ТП „ДГС Гоце Делчев“, находяща се на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Скопие“ № 2. . Запознаване с документацията за провеждане на открития конкурс, може да се извърши на интернет страницата на ТП „ДГС Гоце Делчев“, секция „Пр...[Повече]

Със Заповед № РД-07-204/03.04.2024 г. на директора на ТП „ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ е обявен открит конкурс за възлагане добив на дървесина от горски територии – общинска собственост на Община Гоце Делчев, възложени за управление, стопанисване и опазване на ТП „ДГС Гоце Делчев”, от Обект № 2401ОГТ, включващ отдели/подотдели: 76з79з83б83г152в1.

.

Откритият конкурс ще се проведе на 22.04.2024 г. от 10.00 часа в административната града на ТП „ДГС Гоце Делчев“, находяща се на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Скопие“ № 2.

.

Запознаване с документацията за провеждане на открития конкурс, може да се извърши на интернет страницата на ТП „ДГС Гоце Делчев“, секция „Процедури – „Възлагане на услугата добив на дървесина“.

.

Линк към процедурата: https://dgs-gotse-delchev.uzdp.bg/protseduri/vazlagane-na-uslugata-dobiv-na-darvesina


[По-малко]

04.04.2024 : Открит конкурс за възлагане добив на дървесина от горски територии – общинска собственост

Със Заповед № РД-07-205/03.04.2024 г. на директора на ТП „ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ е обявен открит конкурс за възлагане добив на дървесина от горски територии – общинска собственост на Община Гоце Делчев, възложени за управление, стопанисване и опазване на ТП „ДГС Гоце Делчев”, от Обект № 2402ОГТ, включващ отдели / подотдели: 29п 243л252т252х252ц . Откритият конкурс ще се проведе на 22.04.2024 г. от 10.00 часа в административната града на ТП „ДГС Гоце Делчев“, находяща се на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Скопие“ № 2. . Запознаване с документацията за провеждане на открития конкурс, може да се извърши на интернет страницата на ТП „ДГС Гоце Делч...[Повече]

Със Заповед № РД-07-205/03.04.2024 г. на директора на ТП „ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ е обявен открит конкурс за възлагане добив на дървесина от горски територии – общинска собственост на Община Гоце Делчев, възложени за управление, стопанисване и опазване на ТП „ДГС Гоце Делчев”, от Обект № 2402ОГТ, включващ отдели / подотдели: 29п 243л252т252х252ц

.

Откритият конкурс ще се проведе на 22.04.2024 г. от 10.00 часа в административната града на ТП „ДГС Гоце Делчев“, находяща се на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Скопие“ № 2.

.

Запознаване с документацията за провеждане на открития конкурс, може да се извърши на интернет страницата на ТП „ДГС Гоце Делчев“, секция „Процедури – „Възлагане на услугата добив на дървесина“.

.

Линк към процедурата: https://dgs-gotse-delchev.uzdp.bg/protseduri/vazlagane-na-uslugata-dobiv-na-darvesina


[По-малко]

04.04.2024 : Открит конкурс за възлагане добив на дървесина от горски територии – общинска собственост

Със Заповед № РД-07-206/03.04.2024 г. на директора на ТП „ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ е обявен открит конкурс за възлагане добив на дървесина от горски територии – общинска собственост на Община Гоце Делчев, възложени за управление, стопанисване и опазване на ТП „ДГС Гоце Делчев”, от Обект № 2403С- ОГТ, включващ отдели подотдели: 270у1283к283л283п283о285а285б285л1285п2285ж3321р1321ч1321у1321в2322б1323г1558ж558з. . Откритият конкурс ще се проведе на 22.04.2024 г. от 10.00 часа в административната града на ТП „ДГС Гоце Делчев“, находяща се на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Скопие“ № 2. . Запознаване с документацията за прове...[Повече]

Със Заповед № РД-07-206/03.04.2024 г. на директора на ТП „ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ е обявен открит конкурс за възлагане добив на дървесина от горски територии – общинска собственост на Община Гоце Делчев, възложени за управление, стопанисване и опазване на ТП „ДГС Гоце Делчев”, от Обект № 2403С- ОГТ, включващ отдели подотдели: 270у1283к283л283п283о285а285б285л1285п2285ж3321р1321ч1321у1321в2322б1323г1558ж558з.

.

Откритият конкурс ще се проведе на 22.04.2024 г. от 10.00 часа в административната града на ТП „ДГС Гоце Делчев“, находяща се на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Скопие“ № 2.

.

Запознаване с документацията за провеждане на открития конкурс, може да се извърши на интернет страницата на ТП „ДГС Гоце Делчев“, секция „Процедури – „Възлагане на услугата добив на дървесина“.

.

Линк към процедурата: https://dgs-gotse-delchev.uzdp.bg/protseduri/vazlagane-na-uslugata-dobiv-na-darvesina


[По-малко]

08.09.2023 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2023 година, Решение № 773/27.07.2023 г., прието от Общински съвет гр. Гоце Делчев и Заповед № 1198 от 05.09.2023 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2023 година, Решение № 773/27.07.2023 г., прието от Общински съвет гр. Гоце Делчев и Заповед № 1198 от 05.09.2023 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор № 02600.6.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “МАНДРИЩЕТО”, с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, с площ 556 квадратни метра, при начална тръжна цена от 11.12 лв. /единадесет лева и дванадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 11.12 лв. /единадесет лева и дванадесет стотинки/.

2. Поземлен имот с идентификатор № 02600.6.88 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “КРАИЩЕТО”, с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, с площ 1927 квадратни метра, при начална тръжна цена от 38.54 лв. /тридесет и осем лева и петдесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 38.54 лв. /тридесет и осем лева и петдесет и четири стотинки/.

3. Поземлен имот с идентификатор № 02600.6.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “ПАДАРНИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, с площ 995 квадратни метра, при начална тръжна цена от 19.90 лв. /деветнадесет лева и деветдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 19.90 лв. /деветнадесет лева и деветдесет стотинки/.

4. Поземлен имот с идентификатор № 02600.6.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “МАНДРИЩЕТО”, с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, с площ 2429 квадратни метра, при начална тръжна цена от 48.58 лв. /четиридесет и осем лева и петдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 48.58 лв. /четиридесет и осем лева и петдесет и осем стотинки/.

5. Поземлен имот с идентификатор № 02600.6.96 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “БУСОРИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, с площ 1418 квадратни метра, при начална тръжна цена от 28.36 лв. /двадесет и осем лева и тридесет и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 28.36 лв. /двадесет и осем лева и тридесет и шест стотинки/.

6. Поземлен имот с идентификатор № 02600.6.99 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “БУСОРИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, с площ 1292 квадратни метра, при начална тръжна цена от 25.84 лв. /двадесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 25.84 лв. /двадесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки/.

7. Поземлен имот с идентификатор № 02600.8.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “ЛИСИЦАТА”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 1020 квадратни метра, при начална тръжна цена от 16.32 лв. /шестнадесет лева и тридесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 16.32 лв. /шестнадесет лева и тридесет и две стотинки/.

8. Поземлен имот с идентификатор № 02600.8.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “ЛИСИЦАТА”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 4922 квадратни метра, при начална тръжна цена от 78.75 лв. /седемдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 78.75 лв. /седемдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки/.

9. Поземлен имот с идентификатор № 02600.23.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “БЕКИРИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 10 001 квадратни метра, при начална тръжна цена от 160.02 лв. /сто и шестдесет лева и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 160.02 лв. /сто и шестдесет лева и две стотинки/.

10. Поземлен имот с идентификатор № 05606.12.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се в местността “СУШИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 4998 квадратни метра, при начална тръжна цена от 59.98 лв. /петдесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 59.98 лв. /петдесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки/.

11. Поземлен имот с идентификатор № 05606.12.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се в местността “СУШИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 6191 квадратни метра, при начална тръжна цена от 74.29 лв. /седемдесет и четири лева и двадесет и девет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 74.29 лв. /седемдесет и четири лева и двадесет и девет стотинки/.

12. Поземлен имот с идентификатор № 05606.12.122 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се в местността “СУШИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 6001 квадратни метра, при начална тръжна цена от 72.01 лв. /седемдесет и два лева и една стотинка/ и депозит за участие в търга в размер на 72.01 лв. /седемдесет и два лева и една стотинка/.

13. Поземлен имот с идентификатор № 05606.12.151 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се в местността “СУШИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 22 491 квадратни метра, при начална тръжна цена от 359.86 лв. /триста петдесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 359.86 лв. /триста петдесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки/.

14. Поземлен имот с идентификатор № 05606.17.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се в местността “МАНТАРА”, с начин на трайно ползване: нива, пета категория, с площ 2628 квадратни метра, при начална тръжна цена от 52.56 лв. /петдесет и два лева и петдесет и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 52.56 лв. /петдесет и два лева и петдесет и шест стотинки/.

15. Поземлен имот с идентификатор № 06306.13.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ЛОМЕТО”, с начин на трайно ползване: изоставена нива, десета категория, с площ 2251 квадратни метра, при начална тръжна цена от 18.01 лв. /осемнадесет лева и една стотинка/ и депозит за участие в търга в размер на 18.01 лв. /осемнадесет лева и една стотинка/.

16. Поземлен имот с идентификатор № 06306.13.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ЛОМЕТО”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 23 856 квадратни метра, при начална тръжна цена от 190.85 лв. /сто и деветдесет лева и осемдесет и пет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 190.85 лв. /сто и деветдесет лева и осемдесет и пет стотинки/.

17. Поземлен имот с идентификатор № 06306.13.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ЛОМЕТО”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 2242 квадратни метра, при начална тръжна цена от 17.94 лв. /седемнадесет лева и деветдесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 17.94 лв. /седемнадесет лева и деветдесет и четири стотинки/.

18. Поземлен имот с идентификатор № 06306.14.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ЛОМЕТО”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 2600 квадратни метра, при начална тръжна цена от 20.80 лв. /двадесет лева и осемдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 20.80 лв. /двадесет лева и осемдесет стотинки/.

19. Поземлен имот с идентификатор № 06306.14.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ЛОМЕТО”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 2602 квадратни метра, при начална тръжна цена от 20.82 лв. /двадесет лева и осемдесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 20.82 лв. /двадесет лева и осемдесет и две стотинки/.

20. Поземлен имот с идентификатор № 06306.14.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ЛОМЕТО”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 5214 квадратни метра, при начална тръжна цена от 41.71 лв. /четиридесет и един лева и седемдесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 41.71 лв. /четиридесет и един лева и седемдесет и една стотинки/.

21. Поземлен имот с идентификатор № 06306.15.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ЛОМЕТО”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 5306 квадратни метра, при начална тръжна цена от 42.45 лв. /четиридесет и два лева и четиридесет и пет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 42.45 лв. /четиридесет и два лева и четиридесет и пет стотинки/.

22. Поземлен имот с идентификатор № 06306.15.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ЛОМЕТО”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 7430 квадратни метра, при начална тръжна цена от 59.44 лв. /петдесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 59.44 лв. /петдесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки/.

23. Поземлен имот с идентификатор № 06306.15.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ЛОМЕТО”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 5625 квадратни метра, при начална тръжна цена от 45 /четиридесет и пет/ лева и депозит за участие в търга в размер на 45 /четиридесет и пет/ лева.

24. Поземлен имот с идентификатор № 06306.16.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ЛОМЕТО”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 808 квадратни метра, при начална тръжна цена от 6.46 лв. /шест лева и четиридесет и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 6.46 лв. /шест лева и четиридесет и шест стотинки/.

25. Поземлен имот с идентификатор № 06306.16.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ЛОМЕТО”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 4780 квадратни метра, при начална тръжна цена от 38.24 лв. /тридесет и осем лева и двадесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 38.24 лв. /тридесет и осем лева и двадесет и четири стотинки/.

26. Поземлен имот с идентификатор № 06306.16.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ЛОМЕТО”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 3640 квадратни метра, при начална тръжна цена от 29.12 лв. /двадесет и девет лева и дванадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 29.12 лв. /двадесет и девет лева и дванадесет стотинки/.

27. Поземлен имот с идентификатор № 06306.16.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ЛОМЕТО”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 12 430 квадратни метра, при начална тръжна цена от 99.44 лв. /деветдесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 99.44 лв. /деветдесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки/.

28. Поземлен имот с идентификатор № 06306.16.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ЛОМЕТО”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 9603 квадратни метра, при начална тръжна цена от 76.82 лв. /седемдесет и шест лева и осемдесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 76.82 лв. /седемдесет и шест лева и осемдесет и две стотинки/.

29. Поземлен имот с идентификатор № 06306.16.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПОДЛАГ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 7800 квадратни метра, при начална тръжна цена от 62.40 лв. /шестдесет и два лева и четиридесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 62.40 лв. /шестдесет и два лева и четиридесет стотинки/.

30. Поземлен имот с идентификатор № 06306.16.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПОДЛАГ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 1881 квадратни метра, при начална тръжна цена от 15.05 лв. /петнадесет лева и пет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 15.05 лв. /петнадесет лева и пет стотинки/.

31. Поземлен имот с идентификатор № 06306.16.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПОДЛАГ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 494 квадратни метра, при начална тръжна цена от 3.95 лв. /три лева и деветдесет и пет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 3.95 лв. /три лева и деветдесет и пет стотинки/.

32. Поземлен имот с идентификатор № 06306.16.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПОДЛАГ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 998 квадратни метра, при начална тръжна цена от 7.98 лв. /седем лева и деветдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 7.98 лв. /седем лева и деветдесет и осем стотинки/.

33. Поземлен имот с идентификатор № 06306.16.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПОДЛАГ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 16 441 квадратни метра, при начална тръжна цена от 131.53 лв. /сто тридесет и един лева и петдесет и три стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 131.53 лв. /сто тридесет и един лева и петдесет и три стотинки/.

34. Поземлен имот с идентификатор № 06306.16.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПОДЛАГ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 2115 квадратни метра, при начална тръжна цена от 16.92 лв. /шестнадесет лева и деветдесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 16.92 лв. /шестнадесет лева и деветдесет и две стотинки/.

35. Поземлен имот с идентификатор № 06306.16.104 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПОДЛАГ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 1500 квадратни метра, при начална тръжна цена от 12 /дванадесет/ лева и депозит за участие в търга в размер на 12 /дванадесет/ лева.

36. Поземлен имот с идентификатор № 06306.17.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “САМОСТРЕЛ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 6480 квадратни метра, при начална тръжна цена от 51.84 лв. /петдесет и един лева и осемдесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 51.84 лв. /петдесет и един лева и осемдесет и четири стотинки/.

37. Поземлен имот с идентификатор № 06306.17.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “САМОСТРЕЛ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 10 290 квадратни метра, при начална тръжна цена от 82.32 лв. /осемдесет и два лева и тридесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 82.32 лв. /осемдесет и два лева и тридесет и две стотинки/.

38. Поземлен имот с идентификатор № 06306.17.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “САМОСТРЕЛ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 4002 квадратни метра, при начална тръжна цена от 32.02 лв. /тридесет и два лева и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 32.02 лв. /тридесет и два лева и две стотинки/.

39. Поземлен имот с идентификатор № 06306.17.77 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “САМОСТРЕЛ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 47 300 квадратни метра, при начална тръжна цена от 378.40 лв. /триста седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 378.40 лв. /триста седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/.

40. Поземлен имот с идентификатор № 06306.28.109 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “БАЗЪТ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 1500 квадратни метра, при начална тръжна цена от 12 /дванадесет/ лева и депозит за участие в търга в размер на 12 /дванадесет/ лева.

41. Поземлен имот с идентификатор № 06306.28.128 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “БАЗЪТ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 2000 квадратни метра, при начална тръжна цена от 16 /шестнадесет/ лева и депозит за участие в търга в размер на 16 /шестнадесет/ лева.

42. Поземлен имот с идентификатор № 06306.32.199 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПАРЦАМОВ ЛОМ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 4277 квадратни метра, при начална тръжна цена от 34.22 лв. /тридесет и четири лева и двадесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 34.22 лв. /тридесет и четири лева и двадесет и две стотинки/.

43. Поземлен имот с идентификатор № 06306.34.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ВИШНО ПОЛЕ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 194 квадратни метра, при начална тръжна цена от 1.55 лв. /един лев и петдесет и пет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 1.55 лв. /един лев и петдесет и пет стотинки/.

44. Поземлен имот с идентификатор № 06306.34.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ВИШНО ПОЛЕ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 675 квадратни метра, при начална тръжна цена от 5.40 лв. /пет лева и четиридесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 5.40 лв. /пет лева и четиридесет стотинки/.

45. Поземлен имот с идентификатор № 06306.34.69 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ВИШНО ПОЛЕ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 416 квадратни метра, при начална тръжна цена от 3.33 лв. /три лева и тридесет и три стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 3.33 лв. /три лева и тридесет и три стотинки/.

46. Поземлен имот с идентификатор № 06306.34.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ВИШНО ПОЛЕ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 210 квадратни метра, при начална тръжна цена от 1.68 лв. /един лев и шестдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 1.68 лв. /един лев и шестдесет и осем стотинки/.

47. Поземлен имот с идентификатор № 06306.35.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ЕНИЦОВА ПОЛЯНА”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 400 квадратни метра, при начална тръжна цена от 4.40 лв. /четири лева и четиридесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 4.40 лв. /четири лева и четиридесет стотинки/.

48. Поземлен имот с идентификатор № 06306.40.175 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ЛОЧЕТО”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 1667 квадратни метра, при начална тръжна цена от 18.34 лв. /осемнадесет лева и тридесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 18.34 лв. /осемнадесет лева и тридесет и четири стотинки/.

49. Поземлен имот с идентификатор № 06306.40.201 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ОРМАНА”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 3023 квадратни метра, при начална тръжна цена от 33.25 лв. /тридесет и три лева и двадесет и пет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 33.25 лв. /тридесет и три лева и двадесет и пет стотинки/.

50. Поземлен имот с идентификатор № 06306.43.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПИКЛИВИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 12 398 квадратни метра, при начална тръжна цена от 99.18 лв. /деветдесет и девет лева и осемнадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 99.18 лв. /деветдесет и девет лева и осемнадесет стотинки/.

51. Поземлен имот с идентификатор № 06306.43.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПИКЛИВИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 3816 квадратни метра, при начална тръжна цена от 30.53 лв. /тридесет лева и петдесет и три стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 30.53 лв. /тридесет лева и петдесет и три стотинки/.

52. Поземлен имот с идентификатор № 06306.43.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПИКЛИВИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 2443 квадратни метра, при начална тръжна цена от 19.54 лв. /деветнадесет лева и петдесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 19.54 лв. /деветнадесет лева и петдесет и четири стотинки/.

53. Поземлен имот с идентификатор № 06306.43.199 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПИКЛИВИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 2000 квадратни метра, при начална тръжна цена от 16 /шестнадесет/ лева и депозит за участие в търга в размер на 16 /шестнадесет/ лева.

54. Поземлен имот с идентификатор № 06306.44.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПИКЛИВИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 752 квадратни метра, при начална тръжна цена от 8.27 лв. /осем лева и двадесет и седем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 8.27 лв. /осем лева и двадесет и седем стотинки/.

55. Поземлен имот с идентификатор № 06306.44.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “РЕЧИЩЕ”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 300 квадратни метра, при начална тръжна цена от 3.30 лв. /три лева и тридесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 3.30 лв. /три лева и тридесет стотинки/.

56. Поземлен имот с идентификатор № 06306.49.204 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “БАЛИИЦА”, с начин на трайно ползване: ливада, шеста категория, с площ 200 квадратни метра, при начална тръжна цена от 2.20 лв. /два лева и двадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 2.20 лв. /два лева и двадесет стотинки/.

57. Поземлен имот с идентификатор № 06306.49.224 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “БАЛИИЦА”, с начин на трайно ползване: ливада, шеста категория, с площ 19 квадратни метра, при начална тръжна цена от 0.21 лв. /нула лева и двадесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 0.21 лв. /нула лева и двадесет и една стотинки/.

58. Поземлен имот с идентификатор № 06306.57.66 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “СТРУГ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 759 квадратни метра, при начална тръжна цена от 6.07 лв. /шест лева и седем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 6.07 лв. /шест лева и седем стотинки/.

59. Поземлен имот с идентификатор № 06306.65.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПОЛЯНИЦА”, с начин на трайно ползване: ливада, осма категория, с площ 299 квадратни метра, при начална тръжна цена от 3.29 лв. /три лева и двадесет и девет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 3.29 лв. /три лева и двадесет и девет стотинки/.

60. Поземлен имот с идентификатор № 06306.65.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПОЛЯНИЦА”, с начин на трайно ползване: ливада, осма категория, с площ 513 квадратни метра, при начална тръжна цена от 5.64 лв. /пет лева и шестдесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 5.64 лв. /пет лева и шестдесет и четири стотинки/.

61. Поземлен имот с идентификатор № 06306.72.115 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ЛОЗЯТА”, с начин на трайно ползване: лозе, шеста категория, с площ 144 квадратни метра, при начална тръжна цена от 1.58 лв. /един лев и петдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 1.58 лв. /един лев и петдесет и осем стотинки/.

62. Поземлен имот с идентификатор № 06306.72.248 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “КОМАНИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 6 004 квадратни метра, при начална тръжна цена от 66.04 лв. /шестдесет и шест лева и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 66.04 лв. /шестдесет и шест лева и четири стотинки/.

63. Поземлен имот с идентификатор № 06306.72.333 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ЛОЗЯТА”, с начин на трайно ползване: лозе, шеста категория, с площ 325 квадратни метра, при начална тръжна цена от 3.58 лв. /три лева и петдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 3.58 лв. /три лева и петдесет и осем стотинки/.

64. Поземлен имот с идентификатор № 17347.2.146 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “КОЛОВИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 611 квадратни метра, при начална тръжна цена от 9.78 лв. /девет лева и седемдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 9.78 лв. /девет лева и седемдесет и осем стотинки/.

65. Поземлен имот с идентификатор № 17347.2.152 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “КОЛОВИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 2260 квадратни метра, при начална тръжна цена от 36.16 лв. /тридесет и шест лева и шестнадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 36.16 лв. /тридесет и шест лева и шестнадесет стотинки/.

66. Поземлен имот с идентификатор № 17347.2.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “КОЛОВИЦА”, с начин на трайно ползване: лозе, седма категория, с площ 750 квадратни метра, при начална тръжна цена от 12 /дванадесет/ лева и депозит за участие в търга в размер на 12 /дванадесет/ лева.

67. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.190 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 647 квадратни метра, при начална тръжна цена от 10.35 лв. /десет лева и тридесет и пет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 10.35 лв. /десет лева и тридесет и пет стотинки/.

68. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.193 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ДОЛНО ОСОЕ”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 805 квадратни метра, при начална тръжна цена от 12.88 лв. /дванадесет лева и осемдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 12.88 лв. /дванадесет лева и осемдесет и осем стотинки/.

69. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.196 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ДОЛНО ОСОЕ”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 1413 квадратни метра, при начална тръжна цена от 22.61 лв. /двадесет и два лева и шестдесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 22.61 лв. /двадесет и два лева и шестдесет и една стотинки/.

70. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.197 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 957 квадратни метра, при начална тръжна цена от 15.31 лв. /петнадесет лева и тридесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 15.31 лв. /петнадесет лева и тридесет и една стотинки/.

71. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.201 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ДОЛНО ОСОЕ”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 1582 квадратни метра, при начална тръжна цена от 25.31 лв. /двадесет и пет лева и тридесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 25.31 лв. /двадесет и пет лева и тридесет и една стотинки/.

72. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.202 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 1021 квадратни метра, при начална тръжна цена от 16.34 лв. /шестнадесет лева и тридесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 16.34 лв. /шестнадесет лева и тридесет и четири стотинки/.

73. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.203 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 1088 квадратни метра, при начална тръжна цена от 17.41 лв. /седемнадесет лева и четиридесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 17.41 лв. /седемнадесет лева и четиридесет и една стотинки/.

74. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.206 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 719 квадратни метра, при начална тръжна цена от 11.50 лв. /единадесет лева и петдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 11.50 лв. /единадесет лева и петдесет стотинки/.

75. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.207 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ДОЛНО ОСОЕ”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 935 квадратни метра, при начална тръжна цена от 14.96 лв. /четиринадесет лева и деветдесет и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 14.96 лв. /четиринадесет лева и деветдесет и шест стотинки/.

76. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.208 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 557 квадратни метра, при начална тръжна цена от 8.91 лв. /осем лева и деветдесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 8.91 лв. /осем лева и деветдесет и една стотинки/.

77. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.209 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 1689 квадратни метра, при начална тръжна цена от 27.02 лв. /двадесет и седем лева и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 27.02 лв. /двадесет и седем лева и две стотинки/.

78. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.210 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 377 квадратни метра, при начална тръжна цена от 6.03 лв. /шест лева и три стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 6.03 лв. /шест лева и три стотинки/.

79. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.212 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ДОЛНО ОСОЕ”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 702 квадратни метра, при начална тръжна цена от 11.23 лв. /единадесет лева и двадесет и три стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 11.23 лв. /единадесет лева и двадесет и три стотинки/.

80. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.214 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 1644 квадратни метра, при начална тръжна цена от 26.30 лв. /двадесет и шест лева и тридесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 26.30 лв. /двадесет и шест лева и тридесет стотинки/.

81. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.217 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 584 квадратни метра, при начална тръжна цена от 9.34 лв. /девет лева и тридесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 9.34 лв. /девет лева и тридесет и четири стотинки/.

82. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.221 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 1089 квадратни метра, при начална тръжна цена от 17.42 лв. /седемнадесет лева и четиридесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 17.42 лв. /седемнадесет лева и четиридесет и две стотинки/.

83. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 725 квадратни метра, при начална тръжна цена от 11.60 лв. /единадесет лева и шестдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 11.60 лв. /единадесет лева и шестдесет стотинки/.

84. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.223 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 551 квадратни метра, при начална тръжна цена от 8.82 лв. /осем лева и осемдесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 8.82 лв. /осем лева и осемдесет и две стотинки/.

85. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 957 квадратни метра, при начална тръжна цена от 15.31 лв. /петнадесет лева и тридесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 15.31 лв. /петнадесет лева и тридесет и една стотинки/.

86. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 197 квадратни метра, при начална тръжна цена от 3.15 лв. /три лева и петнадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 3.15 лв. /три лева и петнадесет стотинки/.

87. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.236 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ГОРНО ОСОЕ”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 1862 квадратни метра, при начална тръжна цена от 29.79 лв. /двадесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 29.79 лв. /двадесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки/.

88. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.237 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 2326 квадратни метра, при начална тръжна цена от 37.22 лв. /тридесет и седем лева и двадесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 37.22 лв. /тридесет и седем лева и двадесет и две стотинки/.

89. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ГОРНО ОСОЕ”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 1499 квадратни метра, при начална тръжна цена от 23.98 лв. /двадесет и три лева и деветдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 23.98 лв. /двадесет и три лева и деветдесет и осем стотинки/.

90. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.245 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ГОРНО ОСОЕ”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 1068 квадратни метра, при начална тръжна цена от 17.09 лв. /седемнадесет лева и девет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 17.09 лв. /седемнадесет лева и девет стотинки/.

91. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.246 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ГОРНО ОСОЕ”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 1445 квадратни метра, при начална тръжна цена от 23.12 лв. /двадесет и три лева и дванадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 23.12 лв. /двадесет и три лева и дванадесет стотинки/.

92. Поземлен имот с идентификатор № 17347.7.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ЛЪКАТА”, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 478 квадратни метра, при начална тръжна цена от 5.74 лв. /пет лева и седемдесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 5.74 лв. /пет лева и седемдесет и четири стотинки/.

93. Поземлен имот с идентификатор № 21680.4.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Добротино, находящ се в местността “СУШИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, осма категория, с площ 3280 квадратни метра, при начална тръжна цена от 36.08 лв. /тридесет и шест лева и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 36.08 лв. /тридесет и шест лева и осем стотинки/.

94. Поземлен имот с идентификатор № 21680.4.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Добротино, находящ се в местността “СУШИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, осма категория, с площ 4317 квадратни метра, при начална тръжна цена от 47.49 лв. /четиридесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 47.49 лв. /четиридесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки/.

95. Поземлен имот с идентификатор № 38666.27.125 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “РАДКОВИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 600 квадратни метра, при начална тръжна цена от 4.80 лв. /четири лева и осемдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 4.80 лв. /четири лева и осемдесет стотинки/.

96. Поземлен имот с идентификатор № 38666.33.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “МАРЕВО”, с начин на трайно ползване: ливада, десета категория, с площ 420 квадратни метра, при начална тръжна цена от 3.36 лв. /три лева и тридесет и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 3.36 лв. /три лева и тридесет и шест стотинки/.

97. Поземлен имот с идентификатор № 38666.37.88 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “СТРИКИНАРИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 3837 квадратни метра, при начална тръжна цена от 30.70 лв. /тридесет лева и седемдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 30.70 лв. /тридесет лева и седемдесет стотинки/.

98. Поземлен имот с идентификатор № 38666.38.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “РОМАНИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 2302 квадратни метра, при начална тръжна цена от 18.42 лв. /осемнадесет лева и четиридесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 18.42 лв. /осемнадесет лева и четиридесет и две стотинки/.

99. Поземлен имот с идентификатор № 38666.47.111 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “ВЪРТОГРАД”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 537 квадратни метра, при начална тръжна цена от 4.30 лв. /четири лева и тридесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 4.30 лв. /четири лева и тридесет стотинки/.

100. Поземлен имот с идентификатор № 38666.54.114 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “РОБКИТЕ”, с начин на трайно ползване: ливада, пета категория, с площ 1473 квадратни метра, при начална тръжна цена от 20.62 лв. /двадесет лева и шестдесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 20.62 лв. /двадесет лева и шестдесет и две стотинки/.

101. Поземлен имот с идентификатор № 38666.56.239 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “ЛИВАДИТЕ”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 1466 квадратни метра, при начална тръжна цена от 16.13 лв. /шестнадесет лева и тринадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 16.13 лв. /шестнадесет лева и тринадесет стотинки/.

102. Поземлен имот с идентификатор № 44416.57.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, находящ се в местността “СУШИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, осма категория, с площ 3477 квадратни метра, при начална тръжна цена от 38.25 лв. /тридесет и осем лева и двадесет и пет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 38.25 лв. /тридесет и осем лева и двадесет и пет стотинки/.

103. Поземлен имот с идентификатор № 44416.57.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, находящ се в местността “СУШИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, осма категория, с площ 9544 квадратни метра, при начална тръжна цена от 104.98 лв. /сто и четири лева и деветдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 104.98 лв. /сто и четири лева и деветдесет и осем стотинки/.

104. Поземлен имот с идентификатор № 44416.57.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, находящ се в местността “СУШИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 1118 квадратни метра, при начална тръжна цена от 8.94 лв. /осем лева и деветдесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 8.94 лв. /осем лева и деветдесет и четири стотинки/.

105. Поземлен имот с идентификатор № 44416.57.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, находящ се в местността “СУШИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 765 квадратни метра, при начална тръжна цена от 6.12 лв. /шест лева и дванадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 6.12 лв. /шест лева и дванадесет стотинки/.

106. Поземлен имот с идентификатор № 44416.57.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, находящ се в местността “СУШИЦА”, с начин на трайно ползване: овощна градина, девета категория, с площ 703 квадратни метра, при начална тръжна цена от 5.62 лв. /пет лева и шестдесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 5.62 лв. /пет лева и шестдесет и две стотинки/.

107. Поземлен имот с идентификатор № 44416.57.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, находящ се в местността “СУШИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, осма категория, с площ 742 квадратни метра, при начална тръжна цена от 8.16 лв. /осем лева и шестнадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 8.16 лв. /осем лева и шестнадесет стотинки/.

108. Поземлен имот с идентификатор № 44416.57.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, находящ се в местността “СУШИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, осма категория, с площ 3965 квадратни метра, при начална тръжна цена от 43.62 лв. /четиридесет и три лева и шестдесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 43.62 лв. /четиридесет и три лева и шестдесет и две стотинки/.

109. Поземлен имот с идентификатор № 17395.13.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, находящ се в местността “КАРААЧЛЪКА”, с начин на трайно ползване: лозе, седма категория, с площ 1227 квадратни метра, при начална тръжна цена от 19.63 лв. /деветнадесет лева и шестдесет и три стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 19.63 лв. /деветнадесет лева и шестдесет и три стотинки/.

110. Поземлен имот с идентификатор № 17395.66.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, находящ се в местността “СТАРИТЕ КАЗАРМИ”, с начин на трайно ползване: лозе, девета категория, с площ 130 квадратни метра, при начална тръжна цена от 1.56 лв. /един лев и петдесет и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 1.56 лв. /един лев и петдесет и шест стотинки/.

111. Поземлен имот с идентификатор № 17395.70.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, находящ се в местността “ЗАБУРДА”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 1050 квадратни метра, при начална тръжна цена от 16.80 лв. /шестнадесет лева и осемдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 16.80 лв. /шестнадесет лева и осемдесет стотинки/.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая №108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 28.09.2023 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 28.09.2023 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 28.09.2023 г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 28.09.2023 г. в стая №108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 29.09.2023 г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг ще се проведе при същите условия на 06.10.2023 г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 05.10.2023 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

08.09.2023 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 778/24.08.2023 г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 1200/05.09.2023 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5192 (седемнадесет хиляди трис...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 778/24.08.2023 г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 1200/05.09.2023 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5192 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди сто деветдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 1407 (хиляда четиристотин и седем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди; с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев 2900, ул. Драма, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: имот № 020001 /нула, двадесет хиляди и едно/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9243 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди двеста четиридесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5191 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди сто деветдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5189 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди сто осемдесет и девет), при начална тръжна цена в размер на 408 750 /четиристотин и осем хиляди седемстотин и петдесет/ лева, без включен данък върху добавената стойност

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 28.09.2023 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева се внася до 17.00 часа на 28.09.2023 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 28.09.2023 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 28.09.2023 г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведат на 29.09.2023 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота се заплаща от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за имота повторен търг да се проведе при същите условия на 06.10.2023 г. от 10.00 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 05.10.2023 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в. 1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

08.09.2023 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 772/27.07.2023 г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 1199/05.09.2023г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, а именно: 1. Поземлен имот с идентификатор 05606.18.16 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка осемнадесет точка шестнадесет), по ...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 772/27.07.2023 г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 1199/05.09.2023г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, а именно:

1. Поземлен имот с идентификатор 05606.18.16 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка осемнадесет точка шестнадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 936 (деветстотин тридесет и шест) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 4 (четвърта), номер по предходен план: 018016 (нула, осемнадесет хиляди и шестнадесет), Благоевградска област, община Гоце Делчев, село Борово, местност „МАНТАРА“, ЕКАТТЕ 05606, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 05606.19.37 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка деветнадесет точка тридесет и седем); поземлен имот с идентификатор 05606.18.18 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка осемнадесет точка осемнадесет); поземлен имот с идентификатор 05606.18.17 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка осемнадесет точка седемнадесет), при начална тръжна цена в размер на 2040 /две хиляди и четиридесет/ лева.

.

2. Поземлен имот с идентификатор 38666.36.192 (тридесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и шест точка тридесет и шест точка сто деветдесет и две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, одобрени със Заповед № РД-18-1673/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 2162 (две хиляди сто шестдесет и два) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 10 (десета), номер по предходен план: 017092 (нула, седемнадесет хиляди деветдесет и две), Благоевградска област, община Гоце Делчев, село Корница, местност „ВЪЛКАНИЦА“, ЕКАТТЕ 38666, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 38666.36.191 (тридесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и шест точка тридесет и шест точка сто деветдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 38666.18.121 (тридесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и шест точка осемнадесет точка сто двадесет и едно); поземлен имот с идентификатор 38666.36.248 (тридесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и шест точка тридесет и шест точка двеста четиридесет и осем); поземлен имот с идентификатор 38666.36.193 (тридесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и шест точка тридесет и шест точка сто деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 38666.36.208 (тридесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и шест точка тридесет и шест точка двеста и осем), при начална тръжна цена в размер на 3848 /три хиляди осемстотин четиридесет и осем/ лева.

.

3. Поземлен имот с идентификатор 06306.62.251 (нула, шест хиляди триста и шест точка шестдесет и две точка двеста петдесет и едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, одобрени със Заповед № РД-18-169/20.03.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 283 (двеста осемдесет и три) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), предишен идентификатор 06306.62.1 (нула, шест хиляди триста и шест точка шестдесет и две точка едно); номер по предходен план: 062001 (нула, шестдесет и две хиляди и едно), Благоевградска област, община Гоце Делчев, село Брезница, местност „ЛЪКАТА“, ЕКАТТЕ 06306, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 06306.888.9901 (нула, шест хиляди триста и шест точка осемстотин осемдесет и осем точка девет хиляди деветстотин и едно); поземлен имот с идентификатор 06306.62.252 (нула, шест хиляди триста и шест точка шестдесет и две точка двеста петдесет и две); поземлен имот с идентификатор 06306.62.24 (нула, шест хиляди триста и шест точка шестдесет и две точка двадесет и четири); поземлен имот с идентификатор 06306.62.1 (нула, шест хиляди триста и шест точка шестдесет и две точка едно), при начална тръжна цена в размер на 531 /петстотин тридесет и един/ лева.

.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 28.09.2023 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете за всеки един от имотите по отделно се внасят до 17.00 часа на 28.09.2023 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF, като размерът на депозитите е както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 05606.18.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово – 2000 (две хиляди) лева.

2. Поземлен имот с идентификатор 38666.36.192 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница – 3500 (три хиляди и петстотин) лева.

3. Поземлен имот с идентификатор 06306.62.251 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница – 500 (петстотин) лева.

.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 28.09.2023 г. с представители на община Гоце Делчев и съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 28.09.2023 г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 29.09.2023 г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

.

VІІ. Достигнатата при търговете цена на имотите се заплаща от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

.

VІІІ. При неявяване на кандидати за имотите, повторни търгове да се проведат при същите условия на 06.10.2023 г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозити, оглед и подаване на заявления при повторните търгове е 17.00 часа на 05.10.2023 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

24.08.2023 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки

Община Гоце Делчев . Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 64 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 19 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 1126/21.08.2023 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 /три хиляди и петстотин/ квадратни мет...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 64 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 19 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 1126/21.08.2023 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 /три хиляди и петстотин/ квадратни метра в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терена е указано в Схема „А“, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 /седем/ дни, считано от 18.09.2023 г. до 24.09.2023 г. включително.

4. Начална тръжна цена – 17 640 /седемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търга се закупува до 17.00 часа на 11.09.2023 г. срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозит за участие в търга в размер на 17 000 /седемнадесет хиляди/ лева, се внася в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 11.09.2023 г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг до 17.00 часа на 11.09.2023 г. в стая № 108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев, както следва:

- копие от документ за самоличност;

- документ за закупена тръжна документация;

- документ за внесен депозит;

- удостоверение за липса на задължения към Община Гоце Делчев;

- декларация за ползване на ел. енергия;

- копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба № V-12-707 от 15.11.2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти.

- застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“.

- нотариално заверено пълномощно - при представителство.

8. Оглед на терена може да се извършва до 17.00 часа на 11.09.2023 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичният търг ще се проведе на 12.09.2023 г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатата при търга наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, се заплаща от спечелилите участници в срок до 18.09.2023 г.

11. При неявяване на кандидати за терена повторен търг ще се проведе при същите условия на 19.09.2023 г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 18.09.2023 г.

12. Работното време на всички обекти на територията на панаира да бъде от 08.00 часа до 24.00 часа.

.

За допълнителна информация: тел.0888 006080, вътр.1081, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

24.08.2023 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 64 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 19 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 1133/22.08.2023 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени, всеки с площ от 6 квадратни метра, за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делче...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 64 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 19 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 1133/22.08.2023 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени, всеки с площ от 6 квадратни метра, за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема „Б“, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 6 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 /седем/ дни, считано от 18.09.2023 г. до 24.09.2023 г. включително.

4. Начални тръжни цени – 60.48 лв. /шестдесет лева и четиридесет и осем стотинки/, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува до 17.00 часа на 11.09.2023 г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 10 /десет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 11.09.2023 г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 11.09.2023 г. в стая № 108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев, както следва:

- копие от документ за самоличност;

- документ за закупена тръжна документация;

- документ за внесен депозит;

- удостоверение за липса на задължения към Община Гоце Делчев;

- декларация за ползване на ел. енергия;

- нотариално заверено пълномощно - при представителство.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 11.09.2023 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове да се проведат на 12.09.2023 г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 18.09.2023 г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 19.09.2023 г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 18.09.2023 г.

12. Работното време на всички обекти на територията на панаира да бъде от 8.00 часа до 24.00 часа.

.

За допълнителна информация: тел.0888 00 60 80, вътр. 1081, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

24.08.2023 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари

Във връзка с ежегодното провеждане на Традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 64 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 19 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 1128/21.08.2023 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев. ...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на Традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 64 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 19 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 1128/21.08.2023 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема „Г“, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 50 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 /седем/ дни, считано от 18.09.2023 г. до 24.09.2023 г. включително.

4. Начални тръжни цени – 504 /петстотин и четири/ лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува до 17.00 часа на 11.09.2023 г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 500 /петстотин/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 11.09.2023 г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 11.09.2023 г. в стая № 108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев, както следва:

- копие от документ за самоличност;

- документ за закупена тръжна документация;

- документ за внесен депозит;

- удостоверение за липса на задължения към Община Гоце Делчев;

- декларация за ползване на ел.енергия;

- нотариално заверено пълномощно - при представителство.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 11.09.2023 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 12.09.2023 г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 18.09.2023 г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове ще се проведат при същите условия на 19.09.2023 г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 18.09.2023 г.

12. Работното време на всички обекти на територията на панаира да бъде от 08.00 часа до 24.00 часа.

.

За допълнителна информация: тел.0888 006080, вътр.1081, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

24.08.2023 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 20 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 64 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 19 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 1127/21.08.2023 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 20 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 64 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 19 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 1127/21.08.2023 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 20 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема „В“, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 12 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 /седем/ дни, считано от 18.09.2023 г. до 24.09.2023 г. включително.

4. Начални тръжни цени – 120.96 лв. /сто двадесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки/, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува до 17.00 часа на 11.09.2023 г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 500 /петстотин/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 11.09.2023 г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 11.09.2023 г. в стая № 108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев, както следва:

- копие от документ за самоличност;

- документ за закупена тръжна документация;

- документ за внесен депозит;

- удостоверение за липса на задължения към Община Гоце Делчев;

- декларация за ползване на ел.енергия;

- нотариално заверено пълномощно - при представителство.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 11.09.2023 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 12.09.2023 г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 18.09.2023 г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове ще се проведат при същите условия на 19.09.2023 г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 18.09.2023 г.

12. Всеки от кандидатите има право да спечели търг за най-много два терена.

13. Работното време на всички обекти на територията на панаира да бъде от 8.00 часа до 24.00 часа.

.

За допълнителна информация: тел.0888 006080, вътр.1081, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

24.08.2023 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 4 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения

Община Гоце Делчев Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 64 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 19 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 1125/21.08.2023 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 4 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ ...[Повече]

Община Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 64 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 19 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 1125/21.08.2023 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 4 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев, както следва:

 терен № 1 с площ от 300 кв.м.; терен № 2 с площ от 200 кв.м.; терен № 3 с площ от 200 кв.м; терен № 4 с площ от 100 кв.м.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема „Д“, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 /седем/ дни, считано от 18.09.2023 г. до 24.09.2023 г. включително.

4. Начални тръжни цени за:

 терен № 1 – 1512 лв., терен № 2 – 1008 лв, терен № 3 – 1008 лв, терен № 4 – 504 лв.

Цените са с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува до 17.00 часа на 11.09.2023 г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 500 /петстотин/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 11.09.2023 г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг до 17.00 часа на 11.09.2023 г. в стая № 108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев, както следва:

- копие от документ за самоличност;

- документ за закупена тръжна документация;

- документ за внесен депозит;

- удостоверение за липса на задължения към Община Гоце Делчев;

- декларация за ползване на ел.енергия;

- копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба № V-12-707 от 15.11.2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти.

- застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“.

- нотариално заверено пълномощно - при представителство.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 11.09.2023 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 12.09.2023 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 18.09.2023 г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове ще се проведат при същите условия на 19.09.2023 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 18.09.2023 г.

12. Работното време на всички обекти на територията на панаира да бъде от 08.00 часа до 24.00 часа.

.

За допълнителна информация: тел.0888 006080, вътр.1081, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

05.07.2023 : На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване

ОБЯВА Община Гоце Делчев На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 716/31.05.2023 г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 868/29.06.2023 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5288 /седемнадесет ...[Повече]

ОБЯВА

Община Гоце Делчев

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 716/31.05.2023 г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 868/29.06.2023 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5288 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста двадесет и осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ от 341 /триста четиридесет и един/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. Стара планина, предишен идентификатор: 17395.501.5247 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем/, 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот XI /единадесет/, имот с планоснимачен номер 5288 /пет хиляди двеста осемдесет и осем/ от квартал 277 /двеста седемдесет и седем/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5292 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста деветдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5289 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста осемдесет и девет/, при начална тръжна цена в размер на 62 800 /шестдесет и две хиляди и осемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5289 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста двадесет и девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ от 364 /триста шестдесет и четири/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. Стара планина, предишен идентификатор: 17395.501.5247 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем/, 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот XII /дванадесет/, имот с планоснимачен номер 5289 /пет хиляди двеста осемдесет и девет/ от квартал 277 /двеста седемдесет и седем/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5288 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста осемдесет и осем/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5292 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста деветдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5294 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста деветдесет и четири/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5290 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста и деветдесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/, при начална тръжна цена в размер на 67 000 /шестдесет и седем хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5290 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста и деветдесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ от 364 /триста шестдесет и четири/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. Стара планина, предишен идентификатор: 17395.501.5247 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем/, 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот XIII /тринадесет/, имот с планоснимачен номер 5290 /пет хиляди двеста и деветдесет/ от квартал 277 /двеста седемдесет и седем/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5289 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста осемдесет и девет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5294 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста деветдесет и четири/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5291 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста деветдесет и едно/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/, при начална тръжна цена в размер на 67 000 /шестдесет и седем хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5291 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста деветдесет и едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър,целият имот с площ от 364 /триста шестдесет и четири/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. Стара планина, предишен идентификатор: 17395.501.5247 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем/, 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот XIV /четиринадесет/, имот с планоснимачен номер 5291 /пет хиляди двеста деветдесет и едно/ от квартал 277 /двеста седемдесет и седем/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5290 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста и деветдесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5294 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста деветдесет и четири/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5293 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста деветдесет и три/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/, при начална тръжна цена в размер на 67 000 /шестдесет и седем хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5292 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста деветдесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ от 381 /триста осемдесет и един/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. Стара планина, предишен идентификатор: 17395.501.5247 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем/, 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот XV /петнадесет/, имот с планоснимачен номер 5292 /пет хиляди двеста деветдесет и две/ от квартал 277 /двеста седемдесет и седем/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5294 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста деветдесет и четири/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5289 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста осемдесет и девет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5288 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста осемдесет и осем/, при начална тръжна цена в размер 70 200 /седемдесет хиляди и двеста/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 31.07.2023 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един имот поотделно се внасят до 17.00 часа на 31.07.2023 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 31.07.2023 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 31.07.2023 г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 01.08.2023 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 08.08.2023 г. от 10.00 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 07.08.2023 г.

IX. Всяко юридическо или физическо лице, има право да участва в провеждането на публичните търгове с явно наддаване, като спечели не повече от един недвижим имот, при спазване на параметрите и начина на застрояване, а именно индивидуално /жилищно/ свободно застрояване.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в. 1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

16.05.2023 : Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, публична общинска собственост: лекарски кабинет, с площ от 20 квадратни метра

Община Гоце Делчев На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2,чл.17 ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 671/30.03.2023г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 580/15.05.2023г., издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: 1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, публична общинска собственост: лекарски кабинет, с площ от 20 квадратни метра и спомагателни помещения /манипулационна, женска и детска консултация,...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2,чл.17 ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 671/30.03.2023г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 580/15.05.2023г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, публична общинска собственост: лекарски кабинет, с площ от 20 квадратни метра и спомагателни помещения /манипулационна, женска и детска консултация, чакалня и сервизно помещение, с площ от 26 квадратни метра/, находящи се в сградата на кметство с.Борово

2. Задължителни условия при провеждане на конкурса:

2.1. До участие в конкурса се допускат само общопрактикуващи лекари.

2.2.Лекарите, участващи в конкурса да имат сключен договор с Националната здравноосигорителна каса или да сключат такъв в 6-месечен срок от подписване на договора за наем.

2.3. До участие в конкурса не се допускат кандидати, които имат сключен договор за наем за друг лекарски кабинет, собственост на община Гоце Делчев или на общински търговски дружества.

3. Конкурсни условия и тежест при оценяването:

- месечна наемна цена – не по-малко от 74.58 лв. /седемдесет и четири лева и петдесет и осем стотинки/ на месец, без включен данък върху добавената стойност - 50 точки.

- кандидатите следва да регламентират минимално работно време – не по-малко от 40 часа седмично - 50 точки.

4. Документация за участие в конкурса се закупува срещу такса 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от касата на община Гоце Делчев, до 17.00 часа на 08.06.2023г.

5. Депозит за участие в конкурса, в размер на 200 /двеста/ лева, се внася до 17.00 часа на 08.06.2023г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

6. Кандидатите подават предложения и всички необходими документи за участие в конкурса до 17.00 часа на 08.06.2023г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

7. Оглед на кабинета може да се извършва до 08.06.2023г. с представители на кметство с.Борово след предварителна заявка и представяне на документ за закупена конкурсна документация.

8. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 09.06.2023г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

9. Предложената от спечелилия участник наемна цена се заплаща ежемесечно, до 25-то число в касата на община Гоце Делчев.

10. При неявяване на кандидати, повторен конкурс ще се проведе на 16.06.2023г. от 11.00 часа в залата на Общинският съвет в Община Гоце Делчев, като сроковете за закупуване на документация, внасяне на депозити, оглед и подаване на предложения са до 17.00 часа на 15.06.2023г.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, гр.Гоце Делчев, ул.”Царица Йоанна” №2, етаж 1, стая 109, дирекция „Общинска собственост”, тел. 0888 006080, в.1091


[По-малко]

16.05.2023 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ обособена част /бар и част от фоайе

Община Гоце Делчев На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, решение № 657/28.02.2023г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 585/15.05.2023г., издадена от кмета на община Гоце Делчев. О Б Я В Я В А: 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ обособена част /бар и част от фоайе, с площ от 150 квадратни метра/ от сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена пло...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, решение № 657/28.02.2023г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 585/15.05.2023г., издадена от кмета на община Гоце Делчев.

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ обособена част /бар и част от фоайе, с площ от 150 квадратни метра/ от сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена площ от 1241 квадратни метра, на два етажа, с предназначение спортна сграда, база, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2921 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, с площ от 5803 - според проекта на спортната зала.

2. Начална тръжна цена - 800 /осемстотин/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

3. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 08.06.2023г. от дирекция "Общинска собственост" /стая № 108/ на община Гоце Делчев срещу такса от 10 /десет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга в размер на 3000 /три хиляди/ лева се внася до 17:00 часа на 08.06.2023 година по сметка на община Гоце Делчев IBAN BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Първа инвестиционна банка“ АД - клон Град Гоце Делчев

5. Оглед на обекта може да се извършва до 17:00 часа на 08.06. 2023г. с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 08.06.2023г. в дирекция "Общинска собственост" /стая № 108/ на община Гоце Делчев.

7. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 09.06.2023г. от 09:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

8. Достигнатата при публичния търг месечна наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, да се заплащат от спечелилите участници до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 16.06.2023г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17:00 часа на 15.06.2023г.

За допълнителна информация: тел.: 0888 006080, вътрешен 1091, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

16.05.2023 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ обособен обект с площ от 93.50 квадратни метра

Община Гоце Делчев На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 595/30.11.2022г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 584/15.05.2023г., издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ обособен обект с площ от 93.50 квадратни метра, в сграда с идентификатор 17395.501.888.2, построена в поземлен имот...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 595/30.11.2022г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 584/15.05.2023г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ обособен обект с площ от 93.50 квадратни метра, в сграда с идентификатор 17395.501.888.2, построена в поземлен имот с идентификатор 17.395.501.888 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Гоце Делчев, одобрении със Заповед № РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК /голямата зала на приземния етаж от западната страна на сградата на Община Гоце Делчев

2. Начална тръжна цена - 100 /сто/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

3. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 08.06.2023 година от дирекция "Общинска собственост" /стая № 108/ на община Гоце Делчев срещу такса от 10 /десет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга в размер на 300 /триста/ лева се внася до 17:00 часа на 08.06.2023 година по сметка на община Гоце Делчев IBAN BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в Банка „ПИБ“ АД,клон Град Гоце Делчев.

5. Оглед на имота може да се извърши до 17:00 часа на 08.06.2023 година с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 08.06.2023 година в дирекция "Общинска собственост".

7. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 09.06.2023 година от 9:45 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

8. Достигнатата при публичния търг месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност, да се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 16.06.2023 година от 09:45 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 15.06.2023 година.

За допълнителна информация: тел.: 0888 006080, вътрешен 1091, дирекция "Общинска собственост", община Гоце Делчев, етаж 1, стая 108


[По-малко]

16.05.2023 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на обособена част, с площ от 40 /четиридесет/ квадратни метра

Община Гоце Делчев На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и Заповед № 583/15.05.2023г., издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на обособена част, с площ от 40 /четиридесет/ квадратни метра от сграда с идентификатор 17395.501.763.14, за търговска дейност, на един етаж, със застроена площ 74 /седемдесет и четири/ квадратни метра, частна общинска собственост, разположена в поземлен имот с идентификатор 1739...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и Заповед № 583/15.05.2023г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на обособена част, с площ от 40 /четиридесет/ квадратни метра от сграда с идентификатор 17395.501.763.14, за търговска дейност, на един етаж, със застроена площ 74 /седемдесет и четири/ квадратни метра, частна общинска собственост, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.763, ЕКАТТЕ 17395 в кадастрален район 501 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с административен адрес: област Благоевград, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, ул.„Стара планина” /в двора на болницата/.

2. Начална тръжна цена - 200 /двеста/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

3. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 08.06.2023 година от дирекция "Общинска собственост" /стая № 108/ на община Гоце Делчев срещу такса от 10 /десет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга в размер на 1000 /хиляда/ лева се внася до 17:00 часа на 08.06.2023 година по сметка на община Гоце Делчев IBAN BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Първа инвестиционна банка“ АД - клон Град Гоце Делчев.

5. Оглед на имота може да се извърши до 17:00 часа на 08.06.2023 година с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 08.06.2023 година в дирекция "Общинска собственост".

7. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 09.06.2023 година от 9:15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

8. Достигнатата при публичния търг месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност, да се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 16.06.2023 година от 09:15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 15.06.2023 година.

За допълнителна информация: тел.: 0888 006080, вътрешен 1091, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

16.05.2023 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион, общинска собственост, с площ 12 /дванадесет/ квадратни метра

Община Гоце Делчев На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 581/15.05.2023 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион, общинска собственост, с площ 12 /дванадесет/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/. 2. Начална тръжна цена от 60 /шестдес...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 581/15.05.2023 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион, общинска собственост, с площ 12 /дванадесет/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/.

2. Начална тръжна цена от 60 /шестдесет/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

3. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 08.06.2023 година от дирекция "Общинска собственост" /стая № 108/ на община Гоце Делчев срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга, в размер на 720 /седемстотин и двадесет/ лева се внася до 17:00 часа на 08.06.2023 година по IBAN BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в Банка „ПИБ“ АД - клон град Гоце Делчев.

5. Оглед на павилиона може да се извърши до 17:00 часа на 08.06.2023 година с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 08.06.2023 година в дирекция "Общинска собственост".

7. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 09.06.2023 година от 9:30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

8. Достигнатата при публичния търг месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност, да се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 16.06.2023 година от 9:30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 15.06.2023 година.

За допълнителна информация: тел:0888/00-60-80 вътрешен 1091, дирекция "Общинска собственост", община Гоце Делчев


[По-малко]

16.05.2023 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион, общинска собственост, с площ 7 /седем/ квадратни метра

Община Гоце Делчев На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 582/15.05.2023 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион, общинска собственост, с площ 7 /седем/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/. 2. Начална тръжна цена от 35 /тридесет и пет/ ...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 582/15.05.2023 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион, общинска собственост, с площ 7 /седем/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/.

2. Начална тръжна цена от 35 /тридесет и пет/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

3. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 08.06.2023 година от дирекция "Общинска собственост" /стая № 108/ на община Гоце Делчев срещу такса от 10 /десет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга в размер на 420 /четиристотин и двадесет / лева се внася до 17:00 часа на 08.06.2023 година по сметка на община Гоце Делчев IBAN BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Първа инвестиционна банка“ АД - клон Град Гоце Делчев.

5. Оглед на имота може да се извърши до 17:00 часа на 08.06.2023 година с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 08.06.2023 година в дирекция "Общинска собственост".

7. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 09.06.2023 година от 9:30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

8. Достигнатата при публичния търг месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност, да се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 16.06.2023 година от 09:30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 15.06.2023 година.

За допълнителна информация: тел:0888/00-60-80 вътрешен 128, дирекция "Общинска собственост", община Гоце Делчев.


[По-малко]

16.05.2023 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

Община Гоце Делчев На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2023 година и Заповед № 587 от 15.05.2023 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с идентификатор № 17...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2023 година и Заповед № 587 от 15.05.2023 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор № 17395.31.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, находящ се в местността “РЪЖДАВИЦА”, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, пета категория, с площ 728 квадратни метра, при начална тръжна цена от 14.56 лв. /четиринадесет лева и петдесет и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 14.56 лв. /четиринадесет лева и петдесет и шест стотинки/.

2. Поземлен имот с идентификатор № 17395.70.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, находящ се в местността “ЗАБУРДА”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 1 050 квадратни метра, при начална тръжна цена от 16.80 лв. /шестнадесет лева и осемдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 16.80 лв. /шестнадесет лева и осемдесет стотинки/.

3. Поземлен имот с идентификатор № 17395.160.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, находящ се в местността “ЛЕТИЩЕТО-2 БЛОК”, с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, с площ 5 682 квадратни метра, при начална тръжна цена от 113.64 лв. /сто и тринадесет лева и шестдесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 113.64 лв. /сто и тринадесет лева и шестдесет и четири стотинки/.

4. Поземлен имот с идентификатор № 06306.32.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПАРЦАМОВ ЛОМ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 6 141 квадратни метра, при начална тръжна цена от 49.13 лв. /четиридесет и девет лева и тринадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 49.13 лв. /четиридесет и девет лева и тринадесет стотинки/.

5. Поземлен имот с идентификатор № 06306.32.161 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПАРЦАМОВ ЛОМ”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, десета категория, с площ 8 312 квадратни метра, при начална тръжна цена от 66.50 лв. /шестдесет и шест лева и петдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 66.50 лв. /шестдесет и шест лева и петдесет стотинки/.

6. Поземлен имот с идентификатор № 06306.40.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “КУПЕНА”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 2 182 квадратни метра, при начална тръжна цена от 24 /двадесет и четири/ лева и депозит за участие в търга в размер на 24 /двадесет и четири/ лева.

7. Поземлен имот с идентификатор № 06306.43.238 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “РЕЧИЩЕ”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 757 квадратни метра, при начална тръжна цена от 8.33 лв. /осем лева и тридесет и три стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 8.33 лв. /осем лева и тридесет и три стотинки/.

8. Поземлен имот с идентификатор № 06306.48.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ПОДИ”, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 1 691 квадратни метра, при начална тръжна цена от 13.53 лв. /тринадесет лева и петдесет и три стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 13.53 лв. /тринадесет лева и петдесет и три стотинки/.

9. Поземлен имот с идентификатор № 06306.49.170 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “БАЛИИЦА”, с начин на трайно ползване: ливада, шеста категория, с площ 568 квадратни метра, при начална тръжна цена от 6.25 лв. /шест лева и двадесет и пет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 6.25 лв. /шест лева и двадесет и пет стотинки/.

10. Поземлен имот с идентификатор № 06306.49.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “БАЛИИЦА”, с начин на трайно ползване: ливада, шеста категория, с площ 2 000 квадратни метра, при начална тръжна цена от 22 /двадесет и два/ лева и депозит за участие в търга в размер на 22 /двадесет и два/ лева.

11. Поземлен имот с идентификатор № 06306.50.197 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “БИЛИЗМАТА”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, десета категория, с площ 3 526 квадратни метра, при начална тръжна цена от 28.21 лв. /двадесет и осем лева и двадесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 28.21 лв. /двадесет и осем лева и двадесет и една стотинки/.

12. Поземлен имот с идентификатор № 06306.57.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Струг”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 6 036 квадратни метра, при начална тръжна цена от 48.29 лв. /четиридесет и осем лева и двадесет и девет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 48.29 лв. /четиридесет и осем лева и двадесет и девет стотинки/.

13. Поземлен имот с идентификатор № 06306.61.109 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “КУРТОВИЦА”, с начин на трайно ползване: ливада, шеста категория, с площ 784 квадратни метра, при начална тръжна цена от 8.62 лв. /осем лева и шестдесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 8.62 лв. /осем лева и шестдесет и две стотинки/.

14. Поземлен имот с идентификатор № 06306.72.248 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “КОМАНИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 6 004 квадратни метра, при начална тръжна цена от 66.04 лв. /шестдесет и шест лева и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 66.04 лв. /шестдесет и шест лева и четири стотинки/

15. Поземлен имот с идентификатор № 06306.72.253 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “КОМАНИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 10 461 квадратни метра, при начална тръжна цена от 115.07 лв. /сто и петнадесет лева и седем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 115.07 лв. /сто и петнадесет лева и седем стотинки/.

16. Поземлен имот с идентификатор № 06306.72.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “КОМАНИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 500 квадратни метра, при начална тръжна цена от 5.50 лв. /пет лева и петдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 5.50 лв. /пет лева и петдесет стотинки/.

17. Поземлен имот с идентификатор № 06306.72.301 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “ЛОЗЯТА”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 500 квадратни метра, при начална тръжна цена от 5.50 лв. /пет лева и петдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 5.50 лв. /пет лева и петдесет стотинки/.

18. Поземлен имот с идентификатор № 06306.72.303 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “КОМАНИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 200 квадратни метра, при начална тръжна цена от 2.20 лв. /два лева и двадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 2.20 лв. /два лева и двадесет стотинки/.

19. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.537 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “СТАРИТЕ ЛОЗЯ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 65 755 квадратни метра, при начална тръжна цена от 789.06 лв. /седемстотин осемдесет и девет лева и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 789.06 лв. /седемстотин осемдесет и девет лева и шест стотинки/.

20. Поземлен имот с идентификатор № 02600.18.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “ОРМАНА”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 1 808 квадратни метра, при начална тръжна цена от 28.93 лв. /двадесет и осем лева и деветдесет и три стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 28.93 лв. /двадесет и осем лева и деветдесет и три стотинки/.

21. Поземлен имот с идентификатор № 02600.18.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “ОРМАНА”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 5 000 квадратни метра, при начална тръжна цена от 80 /осемдесет/ лева и депозит за участие в търга в размер на 80 /осемдесет/ лева.

22. Поземлен имот с идентификатор № 02600.18.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “ОРМАНА”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 4 207 квадратни метра, при начална тръжна цена от 67.31 лв. /шестдесет и седем лева и тридесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 67.31 лв. /шестдесет и седем лева и тридесет и една стотинки/.

23. Поземлен имот с идентификатор № 02600.18.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “ОРМАНА”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 751 квадратни метра, при начална тръжна цена от 12.02 лв. /дванадесет лева и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 12.02 лв. /дванадесет лева и две стотинки/.

24. Поземлен имот с идентификатор № 02600.19.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “БЕКИРИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 9 827 квадратни метра, при начална тръжна цена от 157.23 лв. /сто петдесет и седем лева и двадесет и три стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 157.23 лв. /сто петдесет и седем лева и двадесет и три стотинки/.

25. Поземлен имот с идентификатор № 02600.21.152 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “РАДЕНИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, пета категория, с площ 799 квадратни метра, при начална тръжна цена от 15.98 лв. /петнадесет лева и деветдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 15.98 лв. /петнадесет лева и деветдесет и осем стотинки/.

26. Поземлен имот с идентификатор № 02600.21.190 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “ГЪЧИ БАБИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, пета категория, с площ 154 квадратни метра, при начална тръжна цена от 3.08 лв. /три лева и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 3.08 лв. /три лева и осем стотинки/.

27. Поземлен имот с идентификатор № 02600.22.183 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “ОБРАЩАЛОТО”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 400 квадратни метра, при начална тръжна цена от 6.40 лв. /шест лева и четиридесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 6.40 лв. /шест лева и четиридесет стотинки/.

28. Поземлен имот с идентификатор № 02600.22.254 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “ОБРАЩАЛОТО”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 400 квадратни метра, при начална тръжна цена от 6.40 лв. /шест лева и четиридесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 6.40 лв. /шест лева и четиридесет стотинки/.

29. Поземлен имот с идентификатор № 02600.25.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “КАЛИГАРИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 200 квадратни метра, при начална тръжна цена от 3.20 лв. /три лева и двадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 3.20 лв. /три лева и двадесет стотинки/.

30. Поземлен имот с идентификатор № 02600.25.98 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “КАЛИГАРИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, пета категория, с площ 2 899 квадратни метра, при начална тръжна цена от 57.98 лв. /петдесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 57.98 лв. /петдесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки/.

31. Поземлен имот с идентификатор № 38666.10.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “ШИЛИГАРНИКА”, с начин на трайно ползване: ливада, десета категория, с площ 3 021 квадратни метра, при начална тръжна цена от 24.17 лв. /двадесет и четири лева и седемнадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 24.17 лв. /двадесет и четири лева и седемнадесет стотинки/.

32. Поземлен имот с идентификатор № 38666.31.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “КРЪСТ”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 2 468 квадратни метра, при начална тръжна цена от 27.15 лв. /двадесет и седем лева и петнадесет/ и депозит за участие в търга в размер на 27.15 лв. /двадесет и седем лева и петнадесет/.

33. Поземлен имот с идентификатор № 38666.31.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “КРЪСТ”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 4 222 квадратни метра, при начална тръжна цена от 46.44 лв. /четиридесет и шест лева и четиридесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 46.44 лв. /четиридесет и шест лева и четиридесет и четири стотинки/.

34. Поземлен имот с идентификатор № 38666.31.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “КРЪСТ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 1 300 квадратни метра, при начална тръжна цена от 10.40 лв. /десет лева и четиридесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 10.40 лв. /десет лева и четиридесет стотинки/.

35. Поземлен имот с идентификатор № 38666.31.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “КРЪСТ”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 1 401 квадратни метра, при начална тръжна цена от 11.21 лв. /единадесет лева и двадесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 11.21 лв. /единадесет лева и двадесет и една стотинки/.

36. Поземлен имот с идентификатор № 38666.32.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “ТОПАВИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 615 квадратни метра, при начална тръжна цена от 4.92 лв. /четири лева и деветдесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 4.92 лв. /четири лева и деветдесет и две стотинки/.

37. Поземлен имот с идентификатор № 38666.36.118 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “МАРЕВО”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 1 168 квадратни метра, при начална тръжна цена от 9.34 лв. /девет лева и тридесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 9.34 лв. /девет лева и тридесет и четири стотинки/.

38. Поземлен имот с идентификатор № 38666.50.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “МАМАЛ ДОЛ”, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 1 671 квадратни метра, при начална тръжна цена от 13.37 лв. /тринадесет лева и тридесет и седем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 13.37 лв. /тринадесет лева и тридесет и седем стотинки/.

39. Поземлен имот с идентификатор № 44416.2.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, находящ се в местността “ДОЛНА БАРА”, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, девета категория, с площ 3 613 квадратни метра, при начална тръжна цена от 28.90 лв. /двадесет и осем лева и деветдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 28.90 лв. /двадесет и осем лева и деветдесет стотинки/.

40. Поземлен имот с идентификатор № 17347.2.146 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “КОЛОВИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 611 квадратни метра, при начална тръжна цена от 9.78 лв. /девет лева и седемдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 9.78 лв. /девет лева и седемдесет и осем стотинки/.

41. Поземлен имот с идентификатор № 17347.2.152 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “КОЛОВИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 2 260 квадратни метра, при начална тръжна цена от 36.16 лв. /тридесет и шест лева и шестнадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 36.16 лв. /тридесет и шест лева и шестнадесет стотинки/.

42. Поземлен имот с идентификатор № 17347.2.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “КОЛОВИЦА”, с начин на трайно ползване: лозе, седма категория, с площ 750 квадратни метра, при начална тръжна цена от 12 /дванадесет/ лева и депозит за участие в търга в размер на 12 /дванадесет/ лева.

43. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.190 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 647 квадратни метра, при начална тръжна цена от 10.35 лв. /десет лева и тридесет и пет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 10.35 лв. /десет лева и тридесет и пет стотинки/.

44. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.193 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ДОЛНО ОСОЕ”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 805 квадратни метра, при начална тръжна цена от 12.88 лв. /дванадесет лева и осемдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 12.88 лв. /дванадесет лева и осемдесет и осем стотинки/.

45. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.196 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ДОЛНО ОСОЕ”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 1 413 квадратни метра, при начална тръжна цена от 22.61 лв. /двадесет и два лева и шестдесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 22.61 лв. /двадесет и два лева и шестдесет и една стотинки/.

46. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.197 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 957 квадратни метра, при начална тръжна цена от 15.31 лв. /петнадесет лева и тридесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 15.31 лв. /петнадесет лева и тридесет и една стотинки/.

47. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.201 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ДОЛНО ОСОЕ”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 1 582 квадратни метра, при начална тръжна цена от 25.31 лв. /двадесет и пет лева и тридесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 25.31 лв. /двадесет и пет лева и тридесет и една стотинки/.

48. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.202 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 1 021 квадратни метра, при начална тръжна цена от 16.34 лв. /шестнадесет лева и тридесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 16.34 лв. /шестнадесет лева и тридесет и четири стотинки/.

49. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.203 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 1 088 квадратни метра, при начална тръжна цена от 17.41 лв. /седемнадесет лева и четиридесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 17.41 лв. /седемнадесет лева и четиридесет и една стотинки/.

50. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.206 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 719 квадратни метра, при начална тръжна цена от 11.50 лв. /единадесет лева и петдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 11.50 лв. /единадесет лева и петдесет стотинки/.

51. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.207 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ДОЛНО ОСОЕ”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 935 квадратни метра, при начална тръжна цена от 14.96 лв. /четиринадесет лева и деветдесет и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 14.96 лв. /четиринадесет лева и деветдесет и шест стотинки/.

52. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.208 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 557 квадратни метра, при начална тръжна цена от 8.91 лв. /осем лева и деветдесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 8.91 лв. /осем лева и деветдесет и една стотинки/.

53. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.209 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 1 689 квадратни метра, при начална тръжна цена от 27.02 лв. /двадесет и седем лева и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 27.02 лв. /двадесет и седем лева и две стотинки/.

54. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.210 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 377 квадратни метра, при начална тръжна цена от 6.03 лв. /шест лева и три стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 6.03 лв. /шест лева и три стотинки/.

55. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.212 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ДОЛНО ОСОЕ”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 702 квадратни метра, при начална тръжна цена от 11.23 лв. /единадесет лева и двадесет и три стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 11.23 лв. /единадесет лева и двадесет и три стотинки/.

56. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.214 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 1 644 квадратни метра, при начална тръжна цена от 26.30 лв. /двадесет и шест лева и тридесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 26.30 лв. /двадесет и шест лева и тридесет стотинки/.

57. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.217 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 584 квадратни метра, при начална тръжна цена от 9.34 лв. /девет лева и тридесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 9.34 лв. /девет лева и тридесет и четири стотинки/.

58. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.221 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 1 089 квадратни метра, при начална тръжна цена от 17.42 лв. /седемнадесет лева и четиридесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 17.42 лв. /седемнадесет лева и четиридесет и две стотинки/.

59. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 725 квадратни метра, при начална тръжна цена от 11.60 лв. /единадесет лева и шестдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 11.60 лв. /единадесет лева и шестдесет стотинки/.

60. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.223 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 551 квадратни метра, при начална тръжна цена от 8.82 лв. /осем лева и осемдесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 8.82 лв. /осем лева и осемдесет и две стотинки/.

61. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 957 квадратни метра, при начална тръжна цена от 15.31 лв. /петнадесет лева и тридесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 15.31 лв. /петнадесет лева и тридесет и една стотинки/.

62. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 197 квадратни метра, при начална тръжна цена от 3.15 лв. /три лева и петнадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 3.15 лв. /три лева и петнадесет стотинки/.

63. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.236 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ГОРНО ОСОЕ”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 1 862 квадратни метра, при начална тръжна цена от 29.79 лв. /двадесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 29.79 лв. /двадесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки/.

64. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.237 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ОСОЕТО”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 2 326 квадратни метра, при начална тръжна цена от 37.22 лв. /тридесет и седем лева и двадесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 37.22 лв. /тридесет и седем лева и двадесет и две стотинки/.

65. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ГОРНО ОСОЕ”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 1 499 квадратни метра, при начална тръжна цена от 23.98 лв. /двадесет и три лева и деветдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 23.98 лв. /двадесет и три лева и деветдесет и осем стотинки/.

66. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.245 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ГОРНО ОСОЕ”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 1 068 квадратни метра, при начална тръжна цена от 17.09 лв. /седемнадесет лева и девет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 17.09 лв. /седемнадесет лева и девет стотинки/.

67. Поземлен имот с идентификатор № 17347.4.246 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ГОРНО ОСОЕ”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 1 445 квадратни метра, при начална тръжна цена от 23.12 лв. /двадесет и три лева и дванадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 23.12 лв. /двадесет и три лева и дванадесет стотинки/.

68. Поземлен имот с идентификатор № 17347.5.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ЧЕРЕШАТА”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 2 462 квадратни метра, при начална тръжна цена от 39.39 лв. /тридесет и девет лева и тридесет и девет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 39.39 лв. /тридесет и девет лева и тридесет и девет стотинки/.

69. Поземлен имот с идентификатор № 17347.5.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ЧЕРЕШАТА”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 1 186 квадратни метра, при начална тръжна цена от 18.98 лв. /осемнадесет лева и деветдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 18.98 лв. /осемнадесет лева и деветдесет и осем стотинки/.

70. Поземлен имот с идентификатор № 17347.5.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “ЧЕРЕШАТА”, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, седма категория, с площ 2 055 квадратни метра, при начална тръжна цена от 32.88 лв. /тридесет и два лева и осемдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 32.88 лв. /тридесет и два лева и осемдесет и осем стотинки/.

71. Поземлен имот с идентификатор № 21680.4.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Добротино, находящ се в местността “МОКРА ПОЛЯНА”, с начин на трайно ползване: изоставена нива, десета категория, с площ 23 737 квадратни метра, при начална тръжна цена от 189.90 лв. /сто осемдесет и девет лева и деветдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 189.90 лв. /сто осемдесет и девет лева и деветдесет стотинки/.

72. Поземлен имот с идентификатор № 49432.85.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Мосомище, находящ се в местността “ИМЕРИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 3 102 квадратни метра, при начална тръжна цена от 49.63 лв. /четиридесет и девет лева и шестдесет и три стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 49.63 лв. /четиридесет и девет лева и шестдесет и три стотинки/.

73. Поземлен имот с идентификатор № 05606.21.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се в местността “ОРМАНА”, с начин на трайно ползване: ливада, четвърта категория, с площ 22 680 квадратни метра, при начална тръжна цена от 453.60 лв. /четиристотин петдесет и три лева и шестдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 453.60 лв. /четиристотин петдесет и три лева и шестдесет стотинки/.

74. Поземлен имот с идентификатор № 05606.21.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се в местността “ОРМАНА”, с начин на трайно ползване: ливада, четвърта категория, с площ 11 372 квадратни метра, при начална тръжна цена от 227.44 лв. /двеста двадесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 227.44 лв. /двеста двадесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки/.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая №108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 08.06.2023г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 08.06.2023г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 08.06.2023г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 08.06.2023г. в стая №108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 09.06.2023г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг ще се проведе при същите условия на 16.06.2023г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 15.06.2023г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

16.05.2023 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, а именно:

Община Гоце Делчев На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 676/30.03.2023 г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 586/15.05.2023г., издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, а именно: 1. Поземлен имот с идентификатор 05606.16.2 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка шестнадесет точка две) по кадастралната карта и...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 676/30.03.2023 г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 586/15.05.2023г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, а именно:

1. Поземлен имот с идентификатор 05606.16.2 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка шестнадесет точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 1 100 (хиляда и сто) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 5 (пета), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 016002 (нула, шестнадесет хиляди и две), местност „БАЛТОВИЦИ“, ЕКАТТЕ 05606, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 05606.16.1 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка шестнадесет точка едно); поземлен имот с идентификатор 05606.16.3 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка шестнадесет точка три); поземлен имот с идентификатор 05606.11.45 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка единадесет точка четиридесет и пет), при начална тръжна цена в размер на 3 479 /три хиляди четиристотин седемдесет и девет/ лева.

2. Поземлен имот с идентификатор 05606.16.3 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка шестнадесет точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 1 720 (хиляда седемстотин и двадесет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 5 (пета), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 016003 (нула, шестнадесет хиляди и три), местност „БАЛТОВИЦИ“, ЕКАТТЕ 05606, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 05606.16.1 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка шестнадесет точка едно); поземлен имот с идентификатор 05606.16.5 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка шестнадесет точка пет); поземлен имот с идентификатор 05606.11.45 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка единадесет точка четиридесет и пет); поземлен имот с идентификатор 05606.16.2 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка шестнадесет точка две), при начална тръжна цена в размер на 5 403 /пет хиляди четиристотин и три/ лева.

3. Поземлен имот с идентификатор 05606.15.63 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка петнадесет точка шестдесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 324 (триста двадесет и четири) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 7 (седма), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 015063 (нула, петнадесет хиляди шестдесет и три), местност „БАИРА“, ЕКАТТЕ 05606, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 05606.15.64 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка петнадесет точка шестдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 05606.15.61 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка петнадесет точка шестдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 05606.15.62 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка петнадесет точка шестдесет и две); поземлен имот с идентификатор 05606.14.9901 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка четиринадесет точка девет хиляди деветстотин и едно), при начална тръжна цена в размер на 976 /деветстотин седемдесет и шест/.

4. Поземлен имот с идентификатор 05606.26.59 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка двадесет и шест точка петдесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 1 233 (хиляда двеста тридесет и три) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 7 (седма), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 026059 (нула, двадесет и шест хиляди петдесет и девет), местност „ДОЛНО БОРОВО“, ЕКАТТЕ 05606, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 05606.26.6 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка двадесет и шест точка шест); поземлен имот с идентификатор 05606.26.58 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка двадесет и шест точка петдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 05606.26.57 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка двадесет и шест точка петдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 05606.26.77 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка двадесет и шест точка седемдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 05606.26.60 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка двадесет и шест точка шестдесет), при начална тръжна цена в размер на 3 712 /три хиляди седемстотин и дванадесет/ лева.

5. Поземлен имот с идентификатор 05606.26.121 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка двадесет и шест точка сто двадесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 395 (триста деветдесет и пет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 7 (седма), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 026121 (нула, двадесет и шест хиляди сто двадесет и едно), местност „ДОЛНО БОРОВО“, ЕКАТТЕ 05606, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 05606.26.114 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка двадесет и шест точка сто и четиринадесет); поземлен имот с идентификатор 05606.26.115 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка двадесет и шест точка сто и петнадесет); поземлен имот с идентификатор 05606.23.1 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка двадесет и три точка едно); поземлен имот с идентификатор 05606.26.113 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка двадесет и шест точка сто и тринадесет), при начална тръжна цена в размер 1 189 /хиляда сто осемдесет и девет/ лева.

6. Поземлен имот с идентификатор 05606.33.32 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка тридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 510 (петстотин и десет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 (шеста), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 033032 (нула, тридесет и три хиляди тридесет и две), местност „ПЕНКОВОТО“, ЕКАТТЕ 05606, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 05606.33.3 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка три); поземлен имот с идентификатор 05606.33.31 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка тридесет и едно); поземлен имот с идентификатор 05606.33.33 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка тридесет и три), при начална тръжна цена в размер на 1 561 /хиляда петстотин шестдесет и един/ лева.

7. Поземлен имот с идентификатор 05606.33.112 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка сто и дванадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 443 (четиристотин четиридесет и три) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 6 (шеста), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 033112 (нула, тридесет и три хиляди сто и дванадесет), местност „ПЕНКОВОТО“, ЕКАТТЕ 05606, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 05606.33.114 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка сто и четиринадесет); поземлен имот с идентификатор 05606.33.37 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка тридесет и седем); поземлен имот с идентификатор 05606.33.102 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка сто и две), при начална тръжна цена в размер на 1 356 /хиляда триста петдесет и шест/ лева.

8. Поземлен имот с идентификатор 49432.96.393 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка деветдесет и шест точка триста деветдесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Мосомище, одобрени със Заповед № РД-18-135/07.03.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 535 (петстотин тридесет и пет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – деградирала орна земя, категория на земята: 5 (пета), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 000393 (нула, нула, нула, триста деветдесет и три), местност „ПАПОТО“, ЕКАТТЕ 49432, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 49432.73.276 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка седемдесет и три точка двеста седемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 49432.96.394 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка деветдесет и шест точка триста деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 49432.96.18 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка деветдесет и шест точка осемнадесет); поземлен имот с идентификатор 49432.96.17 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка деветдесет и шест точка седемнадесет); поземлен имот с идентификатор 49432.96.16 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка деветдесет и шест точка шестнадесет); поземлен имот с идентификатор 49432.96.356 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка деветдесет и шест точка триста петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 49432.96.357 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка деветдесет и шест точка триста петдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 49432.96.358 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка деветдесет и шест точка триста петдесет и осем), при начална тръжна цена в размер на 1 681 /хиляда шестстотин осемдесет и един/ лева.

9. Поземлен имот с идентификатор 49432.97.32 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка деветдесет и седем точка тридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Мосомище, одобрени със Заповед № РД-18-135/07.03.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 361 (триста шестдесет и един) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – деградирала орна земя, категория на земята: 5 (пета), предишен идентификатор: 49432.97.397 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка деветдесет и седем точка триста деветдесет и седем), номер по предходен план: няма, местност „ПАПОТО“, ЕКАТТЕ 49432, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 49432.73.276 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка седемдесет и три точка двеста седемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 49432.97.33 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка деветдесет и седем точка тридесет и три); поземлен имот с идентификатор 49432.97.26 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка деветдесет и седем точка двадесет и шест); поземлен имот с идентификатор 49432.97.31 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка деветдесет и седем точка тридесет и едно), при начална тръжна цена в размер на 1 134 /хиляда сто тридесет и четири/ лева.

10. Поземлен имот с идентификатор 49432.97.35 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка деветдесет и седем точка тридесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Мосомище, одобрени със Заповед № РД-18-135/07.03.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 333 (триста тридесет и три) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – деградирала орна земя, категория на земята: 5 (пета), предишен идентификатор: 49432.97.398 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка деветдесет и седем точка триста деветдесет и осем); номер по предходен план: няма, местност „ПАПОТО“, ЕКАТТЕ 49432, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 49432.73.276 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка седемдесет и три точка двеста седемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 49432.97.36 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка деветдесет и седем точка тридесет и шест); поземлен имот с идентификатор 49432.97.27 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка деветдесет и седем точка двадесет и седем); поземлен имот с идентификатор 49432.97.34 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка деветдесет и седем точка тридесет и четири), при начална тръжна цена в размер на 1 046 /хиляда четиридесет и шест/ лева.

11. Поземлен имот с идентификатор 17395.33.8 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка тридесет и три точка осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 818 (осемстотин и осемнадесет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 5 (пета), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 033008 (нула, тридесет и три хиляди и осем), местност „СУШИЦА", ЕКАТТЕ 17395, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.33.2 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка тридесет и три точка две); поземлен имот с идентификатор 17395.33.7 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка тридесет и три точка седем); поземлен имот с идентификатор 17395.33.191 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка тридесет и три точка сто деветдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.33.9 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка тридесет и три точка девет); поземлен имот с идентификатор 17395.33.1 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка тридесет и три точка едно), при начална тръжна цена в размер на 2 569 /две хиляди петстотин шестдесет и девет/ лева.

12. Поземлен имот с идентификатор 17395.90.42 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет точка четиридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 255 (двеста петдесет и пет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 9 (девета), предишен идентификатор:17395.90.40 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет точка четиридесет), номер по предходен план: няма, местност „МОЧУРА“, ЕКАТТЕ 17395, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.90.383 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет точка триста осемдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.90.41 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет точка четиридесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.90.6 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет точка шест); поземлен имот с идентификатор 17395.90.43 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет точка четиридесет и три), при начална тръжна цена в размер на 767 /седемстотин шестдесет и седем/ лева.

13. Поземлен имот с идентификатор 17395.90.43 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет точка четиридесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 572 (петстотин седемдесет и два) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 9 (девета), предишен идентификатор:17395.90.40 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет точка четиридесет), номер по предходен план: няма, местност „МОЧУРА“, ЕКАТТЕ 17395, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.90.383 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет точка триста осемдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.90.42 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет точка четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.90.6 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет точка шест); поземлен имот с идентификатор 17395.90.44 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет точка четиридесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.90.29 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет точка двадесет и девет), при начална тръжна цена в размер на 1 720 /хиляда седемстотин и двадесет/ лева.

14. Поземлен имот с идентификатор 17395.132.10 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто тридесет и две точка десет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 482 (четиристотин осемдесет и два) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 5 (пета), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 132010 (сто тридесет и две хиляди и десет), местност „МОЧУРА“, ЕКАТТЕ 17395, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5160 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди сто и шестдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.132.7 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто тридесет и две точка седем); поземлен имот с идентификатор 17395.132.3 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто тридесет и две точка три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9194 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди сто деветдесет и четири), при начална тръжна цена в размер на 1 515 /хиляда петстотин и петнадесет/ лева.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 08.06.2023 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете за всеки един от имотите по отделно се внасят до 17.00 часа на 08.06.2023 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF, като размерът на депозитите е както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 05606.16.2 по КККР на село Борово – 2400 (две хиляди четиристотин) лева.

2. Поземлен имот с идентификатор 05606.16.3 по КККР на село Борово – 3800 (три хиляди и осемстотин).

3. Поземлен имот с идентификатор 05606.15.63 по КККР на село Борово – 700 (седемстотин) лева.

4. Поземлен имот с идентификатор 05606.26.59 по КККР на село Борово – 2600 (две хиляди и шестстотин) лева.

5. Поземлен имот с идентификатор 05606.26.121 по КККР на село Борово – 800 (осемстотин) лева.

6. Поземлен имот с идентификатор 05606.33.32 по КККР на село Борово – 1000 (хиляда) лева.

7. Поземлен имот с идентификатор 05606.33.112 по КККР на село Борово – 900 (деветстотин) лева.

8. Поземлен имот с идентификатор 49432.96.393 по КККР на село Мосомище – 1200 (хиляда и двеста) лева.

9. Поземлен имот с идентификатор 49432.97.32 по КККР на село Мосомище – 800 (осемстотин) лева.

10. Поземлен имот с идентификатор 49432.97.35 по КККР на село Мосомище – 700 (седемстотин) лева.

11. Поземлен имот с идентификатор 17395.33.8 по КККР град Гоце Делчев – 1800 (хиляда и осемстотин) лева.

12. Поземлен имот с идентификатор 17395.90.42 по КККР на град Гоце Делчев – 500 (петстотин) лева.

13. Поземлен имот с идентификатор 17395.90.43 по КККР на град Гоце Делчев – 1200 (хиляда и двеста) лева.

14. Поземлен имот с идентификатор 17395.132.10 по КККР на град Гоце Делчев – 1000 (хиляда) лева.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 08.06.2023 г. с представители на община Гоце Делчев и съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 08.06.2023 г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 09.06.2023 г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търговете цена на имотите се заплаща от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за имотите, повторни търгове ще се проведат при същите условия на 16.06.2023 г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозити, оглед и подаване на заявления при повторните търгове е 17.00 часа на 16.06.2023 г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

16.05.2023 : Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, частна общинска собственост: лекарски кабинет, с площ от 14 квадратни метра

Община Гоце Делчев На основание чл.14,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2,чл.17 ал.1и ал.2 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 670/30.03.2023г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 579/15.05.2023г., издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: 1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, частна общинска собственост: лекарски кабинет, с площ от 14 квадратни метра и спомагателни помещения /манипулационна, женска и детска консултация, чакалня и серв...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл.14,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2,чл.17 ал.1и ал.2 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 670/30.03.2023г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 579/15.05.2023г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, частна общинска собственост: лекарски кабинет, с площ от 14 квадратни метра и спомагателни помещения /манипулационна, женска и детска консултация, чакалня и сервизно помещение, с площ от 88.50 квадратни метра/, находящи се в сградата на здравната служба в село Брезница.

2. Задължителни условия при провеждане на конкурса:

2.1. До участие в конкурса се допускат само общопрактикуващи лекари.

2.2. Лекарите, участващи в конкурса да имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса или да сключат такъв в 6-месечен срок от подписване на договора за наем.

2.3. До участие в конкурса не се допускат кандидати, които имат сключен договор за наем за друг лекарски кабинет, собственост на община Гоце Делчев или на общински търговски дружества.

3. Конкурсни условия и тежест при оценяването:

- месечна наемна цена – не по-малко от 75.41 лв. /седемдесет и пет лева и четиридесет и една стотинки/ на месец, без включен данък върху добавената стойност - 50 точки.

- кандидатите следва да регламентират минимално работно време – не по-малко от 40 часа седмично - 50 точки.

4. Документация за участие в конкурса се закупува срещу такса 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от касата на община Гоце Делчев, до 17.00 часа на 08.06.2023г.

5. Депозит за участие в конкурса, в размер на 200 /двеста/ лева, се внася до 17.00 часа на 08.06.2021г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

6. Кандидатите подават предложения и всички необходими документи за участие в конкурса до 17.00 часа на 08.06.2023г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

7. Оглед на кабинета може да се извършва до 08.06.2023г. с представители на кметство с.Брезница след предварителна заявка и представяне на документ за закупена конкурсна документация.

8. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 09.06.2023г. от 11.15 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

9. Предложената от спечелилия участник наемна цена се заплаща ежемесечно, до 25-то число в касата на община Гоце Делчев.

10. При неявяване на кандидати, повторен конкурс ще се проведе на 16.06.2023г. от 11.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като сроковете за закупуване на документация, внасяне на депозити, оглед и подаване на предложения са до 17.00 часа на 15.06.2023г.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, гр.Гоце Делчев, ул.”Царица Йоанна” №2, етаж 1, стая 109, дирекция „Общинска собственост”, тел. 0888 006080, в.1091


[По-малко]

14.11.2022 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ помещение, с предназначение – офис

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на решение № 553/29.09.2022г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 959/10.11.2022г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ помещение, с предназначение – офис, с площ от 40 /четиридесет/ квадратни метра, находящо се на втория етаж със северно изложение...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на решение № 553/29.09.2022г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 959/10.11.2022г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ помещение, с предназначение – офис, с площ от 40 /четиридесет/ квадратни метра, находящо се на втория етаж със северно изложение на сграда с идентификатор 17395.501.1048.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1048, ЕКАТТЕ 17395, в кадастрален район 501 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрена сьс Заповед № РД-18-71 от 02.10.2009 година на Изпьлнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастьр със стар идентификатор на имота, урегулиран поземлен имот II, имот пл.№ 1048 от квартал 122 по плана на град Гоце Делчев, за срок от 5 /пет/ години, при месечна наемна цена от 10 /десет/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 01.12.2022г. от дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

3. Депозит за участие в търга, в размер на 100 /сто/ лева се внася до 17:00 часа на 01.12.2022г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

4. Оглед на имота може да се извършва до 17:00 часа на 01.12.2022г. с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

5. Кандидатите да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 01.12.2022г. в дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев.

6. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 02.12.2022г. от 11:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

7. Достигнатата при търга месечна наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, да се заплаща от спечелилия участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

8. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 09.12.2022г. от 11.00 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17:00 часа на 08.12.2022г.

.

За допълнителна информация: тел.: 0888 006080, вътрешен 1091, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

14.11.2022 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 550/29.09.2022г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 960 от 10.11.2022 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев. . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с идентификатор № 06306.49...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 550/29.09.2022г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 960 от 10.11.2022 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев.

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор № 06306.49.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Балиица”, с начин на трайно ползване: ливада, шеста категория, с площ 508 квадратни метра, при начална тръжна цена от 5.59 лв. /пет лева и петдесет и девет стотинки/.

2. Поземлен имот с идентификатор № 06306.61.106 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността „Куртовица“, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 230 квадратни метра, при начална тръжна цена от 2.53 /два лева и петдесет и три стотинки/.

3. Поземлен имот с идентификатор № 38666.25.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “Драговец”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 5 036 квадратни метра, при начална тръжна цена от 40.29 лв. /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/.

4. Поземлен имот с идентификатор № 38666.36.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “Марево”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 900 квадратни метра, при начална тръжна цена от 7.20 лв. /седем лева и двадесет стотинки/.

5. Поземлен имот с идентификатор № 38666.53.121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “Лъга”, с начин на трайно ползване: нива, осма категория, с площ 411 квадратни метра, при начална тръжна цена от 4.52 лв. /четири лева и петдесет и две стотинки/.

6. Поземлен имот с идентификатор № 49432.30.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Мосомище, находящ се в местността “Кулата”, с начин на трайно ползване: лозе, шеста категория, с площ 1 313 квадратни метра, при начална тръжна цена от 21.01 лв. /двадесет и един лева и една стотинка/.

7. Поземлен имот с идентификатор № 05606.26.58 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се в местността “Долно Борово”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 1 191 квадратни метра, при начална тръжна цена от 19.06 лв. /деветнадесет лева и шест стотинки/.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая №108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.12.2022 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лева за всеки имот поотделно, се внасят до 17.00 часа на 01.12.2022 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 01.12.2022 г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 01.12.2022 г. в стая №108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 02.12.2022 г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг ще се проведе при същите условия на 09.12.2022 г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 08.12.2022г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

14.11.2022 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имот, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 551/29.09.2022 г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 958/10.11.2022 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имот, частна общинска собственост, а именно: . 1. Поземлен имот с идентификатор 05606.33.5 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точк...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 551/29.09.2022 г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 958/10.11.2022 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имот, частна общинска собственост, а именно:

.

1. Поземлен имот с идентификатор 05606.33.5 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 235 (двеста тридесет и пет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 7 (седма), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 033005 (нула, тридесет и три хиляди и пет), местност „ПЕНКОВОТО“, ЕКАТТЕ 05606, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 05606.29.1 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка двадесет и девет точка едно); поземлен имот с идентификатор 05606.33.76 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка седемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 05606.33.18 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка осемнадесет); поземлен имот с идентификатор 05606.33.6 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка шест); поземлен имот с идентификатор 05606.33.13 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка тринадесет), при начална тръжна цена в размер на 492 /четиристотин деветдесет и два/ лева.

.

2. Поземлен имот с идентификатор 05606.33.6 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 384 (триста осемдесет и четири) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 7 (седма), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 033006 (нула, тридесет и три хиляди и шест), местност „ПЕНКОВОТО“, ЕКАТТЕ 05606, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 05606.33.5 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка пет); поземлен имот с идентификатор 05606.33.76 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка седемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 05606.33.7 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка седем); поземлен имот с идентификатор 05606.33.13 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка тринадесет),при начална тръжна цена в размер на 804 /осемстотин и четири/ лева.

.

3. Поземлен имот с идентификатор 05606.33.7 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 154 (сто петдесет и четири) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 7 (седма), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 033007 (нула, тридесет и три хиляди и седем), местност „ПЕНКОВОТО“, ЕКАТТЕ 05606, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 05606.33.6 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка шест); поземлен имот с идентификатор 05606.33.76 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка седемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 05606.33.8 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка осем); поземлен имот с идентификатор 05606.33.13 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка тринадесет), при начална тръжна цена в размер на 323 /триста двадесет и три/ лева.

.

4. Поземлен имот с идентификатор 05606.33.8 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 145 (сто четиридесет и пет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 7 (седма), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 033008 (нула, тридесет и три хиляди и осем), местност „ПЕНКОВОТО“, ЕКАТТЕ 05606, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 05606.33.7 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка седем); поземлен имот с идентификатор 05606.33.76 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка седемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 05606.33.9 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка девет); поземлен имот с идентификатор 05606.33.13 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка тринадесет), при начална тръжна цена в размер на 303 /триста и три/ лева.

.

5. Поземлен имот с идентификатор 05606.33.9 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 712 (седемстотин и дванадесет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 7 (седма), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 033009 (нула, тридесет и три хиляди и девет), местност „ПЕНКОВОТО“, ЕКАТТЕ 05606, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 05606.33.8 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка осем); поземлен имот с идентификатор 05606.33.76 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка седемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 05606.33.10 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка десет); поземлен имот с идентификатор 05606.33.13 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка тринадесет), при начална тръжна цена в размер на 1 490 /хиляда четиристотин и деветдесет/ лева.

.

6. Поземлен имот с идентификатор 05606.33.10 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка десет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 453 (четиристотин петдесет и три) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 7 (седма), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 033010 (нула, тридесет и три хиляди и десет), местност „ПЕНКОВОТО“, ЕКАТТЕ 05606, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 05606.33.9 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка девет); поземлен имот с идентификатор 05606.33.76 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка седемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 05606.33.11 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка единадесет); поземлен имот с идентификатор 05606.33.13 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка тринадесет), при начална тръжна цена в размер на 948 /деветстотин четиридесет и осем/ лева.

.

7. Поземлен имот с идентификатор 87802.10.26 (осемдесет и седем хиляди осемстотин и две точка десет точка двадесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Попови ливади, одобрени със Заповед № РД-18-234/09.04.2019г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 1 360 (хиляда триста и шестдесет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 8 (осма), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 010026 (нула, десет хиляди двадесет и шест), местност „ПАПАЗ ЧАИР“, ЕКАТТЕ 87802, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 87802.10.27 (осемдесет и седем хиляди осемстотин и две точка десет точка двадесет и седем); поземлен имот с идентификатор 87802.10.143 (осемдесет и седем хиляди осемстотин и две точка десет точка сто четиридесет и три); поземлен имот с идентификатор 87802.10.171 (осемдесет и седем хиляди осемстотин и две точка десет точка сто седемдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 87802.49.5 (осемдесет и седем хиляди осемстотин и две точка четиридесет и девет точка пет), при начална тръжна цена в размер на 13 619 /тринадесет хиляди шестстотин и деветнадесет/ лева.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 01.12.2022 г.

.

ІІІ. Депозити за участие в търговете за всеки един от имотите по отделно се внасят до 17.00 часа на 01.12.2022 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF, като размерът на депозитите е както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 05606.33.5 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово – 300 /триста/ лева.

2. Поземлен имот с идентификатор 05606.33.6 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово – 400 /четиристотин/ лева.

3. Поземлен имот с идентификатор 05606.33.7 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово – 200 /двеста/ лева.

4. Поземлен имот с идентификатор 05606.33.8 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово – 200 /двеста/ лева.

5. Поземлен имот с идентификатор 05606.33.9 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово – 1 000 /хиляда/ лева.

6. Поземлен имот с идентификатор 05606.33.10 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка десет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово – 600 /шестстотин/ лева.

7. Поземлен имот с идентификатор 87802.10.26 (осемдесет и седем хиляди осемстотин и две точка десет точка двадесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Попови ливади – 5000 /пет хиляди/ лева.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 01.12.2022 г. с представители на община Гоце Делчев и съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 01.12.2022 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 02.12.2022 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търговете цена на имотите се заплаща от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за имотите, повторни търгове да се проведат при същите условия на 09.12.2022 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозити, оглед и подаване на заявления при повторните търгове е 17.00 часа на 08.12.2022 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

16.09.2022 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 528/21.07.2022г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 763 от 13.09.2022 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев. . О Б Я В Я В А: . І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с идентификатор № ...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 528/21.07.2022г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 763 от 13.09.2022 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев.

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.645 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Делията”, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 1 798 квадратни метра, при начална тръжна цена от 21.58 лв. /двадесет и един лева и петдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 21.58 лв. /двадесет и един лева и петдесет и осем стотинки/.

.

2. Поземлен имот с идентификатор № 02600.20.118 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Гладно поле”, с начин на трайно ползване: нива, пета категория, с площ 800 квадратни метра, при начална тръжна цена от 16 /шестнадесет/ лева и депозит за участие в търга в размер на 16 /шестнадесет/ лева.

.

3. Поземлен имот с идентификатор № 02600.23.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Бекирица”, с начин на трайно ползване: ливада, шеста категория, с площ 1 100 квадратни метра, при начална тръжна цена от 17.60 лв. /седемнадесет лева и шестдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 17.60 лв. /седемнадесет лева и шестдесет стотинки/.

.

4. Поземлен имот с идентификатор № 02600.23.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Бекирица”, с начин на трайно ползване: ливада, шеста категория, с площ 3 000 квадратни метра, при начална тръжна цена от 48 /четиридесет и осем/ лева и депозит за участие в търга в размер на 48 /четиридесет и осем/ лева.

.

5. Поземлен имот с идентификатор № 02600.24.88 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Калигарица”, с начин на трайно ползване: овощна градина, шеста категория, с площ 3 093 квадратни метра, при начална тръжна цена от 49.49 лв. /четиридесет и девет лева и четиридесет и девет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 49.49 лв. /четиридесет и девет лева и четиридесет и девет стотинки/.

.

6. Поземлен имот с идентификатор № 02600.24.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Дъмбата”, с начин на трайно ползване: овощна градина, шеста категория, с площ 1 561 квадратни метра, при начална тръжна цена от 24.98 лв. /двадесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 24.98 лв. /двадесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки/.

.

7. Поземлен имот с идентификатор № 02600.24.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Дъмбата”, с начин на трайно ползване: овощна градина, шеста категория, с площ 511 квадратни метра, при начална тръжна цена от 8.18 лв. /осем лева и осемнадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 8.18 лв. /осем лева и осемнадесет стотинки/.

.

8. Поземлен имот с идентификатор № 02600.24.117 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Балдевски орман”, с начин на трайно ползване: овощна градина, шеста категория, с площ 4 414 квадратни метра, при начална тръжна цена от 70.62 лв. /седемдесет лева и шестдесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 70.62 лв. /седемдесет лева и шестдесет и две стотинки/.

.

9. Поземлен имот с идентификатор 06306.51.208 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността „Падарката“, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 267 квадратни метра, при начална тръжна цена от 2.94 лв. /два лева и деветдесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 2.94 лв. /два лева и деветдесет и четири стотинки/.

.

10. Поземлен имот с идентификатор 06306.51.211 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността „Падарката“, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 154 квадратни метра, при начална тръжна цена от 1.69 лв. /един лев и шестдесет и девет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 1.69 лв. /един лев и шестдесет и девет стотинки/.

.

11. Поземлен имот с идентификатор 06306.51.263 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността „Падарката“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 20 квадратни метра, при начална тръжна цена от 0.16 лв. /нула лева и шестнадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 0.16 лв. /нула лева и шестнадесет стотинки/.

.

12. Поземлен имот с идентификатор № 38666.10.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “Шилигарника”, с начин на трайно ползване: ливада, десета категория, с площ 1 921 квадратни метра, при начална тръжна цена от 15.37 лв. /петнадесет лева и тридесет и седем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 15.37 лв. /петнадесет лева и тридесет и седем стотинки/.

.

13. Поземлен имот с идентификатор № 38666.19.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “Барда”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 40 331 квадратни метра, при начална тръжна цена от 443.64 лв. /четиристотин четиридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 443.64 лв. /четиристотин четиридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/.

.

14. Поземлен имот с идентификатор № 38666.23.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “Голяма могила”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 53 002 квадратни метра, при начална тръжна цена от 424.02 лв. /четиристотин двадесет и четири лева и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 424.02 лв. /четиристотин двадесет и четири лева и две стотинки/.

.

15. Поземлен имот с идентификатор № 38666.26.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “Ойнивица”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 800 квадратни метра, при начална тръжна цена от 6.40 лв. /шест лева и четиридесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 6.40 лв. /шест лева и четиридесет стотинки/.

.

16. Поземлен имот с идентификатор № 49432.25.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Мосомище, находящ се в местността “Лозята/Гребенаря/”, с начин на трайно ползване: лозе, седма категория, с площ 20 243 квадратни метра, при начална тръжна цена от 323.89 лв. /триста двадесет и три лева и осемдесет и девет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 323.89 лв. /триста двадесет и три лева и осемдесет и девет стотинки/.

.

17. Поземлен имот с идентификатор № 49432.30.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Мосомище, находящ се в местността “Лозята”, с начин на трайно ползване: лозе, шеста категория, с площ 499 квадратни метра, при начална тръжна цена от 7.98 лв. /седем лева и деветдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 7.98 лв. /седем лева и деветдесет и осем стотинки/.

.

18. Поземлен имот с идентификатор № 49432.30.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Мосомище, находящ се в местността “Краището”, с начин на трайно ползване: лозе, шеста категория, с площ 679 квадратни метра, при начална тръжна цена от 10.86 лв. /десет лева и осемдесет и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 10.86 лв. /десет лева и осемдесет и шест стотинки/.

.

19. Поземлен имот с идентификатор № 49432.78.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Мосомище, находящ се в местността “Папото”, с начин на трайно ползване: нива, пета категория, с площ 701 квадратни метра, при начална тръжна цена от 14.02 лв. /четиринадесет лева и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 14.02 лв. /четиринадесет лева и две стотинки/.

.

20. Поземлен имот с идентификатор № 05606.33.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се в местността “Пенковото”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 2 272 квадратни метра, при начална тръжна цена от 36.35 лв. /тридесет и шест лева и тридесет и пет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 36.35 лв. /тридесет и шест лева и тридесет и пет стотинки/.

.

21. Поземлен имот с идентификатор № 05606.33.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се в местността “Пенковото”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 1 922 квадратни метра, при начална тръжна цена от 30.75 лв. /тридесет лева и седемдесет и пет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 30.75 лв. /тридесет лева и седемдесет и пет стотинки/.

.

22. Поземлен имот с идентификатор № 20585.16.177 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Делчево, находящ се в местността „Кестените“, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 821 квадратни метра, при начална тръжна цена от 6.57 лв. /шест лева и петдесет и седем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 6.57 лв. /шест лева и петдесет и седем стотинки/.

.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 04.10.2022 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 04.10.2022 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 04.10.2022 г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 04.10.2022 г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 05.10.2022 г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг ще се проведе при същите условия на 12.10.2022 г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 11.10.2022г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

16.09.2022 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 501/30.06.2022 г., и Решение № 347/28.10.2021 г., приети от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 762/13.09.2022 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 1...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 501/30.06.2022 г., и Решение № 347/28.10.2021 г., приети от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 762/13.09.2022 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.1 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 302 (триста и два) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Драма, предишен идентификатор: 17395.501.2967 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди деветстотин шестдесет и седем); номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VI (шести) от квартал 114 1 (сто и четиринадесет, едно) по плана на град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.6710 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин и десет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.2968 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди деветстотин шестдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.2 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.6698 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди шестстотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.6046 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди четиридесет и шест), при начална тръжна цена в размер 51 800 /петдесет и една хиляди и осемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.2 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 302 (триста и два) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Драма, предишен идентификатор: 17395.501.2967 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди деветстотин шестдесет и седем); номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VII (седми) от квартал 114 1 (сто и четиринадесет, едно) по плана на град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.2968 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди деветстотин шестдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди девеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.6698 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди шестстотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.1 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка едно), при начална тръжна цена в размер 51 800 /петдесет и една хиляди и осемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9111 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди сто и единадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ от 1567 /хиляда петстотин шестдесет и седем/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. Панаирски ливади, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот LI /петдесет и първи/, имот с планоснимачен номер 9198 /девет хиляди сто деветдесет и осем/ от квартал 245 /двеста четиридесет и пет/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.3287 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди двеста осемдесет и седем/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.6649 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди шестстотин четиридесет и девет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9110 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди сто и десет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.3290 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди двеста и деветдесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.3104 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто и четири/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.3105 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто и пет/; поземлен имот с идентификатор 17395.39.20 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка тридесет и девет точка двадесет/, при начална тръжна цена, в размер 101 000 /сто и една хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 04.10.2022 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева за всеки един имот поотделно се внасят до 17.00 часа на 04.10.2022 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 04.10.2022 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 04.10.2022 г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 05.10.2022 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 12.10.2022 г. от 09.00 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 11.10.2022 г.

IX. С настоящата заповед утвърждавам документацията за провеждане на търговете.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в. 1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

15.08.2022 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 64 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 19 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 678/12.08.2022 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 /три хиляди и петстотин/ квадратни метра в квартал 277 /бившето военно ...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 64 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 19 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 678/12.08.2022 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 /три хиляди и петстотин/ квадратни метра в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терена е указано в Схема „А“, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 /седем/ дни, считано от 12.09.2022 г. до 18.09.2022 г. включително.

4. Начална тръжна цена – 17 640 /седемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търга се закупува до 17.00 часа на 01.09.2022 г. срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозит за участие в търга в размер на 17 000 /седемнадесет хиляди/ лева, се внася в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2022 г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг до 17.00 часа на 01.09.2022 г. в стая № 108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев, както следва:

- копие от документ за самоличност;

- документ за закупена тръжна документация;

- документ за внесен депозит;

- удостоверение за липса на задължения към Община Гоце Делчев;

- декларация за ползване на ел. енергия;

- удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от един месец от датата на провеждане на търговете или удостоверение с посочен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – само за еднолични търговци и юридически лица.

- копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба № V-12-707 от 15.11.2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти.

- застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“.

- нотариално заверено пълномощно - при представителство.

8. Оглед на терена може да се извършва до 17.00 часа на 01.09.2022 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичният търг ще се проведе на 02.09.2022 г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатата при търга наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, се заплаща от спечелилите участници в срок до 07.09.2022 г.

11. При неявяване на кандидати за терена повторен търг ще се проведе при същите условия на 08.09.2022 г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 07.09.2022 г.

12. Работното време на всички обекти на територията на панаира да бъде от 08.00 часа до 24.00 часа.

.

За допълнителна информация: тел.0888 006080, вътр.1081, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

15.08.2022 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 64 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 19 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 682/12.08.2022 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев. 2. Точното местонахожд...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 64 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 19 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 682/12.08.2022 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема „Б“, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 6 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 /седем/ дни, считано от 12.09.2022 г. до 18.09.2022 г. включително.

4. Начални тръжни цени – 60.48 лв. /шестдесет лева и четиридесет и осем стотинки/, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува до 17.00 часа на 01.08.2022 г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 10 /десет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2022 г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 01.09.2022г. в стая № 108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев, както следва:

- копие от документ за самоличност;

- документ за закупена тръжна документация;

- документ за внесен депозит;

- удостоверение за липса на задължения към Община Гоце Делчев;

- декларация за ползване на ел. енергия;

- удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от един месец от датата на провеждане на търговете или удостоверение с посочен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – само за еднолични търговци и юридически лица.

- нотариално заверено пълномощно - при представителство.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 01.09.2022 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове да се проведат на 02.09.2022г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 07.09.2022 г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 08.09.2022г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 07.09.2022г.

12. Работното време на всички обекти на територията на панаира да бъде от 8.00 часа до 24.00 часа.

.

За допълнителна информация: тел.0888 00 60 80, вътр.1081, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

15.08.2022 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 64 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 19 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 680/12.08.2022 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев. 2....[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 64 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 19 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 680/12.08.2022 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема „Г“, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 50 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 /седем/ дни, считано от 12.09.2022 г. до 18.09.2022 г. включително.

4. Начални тръжни цени – 504 /петстотин и четири/ лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува до 17.00 часа на 01.09.2022 г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 500 /петстотин/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2022 г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 01.09.2022 г. в стая № 108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев, както следва:

- копие от документ за самоличност;

- документ за закупена тръжна документация;

- документ за внесен депозит;

- удостоверение за липса на задължения към Община Гоце Делчев;

- декларация за ползване на ел .енергия;

- удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от един месец от датата на провеждане на търговете или удостоверение с посочен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – само за еднолични търговци и юридически лица.

- нотариално заверено пълномощно - при представителство.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 01.09.2022 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 02.09.2022 г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 07.09.2022 г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове ще се проведат при същите условия на 08.09.2022 г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 07.09.2022г.

12. Работното време на всички обекти на територията на панаира да бъде от 08.00 часа до 24.00 часа.

.

За допълнителна информация: тел.0888 006080, вътр.1081, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

15.08.2022 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 20 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 64 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 19 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 681/12.08.2022 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 20 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 64 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 19 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 681/12.08.2022 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 20 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема „В“, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 12 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 /седем/ дни, считано от 12.09.2022 г. до 18.09.2022 г. включително.

4. Начални тръжни цени – 120.96 лв. /сто двадесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки/, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува до 17.00 часа на 01.09.2022 г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 500 /петстотин/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2022 г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 01.09.2022 г. в стая № 108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев, както следва:

- копие от документ за самоличност;

- документ за закупена тръжна документация;

- документ за внесен депозит;

- удостоверение за липса на задължения към Община Гоце Делчев;

- декларация за ползване на ел.енергия;

- удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от един месец от датата на провеждане на търговете или удостоверение с посочен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – само за еднолични търговци и юридически лица.

- нотариално заверено пълномощно - при представителство.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 01.09.2022 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 02.09.2022 г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 07.09.2022 г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове ще се проведат при същите условия на 08.09.2022 г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 07.09.2022г.

12. Всеки от кандидатите има право да спечели търг за най-много два терена.

13. Работното време на всички обекти на територията на панаира да бъде от 8.00 часа до 24.00 часа.

.

За допълнителна информация: тел.0888 006080, вътр.1081, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

15.08.2022 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 4 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 64 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 19 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 679/12.08.2022 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 4 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев, както с...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 64 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 19 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 679/12.08.2022 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 4 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев, както следва: терен №1 с площ от 300 кв.м.; терен №2 с площ от 200 кв.м.; терен №3 с площ от 200 кв.м; терен №4 с площ от 100 кв.м.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема „Д“, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 /седем/ дни, считано от 12.09.2022 г. до 18.09.2022 г. включително.

4. Начални тръжни цени за:

 терен №1 – 1512 лв.; терен №2 – 1008 лв.; терен №3 – 1008 лв.; терен №4 – 504 лв.

Цените са с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува до 17.00 часа на 01.09.2022 г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 500 /петстотин/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2022 г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг до 17.00 часа на 01.09.2022 г. в стая № 108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев, както следва:

- копие от документ за самоличност;

- документ за закупена тръжна документация;

- документ за внесен депозит;

- удостоверение за липса на задължения към Община Гоце Делчев;

- декларация за ползване на ел. енергия;

- удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от един месец от датата на провеждане на търговете или удостоверение с посочен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – само за еднолични търговци и юридически лица.

- копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба № V-12-707 от 15.11.2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти.

- застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“.

- нотариално заверено пълномощно - при представителство.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 01.09.2022 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 02.09.2022 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 07.09.2022 г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове ще се проведат при същите условия на 08.09.2022 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 07.09.2022г.

12. Работното време на всички обекти на територията на панаира да бъде от 08.00 часа до 24.00 часа.

.

За допълнителна информация: тел.0888 006080, вътр.1081, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

07.07.2022 : . Публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда

На основание чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 52, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на при добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 477/31.05.2022 г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев , община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда със застроена площ от 61 /шестдесет и един/ квадратни метра и разгъната застроена площ от 210 /двеста и десет/ квадратни метра върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 1...[Повече]

На основание чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 52, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на при добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 477/31.05.2022 г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев , община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда със застроена площ от 61 /шестдесет и един/ квадратни метра и разгъната застроена площ от 210 /двеста и десет/ квадратни метра върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 17395.501.2779 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди седемстотин седемдесет и девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ от 260 /двеста и шестдесет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. Потока № 65, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот XIV /четиринадесет/, имот с планоснимачен номер 2779 /две хиляди седемстотин седемдесет и девет/ от квартал 156 /сто петдесет и шести/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9304 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди триста и четири/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.2786 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди седемстотин осемдесет и шест/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.2651 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди шестстотин петдесет и едно/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.2772 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди седемстотин седемдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.2652 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди шестстотин петдесет и две/, при начална тръжна цена в размер на 9200 /девет хиляди и двеста/ лева.

2. Тръжна документация се закупува срещу такса 10 /десет/ лева, която не подлежи на връщане от стая 109 на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 25.07.2022 г.

3. Депозит за участие в търга в размер на 3000 /три хиляди/ лева се внася до 17.00 часа на 25.07.2022 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

4. Оглед на строителното петно може да се извършва до 25.07.2022 г. с представители на община Гоце Делчев след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

5. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 25.07.2022 г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

6. Публичният търг ще се проведе на 26.07.2022 г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

7. Достигнатата при търга цена на правото на строеж се заплаща от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

8. При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе при същите условия на 02.08.2022 г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 01.08.2022 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в. 1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

07.07.2022 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ обособена част /фитнес - зала, с площ от 56 квадратни метра/

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и решение № 482/31.05.2022г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев, Община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ обособена част /фитнес - зала, с площ от 56 квадратни метра/ от сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена площ от 1241 квадратни метра, на два етажа, с предназначение спортна сграда, база, построена в поземлен имот с идентификатор 17...[Повече]

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и решение № 482/31.05.2022г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев, Община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ обособена част /фитнес - зала, с площ от 56 квадратни метра/ от сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена площ от 1241 квадратни метра, на два етажа, с предназначение спортна сграда, база, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2921 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, с площ от 5803 квадратни метра - според проекта на спортната зала, при начална тръжна цена от 168 лева на месец, без включен данък върху добавената стойност, за срок до 31.03.2024 година.

2. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 25.07.2022г. от дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

3. Депозит за участие в търга, в размер на 500 /петстотин/ лева се внася до 17:00 часа на 25.07.2022г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

4. Оглед на обекта може да се извършва до 17:00 часа на 25.07.2022г. с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

5. Кандидатите да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 25.07.2022г. в дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев.

6. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 26.07.2022г. от 11:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

7. Достигнатата при търга месечна наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, да се заплаща от спечелилите участници до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

8. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 02.08.2022г. от 11.00 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17:00 часа на 01.08.2022г.

.

За допълнителна информация: тел.: 0888 006080, вътрешен 1091, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

07.07.2022 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ученически стол, находящ се в сградата на Трето основно училище „Братя Миладинови“ в град Гоце Делчев

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.3 и ал.4 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 483/31.05.2022г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ученически стол, представляващ кухня и шест работни помещения, с обща площ от 140 квадратни метра, находящ се в сградата на Трето основно училище „Братя Миладинови“ в град Гоце Делчев, публична общинска собственост, при следните условия: - начална тръжна цена 350 /триста и петдесет/ лева на месец, без вклю...[Повече]

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.3 и ал.4 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 483/31.05.2022г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ученически стол, представляващ кухня и шест работни помещения, с обща площ от 140 квадратни метра, находящ се в сградата на Трето основно училище „Братя Миладинови“ в град Гоце Делчев, публична общинска собственост, при следните условия:

- начална тръжна цена 350 /триста и петдесет/ лева на месец, без включен ДДС;

- срок за отдаване под наем – 5 години;

- за периода 15.06. – 15.09. на всяка година месечната наемна цена е в размер на 50 % от достигнатата при търга месечна наемна цена.

2. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 25.07.2022г. от дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

3. Депозит за участие в търга в размер на 1050 /хиляда и петдесет/ лева се внася до 17:00 часа на 25.07.2022г. по по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

4. Оглед на имота се извършва до 17:00 часа на 25.07.2022г. с представители на Трето основно училище „Братя Миладинови“, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

5. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 25.07.2022г. в дирекция "Общинска собственост".

6. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 26.07.2022г. от 11:30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

7. Достигнатата при търга месечна наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, да се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

8. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 02.08.2022г. от 11:30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17:00 часа на 01.08.2022г.

.

За допълнителна информация: тел:0888 006080, в.1091, дирекция "Общинска собственост", община Гоце Делчев


[По-малко]

07.07.2022 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имот, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 453/19.04.2022 г. и Решение № 487/31.05.2022 г., приети от Общински съвет град Гоце Делчев, община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имот, частна общинска собственост

07.07.2022 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 472/31.05.2022 г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев, община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

07.07.2022 : Публични търгове с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на четири гаража

На основание чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 52, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на при добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 473/31.05.2022 г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев, община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публични търгове с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на следните четири гаража

12.05.2022 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35, чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2022 година и Заповед № 406 от 12.05.2022 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с иде...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35, чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2022 година и Заповед № 406 от 12.05.2022 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор № 17395.65.271 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, находящ се в местността “Кавакли дере”, с начин на трайно ползване: лозе, седма категория, с площ 1 357 квадратни метра, при начална тръжна цена от 21.71 лв. /двадесет и един лева и седемдесет и една стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 21.71 лв. /двадесет и един лева и седемдесет и една стотинки/.

2. Поземлен имот с идентификатор № 38666.56.380 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “Ойнивица”, с начин на трайно ползване: нива, пета категория, с площ 4 097 квадратни метра, при начална тръжна цена от 57.36 лв. /петдесет и седем лева и тридесет и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 57.36 лв. /петдесет и седем лева и тридесет и шест стотинки/.

3. Поземлен имот с идентификатор № 06306.32.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Парцамов лом”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 2 122 квадратни метра, при начална тръжна цена от 16.98 лв. /шестнадесет лева и деветдесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 16.98 лв. /шестнадесет лева и деветдесет и осем стотинки/.

4. Поземлен имот с идентификатор № 06306.49.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Балиица”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 3 447 квадратни метра, при начална тръжна цена от 37.92 лв. /тридесет и седем лева и деветдесет и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 37.92 лв. /тридесет и седем лева и деветдесет и две стотинки/.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 30.05.2022 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 30.05.2022 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 30.05.2022 г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 30.05.2022 г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 31.05.2021 г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг ще се проведе при същите условия на 07.06.2022г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 06.06.2022г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

12.05.2022 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имот, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2022 година, Решение № 453/19.04.2022 г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 407/12.05.2022г. . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвиж...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2022 година, Решение № 453/19.04.2022 г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 407/12.05.2022г.

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имот, частна общинска собственост, а именно:

1. Поземлен имот с идентификатор 05606.13.95 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тринадесет точка деветдесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 1 016 (хиляда и шестнадесет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 10 (десета), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 013095 (нула, тринадесет хиляди и деветдесет и пет), местност „ПОЖАРА“, ЕКАТТЕ 05606, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 05606.13.97 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тринадесет точка деветдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 05606.13.96 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тринадесет точка деветдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 05606.14.9901 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка четиринадесет точка девет хиляди деветстотин и едно); поземлен имот с идентификатор 05606.13.102 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тринадесет точка сто и две); поземлен имот с идентификатор 05606.13.103 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тринадесет точка сто и три); поземлен имот с идентификатор 05606.13.94 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тринадесет точка деветдесет и четири), при начална тръжна цена в размер на 2 562.50 лв. /две хиляди петстотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки/.

2. Поземлен имот с идентификатор 05606.13.97 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тринадесет точка деветдесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 300 (триста) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 10 (десета), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 013097 (нула, тринадесет хиляди и деветдесет и седем), местност „ПОЖАРА“, ЕКАТТЕ 05606, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 05606.13.96 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тринадесет точка деветдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 05606.13.95 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тринадесет точка деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 05606.13.94 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тринадесет точка деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 05606.13.92 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тринадесет точка деветдесет и две), при начална тръжна цена в размер на 753.75 лв. /седемстотин петдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки/.

3. Поземлен имот с идентификатор 05606.15.72 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка петнадесет точка седемдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 428 (четиристотин двадесет и осем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 7 (седма), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 015072 (нула, петнадесет хиляди седемдесет и две), местност „БАИРА“, ЕКАТТЕ 05606, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 05606.15.64 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка петнадесет точка шестдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 05606.15.61 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка петнадесет точка шестдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 05606.15.125 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка петнадесет точка сто двадесет и пет); поземлен имот с идентификатор 05606.15.73 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка петнадесет точка седемдесет и три); поземлен имот с идентификатор 05606.15.71 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка петнадесет точка седемдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 05606.15.66 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка петнадесет точка шестдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 05606.15.65 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка петнадесет точка шестдесет и пет), при начална тръжна цена в размер на 1 121.25 лв. /хиляда сто двадесет и един лева и двадесет и пет стотинки/.

4. Поземлен имот с идентификатор 05606.33.36 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка тридесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 1 507 (хиляда петстотин и седем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 (шеста), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 033036 (нула, тридесет и три хиляди тридесет и шест), местност „ПЕНКОВОТО“, ЕКАТТЕ 05606, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 05606.33.104 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка сто и четири); поземлен имот с идентификатор 05606.33.37 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка тридесет и седем); поземлен имот с идентификатор 05606.33.38 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка тридесет и осем); поземлен имот с идентификатор 05606.33.34 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка тридесет и четири), при начална тръжна цена в размер на 4 367.50 лв. /четири хиляди триста шестдесет и седем лева и петдесет стотинки/.

5. Поземлен имот с идентификатор 05606.17.143 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка седемнадесет точка сто четиридесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 3 774 (три хиляди седемстотин седемдесет и четири) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 4 (четвърта), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 017143 (нула, седемнадесет хиляди сто четиридесет и три), местност „МАНТАРА“, ЕКАТТЕ 05606, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 05606.17.109 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка седемнадесет точка сто и девет); поземлен имот с идентификатор 05606.17.142 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка седемнадесет точка сто четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 05606.17.180 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка седемнадесет точка сто и осемдесет); поземлен имот с идентификатор 05606.17.174 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка седемнадесет точка сто седемдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 05606.17.145 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка седемнадесет точка сто четиридесет и пет); поземлен имот с идентификатор 05606.17.108 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка седемнадесет точка сто и осем); поземлен имот с идентификатор 05606.17.144 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка седемнадесет точка сто четиридесет и четири), при начална тръжна цена в размер на 12 183.75 лв. /дванадесет хиляди сто осемдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки/.

6. Поземлен имот с идентификатор 06306.57.324 (нула, шест хиляди триста и шест точка петдесет и седем точка триста двадесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, одобрени със Заповед № РД-18-169/20.03.2019г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 477 (четиристотин седемдесет и седем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 10 (десета), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 057324 (нула, петдесет и седем хиляди триста двадесет и четири), местност „СТРУГ“, ЕКАТТЕ 06306, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 06306.57.225 (нула, шест хиляди триста и шест точка петдесет и седем точка двеста двадесет и пет); поземлен имот с идентификатор 06306.57.330 (нула, шест хиляди триста и шест точка петдесет и седем точка триста и тридесет), при начална тръжна цена в размер на 1 198.75 лв. /хиляда сто деветдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки/.

7. Поземлен имот с идентификатор 17395.90.41 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет точка четиридесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 573 (петстотин седемдесет и три) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 9 (девета), предишен идентификатор: 17395.90.30 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет точка тридесет); номер по предходен план: няма, местност „МОЧУРА“, ЕКАТТЕ 17395, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.90.383 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет точка триста осемдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.90.40 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет точка четиридесет); поземлен имот с идентификатор 17395.90.6 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет точка шест); поземлен имот с идентификатор 17395.94.49 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет и четири точка четиридесет и девет), при начална тръжна цена в размер на 1 461.25 лв. /хиляда четиристотин шестдесет и един лева и двадесет и пет стотинки/.

8. Поземлен имот с идентификатор 49432.101.416 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка сто и едно точка четиристотин и шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Мосомище, одобрени със Заповед № РД-18-135/07.03.2019г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 992 (деветстотин деветдесет и два) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – деградирала орна земя, категория на земята: 5 (пета), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 000416 (нула, нула, нула, четиристотин и шестнадесет), местност „ПАПОТО“, ЕКАТТЕ 49432, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 49432.101.343 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка сто и едно точка триста четиридесет и три); поземлен имот с идентификатор 49432.101.3 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка сто и едно точка три); поземлен имот с идентификатор 49432.101.50 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка сто и едно точка петдесет); поземлен имот с идентификатор 49432.101.420 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка сто и едно точка четиристотин и двадесет); поземлен имот с идентификатор 49432.101.419 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка сто и едно точка четиристотин и деветнадесет); поземлен имот с идентификатор 49432.101.417 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка сто и едно точка четиристотин и седемнадесет); поземлен имот с идентификатор 49432.99.414 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка деветдесет и девет точка четиристотин и четиринадесет), при начална тръжна цена в размер на 3 005 /три хиляди и пет / лева.

9. Поземлен имот с идентификатор 49432.101.420 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка сто и едно точка четиристотин и двадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Мосомище, одобрени със Заповед № РД-18-135/07.03.2019г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 865 (осемстотин шестдесет и пет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – деградирала орна земя, категория на земята: 5 (пета), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 000420 (нула, нула, нула, четиристотин и двадесет), местност „ПАПОТО“, ЕКАТТЕ 49432, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 49432.101.106 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка сто и едно точка сто и шест); поземлен имот с идентификатор 49432.101.50 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка сто и едно точка петдесет); поземлен имот с идентификатор 49432.101.419 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка сто и едно точка четиристотин и деветнадесет); поземлен имот с идентификатор 49432.101.417 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка сто и едно точка четиристотин и седемнадесет); поземлен имот с идентификатор 49432.101.416 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка сто и едно точка четиристотин и шестнадесет); поземлен имот с идентификатор 49432.101.3 (четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и две точка сто и едно точка три), при начална тръжна цена в размер на 2 620 /две хиляди шестстотин и двадесет/ лева.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 30.05.2022 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете за всеки един от имотите по отделно се внасят до 17.00 часа на 30.05.2022 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF, като размерът на депозитите е както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 05606.13.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово – 2 000 лева.

2. Поземлен имот с идентификатор 05606.13.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово – 600 лева.

3. Поземлен имот с идентификатор 05606.15.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово – 900 лева.

4. Поземлен имот с идентификатор 05606.33.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово – 3 000 лева.

5. Поземлен имот с идентификатор 05606.17.143 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово – 8 000 лева.

6. Поземлен имот с идентификатор 06306.57.324 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница – 900 лева.

7. Поземлен имот с идентификатор 17395.90.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев – 1 000 лева.

8. Поземлен имот с идентификатор 49432.101.416 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Мосомище – 2 200 лева.

9. Поземлен имот с идентификатор 49432.101.420 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Мосомище – 2 000 лева.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 30.05.2022 г. с представители на община Гоце Делчев и съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 30.05.2022 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 31.05.2022 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търговете цена на имотите се заплаща от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за имотите, повторни търгове да се проведат при същите условия на 07.06.2022 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозити, оглед и подаване на заявления при повторните търгове е 17.00 часа на 06.06.2022 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

26.11.2021 : . Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

. Община Гоце Делчев На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2021 година, Решение № 317/29.09.2021г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 953 от 24.11.2021 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев. . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на ...[Повече]

.

Община Гоце Делчев

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2021 година, Решение № 317/29.09.2021г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 953 от 24.11.2021 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев.

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор № 06306.49.128 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Балиица”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 938 квадратни метра, при начална тръжна цена от 10.32 лв. /десет лева и тридесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 10.32 лв. /десет лева и тридесет и две стотинки/.

2. Поземлен имот с идентификатор № 06306.49.237 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността „Балиица”, с начин на трайно ползване: ливада, шеста категория, с площ 200 квадратни метра, при начална тръжна цена от 2.20 лв. /два лева и двадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 2.20 лв. /два лева и двадесет стотинки/.

3. Поземлен имот с идентификатор № 06306.28.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността „Джигурица”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 2 827 квадратни метра, при начална тръжна цена от 22.62 лв. /двадесет и два лева и шестдесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 22.62 лв. /двадесет и два лева и шестдесет и две стотинки/.

4. Поземлен имот с идентификатор № 06306.44.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността „Ушите”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 139 квадратни метра, при начална тръжна цена от 1.53 лв. /един лев и петдесет и три стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 1.53 лв. /един лев и петдесет и три стотинки/.

5. Поземлен имот с идентификатор № 06306.44.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността „Ушите”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 101 квадратни метра, при начална тръжна цена от 1.11 лв. /един лев и единадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 1.11 лв. /един лев и единадесет стотинки/.

6. Поземлен имот с идентификатор № 06306.44.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността „Ушите”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 539 квадратни метра, при начална тръжна цена от 5.93 лв. /пет лева и деветдесет и три стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 5.93 лв. /пет лева и деветдесет и три стотинки/.

7. Поземлен имот с идентификатор № 06306.44.104 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността „Ушите”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 843 квадратни метра, при начална тръжна цена от 9.27 лв. /девет лева и двадесет и седем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 9.27 лв. /девет лева и двадесет и седем стотинки/.

8. Поземлен имот с идентификатор № 06306.59.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността „Попов андък”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 1 803 квадратни метра, при начална тръжна цена от 14.42 лв. /четиринадесет лева и четиридесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 14.42 лв. /четиринадесет лева и четиридесет и две стотинки/.

9. Поземлен имот с идентификатор № 06306.54.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността „Струг”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 3 001 квадратни метра, при начална тръжна цена от 24.01 лв. /двадесет и четири лева и една стотинка/ и депозит за участие в търга в размер 24.01 лв. /двадесет и четири лева и една стотинка/.

10. Поземлен имот с идентификатор № 06306.49.266 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Балиица”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 16 515 квадратни метра, при начална тръжна цена от 181.67 лв. /сто осемдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 181.67 лв. /сто осемдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки/.

11. Поземлен имот с идентификатор № 06306.68.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Кераняка”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 600 квадратни метра, при начална тръжна цена от 6.60 лв. /шест лева и шестдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 6.60 лв. /шест лева и шестдесет стотинки/.

12. Поземлен имот с идентификатор № 05606.12.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се в местността „Сушица”, с начин на трайно ползване: лозе, десета категория, с площ 4 037 квадратни метра, при начална тръжна цена от 48.44 лв. /четиридесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 48.44 лв. /четиридесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки/.

13. Поземлен имот с идентификатор № 05606.19.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се в местността „Баничко поле”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 8 275 квадратни метра, при начална тръжна цена от 132.40 лв. /сто тридесет и два лева и четиридесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 132.40 лв. /сто тридесет и два лева и четиридесет стотинки/.

14. Поземлен имот с идентификатор № 05606.10.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се в местността „Студената вода”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 2 980 квадратни метра, при начална тръжна цена от 47.68 лв. /четиридесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 47.68 лв. /четиридесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки/.

15. Поземлен имот с идентификатор № 05606.10.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се в местността „Студената вода”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 2 660 квадратни метра, при начална тръжна цена от 42.56 лв. /четиридесет и два лева и петдесет и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 42.56 лв. /четиридесет и два лева и петдесет и шест стотинки/.

16. Поземлен имот с идентификатор № 05606.33.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се в местността „Пенковото”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 3 265 квадратни метра, при начална тръжна цена от 52.24 лв. /петдесет и два лева и двадесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 52.24 лв. /петдесет и два лева и двадесет и четири стотинки/.

17. Поземлен имот с идентификатор № 05606.33.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се в местността „Пенковото”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 1 922 квадратни метра, при начална тръжна цена от 30.75 лв. /тридесет лева и седемдесет и пет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 30.75 лв. /тридесет лева и седемдесет и пет стотинки/.

18. Поземлен имот с идентификатор № 05606.17.143 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се в местността „Мантара”, с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, с площ 3 774 квадратни метра, при начална тръжна цена от 75.48 лв. /седемдесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 75.48 лв. /седемдесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки/.

19. Поземлен имот с идентификатор № 05606.17.105 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се в местността „Мантара”, с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, с площ 1 643 квадратни метра, при начална тръжна цена от 32.86 лв. /тридесет и два лева и осемдесет и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 32.86 лв. /тридесет и два лева и осемдесет и шест стотинки/.

20. Поземлен имот с идентификатор № 05606.25.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се в местността „Шейновото”, с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, с площ 500 квадратни метра, при начална тръжна цена от 10 /десет/ лева и депозит за участие в търга в размер на 10 /десет/ лева.

21. Поземлен имот с идентификатор № 05606.26.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се в местността „Долно Борово”, с начин на трайно ползване: нива, пета категория, с площ 596 квадратни метра, при начална тръжна цена от 11.92 лв. /единадесет лева и деветдесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 11.92 лв. /единадесет лева и деветдесет и две стотинки/.

22. Поземлен имот с идентификатор № 17395.216.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, находящ се в местността „Симитли-Чаир”, с начин на трайно ползване: нива, пета категория, с площ 3 589 квадратни мет, при начална тръжна цена от 71.78 лв. /седемдесет и един лева и седемдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 71.78 лв. /седемдесет и един лева и седемдесет и осем стотинки/.

23. Поземлен имот с идентификатор № 17395.98.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, находящ се в местността „Мочура”, с начин на трайно ползване: нива, пета категория, с площ 1 363 квадратни метра, при начална тръжна цена от 27.26 лв. /двадесет и седем лева и двадесет и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 27.26 лв. /двадесет и седем лева и двадесет и шест стотинки/.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 14.12.2021 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 14.12.2021 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 14.12.2021г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 14.12.2021 г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 15.12.2021 г. от 10.00 часа в малката зала на партерния етаж в сградата на Община Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг ще се проведе при същите условия на 22.12.2021г. от 10.00 часа в малката зала на партерния етаж в сградата на Община Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 21.12.2021 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

26.11.2021 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ обособена част /ресторант, с площ от 120 квадратни метра

. Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 294/30.07.2021г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 952/24.11.2021г., издадена от кмета на община Гоце Делчев. . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ обособена част /ресторант, с площ от 120 квадратни метра, ведно с оборудването/ и обособена част /хотел, състоящ се от 16 ...[Повече]

.

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 294/30.07.2021г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 952/24.11.2021г., издадена от кмета на община Гоце Делчев.

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ обособена част /ресторант, с площ от 120 квадратни метра, ведно с оборудването/ и обособена част /хотел, състоящ се от 16 двойни стаи и 4 апартамента, на два етажа, с разгъната площ от 840 квадратни метра/ от Арена Неврокоп - сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена площ от 1241 квадратни метра, на два етажа, с предназначение спортна сграда, база, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2921 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, с площ от 5803 квадратни метра, при начална тръжна цена от 2150 лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

2. Двете обособени части се отдават под наем заедно.

3. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 14.12.2021г. от дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга, в размер на 2000 /две хиляди/ лева се внася до 17:00 часа на 26.02.2019г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

5. Оглед на обектите може да се извършва до 17:00 часа на 13.12.2021г. с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 14.12.2021г. в дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев.

7. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 15.12.2021г. от 9:45 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев.

8. Достигнатата при търга месечна наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, да се заплаща от спечелилите участници до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 22.12.2021г. от 9.45 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17:00 часа на 21.12.2021г.

.

За допълнителна информация: тел.: 0888 006080, вътрешен 1091, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

26.11.2021 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

. Община Гоце Делчев . На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 316/29.09.2021 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 956/24.11.2021 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: поземлен имот с идентификатор 17395.501.4 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точк...[Повече]

.

Община Гоце Делчев

.

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 316/29.09.2021 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 956/24.11.2021 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно:

поземлен имот с идентификатор 17395.501.4 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 187 (сто осемдесет и седем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к. 2900, предишен идентификатор: 17395.501.9121, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот III /трети/, имот с планоснимачен номер 9121 /девет хиляди сто двадесет и едно/ от 233 /двеста тридесет и три/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.3322 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди триста двадесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.2001.102 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка две хиляди и едно точка сто и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3404 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди четиристотин и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9121 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди сто двадесет и едно), при начална тръжна цена в размер 6800 /шест хиляди и осемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 14.12.2021 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 4000 /четири хиляди/ лева се внася до 17.00 часа на 14.12.2021 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 14.12.2021 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 14.12.2021 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 15.12.2021 г. от 09.30 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 22.12.2021 г. от 09.30 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 21.12.2021 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в. 1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

26.11.2021 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

. Община Гоце Делчев На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 347/28.10.2021 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 955/24.11.2021 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9111 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точк...[Повече]

.

Община Гоце Делчев

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 347/28.10.2021 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 955/24.11.2021 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно:

поземлен имот с идентификатор 17395.501.9111 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди сто и единадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ от 1567 /хиляда петстотин шестдесет и седем/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. Панаирски ливади, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот LI /петдесет и първи/, имот с планоснимачен номер 9198 /девет хиляди сто деветдесет и осем/ от квартал 245 /двеста четиридесет и пет/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.3287 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди двеста осемдесет и седем/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.6649 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди шестстотин четиридесет и девет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9110 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди сто и десет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.3290 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди двеста и деветдесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.3104 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто и четири/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.3105 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто и пет/; поземлен имот с идентификатор 17395.39.20 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка тридесет и девет точка двадесет/, при начална тръжна цена, в размер 101 000 /сто и една хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 14.12.2021 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева се внася до 17.00 часа на 14.12.2021 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 14.12.2021 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 14.12.2021 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 15.12.2021 г. от 09.15 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 22.12.2021 г. от 09.15 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 21.12.2021 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в. 1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

26.11.2021 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

. Община Гоце Делчев . На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 348/28.10.2021 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 954/24.11.2021 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: поземлен имот с планоснимачен № 224 /двеста двадесет и четири/ от квартал 8 /осми/ по плана на село Делчево, одобре...[Повече]

.

Община Гоце Делчев

.

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 348/28.10.2021 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 954/24.11.2021 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно:

поземлен имот с планоснимачен № 224 /двеста двадесет и четири/ от квартал 8 /осми/ по плана на село Делчево, одобрен със Заповед № 815/1990 г. и Заповед № 725/19.07.2021 г., издадени от кмета на общината с площ от 431 /четиристотин тридесет и един/ квадратни метра, Благоевградска област, община Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: От север – улица; от изток – общинско място; от юг – общинско място; от запад – улица, поземлен имот с планоснимачен номер 219, при начална тръжна цена, в размер 8600 /осем хиляди и шестстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 14.12.2021 г.

.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 4 000 /четири хиляди/ лева се внася до 17.00 часа на 14.12.2021 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 14.12.2021 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 14.12.2021 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

.

VІ. Публичният търг да се проведе на 15.12.2021 г. от 09.00 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев.

.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 22.12.2021 г. от 09.00 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 21.12.2021 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в. 1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

01.10.2021 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 17395.501.2490

Община Гоце Делчев л На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 566/31.07.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 865/23.09.2021 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 17395.501.2490 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка д...[Повече]

Община Гоце Делчев

л

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 566/31.07.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 865/23.09.2021 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 17395.501.2490 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди четиристотин и деветдесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 191 /сто деветдесет и един/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Незастроен имот за жилищни нужди, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Димитър Димов, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХIV /четиринадесет/, имот с планоснимачен номер 2490 /две хиляди четиристотин и деветдесет/ от квартал 214 /двеста и четиринадесет/ по плана на град Гоце Делчев, одобрен с Решение № 285/2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9316 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди триста и шестнадесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.2729 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди седемстотин двадесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.2769 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди седемстотин шестдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.2768 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди седемстотин шестдесет и осем), при начална тръжна цена на имота, в размер на 6 200 /шест хиляди и двеста/лева без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 14.10.2021 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 4000 /четири хиляди/ лева се внася до 17.00 часа на 14.10.2021 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 14.10.2021 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 14.10.2021 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 15.10.2021 г. от 10.15 часа в залата на партерния етаж на Общинска администрация град Гоце Делчев

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 22.10.2021 г. от 10.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 21.10.2021 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

01.10.2021 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижим имоти, частна общинска собственост с.Буково

Община Гоце Делчев . На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 277/30.06.2021 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 864/23.09.2021 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижим имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот с планоснимачен № 372 /триста седемдесет и две/ от квартал 14 /четиринадесет/ ...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 277/30.06.2021 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 864/23.09.2021 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижим имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с планоснимачен № 372 /триста седемдесет и две/ от квартал 14 /четиринадесет/ по плана на село Буково, одобрен със Заповед № 531/1983 г. и Заповед № 197/23.02.2021 г., издадени от кмета на общината с площ от 174 /сто седемдесет и четири/ квадратни метра, Благоевградска област, община Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ VII; от изток – УПИ VII; от юг – УПИ V ; от запад – улица, при начална тръжна цена, в размер 3500 /три хиляди и петстотин/ лева без включен данък върху добавената стойност;

2. Поземлен имот с планоснимачен № 373 /триста седемдесет и три/ от квартал 14 /четиринадесет/ по плана на село Буково, одобрен със Заповед № 531/1983 г., издадена от кмета на общината с площ 130 /сто и тридесет/ квадратни метра, Благоевградска област, община Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: от север – имот с пл. № 238; от изток – УПИ VII, имот с пл.№ 320; от юг – улица; от запад – улица, при начална тръжна цена в размер 2600 /две хиляди и шестстотин/ лева без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 14.10.2021 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете за всеки един от имотите по отделно се внасят до 17.00 часа на 14.10.2021 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF, като размерът на депозитите е както следва:

1. Поземлен имот с планоснимачен № 372 /триста седемдесет и две/ от квартал 14 /четиринадесет/ по плана на село Буково – 3000 /три хиляди/ лева.

2. Поземлен имот с планоснимачен № 373 /триста седемдесет и три/ от квартал 14 /четиринадесет/ по плана на село Буково – 2000 /две хиляди/ лева.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 14.10.2021 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 14.10.2021 г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 15.10.2021 г. от 10.00 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота се заплаща от спечелилият участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за имотите повторни търгове да се проведат при същите условия на 22.10.2021 г. от 10.0 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторните търгове е 17.00 часа на 21.10.2021 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в. 1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

10.09.2021 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имот, частна общинска собственост

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 278/30.06.2021 г. прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 828/08.09.2021 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имот, частна общинска собственост, а именно: . 1. Поземлен имот с идентификатор 05606.26.61 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка двадесет и шест точка ш...[Повече]

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 278/30.06.2021 г. прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 828/08.09.2021 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имот, частна общинска собственост, а именно:

.

1. Поземлен имот с идентификатор 05606.26.61 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка двадесет и шест точка шестдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 1100 (хиляда и сто) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 7 (седма), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 026061 (нула, двадесет и шест хиляди, шестдесет и едно), местност „ДОЛНО БОРОВО“, ЕКАТТЕ 05606, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 05606.26.60 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка двадесет и шест точка шестдесет); поземлен имот с идентификатор 05606.26.6 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка двадесет и шест точка шест); поземлен имот с идентификатор 05606.26.65 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка двадесет и шест точка шестдесет и пет) при начална тръжна цена в размер на 1 407 /хиляда четиристотин и седем/ лева.

.

2. Поземлен имот с идентификатор 05606.33.110 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка сто и десет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 320 (триста и двадесет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 6 (шеста), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 033110 (нула, тридесет и три хиляди сто и десет), местност „ПЕНКОВОТО“, ЕКАТТЕ 05606, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 05606.33.114 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка сто и четиринадесет); поземлен имот с идентификатор 05606.33.111 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка сто и единадесет); поземлен имот с идентификатор 05606.33.47 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка четиридесет и седем); поземлен имот с идентификатор 05606.33.108 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка сто и осем); поземлен имот с идентификатор 05606.33.37 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка тридесет и три точка тридесет и седем) при начална тръжна цена в размер на 437 /четиристотин тридесет и седем/ лева.

.

3. Поземлен имот с идентификатор 05606.17.13 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка седемнадесет точка тринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 3 553 (три хиляди петстотин петдесет и три) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 5 (пета), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 017013 (нула, седемнадесет хиляди и тринадесет), местност „МАНТАРА“, ЕКАТТЕ 05606, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 05606.17.10 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка седемнадесет точка десет); поземлен имот с идентификатор 05606.17.14 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка седемнадесет точка четиринадесет); поземлен имот с идентификатор 05606.17.34 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка седемнадесет точка тридесет и четири); поземлен имот с идентификатор 05606.17.7 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка седемнадесет точка седем); поземлен имот с идентификатор 05606.17.9 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка седемнадесет точка девет); поземлен имот с идентификатор 05606.17.12 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка седемнадесет точка дванадесет) при начална тръжна цена в размер на 4 992 /четири хиляди деветстотин деветдесет и два/ лева.

.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 28.09.2021 г.

.

ІІІ. Депозити за участие в търговете за всеки един от имотите по отделно се внасят до 17.00 часа на 28.09.2021 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF, като размерът на депозитите е както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 05606.26.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово – 1000 лева.

2. Поземлен имот с идентификатор 05606.33.110 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово – 300 лева.

3. Поземлен имот с идентификатор 05606.17.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово – 4000 лева.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 28.09.2021 г. с представители на община Гоце Делчев и съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 28.09.2021 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 29.09.2021 г. от 10.00 часа в залата на партерния етаж на Общинска администрация град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търговете цена на имотите се заплаща от спечелилият участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за имотите, повторни търгове да се проведат при същите условия на 06.10.2021 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозити, оглед и подаване на заявления при повторните търгове е 17.00 часа на 05.09.2021 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

30.06.2021 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот I /първи/ от квартал 16 /шестнадесет/ по плана на село Баничан

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 254/27.05.2021 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 591/28.06.2021 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

30.06.2021 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот XXVII от квартал 32 по плана на село Мосомище

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 254/27.05.2021 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 591/28.06.2021 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

30.06.2021 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 253/27.05.2021 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 590/28.06.2021 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

11.06.2021 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2021 година и Заповед № 539/07.06.2021 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

11.06.2021 : Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, публична общинска собственост - Здравна служба село Брезница

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 248/28.04.2021г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 536/07.06.2021г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, публична общинска собственост: лекарски кабинет, с площ от 25,05 квадратни метра, манипулационна с площ от 20,7 квадратни метра, чакалня с площ от 11,7 квадратни метра и санитарен възел с площ от 6,08 ...[Повече]

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 248/28.04.2021г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 536/07.06.2021г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, публична общинска собственост: лекарски кабинет, с площ от 25,05 квадратни метра, манипулационна с площ от 20,7 квадратни метра, чакалня с площ от 11,7 квадратни метра и санитарен възел с площ от 6,08 квадратни метра, или обща площ от 63,5 квадратни метра, находящи се на партерния етаж в Здравна служба село Брезница


[По-малко]

23.04.2021 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 220/24.02.2021 г. прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 405/21.04.2021 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 87802.1.22 (осемдесет и седем хиляди осемстотин и две точка едно точка двад...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 220/24.02.2021 г. прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 405/21.04.2021 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

Поземлен имот с идентификатор 87802.1.22 (осемдесет и седем хиляди осемстотин и две точка едно точка двадесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Попови ливади, одобрени със Заповед № РД-18-234/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 1305 (хиляда триста и пет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия: 10 (десета), предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 001022 (нула, нула, хиляда двадесет и две), местност „ПАПАЗ ЧАИР“, Благоевградска област, община Гоце Делчев, ЕКАТТЕ 87802, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 87802.27.96 (осемдесет и седем хиляди осемстотин и две точка двадесет и седем точка деветдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 87802.1.20 (осемдесет и седем хиляди осемстотин и две точка едно точка двадесет); поземлен имот с идентификатор 87802.1.188 (осемдесет и седем хиляди осемстотин и две точка едно точка сто осемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 87802.1.19 (осемдесет и седем хиляди осемстотин и две точка едно точка деветнадесет), при начална тръжна цена в размер 10 440 /десет хиляди четиристотин и четиридесет/ лева без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 11.05.2021 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 5000 /пет хиляди/ лева се внася до 17.00 часа на 11.05.2021 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 11.05.2021 г. с представители на община Гоце Делчев и съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.05.2021 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 12.05.2021 г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота се заплаща от спечелилият участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за имота, повторен търг да се проведе при същите условия на 19.05.2021 г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 18.05.2021 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

23.04.2021 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 187/18.12.2020 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 406/21.04.2021 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.115 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и п...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 187/18.12.2020 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 406/21.04.2021 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.115 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ от 447 /четиристотин четиридесет и седем/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. Стара планина, предишен идентификатор: 17395.501.5246 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и шест/, предишен идентификатор: 17395.501.5246, номер по предходен план: 501.5246, урегулиран поземлен имот 5 /пети/ от квартал 276 /двеста седемдесет и шест/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хияди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.116 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и шестнадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.121 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто двадесет и едно/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.122 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто двадесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.123 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто двадесет и три/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.114 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и четиринадесет/, при начална тръжна цена в размер 29 700 /двадесет и девет хиляди и седемстотин/ лева без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.116 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ от 444 /четиристотин четиридесет и четири/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. Стара планина, предишен идентификатор: 17395.501.5246 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и шест/, предишен идентификатор: 17395.501.5246, номер по предходен план: 501.5246, урегулиран поземлен имот 6 /шести/ от квартал 276 /двеста седемдесет и шест/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хияди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.117 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и седемнадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.120 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и двадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.121 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто двадесет и едно/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.122 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто двадесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.115 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и петнадесет/, при начална тръжна цена в размер 29 500 /двадесет и девет хиляди и петстотин/ лева без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 11.05.2021 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един имот по отделно се внасят до 17.00 часа на 11.05.2021 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 11.05.2021 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.05.2021 г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 12.05.2021 г. от 10.00 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 19.05.2021 г. от 10.00 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 18.05.2021 г.

ІХ. Всяко юридическо или физическо лице има право да участва в провеждането на публичните търгове с явно наддаване, като спечели не повече от два недвижими имота при спазване на параметрите и начина на застрояване, а именно – индивидуално жилищно /свободно/ застрояване.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

07.12.2020 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 112/30.06.2020 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 751/07.12.2020 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.113 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и п...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 112/30.06.2020 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 751/07.12.2020 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.113 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ от 474 /четиристотин седемдесет и четири/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с администратиевн адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. Стара планина, предишен идентификатор: 17395.501.5246 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и шест/, предишен идентификатор: 17395.501.5246, номер по предходен план: 501.5246, урегулиран поземлен имот 3 /трети/ от квартал 276 /двеста седемдесет и шест/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хияди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.114 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и четиринадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.123 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто двадесет и три/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.124 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто двадесет и четири/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.3055 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петдесет и пет/, при начална тръжна цена в размер 31 500 /тридесет и една хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.114 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ от 449 /четиристотин четиридесет и девет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. Стара планина, предишен идентификатор: 17395.501.5246 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и шест/, предишен идентификатор: 17395.501.5246, номер по предходен план: 501.5246, урегулиран поземлен имот 4 /четвърти/ от квартал 276 /двеста седемдесет и шест/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хияди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.115 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и петнадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.122 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто двадесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.123 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто двадесет и три/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.124 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто двадесет и четири/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.113 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и тринадесет/, при начална тръжна цена в размер 29 800 /двадесет и девет хиляди и осемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.117 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ от 458 /четиристотин петдесет и осем/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. Стара планина, предишен идентификатор: 17395.501.5246 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и шест/, предишен идентификатор: 17395.501.5246, номер по предходен план: 501.5246, урегулиран поземлен имот 7 /седми/ от квартал 276 /двеста седемдесет и шест/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хияди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.3406 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди четиристотин и шест/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.120 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и двадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.121 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто двадесет и едно/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.116 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и шестнадесет/, при начална тръжна цена в размер 30 500 /тридесет хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.118 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ от 457 /четиристотин петдесет и седем/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. Стара планина, предишен идентификатор: 17395.501.5246 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и шест/, предишен идентификатор: 17395.501.5246, номер по предходен план: 501.5246, урегулиран поземлен имот 9 /девети/ от квартал 276 /двеста седемдесет и шест/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.3406 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди четиристотин и шест/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.119 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и деветнадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хияди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.120 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и двадесет/, при начална тръжна цена в размер 30 400 /тридесет и хиляди и четиристотин/ лева без включен данък върху добавената стойност.

.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.119 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и деветнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ от 460 /четиристотин и шестдесет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. Стара планина, предишен идентификатор: 17395.501.5246 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и шест/, предишен идентификатор: 17395.501.5246, номер по предходен план: 501.5246, урегулиран поземлен имот 8 /осми/ от квартал 276 /двеста седемдесет и шест/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.3406 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди четиристотин и шест/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хияди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.118 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и осемнадесет/, при начална тръжна цена в размер 30 600 /тридесет хиляди и шестстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

.

6. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.120 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ от 445 /четиристотин четиридесет и пет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. Стара планина, предишен идентификатор: 17395.501.5246 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и шест/, предишен идентификатор: 17395.501.5246, номер по предходен план: 501.5246, урегулиран поземлен имот 10 /десети/ от квартал 276 /двеста седемдесет и шест/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.116 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и шестнадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.117 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и седемнадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.3406 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди четиристотин и шест/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.118 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и осемнадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хияди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.121 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто двадесет и едно/, при начална тръжна цена в размер 29 600 /двадесет и девет хиляди и шестстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

.

7. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.121 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ от 435 /четиристотин тридесет и пет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. Стара планина, предишен идентификатор: 17395.501.5246 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и шест/, предишен идентификатор: 17395.501.5246, номер по предходен план: 501.5246, урегулиран поземлен имот 11 /единадесет/ от квартал 276 /двеста седемдесет и шест/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.115 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и петнадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.116 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и шестнадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.117 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и седемнадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.120 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и двадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хияди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.122 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто двадесет и две/, при начална тръжна цена в размер 28 900 /двадесет и осем хиляди и деветстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

.

8. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.122 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ от 435 /четиристотин тридесет и пет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. Стара планина, предишен идентификатор: 17395.501.5246 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и шест/, предишен идентификатор: 17395.501.5246, номер по предходен план: 501.5246, урегулиран поземлен имот 12 /дванадесет/ от квартал 276 /двеста седемдесет и шест/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: Поземлен имот с идентификатор 17395.501.114 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и четиринадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.115 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и петнадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.116 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и шестнадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.121 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто двадесет и едно/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хияди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.123 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто двадесет и три/, при начална тръжна цена в размер 28 900 /двадесет и осем хиляди и деветстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

.

9. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.123 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ от 436 /четиристотин тридесет и шест/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. Стара планина, предишен идентификатор: 17395.501.5246 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и шест/, предишен идентификатор: 17395.501.5246, номер по предходен план: 501.5246, урегулиран поземлен имот 13 /тринадесет/ от квартал 276 /двеста седемдесет и шест/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: Поземлен имот с идентификатор 17395.501.113 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и тринадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.114 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и четиринадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.115 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и петнадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.122 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто двадесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хияди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.124 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто двадесет и четири/, при начална тръжна цена в размер 29 000 /двадесет и девет хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

.

10. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.124 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ от 436 /четиристотин тридесет и шест/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. Стара планина, предишен идентификатор: 17395.501.5246 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и шест/, предишен идентификатор: 17395.501.5246, номер по предходен план: 501.5246, урегулиран поземлен имот 1 /първи/ от квартал 276 /двеста седемдесет и шест/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.3055 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петдесет и пет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.113 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и тринадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.114 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто и четиринадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.123 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка сто двадесет и три/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хияди двеста четиридесет и две/, при начална тръжна цена в размер 29 000 /двадесет и девет хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 29.12.2020 г.

.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един имот по отделно се внасят до 17.00 часа на 29.12.2020 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 29.12.2020 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 29.12.2020 г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 30.12.2020г. от 10.00 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев.

.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 08.01.2021 г. от 10.00 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 07.01.2021 г.

.

ІХ. Всяко юридическо или физическо лице има право да участва в провеждането на публичните търгове с явно наддаване, като спечели не повече от два недвижими имота при спазване на параметрите и начина на застрояване, а именно – индивидуално жилищно /свободно/ застрояване.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

18.08.2020 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

10.07.2020 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение за търговска дейност, с площ от 65 /шестдесет и пет/ квадратни метра, публична общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет, гр. Гоце Делчев, решение № 56 от 13.02.2020 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и заповед №422 от 08.07.2020 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение за търговска дейност, с площ от 65 /шестдесет и пет/ квадратни метра, публична общинска собственост, находящо се на първия етаж в северното к...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет, гр. Гоце Делчев, решение № 56 от 13.02.2020 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и заповед №422 от 08.07.2020 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение за търговска дейност, с площ от 65 /шестдесет и пет/ квадратни метра, публична общинска собственост, находящо се на първия етаж в северното крило на сградата на кметството в с.Корница.

2. Начална тръжна цена от 195 /сто деветдесет и пет/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

3. Тръжна документация може да се закупува до 17:00 часа на 03.08.2020 г. от дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев срещу такса от 10 /десет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга в размер на 1000 /хиляда/ лева да се внася до 17:00 часа на 03.08.2020 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

5. Оглед на имота може да се извършва до 03.08.2020 г. с представители на кметство на с.Корница, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите могат да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация, до 17:00 часа на 03.08.2020 г. в дирекция "Общинска собственост", стая № 109 на община Гоце Делчев.

7. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 04.08.2020 г. от 09:45 часа в малката залата на партерния етаж в сградата на Община Гоце Делчев.

8. Достигнатата при търга месечна наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, ще се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 11.08.2020 г. от 09:45 в малката залата на партерния етаж в сградата на Община Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17:00 часа на 10.08.2020 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

10.07.2020 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на части от имоти (покривни пространства) от сгради, общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2, чл.17, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на решение № 95/29.05.2020г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 419/08.07.2020г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на части от имоти /покривни пространства/ от сгради, общинска собственост, както следва: 1. Сграда с идентификатор 17395.501....[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2, чл.17, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на решение № 95/29.05.2020г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 419/08.07.2020г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на части от имоти /покривни пространства/ от сгради, общинска собственост, както следва:

1. Сграда с идентификатор 17395.501.1737.1, със застроена площ от 489 квадратни метра, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1737 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев – Детска градина „Снежанка“;

2. Сграда с идентификатор 17395.501.2980.1, със застроена площ от 404 квадратни метра, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2980 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев – Детска градина „Слънце“;

3. Сграда с идентификатор 17395.501.514.3, със застроена площ от 336 квадратни метра, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.514 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев – Детска градина „Джани Родари“;

4. Сграда, със застроена площ от 369 квадратни метра, построена в урегулиран поземлен имот І от квартал 9 по плана на село Мосомище – Целодневна детска градина „Пролет“;

5. Сграда, със застроена площ от 430 квадратни метра, построена в имот с планоснимачен номер 154 от квартал 1 по плана на село Борово – Основно училище „Свети Климент Охридски“;

6 . Сграда, със застроена площ от 327.44 квадратни метра, построена в урегулиран поземлен имот І от квартал 14 по плана на село Буково – Основно училище „Иван Вазов“;

7. Сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена площ от 1241 квадратни метра, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2921 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев – търговската част от зала Неврокоп арена;

8. Сграда с идентификатор 17395.501.2432.1, със застроена площ от 261 квадратни метра, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2432 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев – сградата на ул.“Солун“ № 20;

9. Сграда с идентификатор 17395.501.888.1, със застроена площ от 287 квадратни метра, сграда с идентификатор 17395.501.888.2, със застроена площ от 255 квадратни метра, сграда с идентификатор 17395.501.888.3, със застроена площ от 148 квадратни метра, сграда с идентификатор 17395.501.888.4, със застроена площ от 377 квадратни метра, сграда с идентификатор 17395.501.888.5, със застроена площ от 64 квадратни метра и сграда с идентификатор 17395.501.888.6, със застроена площ от 95 квадратни метра, построени в поземлен имот с идентификатор 17395.501.888 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев – сградата на Общинска администрация.

.

ІІ. Условия за провеждане на търговете:

1. На покривното пространство на сградите може да се поставят само фотоволтаични инсталации.

2. Частта от покривите на сградите по деветте позиции, която може да бъде използвана е до 300 квадратни метра, като за сградата на общината е общо 300 квадратни метра.

3. Начални тръжни цени за всяка позиция поотделно – 1200 лева за година, без включен данък върху добавената стойност.

4. Търговете да се проведат за всяка позиция поотделно.

.

ІІІ. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 03.08.2020г. от дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев срещу такса от 10 /десет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

.

ІV. Депозити за участие в търговете, в размер на 6 000 /шест хиляди/ лева за всяка позиция поотделно, се внасят до 17:00 часа на 03.08.2020г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

.

V. Оглед на обектите може да се извършва до 17:00 часа на 03.08.2020г. с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

.

VІ. Кандидатите да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 03.08.2020г. в дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев.

.

VІІ. Публичните търгове с явно наддаване ще се проведат на 04.08.2020г. от 9.00 часа в малката зала на партерния етаж в сградата на община Гоце Делчев.

.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 11.08.2020г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17:00 часа на 10.08.2020г.

.

ІХ. Условия при подписване на договори за наем със спечелилите участници:

1. Поддръжката на покривното пространство е задължение на наемателите. При настъпили неблагоприятни последствия за покрива на сградите, следствие от монтажа и експлоатацията на фотоволтаични инсталации, ремонтът и причинените щети са за сметка на наемателите.

2. Наемите по договорите се внасят по сметка на община Гоце Делчев, като впоследствие се превеждат по сметка на съответните училища и детски градини.

3. Наемите се заплащат веднъж годишно, в началото на месец юни всяка календарна година.

.

За допълнителна информация: тел.: 0888 006080, вътрешен 1091, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

10.07.2020 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2020 година и Заповед № 420/08.07.2020 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с идентификатор № 063...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2020 година и Заповед № 420/08.07.2020 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор № 06306.21.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Дряново”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 29578 квадратни метра, при начална тръжна цена от 236.62 лв. /двеста тридесет и шест лева и шестдесет и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 236.62 лв. /двеста тридесет и шест лева и шестдесет и две стотинки/.

2. Поземлен имот с идентификатор № 06306.21.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Дряново”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 27229 квадратни метра, при начална тръжна цена от 217.83 лв. /двеста и седемнадесет лева и осемдесет и три стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер 217.83 лв. /двеста и седемнадесет лева и осемдесет и три стотинки/.

3. Поземлен имот с идентификатор № 06306.21.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Дряново”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 8792 квадратни метра, при начална тръжна цена от 70.34 лв. /седемдесет лева и тридесет и четири стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 70.34 лв. /седемдесет лева и тридесет и четири стотинки/.

4. Поземлен имот с идентификатор № 06306.21.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Дряново”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 11388 квадратни метра, при начална тръжна цена от 91.10 лв. /деветдесет и един лева и десет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер 91.10 лв. /деветдесет и един лева и десет стотинки/.

5. Поземлен имот с идентификатор № 06306.24.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Арапинов рид”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 6501 квадратни метра, при начална тръжна цена от 52.01 лв. /петдесет и два лева и една стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 52.01 лв. /петдесет и два лева и една стотинки/.

6. Поземлен имот с идентификатор № 06306.23.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Бруся”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 7395 квадратни метра, при начална тръжна цена от 59.16 лв. /петдесет и девет лева и шестнадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 59.16 лв. /петдесет и девет лева и шестнадесет стотинки/.

7. Поземлен имот с идентификатор № 06306.24.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Мъшано”, с начин на трайно ползване нива, девета категория, с площ 13001 квадратни метра, при начална тръжна цена от 104.01 лв. /сто и четири лева и една стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 104.01 лв. /сто и четири лева и една стотинки/.

8. Поземлен имот с идентификатор № 06306.24.189 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Мъшано”, с начин на трайно ползване нива, девета категория, с площ 5501 квадратни метра, при начална тръжна цена от 44.01 лв. /четиридесет и четири лева и една стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 44.01 лв. /четиридесет и четири лева и една стотинки/.

9. Поземлен имот с идентификатор № 06306.39.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Лятни ръжи”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 25934 квадратни метра, при начална тръжна цена от 207.47 лв. /двеста и седем лева и четиридесет и седем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 207.47 лв. /двеста и седем лева и четиридесет и седем стотинки/ .

10. Поземлен имот с идентификатор № 06306.39.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Лятни ръжи”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 3660 квадратни метра, при начална тръжна цена от 29.28 лв. /двадесет и девет лева и двадесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 29.28 лв. /двадесет и девет лева и двадесет и осем стотинки/.

11. Поземлен имот с идентификатор № 06306.39.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Лятни ръжи”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 7236 квадратни метра, при начална тръжна цена от 57.89 лв. /петдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер 57.89 лв. /петдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки/.

12. Поземлен имот с идентификатор № 06306.68.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Кераняка”, с начин на трайно ползване нива, шеста категория, с площ 1649 квадратни метра, при начална тръжна цена от 18.14 лв. /осемнадесет лева и четиринадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 18.14 лв. /осемнадесет лева и четиринадесет стотинки/.

13. Поземлен имот с идентификатор № 38666.16.146 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “Папратница”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 2689 квадратни метра, при начална тръжна цена от 21.51 лв. /двадесет и един лева и петдесет и една стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 21.51 лв. /двадесет и един лева и петдесет и една стотинки /.

14. Поземлен имот с идентификатор № 44416.57.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, находящ се в местността “Сушица”, с начин на трайно ползване нива, девета категория, с площ 657 квадратни метра, при начална тръжна цена от 5.26 лв. /пет лева и двадесет и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 5.26 лв. /пет лева и двадесет и шест стотинки/.

15. Поземлен имот с идентификатор № 44416.57.130 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, находящ се в местността “Сушица”, с начин на трайно ползване овощна градина, девета категория, с площ 6927 квадратни метра, при начална тръжна цена от 55.42 лв. /петдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 55.42 лв. /петдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки /.

16. Поземлен имот с идентификатор № 02600.12.258 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Дъбравата”, с начин на трайно ползване нива, седма категория, с площ 7010 квадратни метра, при начална тръжна цена от 112.16 лв. /сто и дванадесет лева и шестнадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 112.16 лв. /сто и дванадесет лева и шестнадесет стотинки/.

17. Поземлен имот с идентификатор № 02600.12.199 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Дъбравата”, с начин на трайно ползване нива, седма категория, с площ 11092 квадратни метра, при начална тръжна цена от 177.47 лв. /сто седемдесет и седем лева и четиридесет и седем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 177.47 лв. /сто седемдесет и седем лева и четиридесет и седем стотинки/.

18. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.431 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Герлаш”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 5699 квадратни метра, при начална тръжна цена от 68.39 лв. /шестдесет и осем лева и тридесет и девет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 68.39 лв. /шестдесет и осем лева и тридесет и девет стотинки/.

19. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.586 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Калашица”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 4293 квадратни метра, при начална тръжна цена от 51.52 лв. /петдесет и един лева и петдесет и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер 51.52 лв. /петдесет и един лева и петдесет и две стотинки/.

20. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.588 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Калашица”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 2358 квадратни метра, при начална тръжна цена от 28.30 лв. /двадесет и осем лева и тридесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 28.30 лв. /двадесет и осем лева и тридесет стотинки/.

21. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.553 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Брезнишки ред”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 5864 квадратни метра, при начална тръжна цена от 70.37 лв. /седемдесет лева и тридесет и седем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 70.37 лв. /седемдесет лева и тридесет и седем стотинки/.

22. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.551 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Узунчево”, с начин на трайно ползване нива, девета категория, с площ 6455 квадратни метра, при начална тръжна цена от 77.46 лв. /седемдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 77.46 лв. /седемдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки/.

23. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.617 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Пишковица”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 4936 квадратни метра, при начална тръжна цена от 59.23 лв. /петдесет и девет лева и двадесет и три стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 59.23 лв. /петдесет и девет лева и двадесет и три стотинки/.

24. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.615 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Пишковица”, с начин на трайно ползване изоставено трайно насаждение, десета категория, с площ 15966 квадратни метра, при начална тръжна цена от 191.59 лв. /сто деветдесет и един лева и петдесет и девет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 191.59 лв. /сто деветдесет и един лева и петдесет и девет стотинки/.

25. Поземлен имот с идентификатор № 17347.2.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “Коловица”, с начин на трайно ползване нива, седма категория, с площ 11905 квадратни метра, при начална тръжна цена от 190.48 лв. /сто и деветдесет лева и четиридесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 190.48 лв. /сто и деветдесет лева и четиридесет и осем стотинки/.

26. Поземлен имот с идентификатор № 17347.2.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “Коловица”, с начин на трайно ползване лозе, седма категория, с площ 27333 квадратни метра, при начална тръжна цена от 437.33 лв. /четиристотин тридесет и седем лева и тридесет и три стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 437.33 лв. /четиристотин тридесет и седем лева и тридесет и три стотинки/.

27. Поземлен имот с идентификатор № 17347.2.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “Коловица”, с начин на трайно ползване лозе, седма категория, с площ 8019 квадратни метра, при начална тръжна цена от 128.30 лв. /сто двадесет и осем лева и тридесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 128.30 лв. /сто двадесет и осем лева и тридесет стотинки/.

28. Поземлен имот с идентификатор № 17347.2.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “Коловица”, с начин на трайно ползване лозе, седма категория, с площ 17316 квадратни метра, при начална тръжна цена от 277.06 лв. /двеста седемдесет и седем лева и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 277.06 лв. /двеста седемдесет и седем лева и шест стотинки/.

29. Поземлен имот с идентификатор № 06306.13.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Ломето”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 14554 квадратни метра, при начална тръжна цена от 116.43 лв. /сто и шестнадесет лева и четиридесет и три стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 116.43 лв. /сто и шестнадесет лева и четиридесет и три стотинки/.

30. Поземлен имот с идентификатор № 06306.13.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Ломето”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 6481 квадратни метра, при начална тръжна цена от 51.85 лв. /петдесет и един лева и осемдесет и пет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 51.85 лв. /петдесет и един лева и осемдесет и пет стотинки/.

31. Поземлен имот с идентификатор № 06306.13.52 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Ломето”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 6799 квадратни метра, при начална тръжна цена от 54.39 лв. /петдесет и четири лева и тридесет и девет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 54.39 лв. /петдесет и четири лева и тридесет и девет стотинки/.

32. Поземлен имот с идентификатор № 02600.19.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Гладно поле”, с начин на трайно ползване нива, шеста категория, с площ 500 квадратни метра, при начална тръжна цена от 8 /осем/ лева за година и депозит за участие в търга в размер на 8 /осем/ лева.

33. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.599 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Мокра поляна”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 44176 квадратни метра, при начална тръжна цена от 530.11 лв. /петстотин и тридесет лева и единадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 530.11 лв. /петстотин и тридесет лева и единадесет стотинки/.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 03.08.2020 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 03.08.2020 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 03.08.2020 г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 03.08.2020 г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 04.08.2020 г. от 09.30 часа в малката зала на партерния етаж в сградата на Община Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг ще се проведе при същите условия на 11.08.2020 г. от 09.30 часа в малката зала на партерния етаж в сградата на Община Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 10.08.2020 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

10.07.2020 : Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, публична общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 57/13.02.2020г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 421/08.07.2020г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, публична общинска собственост: Здравна служба, находяща се на първия етаж на кметството в с.Буково, състояща се от лекарски кабинет, с площ от 12 квадратни метра, манипулационна, с площ от 9.25 квадра...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 57/13.02.2020г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 421/08.07.2020г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, публична общинска собственост: Здравна служба, находяща се на първия етаж на кметството в с.Буково, състояща се от лекарски кабинет, с площ от 12 квадратни метра, манипулационна, с площ от 9.25 квадратни метра, женска и детска консултация, с площ от 9 квадратни метра, чакалня, с площ от 9.75 квадратни метра и санитарен възел, с площ от 6 квадратни метра.

2. Задължителни условия при провеждане на конкурса:

- До участие в конкурса се допускат само общопрактикуващи лекари.

- Лекарите, участващи в конкурса да имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса.

3. Конкурсни условия:

- месечна наемна цена – не по-малко от 50.82 лева, без включен данък върху добавената стойност.

- лекарите следва да регламентират минимално работно време - 8 часа/работен ден.

4. Документация за участие в конкурса се закупува срещу такса 10/десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от касата на община Гоце Делчев, до 17.00 часа на 03.08.2020г.

5. Депозит за участие в конкурса, в размер на 50 /петдесет/ лева, се внася до 17.00 часа на 03.08.2020г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF

6. Кандидатите подават предложения и всички необходими документи за участие в конкурса до 17.00 часа на 03.08.2020г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

7. Оглед на кабинета може да се извършва до 03.08.2020г. с представители на кметство с.Буково след предварителна заявка и представяне на документ за закупена конкурсна документация.

8. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 04.08.2020г. от 10.00 часа в малката зала на партерния етаж в сградата на Община Гоце Делчев

9. Предложената от спечелилия участник наемна цена се заплаща ежемесечно, до 25-то число в касата на община Гоце Делчев.

10. Всеки лекар има право да сключи един договор за едно помещение – общинска собственост в района на община Гоце Делчев.

11. При неявяване на кандидати, повторен конкурс да се проведе на 11.08.2020г. от 09.30 часа в малката зала на партерния етаж в сградата на Община Гоце Делчев, като сроковете за закупуване на документация, внасяне на депозити, оглед и подаване на предложения са до 17.00 часа на 10.08.2020г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

30.04.2020 : “Climate friendly healthcare institutions” CB006.2.12.027

Municipality of Gotse Delchev is launching a tender procedure for Construction of photovoltaic installation up to 30 kW on the roof of building with identifiers 17395.501.7653.18 in Regulated Land Estate XVI-763, district 138 on the plan of the town of Gotse Delchev and repairs of the Internal d...[Повече]

Municipality of Gotse Delchev is launching a tender procedure for

Construction of photovoltaic installation up to 30 kW on the roof of

building with identifiers 17395.501.7653.18 in Regulated Land Estate

XVI-763, district 138 on the plan of the town of Gotse Delchev and repairs

of the Internal diseases department in Gotse Delchev, Bulgaria with Ref. №

T1. The tender procedure is under the implementation of project “Climate

friendly healthcare institutions” CB006.2.12.027 with financial assistance

from the INTERREG - IPA CBC Programme Bulgaria – North Macedonia Programme

2014 - 2020. The tender dossier is available for inspection at MUNICIPALITY

OF GOTSE DELCHEV-2 Tzaritza Joanna str., 2900 Gotse Delchev town, Bulgaria

and published on following websites:

<http://www.ipa-cbc-007.eu/> http://www.ipa-cbc-007.eu/;

<http://www.gotsedelchev.bg> www.gotsedelchev.bg

The deadline for submission of tender is 03.06.2020, 17:00 (local time).

Possible additional information or clarifications/questions shall be

published on following websites:

<http://www.ipa-cbc-007.eu/> http://www.ipa-cbc-007.eu/;

<http://www.gotsedelchev.bg> www.gotsedelchev.bg

.

link documentation:https://dox.abv.bg/download?id=bca5619d85
[По-малко]

19.03.2020 : Corrigendum "VOLUMETRIC SPATIAL TREATMENT AND ARCHITECTURAL DESIGN OF THE MUNICIPAL CHILDREN`S CAMP"

. CORRIGENDUM No: 1 to the CONTRACT NOTICE . Publication reference: T1 Subject: Corrigendum "VOLUMETRIC SPATIAL TREATMENT AND ARCHITECTURAL DESIGN OF THE MUNICIPAL CHILDREN`S CAMP", Location: BULGARIA Municipality of Gotse Delchev has extended the date for submission of tenders for...[Повече]

.

CORRIGENDUM No: 1

to the

CONTRACT NOTICE

.

Publication reference: T1

Subject: Corrigendum "VOLUMETRIC SPATIAL TREATMENT AND ARCHITECTURAL DESIGN OF THE MUNICIPAL CHILDREN`S CAMP",

Location: BULGARIA

Municipality of Gotse Delchev has extended the date for submission of tenders for the above mentioned tender. The new date is 16.04.2020.

Corrected documents and corrigendum No1 is available for inspection at Municipality of Gotse Delchev - 2 Tzaritza Joanna str., 2900 Gotse Delchev town, Bulgaria and published on following websites: http://www.ipa-cbc-007.eu/ ; www.gotsedelchev.bg

.

link documentation:https://dox.abv.bg/download?id=39577dd7b4
[По-малко]

13.03.2020 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2020 година и Заповед № 192/11.03.2020 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с идентификатор № 063...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2020 година и Заповед № 192/11.03.2020 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор № 06306.21.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Дряново”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 29578 квадратни метра, при начална тръжна цена от 236.62 лв. /двеста тридесет и шест лева и шестдесет и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 236.62 лв. /двеста тридесет и шест лева и шестдесет и две стотинки/.

2. Поземлен имот с идентификатор № 06306.21.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Дряново”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 27229 квадратни метра, при начална тръжна цена от 217.83 лв. /двеста и седемнадесет лева и осемдесет и три стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер 217.83 лв. /двеста и седемнадесет лева и осемдесет и три стотинки/.

3. Поземлен имот с идентификатор № 06306.21.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Дряново”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 8792 квадратни метра, при начална тръжна цена от 70.34 лв. /седемдесет лева и тридесет и четири стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 70.34 лв. /седемдесет лева и тридесет и четири стотинки/.

4. Поземлен имот с идентификатор № 06306.21.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Дряново”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 11388 квадратни метра, при начална тръжна цена от 91.10 лв. /деветдесет и един лева и десет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер 91.10 лв. /деветдесет и един лева и десет стотинки/.

5. Поземлен имот с идентификатор № 06306.24.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Арапинов рид”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 6501 квадратни метра, при начална тръжна цена от 52.01 лв. /петдесет и два лева и една стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 52.01 лв. /петдесет и два лева и една стотинки/.

6. Поземлен имот с идентификатор № 06306.23.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Бруся”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 7395 квадратни метра, при начална тръжна цена от 59.16 лв. /петдесет и девет лева и шестнадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 59.16 лв. /петдесет и девет лева и шестнадесет стотинки/.

7. Поземлен имот с идентификатор № 06306.24.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Мъшано”, с начин на трайно ползване нива, девета категория, с площ 13001 квадратни метра, при начална тръжна цена от 104.01 лв. /сто и четири лева и една стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 104.01 лв. /сто и четири лева и една стотинки/.

8. Поземлен имот с идентификатор № 06306.24.189 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Мъшано”, с начин на трайно ползване нива, девета категория, с площ 5501 квадратни метра, при начална тръжна цена от 44.01 лв. /четиридесет и четири лева и една стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 44.01 лв. /четиридесет и четири лева и една стотинки/.

9. Поземлен имот с идентификатор № 06306.39.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Лятни ръжи”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 25934 квадратни метра, при начална тръжна цена от 207.47 лв. /двеста и седем лева и четиридесет и седем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 207.47 лв. /двеста и седем лева и четиридесет и седем стотинки/ .

10. Поземлен имот с идентификатор № 06306.39.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Лятни ръжи”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 3660 квадратни метра, при начална тръжна цена от 29.28 лв. /двадесет и девет лева и двадесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 29.28 лв. /двадесет и девет лева и двадесет и осем стотинки/.

11. Поземлен имот с идентификатор № 06306.39.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Лятни ръжи”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 7236 квадратни метра, при начална тръжна цена от 57.89 лв. /петдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер 57.89 лв. /петдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки/.

12. Поземлен имот с идентификатор № 06306.68.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Кераняка”, с начин на трайно ползване нива, шеста категория, с площ 1649 квадратни метра, при начална тръжна цена от 18.14 лв. /осемнадесет лева и четиринадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 18.14 лв. /осемнадесет лева и четиринадесет стотинки/.

13. Поземлен имот с идентификатор № 38666.16.146 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “Папратница”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 2689 квадратни метра, при начална тръжна цена от 21.51 лв. /двадесет и един лева и петдесет и една стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 21.51 лв. /двадесет и един лева и петдесет и една стотинки /.

14. Поземлен имот с идентификатор № 44416.57.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, находящ се в местността “Сушица”, с начин на трайно ползване нива, девета категория, с площ 657 квадратни метра, при начална тръжна цена от 5.26 лв. /пет лева и двадесет и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 5.26 лв. /пет лева и двадесет и шест стотинки/.

15. Поземлен имот с идентификатор № 44416.57.130 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, находящ се в местността “Сушица”, с начин на трайно ползване овощна градина, девета категория, с площ 6927 квадратни метра, при начална тръжна цена от 55.42 лв. /петдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 55.42 лв. /петдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки /.

16. Поземлен имот с идентификатор № 02600.12.258 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Дъбравата”, с начин на трайно ползване нива, седма категория, с площ 7010 квадратни метра, при начална тръжна цена от 112.16 лв. /сто и дванадесет лева и шестнадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 112.16 лв. /сто и дванадесет лева и шестнадесет стотинки/.

17. Поземлен имот с идентификатор № 02600.12.199 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Дъбравата”, с начин на трайно ползване нива, седма категория, с площ 11092 квадратни метра, при начална тръжна цена от 177.47 лв. /сто седемдесет и седем лева и четиридесет и седем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 177.47 лв. /сто седемдесет и седем лева и четиридесет и седем стотинки/.

18. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.431 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Герлаш”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 5699 квадратни метра, при начална тръжна цена от 68.39 лв. /шестдесет и осем лева и тридесет и девет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 68.39 лв. /шестдесет и осем лева и тридесет и девет стотинки/.

19. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.586 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Калашица”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 4293 квадратни метра, при начална тръжна цена от 51.52 лв. /петдесет и един лева и петдесет и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер 51.52 лв. /петдесет и един лева и петдесет и две стотинки/.

20. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.588 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Калашица”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 2358 квадратни метра, при начална тръжна цена от 28.30 лв. /двадесет и осем лева и тридесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 28.30 лв. /двадесет и осем лева и тридесет стотинки/.

21. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.553 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Брезнешки ред”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 5864 квадратни метра, при начална тръжна цена от 70.37 лв. /седемдесет лева и тридесет и седем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 70.37 лв. /седемдесет лева и тридесет и седем стотинки/.

22. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.551 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Узунчево”, с начин на трайно ползване нива, девета категория, с площ 6455 квадратни метра, при начална тръжна цена от 77.46 лв. /седемдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 77.46 лв. /седемдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки/.

23. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.617 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Пишковица”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 4936 квадратни метра, при начална тръжна цена от 59.23 лв. /петдесет и девет лева и двадесет и три стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 59.23 лв. /петдесет и девет лева и двадесет и три стотинки/.

24. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.615 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Пишковица”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 15966 квадратни метра, при начална тръжна цена от 191.59 лв. /сто деветдесет и един лева и петдесет и девет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 191.59 лв. /сто деветдесет и един лева и петдесет и девет стотинки/.

25. Поземлен имот с идентификатор № 17347.2.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “Коловица”, с начин на трайно ползване нива, седма категория, с площ 11905 квадратни метра, при начална тръжна цена от 190.48 лв. /сто и деветдесет лева и четиридесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 190.48 лв. /сто и деветдесет лева и четиридесет и осем стотинки/.

26. Поземлен имот с идентификатор № 17347.2.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “Коловица”, с начин на трайно ползване лозе, седма категория, с площ 27333 квадратни метра, при начална тръжна цена от 437.33 лв. /четиристотин тридесет и седем лева и тридесет и три стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 437.33 лв. /четиристотин тридесет и седем лева и тридесет и три стотинки/.

27. Поземлен имот с идентификатор № 17347.2.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “Коловица”, с начин на трайно ползване лозе, седма категория, с площ 8019 квадратни метра, при начална тръжна цена от 128.30 лв. /сто двадесет и осем лева и тридесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 128.30 лв. /сто двадесет и осем лева и тридесет стотинки/.

28. Поземлен имот с идентификатор № 17347.2.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “Коловица”, с начин на трайно ползване лозе, седма категория, с площ 17316 квадратни метра, при начална тръжна цена от 277.06 лв. /двеста седемдесет и седем лева и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 277.06 лв. /двеста седемдесет и седем лева и шест стотинки/.

29. Поземлен имот с идентификатор № 06306.13.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Ломето”, с начин на трайно ползване нива, Десета категория, с площ 14554 квадратни метра, при начална тръжна цена от 116.43 лв. /сто и шестнадесет лева и четиридесет и три стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 116.43 лв. /сто и шестнадесет лева и четиридесет и три стотинки/.

30. Поземлен имот с идентификатор № 06306.13.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Ломето”, с начин на трайно ползване нива, Десета категория, с площ 6481 квадратни метра, при начална тръжна цена от 51.85 лв. /петдесет и един лева и осемдесет и пет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 51.85 лв. /петдесет и един лева и осемдесет и пет стотинки/.

31. Поземлен имот с идентификатор № 06306.13.52 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Ломето”, с начин на трайно ползване нива, Десета категория, с площ 6799 квадратни метра, при начална тръжна цена от 54.39 лв. /петдесет и четири лева и тридесет и девет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 54.39 лв. /петдесет и четири лева и тридесет и девет стотинки/.

32. Поземлен имот с идентификатор № 02600.19.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Гладно поле”, с начин на трайно ползване нива, шеста категория, с площ 500 квадратни метра, при начална тръжна цена от 8 /осем/ лева за година и депозит за участие в търга в размер на 8 /осем/ лева.

33. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.599 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Мокра поляна”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 44176 квадратни метра, при начална тръжна цена от 530.11 лв. /петстотин и тридесет лева и единадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 530.11 лв. /петстотин и тридесет лева и единадесет стотинки/.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 20 /двадесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 109 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 30.03.2020 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 30.03.2020 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 30.03.2020 г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 30.03.2020 г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 31.03.2020 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 07.04.2020 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 06.04.2020 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

18.02.2020 : "VOLUMETRIC SPATIAL TREATMENT AND ARCHITECTURAL DESIGN OF THE MUNICIPAL CHILDREN`S CAMP"

Project: “Our common past-road to the joint future” CB006.2.21.028 . ANNOUNCE . Municipality of Gotse Delchev is launching a tender procedure for "VOLUMETRIC SPATIAL TREATMENT AND ARCHITECTURAL DESIGN OF THE MUNICIPAL CHILDREN`S CAMP", Bulgaria with Ref. № T1. The tender procedure is u...[Повече]

Project: “Our common past-road to the joint future” CB006.2.21.028

.

ANNOUNCE

.

Municipality of Gotse Delchev is launching a tender procedure for "VOLUMETRIC SPATIAL TREATMENT AND ARCHITECTURAL DESIGN OF THE MUNICIPAL CHILDREN`S CAMP", Bulgaria with Ref. № T1. The tender procedure is under the implementation of project “Our common past-road to the joint future” CB006.2.21.028 with financial assistance from the INTERREG - IPA CBC Programme Bulgaria – North Macedonia Programme 2014 - 2020. The tender dossier is available for inspection at MUNICIPALITY OF GOTSE DELCHEV-2 Tzaritza Joanna str., 2900 Gotse Delchev town, Bulgaria and published on following websites:

.

http://www.ipa-cbc-007.eu/; www.gotsedelchev.bg

.

The deadline for submission of tender is 19.03.2020, 17:00 (local time). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on following websites:

http://www.ipa-cbc-007.eu/; www.gotsedelchev.bg

.

link documentation: https://dox.abv.bg/download?id=dd23d98fe7
[По-малко]

04.12.2019 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот, публична общинска собственост

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 808/19.09.2019г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 1050/03.12.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот, публична общинска собственост - помещение с площ от 158 /сто петдесет и осем/ квадратни метра, със западно изложение, находящо се на приземния етаж в сграда с идентификатор 17395.501.2100...[Повече]

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 808/19.09.2019г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 1050/03.12.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот, публична общинска собственост - помещение с площ от 158 /сто петдесет и осем/ квадратни метра, със западно изложение, находящо се на приземния етаж в сграда с идентификатор 17395.501.2100.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2100, ЕКАТТЕ 17395 в кадастрален район 501 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, със стар идентификатор на имота УПИ V, имот пл.№ 2100 от квартал 52 по плана на град Гоце Делчев, с административен адрес: област Благоевград, община Гоце Делчев, гр.Гоце Делчев, площад „Македония” №1, в Дома на културата в град Гоце Делчев, при начална тръжна цена от 10 /десет/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

2. Имотът може да се използва само за репетиции на танцови състави, като следва да бъде осигурявано ползването му при нужда на гостуващи театри, музикални постановки и др.

3. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 19.12.2019г. от дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев срещу такса от 20 /двадесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга, в размер на 100 /сто/ лева, се внася до 17:00 часа на 19.12.2019г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

5. Оглед на обекта може да се извършва до 17:00 часа на 19.12.2019г. с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 19.12.2019г. в дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев.

7. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 20.12.2019г. от 9:30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

8. Достигнатата при търга месечна наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, да се заплаща от спечелилия участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 30.12.2019г. от 9.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17:00 часа на 27.12.2019г.

.

За допълнителна информация: тел.: 0888 006080, вътрешен 1091, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

15.11.2019 : Тръжна процедура за изграждане на фотоволтаична инсталация до 30 kW на покрива на сграда с идентификатори 17395.501.7653.18 в УПИ XVI-763, кв. 138 по плана на град Гоце Делчев и ремонти на отдел „Вътр

Община Гоце Делчев обявява тръжна процедура за изграждане на фотоволтаична инсталация до 30 kW на покрива на сграда с идентификатори 17395.501.7653.18 в УПИ XVI-763, кв. 138 по плана на град Гоце Делчев и ремонти на отделението по вътрешни болести в Гоце Делчев, България с реф. № Т1. Тръжната процедура е в рамките на изпълнение на проект „Благоприятни за климата здравни институции“ CB006.2.12.027 с финансова помощ от Интеррег - ИПП Програма за ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 - 2020. . Тръжното досие е достъпно за проверка в ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ул. "Царица Йоанна" 2, гр. Гоц...[Повече]

Община Гоце Делчев обявява тръжна процедура за изграждане на фотоволтаична

инсталация до 30 kW на покрива на сграда с идентификатори 17395.501.7653.18

в УПИ XVI-763, кв. 138 по плана на град Гоце Делчев и ремонти на отделението

по вътрешни болести в Гоце Делчев, България с реф. № Т1. Тръжната процедура

е в рамките на изпълнение на проект „Благоприятни за климата здравни

институции“ CB006.2.12.027 с финансова помощ от Интеррег - ИПП Програма за

ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 - 2020.

.

Тръжното досие е достъпно за проверка в ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ул. "Царица

Йоанна" 2, гр. Гоце Делчев 2900, България и публикувано на следните

уебсайтове:

<http://www.ipa-cbc-007.eu/;> http://www.ipa-cbc-007.eu/;

http://www.gotsedelchev.bg/index.php?module=BD&func=docs&tp=oot

.

.

Крайният срок за подаване на оферти е 18.12.2019, 17:00 (местно време).

.

Възможна допълнителна информация или пояснения / въпроси се публикуват на

следните уебсайтове:

<http://www.ipa-cbc-007.eu/;> http://www.ipa-cbc-007.eu/;

<http://www.gotsedelchev.bg/> www.gotsedelchev.bg

.

ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: https://dox.abv.bg/download?id=687591c492
[По-малко]

12.09.2019 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ част от сграда с идентификатор 17395.501.6703.1, построена в позе

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на заповед № 808 /11.09.2019 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ част от сграда с идентификатор 17395.501.6703.1, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.6703 по кадастралната карта и ...[Повече]

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на заповед № 808 /11.09.2019 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ част от сграда с идентификатор 17395.501.6703.1, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.6703 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография - помещение за търговска дейност, с площ от 23 /двадесет и три/ квадратни метра, към трафопост, находящ се в двора на Трето основно училище „Братя Миладинови“ гр. Гоце Делчев

2. Начална тръжна цена – 115 /сто и петнадесет/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

3. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 03.10.2019г. от дирекция "Общинска собственост" /стая № 108/ на община Гоце Делчев срещу такса от 30 /тридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозитът за участие в търга в размер на 500 /петстотин/ лева може се внася до 17:00 часа на 03.10.2019 г. по сметка на община Гоце Делчев Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF

5. Оглед на имота може да се извърши до 17:00 часа на 03.10.2019 г. с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 03.10.2019 г. в дирекция "Общинска собственост".

7. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 04.10.2019 г. от 10:00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

8. Достигнатата при търга месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 11.10.2019 г. от 10:00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17:00 часа на 10.10.2019 г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 006080, в.219.


[По-малко]

12.09.2019 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на обособен обект с идентификатор 17395.501.888.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Гоце Делчев

Община Гоце Делчев На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 807/11.09.2019 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на обособен обект с площ от 93.50 квадратни метра, в сграда с идентификатор 17395.501.888.2, построена в поземлен имот с идентификатор 17.395.501.888 по кадастралната карта и кадастралните регистри...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 807/11.09.2019 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на обособен обект с площ от 93.50 квадратни метра, в сграда с идентификатор 17395.501.888.2, построена в поземлен имот с идентификатор 17.395.501.888 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Гоце Делчев, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК /голямата зала на приземния етаж от западната страна на сградата на Община Гоце Делчев/

2. Начална тръжна цена от 100 /сто/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

3. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 03.10.2019 година от дирекция "Общинска собственост" /стая № 108/ на община Гоце Делчев срещу такса от 30 /тридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга в размер на 300 /триста/ лева се внася до 17:00 часа на 03.10.2019 година по сметка на община Гоце Делчев IBAN BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в Банка „ПИБ“ АД,клон Град Гоце Делчев.

5. Оглед на имота може да се извърши до 17:00 часа на 03.10.2019 година с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 03.10.2019 година в дирекция "Общинска собственост".

7. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 04.10.2019 година от 09:30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

8. Достигнатата при публичния търг месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност, се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 11.10.2019 година от 09:45 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 10.10.2019 година.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 006080, в.219


[По-малко]

12.09.2019 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на павилион, общинска собственост, с площ 12 кв.м., находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора н

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 810/11.09.2019 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на павилион, общинска собственост, с площ 12 /дванадесет/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на болницата/. 2. Начална тръжна цена от 60 /шест...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 810/11.09.2019 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на павилион, общинска собственост, с площ 12 /дванадесет/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на болницата/.

2. Начална тръжна цена от 60 /шестдесет/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

3. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 03.10.2019 година от дирекция "Общинска собственост" /стая № 108/ на община Гоце Делчев срещу такса от 30 /тридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга в размер на 350 /триста и петдесет/ лева да се внася до 17:00 часа на 03.10.2019 година по сметка на община Гоце Делчев IBAN BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в Банка „ПИБ“ АД,клон Град Гоце Делчев.

5. Оглед на имота може да се извърши до 17:00 часа на 03.10.2019 година с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 03.10.2019 година в дирекция "Общинска собственост".

7. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 04.10.2019 година от 09:45 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

8. Достигнатата при публичния търг месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 11.10.2019 година от 09:45 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 10.10.2019 година.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 006080, в.219.


[По-малко]

12.09.2019 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на павилион, с площ 7 кв.м., находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/.

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 809/11.09.2019 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години Павилион, общинска собственост, с площ 7 /седем/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/. 2.Начална тръжна цена от 35 /тридесет и пет/ ...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 809/11.09.2019 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години Павилион, общинска собственост, с площ 7 /седем/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/.

2.Начална тръжна цена от 35 /тридесет и пет/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност

3. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 03.10.2019г. от дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев срещу такса от 30 /тридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозитът за участие в търга в размер на 200 /двеста/ лева може се внася до 17:00 часа на 03.10.2019 г. по сметка на община Гоце Делчев Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF

5. Оглед на имота може да се извърши до 17:00 часа на 03.10.2019 г. с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 03.10.2019 г. в дирекция "Общинска собственост".

7. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 04.10.2019 г. от 09:45 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

8. Достигнатата при търга месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 11.10.2019 г. от 10:00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17:00 часа на 10.10.2019 г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 006080, в.219


[По-малко]

12.09.2019 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 20585.21.121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Делчево

Община Гоце Делчев На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 798/31.07.2019 г. прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 803/09.09.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 20585.21.121 (двадесет хиляди петстотин осемдесет и пет точка двадесет и едно точка сто двадесет и едно), по кадастралн...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 798/31.07.2019 г. прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 803/09.09.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост:

Поземлен имот с идентификатор 20585.21.121 (двадесет хиляди петстотин осемдесет и пет точка двадесет и едно точка сто двадесет и едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Делчево, одобрени със Заповед № РД-18-38/23.01.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 7567 (седем хиляди петстотин шестдесет и седем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 8 (осма), номер по предходен план: 021121 (нула, двадесет и една хиляди сто двадесет е едно), Благоевградска област, община Гоце Делчев, местност „ЧАРГОВЕТЕ“, ЕКАТТЕ 20585, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 20585.13.33 (двадесет хиляди петстотин осемдесет и пет точка тринадесет точка тридесет и три); поземлен имот с идентификатор 20585.21.134 (двадесет хиляди петстотин осемдесет и пет точка двадесет и едно точка сто тридесет и четири); поземлен имот с идентификатор 20585.21.43 (двадесет хиляди петстотин осемдесет и пет точка двадесет и едно точка четиридесет и три); поземлен имот с идентификатор 20585.38.25 (двадесет хиляди петстотин осемдесет и пет точка тридесет и осем точка двадесет и пет); поземлен имот с идентификатор 20585.21.183 (двадесет хиляди петстотин осемдесет и пет точка двадесет и едно точка сто осемдесет и три); поземлен имот с идентификатор 20585.21.42 (двадесет хиляди петстотин осемдесет и пет точка двадесет и едно точка четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 20585.21.40 (двадесет хиляди петстотин осемдесет и пет точка двадесет и едно точка четиридесет), при начална тръжна цена в размер на 8601 /осем хиляди шестстотин и един/ лева.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 03.10.2019 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 5000 /пет хиляди/ лева се внася до 17.00 часа на 03.10.2019 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 03.10.2019 г. с представители на община Гоце Делчев и съответните кметства, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 03.10.2019 г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 04.10.2019 г. от 10.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота се заплаща от спечелилият участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за имота, повторен търг да се проведе при същите условия на 11.10.2019 г. от 10.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 10.10.2019 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

12.09.2019 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост - Урегулиран поземлен имот IV с планоснимачен номер 558 от квартал 1 по плана на село Лъжница

Община Гоце Делчев На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 797/31.07.2019 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 804/09.09.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: . Урегулиран поземлен имот IV /четвърти/, с планоснимачен номер 558 /петстотин петдесет и осем/ от квартал 1 /първи/ по ...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 797/31.07.2019 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 804/09.09.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно:

.

Урегулиран поземлен имот IV /четвърти/, с планоснимачен номер 558 /петстотин петдесет и осем/ от квартал 1 /първи/ по плана на село Лъжница, одобрен със Заповед № 647/1983 г. и Заповед № 571/12.06.2019 г., издадени от кмета на общината с площ от 377 /триста седемдесет и седем/ квадратни метра, Благоевградска област, община Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ III; от изток – улица; от юг – УПИ V; от запад – УПИ VI, при начална тръжна цена в размер на 4200 /четири хиляди и двеста/ лева без включен данък върху добавената стойност.

.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 03.10.2019 г.

.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 2000 /две хиляди/ лева се внася до 17.00 часа на 03.10.2019 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 03.10.2019 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 03.10.2019 г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

.

VІ. Публичният търг да се проведе на 04.10.2019 г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 11.10.2019 г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 10.10.2019 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

12.09.2019 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2019 година и Заповед № 802/09.09.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с идентификатор 17347.3.5...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2019 година и Заповед № 802/09.09.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 17347.3.54 /седемнадесет хиляди триста четиридесет и седем точка три точка петдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, одобрени със Заповед № РД-18-1672/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ от 24 445 /двадесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и пет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, номер по предходен план: 003054 /нула, нула, три хиляди петдесет и четири/, са адрес: Благоевгравска област, община Гоце Делчев, местност “ТАСИЦА”, ЕКАТТЕ 17347, при начална тръжна цена от 391.12 лв. /триста деветедест и един лева и дванадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 391.12 лв. /триста деветедест и един лева и дванадесет стотинки/.

2. Поземлен имот с идентификатор 17347.2.4 (седемнадесет хиляди триста четиридесет и седем точка две точка четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, одобрени със Заповед № РД-18-1672/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 38 181 (тридесет и осем хиляди сто осемдесет и един) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), номер по предходен план: 002004 (нула, нула, две хиляди и четири), с адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, местност „КОЛОВИЦА“, ЕКАТТЕ 17347, при начална тръжна цена от 610.90 лв. /шестстотин и десет лева и деветдесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 610.90 лв. /шестстотин и десет лева и деветдесет стотинки/.

3. Поземлен имот с идентификатор 17347.6.46 (седемнадесет хиляди триста четиридесет и седем точка шест точка четиридесет и шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, одобрени със Заповед № РД-18-1672/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 2328 (две хиляди триста двадесет и осем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), номер по предходен план: 006046 (нула, нула, шест хиляди четиридесет и шест), с адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, местност „БУТРЕ“, ЕКАТТЕ 17347, при начална тръжна цена от 37.25 лв. /тридесет и седем лева и двадесет и пет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 37.25 лв. /тридесет и седем лева и двадесет и пет стотинки/.

4. Поземлен имот с идентификатор 17347.5.10 (седемнадесет хиляди триста четиридесет и седем точка пет точка десет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, одобрени със Заповед № РД-18-1672/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 3249 (три хиляди двеста четиридесет и девет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), номер по предходен план: 005010 (нула, нула, пет хиляди и десет), с адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, местност „КАЛДАРЪМА“, ЕКАТТЕ 17347, при начална тръжна цена от 51.98 лв. /петдесет и един лева и деветдесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 51.98 лв. /петдесет и един лева и деветдесет и осем стотинки/.

5. Поземлен имот с идентификатор 17347.5.23 (седемнадесет хиляди триста четиридесет и седем точка пет точка двадесет и три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, одобрени със Заповед № РД-18-1672/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 4711 (четири хиляди седемстотин и единадесет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), номер по предходен план: 005023 (нула, нула, пет хиляди двадесет и три).Благоевградска област, община Гоце Делчев, местност „ЧЕРЕШАТА“, ЕКАТТЕ 17347, при начална тръжна цена от 75.38 лв. /седемдесет и пет лева и тридесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 75.38 лв. /седемдесет и пет лева и тридесет и осем стотинки/.

6. Поземлен имот с идентификатор 02600.14.11 (нула, две, шест, нула, нула точка четиринадесет точка единадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, одобрени със Заповед № РД-18-1669/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 222 (двеста двадесет и два) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план: 014011 (нула, четиринадесет хиляди и единадесет), с адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, местност „ТОМОВИЦА“, ЕКАТТЕ 02600, при начална тръжна цена от 3.55 лв. /три лева и петдесет и пет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 3.55 лв. /три лева и петдесет и пет стотинки/.

7. Поземлен имот с идентификатор 02600.1.556 (нула, две, шест, нула, нула точка едно точка петстотин петдесет и шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, одобрени със Заповед № РД-18-1669/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 9667 (девет хиляди шестстотин шестдесет и седем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 10 (десета), номер по предходен план: 001556 (нула, нула, хиляда петстотин петдесет и шест), с адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, местност „ПИШКОВИЦА“, ЕКАТТЕ 02600, при начална тръжна цена от 116 /сто и шестнадесет/ лева за година и депозит за участие в търга в размер на 116 /сто и шестнадесет/ лева.

8. Поземлен имот с идентификатор 02600.1.501 (нула, две, шест, нула, нула точка едно точка петстотин и едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, одобрени със Заповед № РД-18-1669/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 10 844 (десет хиляди осемстотин четиридесет и четири) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), номер по предходен план: 001501 (нула, нула, хиляда петстотин и едно), с адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, местност „КАЛАШИЦА“, ЕКАТТЕ 02600, при начална тръжна цена от 130.13 лв. /сто и тридесет лева и тринадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 130.13 лв. /сто и тридесет лева и тринадесет стотинки/.

9. Поземлен имот с идентификатор 05606.16.60 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка шестнадесет точка шестдесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 600 (шестстотин) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 5 (пета), номер по предходен план: 016060 (нула, шестнадесет хиляди и шестдесет), с адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, местност „БАЛТОВИЦИ“, ЕКАТТЕ 05606, при начална тръжна цена от 12 /дванадесет/ лева за година и депозит за участие в търга в размер на 12 /дванадесет/ лева.

10. Поземлен имот с идентификатор 38666.27.33 (тридесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и шест точка двадесет и седем точка тридесет и три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, одобрени със Заповед № РД-18-1673/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 1563 (хиляда петстотин шестдесет и три) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 5 (пета), номер по предходен план: 027033 (нула, двадесет и седем хиляди тридесет и три), Благоевградска област, община Гоце Делчев, местност „ИМИШЛЪКА“, ЕКАТТЕ 38666, при начална тръжна цена от 21.88 лв. /двадесет и един лева и осемдесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 21.88 лв. /двадесет и един лева и осемдесет и осем стотинки/.

11. Поземлен имот с идентификатор 06306.32.263 (нула, шест хиляди триста и шест точка тридесет и две точка двеста шестдесет и три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, одобрени със Заповед № РД-18-169/20.03.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 1877 (хиляда осемстотин седемдесет и седем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 10 (десета), номер по предходен план: 032263 (нула, тридесети две хиляди двеста шестдесет и три), Благоевградска област, община Гоце Делчев, местност „ПАРЦАМОВ ЛОМ“, ЕКАТТЕ 06306, при начална тръжна цена от 15.02 лв. /петнадесет лева и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 15.02 лв. /петнадесет лева и две стотинки/.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 20 /двадесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 03.10.2019 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 03.10.2019 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 03.10.2019 г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 03.10.2019 г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 04.10.2019 г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 11.10.2019 г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 10.10.2019 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

13.08.2019 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 кв.м. /три хиляди и петстотин квадратни метра/ в квартал 277 /бившето военно поделение/ по п

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 732/12.08.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 кв.м. /три хиляди и петстотин квадратни метра/ в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр....[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 732/12.08.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 кв.м. /три хиляди и петстотин квадратни метра/ в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терена е указано в Схема I, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 16.09.2019г. до 23.09.2019г. включително.

4. Начална тръжна цена – 20160 лева, с включен данък върху добавената стойност, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търга се закупува до 17.00 часа на 29.08.2019г. срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозит за участие в търга в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева, се внася в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 29.08.2019г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг /в това число и копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба №V-12-707 от 15.12.2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“/, до 17.00 часа на 29.08.2019г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терена може да се извършва до 17.00 часа на 29.08.2019г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичният търг ще се проведе на 30.08.2019г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатата при търга наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, се заплаща от спечелилите участници в срок до 10.09.2019г.

11. При неявяване на кандидати за терена повторен търг ще се проведе при същите условия на 12.09.2019г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 11.09.2019г.

12. Работното време на всички обекти на територията на панаира да бъде от 08.00 часа до 24.00 часа.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

13.08.2019 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 731/12.08.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев. 2. Точното местонахождение на терените е указано ...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 731/12.08.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема II, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 6 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 16.09.2019г. до 23.09.2019г. включително.

4. Начални тръжни цени – 69.12 лв., с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува до 17.00 часа на 29.08.2019г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 10 /десет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 29.08.2019г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 29.08.2019г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 29.08.2019г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 30.08.2019г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 10.09.2019г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 12.09.2019г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 11.09.2019г.

12. Работното време на всички обекти на територията на панаира да бъде от 8.00 часа до 24.00 часа.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

13.08.2019 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 735/12.08.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев. 2. Точното местонахождение на т...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 735/12.08.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема IV, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 50 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 16.09.2019г. до 23.09.2019г. включително.

4. Начални тръжни цени – 576.00 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува до 17.00 часа на 29.08.2019г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 500 /петстотин/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 29.08.2019г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 29.08.2019г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 29.08.2019г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 30.08.2019г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 10.09.2019г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове ще се проведат при същите условия на 12.09.2019г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 11.09.2019г.

12. Работното време на всички обекти на територията на панаира да бъде от 08.00 часа до 24.00 часа.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

13.08.2019 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Д

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 734/12.08.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Де...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 734/12.08.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема III, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 12 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 16.09.2019г. до 23.09.2019г. включително.

4. Начални тръжни цени – 138.24 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува до 17.00 часа на 29.08.2019г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 300 /триста/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 29.08.2019г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 29.08.2019г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 29.08.2019г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 30.08.2019г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 10.09.2019г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове ще се проведат при същите условия на 12.09.2019г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 11.09.2019г.

12. Всеки от кандидатите има право да спечели търг за най-много два терена.

13. Работното време на всички обекти на територията на панаира да бъде от 8.00 часа до 24.00 часа.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

13.08.2019 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 733/12.08.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва: - терен №1 ...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 733/12.08.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва:

- терен №1 с площ от 300 кв.м.;

- терен №2 с площ от 200 кв.м.;

- терен №3 с площ от 200 кв.м.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема V, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 16.09.2019г. до 23.09.2019г. включително.

4. Начални тръжни цени за:

- терен №1 – 1728 лв.

- терен №2 – 1152 лв.

- терен №3 – 1152 лв.

Цените са с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува до 17.00 часа на 29.08.2019г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 1000 /хиляда/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 29.08.2019г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг /в това число и копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба №V-12-707 от 15.12.2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“/, до 17.00 часа на 29.08.2019г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 29.08.2019г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 30.08.2019г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 10.09.2019г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове ще се проведат при същите условия на 12.09.2019г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 11.09.2019г.

12. Работното време на всички обекти на територията на панаира да бъде от 08.00 часа до 24.00 часа.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

11.04.2019 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 676/28.05.2019 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 348/08.04.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: Урегулиран поземлен имот ХVIII /осемнадесет/, имот с планоснимачен номер 347 /триста четиридесет и седем/ от квартал 33 /тридесет и три/...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 676/28.05.2019 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 348/08.04.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно:

Урегулиран поземлен имот ХVIII /осемнадесет/, имот с планоснимачен номер 347 /триста четиридесет и седем/ от квартал 33 /тридесет и три/ по плана на село Корница, одобрен със Заповед № 115/1968 г., издадена от кмета на общината, с площ от 600 /шестстотин/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ ХIХ; от изток – УПИ VIII; от юг – ХVII; от запад – улица, при начална тръжна цена в размер 6000 /шест хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 09.05.2019 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 4000 /четири хиляди/ лева се внася до 17.00 часа на 09.05.2019 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 09.05.2019 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 09.05.2019 г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 10.05.2019 г. от 10.45 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 17.05.2019 г. от 10.45 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 16.05.2019 г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

11.04.2019 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно

Община Гоце Делчев На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 684/28.02.2019 г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 346/08.04.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 17395.501.2263 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две х...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 684/28.02.2019 г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 346/08.04.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 17395.501.2263 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди двеста шестдесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 91 /деветдесет и един/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Незастроен имот за жилищни нужди, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Драгоман, номер по предходен план: имот с планоснимачен номер 2263 /две хиляди двеста шестдесет и три/ от квартал 0 /нула/ по плана на град Гоце Делчев, одобрен с Решение № 285/2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.66.23 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка шестдесет и шест точка двадесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.2941 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди деветстотин четиридесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9323 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди триста двадесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9322 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди триста двадесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.2865 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди осемстотин шестдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.2501 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди петстотин и едно), при начална тръжна цена в размер 2000 /две хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 09.05.2019 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 1000 /хиляда/ лева се внася до 17.00 часа на 09.05.2019 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 09.05.2019 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 09.05.2019 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 10.05.2019 г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 17.05.2019 г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 16.05.2019 г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

11.04.2019 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 675/28.02.2019 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 347/08.04.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5276 (седемнадесет хиляди триста деветдесет ...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 675/28.02.2019 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 347/08.04.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5276 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 420 (четиристотин и двадесет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем); номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІХ (девети) от квартал 277 (двеста седемдесет и седем) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5277 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5278 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем), при начална тръжна цена в размер 23 700 /двадесет и три хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5277 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 358 (триста петдесет и осем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем); номер по предходен план: урегулиран поземлен имот Х (десети) от квартал 277 (двеста седемдесет и седем) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5278 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5276 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и шест), при начална тръжна цена в размер 20 200 /двадесет хиляди и двеста/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5278 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 478 (четиристотин седемдесет и осем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем); номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VIII (осми) от квартал 277 (двеста седемдесет и седем) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5276 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5277 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9126 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди сто двадесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5279 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем), при начална тръжна цена в размер 27 000 /двадесет и седем хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5279 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 463 (четиристотин шестдесет и три) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем); номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VII (седми) от квартал 277 (двеста седемдесет и седем) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5278 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9126 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди сто двадесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5280 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста и осемдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем), три начална тръжна цена в размер 26 100 /двадесет и шест хиляди и сто/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5280 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста и осемдесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 448 (четиристотин четиридесет и осем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем); номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VI (шести) от квартал 277 (двеста седемдесет и седем) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5279 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9126 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди сто двадесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5281 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста осемдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем), при начална тръжна цена в размер 25 300 /двадесет и пет хиляди и триста/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

6. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5281 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста осемдесет и едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 462 (четиристотин шестдесет и два) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем); номер по предходен план: урегулиран поземлен имот V (пети) от квартал 277 (двеста седемдесет и седем) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5280 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста и осемдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9126 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди сто двадесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5282 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста осемдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем), при начална тръжна цена в размер 26 100 /двадесет и шест хиляди и сто/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 09.05.2019 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един имот по отделно се внасят до 17.00 часа на 09.05.2019 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 09.05.2019 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 09.05.2019 г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 10.05.2019 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 17.05.2019 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 16.05.2019 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

11.03.2019 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за търговска дейност, частна общинска собственост, с площ от 12 /дванадесет/ квадратни метра към трафопост, находящo се в двора на ПМГ

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – гр.Гоце Делчев и Заповед №215/06.03.2019 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за търговска дейност, частна общинска собственост, с площ от 12 /дванадесет/ квадратни метра към трафопост, находящo се в двора на ПМГ „Яне Сандански” гр. Гоце Делчев. 2. Срокът за отдаване под наем е пет години, считано от датата на подписване на договора за наем. ...[Повече]

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – гр.Гоце Делчев и Заповед №215/06.03.2019 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за търговска дейност, частна общинска собственост, с площ от 12 /дванадесет/ квадратни метра към трафопост, находящo се в двора на ПМГ „Яне Сандански” гр. Гоце Делчев.

2. Срокът за отдаване под наем е пет години, считано от датата на подписване на договора за наем.

3. Начална тръжна цена от 96 /деветдесет и шест/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

4. Тръжна документация се закупува срещу такса от 20 /двадесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от Дирекция „Общинска собственост” /стая №109/ на община Гоце Делчев до 17:00 часа на 28.03.2019 година.

5. Депозит за участие в търга, в размер на 1000 /хиляда/ лева се внася до 17:00 часа на 28.03.2019 година по сметка на община Гоце Делчев IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF

6. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга до 17:00 часа на 28.03.2019 година в Дирекция „Общинска собственост” /стая №109/ на община Гоце Делчев.

7. Оглед на имота може да се извършва до 28.03.2019 година с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

8. Търгът ще се проведе на 29.03.2019 година от 09:45 часа в залата на Общински съвет - град Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 05.04.2019 година от 09:45 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 04.04.2019 година.

За допълнителна информация на телефон 0751/60088, Дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

11.03.2019 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2019 година и Заповед № 214/06.03.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.2.14...[Повече]

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2019 година и Заповед № 214/06.03.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.2.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, находящ се в местността “СУШИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ от 11 906 квадратни метра, номер по предходен план: 002014, при начална тръжна цена от 190.50 лв. /сто и деветдесет лева и петдесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 190.50 лв. /сто и деветдесет лева и петдесет стотинки/.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.49.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, находящ се в местността “ГОРИЛА”, с начин на трайно ползване: лозе, седма категория, с площ от 3816 квадратни метра, номер по предходен план: 049009, при начална тръжна цена от 61.06 лв. /шестдесет и един лева и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 61.06 лв. /шестдесет и един лева и шест стотинки/.

3. Земеделска земя /нива/, имот № 118010, находящ се в местността “ГОРНА ШИПКА”, землище на село Мосомище, шеста категория, с площ от 1,997 дка, при начална тръжна цена от 31.95 лв. /тридесет и един лева и деветдесет и пет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 31.95 лв. /тридесет и един лева и деветдесет и пет стотинки/.

4. Земеделска земя /нива/, имот № 118017, находящ се в местността “ГОРНА ШИПКА”, землище на село Мосомище, шеста категория, с площ от 5,320 дка, при начална тръжна цена от 85.12 лв. /осемдесет и пет лева и дванадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 85.12 лв. /осемдесет и пет лева и дванадесет стотинки/.

5. Земеделска земя /нива/, имот № 114003, находящ се в местността “ДОЛНА ШИПКА”, землище на село Мосомище, пета категория, с площ от 5,100 дка, при начална тръжна цена от 102 /сто и два/ лева за година и депозит за участие в търга в размер на 102 /сто и два/ лева.

6. Земеделска земя /нива/, имот № 142015, находящ се в местността “ИМЕРИЦА”, землище на село Мосомище, шеста категория, с площ от 5,608 дка, при начална тръжна цена от 89.73 лв. /осемдесет и девет лева и седемдесет и три стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 89.73 лв. /осемдесет и девет лева и седемдесет и три стотинки/.

7. Земеделска земя /нива/, имот № 120002, находящ се в местността “ТАШЛЪКА”, землище на село Мосомище, шеста категория, с площ от 7,101 дка, при начална тръжна цена от 113.62 лв. /сто и тринадесет лева и шестдесет и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 113.62 лв. /сто и тринадесет лева и шестдесет и две стотинки/.

8. Поземлен имот с идентификатор 05606.17.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се местността „МАНТАРА“, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 6804 квадратни метра, номер по предходен план: 017041, при начална тръжна цена от 81.65 лв. /осемдесет и един лева и шестдесет и пет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 81.65 лв. /осемдесет и един лева и шестдесет и пет стотинки/.

9. Поземлен имот с идентификатор 05606.17.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се местността „МАНТАРА“, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 6246 квадратни метра, номер по предходен план: 017063, при начална тръжна цена от 99.94 лв. /деветдесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 99.94 лв. /деветдесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки/.

10. Поземлен имот с идентификатор 05606.17.66 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се местността „МАНТАРА“, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 6200 квадратни метра, номер по предходен план: 017066, при начална тръжна цена от 99.20 лв. /деветдесет и девет лева и двадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 99.20 лв. /деветдесет и девет лева и двадесет стотинки/.

11. Поземлен имот с идентификатор 05606.17.213 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се местността „МАНТАРА“, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 7214 квадратни метра, номер по предходен план: 017213, при начална тръжна цена от 115.42 лв. /сто и петнадесет лева и четиридесет и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 115.42 лв. /сто и петнадесет лева и четиридесет и две стотинки/.

12. Поземлен имот с идентификатор 05606.12.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се местността „СУШИЦА“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 4998 квадратни метра, номер по предходен план: 012041, при начална тръжна цена от 59.98 лв. /петдесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 59.98 лв. /петдесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки/.

13. Поземлен имот с идентификатор 05606.12.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се местността „СУШИЦА“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 5320 квадратни метра, номер по предходен план: 012044, при начална тръжна цена от 63.84 лв. /шестдесет и три лева и осемдесет и четири стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 63.84 лв. /шестдесет и три лева и осемдесет и четири стотинки/.

14. Поземлен имот с идентификатор 05606.12.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се местността „СУШИЦА“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 6191 квадратни метра, номер по предходен план: 012059, при начална тръжна цена от 74.29 лв. /седемдесет и четири лева и двадесет и девет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 74.29 лв. /седемдесет и четири лева и двадесет и девет стотинки/.

15. Поземлен имот с идентификатор 02600.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността „АСАНИЦА“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 17 305 квадратни метра, номер по предходен план: 001013, при начална тръжна цена от 207.66 лв. /двеста и седем лева и шестдесет и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 207.66 лв. /двеста и седем лева и шестдесет и шест стотинки/.

16. Поземлен имот с идентификатор 02600.1.635 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността „БРЕЗНИШКИ РЕД“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 15 797 квадратни метра, номер по предходен план: 000037, при начална тръжна цена от 189.56 лв. /сто осемдесет и девет лева и петдесет и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 189.56 лв. /сто осемдесет и девет лева и петдесет и шест стотинки/.

17. Поземлен имот с идентификатор 02600.10.347 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността „КЛИСУРАТА“, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 8221 квадратни метра, номер по предходен план: 000347, при начална тръжна цена от 98.65 лв. /деветдесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 98.65 лв. /деветдесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки/.

18. Поземлен имот с идентификатор 02600.301.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността „КУРТОВИЦА“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 12 950 квадратни метра, номер по предходен план: 000030, при начална тръжна цена от 155.40 лв. /сто петдесет и пет лева и четиридесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 155.40 лв. /сто петдесет и пет лева и четиридесет стотинки/.

19. Поземлен имот с идентификатор 02600.10.303 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността „КУТЕЛА“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 99 053 квадратни метра, номер по предходен план: 000303, при начална тръжна цена от 1188.64 лв. /хиляда сто осемдесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 1188.64 лв. /хиляда сто осемдесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/.

20. Поземлен имот с идентификатор 02600.8.117 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността „ЛИСИЦАТА“, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 1686 квадратни метра, номер по предходен план: 008117, при начална тръжна цена от 26.98 лв. /двадесет и шест лева и деветдесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 26.98 лв. /двадесет и шест лева и деветдесет и осем стотинки/.

21. Поземлен имот с идентификатор 02600.8.130 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността „ЛИСИЦАТА“, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 9972 квадратни метра, номер по предходен план: 008130, при начална тръжна цена от 159.55 лв. /сто петдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 159.55 лв. /сто петдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки/.

22. Поземлен имот с идентификатор 02600.1.656 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността „МАРЕНА“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 58 018 квадратни метра, номер по предходен план: 000069, при начална тръжна цена от 696.22 лв. /шестстотин деветдесет и шест лева и двадесет и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 696.22 лв. /шестстотин деветдесет и шест лева и двадесет и две стотинки/.

23. Поземлен имот с идентификатор 02600.301.77 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността „МУЛЕВ ДОЛ“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 57 689 квадратни метра, номер по предходен план: 000077, при начална тръжна цена от 692.27 лв. /шестстотин деветдесет и два лева и двадесет и седем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 692.27 лв. /шестстотин деветдесет и два лева и двадесет и седем стотинки/.

24. Поземлен имот с идентификатор 02600.10.388 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността „ПЪКЛОВО“, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 10 594 квадратни метра, номер по предходен план: 000388, при начална тръжна цена от 127.13 лв. /сто двадесет и седем лева и тринадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 127.13 лв. /сто двадесет и седем лева и тринадесет стотинки/.

25. Поземлен имот с идентификатор 02600.1.630 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 39 700 квадратни метра, номер по предходен план: 000024, при начална тръжна цена от 476.40 лв. /четиристотин седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 476.40 лв. /четиристотин седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/.

26. Поземлен имот с идентификатор 17347.2.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността „КОЛОВИЦА“, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 38 599 квадратни метра, номер по предходен план: 002019, при начална тръжна цена от 617.58 лв. /четиристотин седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 617.58 лв. /четиристотин седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/.

27. Поземлен имот с идентификатор 17347.2.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността „КОЛОВИЦА“, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 21 935 квадратни метра, номер по предходен план: 002024, при начална тръжна цена от 350.96 лв. /триста и петдесет лева и деветдесет и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 350.96 лв. /триста и петдесет лева и деветдесет и шест стотинки/.

28. Поземлен имот с идентификатор 17347.2.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността „КОЛОВИЦА“, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 20 160 квадратни метра, номер по предходен план: 002095, при начална тръжна цена от 322.56 лв. /триста двадесет и два лева и петдесет и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 322.56 лв. /триста двадесет и два лева и петдесет и шест стотинки/.

29. Поземлен имот с идентификатор 17347.157.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността „КОЛОВИЦА“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 53 012 квадратни метра, номер по предходен план: 000002, при начална тръжна цена от 636.14 лв. /шестстотин тридесет и шест лева и четиринадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 636.14 лв. /шестстотин тридесет и шест лева и четиринадесет стотинки/.

30. Поземлен имот с идентификатор 38666.55.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността „КАТЪР ПОЛЯНА“, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 648 квадратни метра, номер по предходен план: 055067, при начална тръжна цена от 7.13 лв. /седем лева и тринадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 7.13 лв. /седем лева и тринадесет стотинки/.

31. Земеделска земя /нива/, имот № 021001, находящ се в местността “ДРЯНОВО“, землище на село Брезница, десета категория, с площ от 1.688 дка, при начална тръжна цена от 13.50 лв. /тринадесет лева и петдесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 13.50 лв. /тринадесет лева и петдесет стотинки/.

32. Земеделска земя /нива/, имот № 021002, находящ се в местността “ДРЯНОВО“, землище на село Брезница, десета категория, с площ от 3.585 дка, при начална тръжна цена от 28.68 лв. /двадесет и осем лева и шестдесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 28.68 лв. /двадесет и осем лева и шестдесет и осем стотинки/.

33. Земеделска земя /нива/, имот № 021003, находящ се в местността “ДРЯНОВО“, землище на село Брезница, десета категория, с площ от 1.065 дка, при начална тръжна цена от 8.52 лв. /осем лева и петдесет и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 8.52 лв. /осем лева и петдесет и две стотинки/.

34. Земеделска земя /нива/, имот № 036017, находящ се в местността “ПОЧИВАЛА“, землище на село Брезница, десета категория, с площ от 2.162 дка, при начална тръжна цена от 17.30 лв. /седемнадесет лева и тридесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 17.30 лв. /седемнадесет лева и тридесет стотинки/.

35. Земеделска земя /нива/, имот № 036018, находящ се в местността “ПОЧИВАЛА“, землище на село Брезница, десета категория, с площ от 7.255 дка, при начална тръжна цена от 58.04 лв. /петдесет и осем лева и четири стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 58.04 лв. /петдесет и осем лева и четири стотинки/.

36. Земеделска земя /нива/, имот № 036052, находящ се в местността “ПОЧИВАЛА“, землище на село Брезница, седма категория, с площ от 8.345 дка, при начална тръжна цена от 91.80 лв. /деветдесет и един лева и осемдесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 91.80 лв. /деветдесет и един лева и осемдесет стотинки/.

37. Земеделска земя /нива/, имот № 026065, находящ се в местността „ПРОДАНОВ ДОЛ“, землище на село Брезница, десета категория, с площ от 11.867 дка, при начална тръжна цена от 94.94 лв. /деветдесет и четири лева и деветдесет и четири стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 94.94 лв. /деветдесет и четири лева и деветдесет и четири стотинки/.

38. Земеделска земя /нива/, имот № 038037, находящ се в местността „ПРОДАНОВ ДОЛ“, землище на село Брезница, седма категория, с площ от 8.000 дка, при начална тръжна цена от 88 /осемдесет и осем/ лева за година и депозит за участие в търга в размер на 88 /осемдесет и осем/ лева.

39. Земеделска земя /нива/, имот № 038044, находящ се в местността „ПРОДАНОВ ДОЛ“, землище на село Брезница, седма категория, с площ от 10.767 дка, при начална тръжна цена от 118.44 лв. /сто и осемнадесет лева и четиридесет и четири стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 118.44 лв. /сто и осемнадесет лева и четиридесет и четири стотинки/.

40. Земеделска земя /храсти/, имот № 044042, находящ се в местността „РЕЧИЩЕ“, землище на село Брезница, шеста категория, с площ от 0.983 дка, при начална тръжна цена от 10.81 лв. /десет лева и осемдесет и една стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 10.81 лв. /десет лева и осемдесет и една стотинки/.

41. Земеделска земя /нива/, имот № 044106, находящ се в местността „РЕЧИЩЕ“, землище на село Брезница, шеста категория, с площ от 1.069 дка, при начална тръжна цена от 11.76 лв. /единадесет лева и седемдесет и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 11.76 лв. /единадесет лева и седемдесет и шест стотинки/.

42. Земеделска земя /нива/, имот № 044109, находящ се в местността „РЕЧИЩЕ“, землище на село Брезница, шеста категория, с площ от 1.598 дка, при начална тръжна цена от 17.58 лв. /седемнадесет лева и петдесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 17.58 лв. /седемнадесет лева и петдесет и осем стотинки/.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 20 /двадесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 28.03.2019 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете за всеки един от имотите поотделно се внасят до 17.00 часа на 28.03.2019 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 28.03.2019 г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 28.03.2019 г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 29.03.2019 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 05.04.2019 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 04.04.2019 г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

11.02.2019 : КОНКУРС за възлагане на управлението на социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства” и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с д

На основание чл.38, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка със Заповед № 135/07.02.2019 г. Кмета на Община Гоце Делчев ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане на управлението на социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства” и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“. в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.

06.02.2019 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи обособени части от сграда с идентификатор 17395.501.2921.

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 640/20.12.2018г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 124/04.02.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев. . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи обособени части от сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена площ от 1241 квадратни ...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 640/20.12.2018г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 124/04.02.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев.

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи обособени части от сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена площ от 1241 квадратни метра, на два етажа, с предназначение спортна сграда, база, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2921 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, с площ от 5803 квадратни метра - според проекта на Арена Неврокоп, както следва:

- обособена част /ресторант, с площ от 120 квадратни метра, ведно с оборудването/ - според проекта на спортната зала, при начална тръжна цена от 650 лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

- обособена част /бар и част от фоайе, с площ от 150 квадратни метра/ - според проекта на спортната зала, при начална тръжна цена от 350 лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

- обособена част /фитнес, с площ от 350 квадратни метра/ - според проекта на спортната зала, при начална тръжна цена от 900 лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

2. Търговете да се проведат за всяка една от обособените части поотделно.

3. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 26.02.2019г. от дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев срещу такса от 60 /шестдесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозити за участие в търговете се внасят до 17:00 часа на 26.02.2019г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF, както следва:

- за ресторанта – 2000 лева; - за бар и фоайе – 1000 лева; - за – фитнес – 3000 лева.

5. Оглед на обектите може да се извършва до 17:00 часа на 26.02.2019г. с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 26.02.2019г. в дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев.

7. Публичните търгове с явно наддаване ще се проведат на 27.02.2019г. от 9:30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

8. Достигнатите при търговете месечни наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, да се заплащат от спечелилите участници до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 06.03.2019г. от 9.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17:00 часа на 05.03.2019г.

.

За допълнителна информация: тел.: 0888 006080, вътрешен 219, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

06.02.2019 : Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на обособен обект, за нощно заведение

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и и чл.63, ал.1 и чл.64 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 624/29.11.2018г., прието от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 123/04.02.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на обособен обект, за нощно заведение, с площ от 461 квадратни метра, в сграда с идентификатор 17395.501.2100.1, построена в поземлен имот с идентификатор 17.395.501.2100 по кадастралн...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и и чл.63, ал.1 и чл.64 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 624/29.11.2018г., прието от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 123/04.02.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на обособен обект, за нощно заведение, с площ от 461 квадратни метра, в сграда с идентификатор 17395.501.2100.1, построена в поземлен имот с идентификатор 17.395.501.2100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Гоце Делчев, одобрении със Заповед № РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с прилежащ терен към обособения обект, с площ от 500 квадратни метра.

2. Конкурсни условия и тяхната тежест при оценяването:

1/ инвестиционна програма за обекта, включваща не по-малко от 200 000 /двеста хиляди/ лева за периода на договора – 35 точки;

2/ ангажимент за поддръжка на околното пространство – зелени площи, детски площадки, паркинг – 10 точки;

3/ месечен наем – не по-малко от 2000 /две хиляди/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност – 30 точки;

4/ срок за въвеждане в експлоатация на обекта – не повече от три месеца от подписване на договора за наем –25 точки.

3. Задължителни условия за участниците в конкурса:

1/ депозит за участие – 10 000 лева – представя се при внасянето на конкурсното предложение;

2/ банкова или парична гаранция, в размер на 10 % от предвижданите инвестиции – представя се при внасянето на конкурсното предложение и се освобождава при въвеждане в експлоатация на обекта.

4. Конкурсна документация се закупува срещу такса 60 лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 109 на Община Гоце Делчев, до 17.00 часа на 26.02.2019г.

5. Депозит за участие в конкурса, в размер на 10000 /десет хиляди/ лева, се внася до 17.00 часа на 26.02.2019г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

6. Кандидатите подават оферти и всички необходими документи за участие в конкурса до 17.00 часа на 26.02.2019г. в стая № 109 на Община Гоце Делчев, по начин определен в конкурсната документация.

7. Оглед на имота може да се извършва до 26.02.2019г. с представители на общината след предварителна заявка и представяне на документ за закупена конкурсна документация.

8. Конкурсът ще се проведе на 27.02.2019г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен конкурс да се проведе при същите условия на 06.03.2019г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния конкурс е 17:00 часа на 05.03.2019г.

10. Предложената от спечелилия конкурса участник месечна наемна цена се заплаща до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 006080, в.219.


[По-малко]

04.12.2018 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост - Урегулиран поземлен имот I от квартал 36 по плана на село Баничан

ОБЯВА . Община Гоце Делчев На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 603/31.10.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 868/28.11.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: Урегулиран поземлен имот I /първи/ от квартал 36 /тридесет и шест/ по плана на село Баничан, одобрен с...[Повече]

ОБЯВА

.

Община Гоце Делчев

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 603/31.10.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 868/28.11.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно:

Урегулиран поземлен имот I /първи/ от квартал 36 /тридесет и шест/ по плана на село Баничан, одобрен със Заповед № 814/1990 г. и Заповед № 604/2018 г., издадени от кмета на общината с площ от 2838 /две хиляди осемстотин тридесет и осем/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – улица; от изток – улица; от юг – улица; от запад – улица, при начална тръжна цена на имота, в размер на на 31 200 /тридесет и една хиляди и двеста/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 20.12.2018 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева се внася до 17.00 часа на 20.12.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 20.12.2018 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 20.12.2018 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 21.12.2018 г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 28.12.2018 г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 27.12.2018 г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

04.12.2018 : Публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на един гараж, със застроена площ от 21.78 кв.м. върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен

ОБЯВА . Община Гоце Делчев . На основание чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.52, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на при добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 601/31.10.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 867/28.11.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на един гараж, със застроена площ от 21.78 кв.м. /двадесет и едно цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра/ върху недвижим имот, частна общ...[Повече]

ОБЯВА

.

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.52, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на при добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 601/31.10.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 867/28.11.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на един гараж, със застроена площ от 21.78 кв.м. /двадесет и едно цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра/ върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 17395.501.732 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка седемстотин тридесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 1424 /хиляда четиристотин двадесет и четири/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Високо застрояване (над 15 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, пл. Гоце Делчев; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот I /първи/, ХII /дванадесети/, имот с планоснимачен номер 732 /седемстотин тридесет и две/ от квартал 134 /сто тридесет и четири/ по плана на град Гоце Делчев, одобрен с Решение № 285/2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9436 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин тридесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.729 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка седемстотин двадесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9451 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.733 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка седемстотин тридесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.734 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка седемстотин тридесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.855 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка осемстотин петдесет и пет).

2. До участие в търга се допускат само собственици на апартаменти в жилищен блок с идентификатор 17395.501.732.1 и жилищен блок с идентификатор 17395.501.732.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, които не притежават гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.501.732.

3. Начална тръжна цена – 1900 /хиляда и деветстотин/ лева на правото на строеж за изграждане на един гараж.

4. Тръжна документация се закупува срещу такса 60 /шестдесет/ лева, която не подлежи на връщане от стая 109 на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 20.12.2018 г.

5. Депозит за участие в търга в размер на 1000 /хиляда/ лева, се внася до 17.00 часа на 20.12.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

6. Оглед на строителното петно може да се извършва до 20.12.2018 г. с представители на община Гоце Делчев след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 20.12.2018 г. в стая №107 на община Гоце Делчев.

8. Публичният търг да се проведе на 21.12.2018 г. от 10.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

9. Достигната при търга цена на правото на строеж се заплаща от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

10. При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе при същите условия на 28.12.2018 г. от 10.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 27127.2018 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

04.12.2018 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

. ОБЯВА . Община Гоце Делчев На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал.1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 602/31.10.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 869/28.11.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9464 /седемнадесет ...[Повече]

.

ОБЯВА

.

Община Гоце Делчев

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал.1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 602/31.10.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 869/28.11.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9464 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 458 кв.м. /четиристотин петдесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІІ /тринадесет/, имот с планоснимачен номер 1597 /хиляда петстотин деветдесет и седем/ от квартал 272 /двеста седемдесет и две/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9453 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и три/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9465 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и пет/ при начална тръжна цена в размер 23 900 /двадесет и три хиляди и деветстотин/ лева без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9465 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 324 кв.м. /триста двадесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІV /четиринадесет/, имот с планоснимачен номер 1597 /хиляда петстотин деветдесет и седем/ от квартал 272 /двеста седемдесет и две/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9464 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и четири/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9466 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и шест/ при начална тръжна цена в размер 16 900 /шестнадесет хиляди и деветстотин/ лева без включен данък върху добавената стойност.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9466 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 330 кв.м. /триста и тридесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХV /петнадесет/, имот с планоснимачен номер 1597 /хиляда петстотин деветдесет и седем/ от квартал 272 /двеста седемдесет и две/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9465 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и пет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9467 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и седем/ при начална тръжна цена в размер 17 200 /седемнадесет хиляди и двеста/ лева без включен данък върху добавената стойност.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9467 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 331 кв.м. /триста тридесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХVІ /шестнадесет/, имот с планоснимачен номер 1597 /хиляда петстотин деветдесет и седем/ от квартал 272 /двеста седемдесет и две/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9466 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и шест/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9468 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и осем/ при начална тръжна цена в размер 17 300 /седемнадесет хиляди и триста/ лева без включен данък върху добавената стойност.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9468 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 332 кв.м. /триста тридесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХVІІ /седемнадесет/, имот с планоснимачен номер 1597 /хиляда петстотин деветдесет и седем/ от квартал 272 /двеста седемдесет и две/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9467 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и седем/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9469 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и девет/ при начална тръжна цена в размер 17 300 /седемнадесет хиляди и триста/ лева без включен данък върху добавената стойност.

6. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9469 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 330 кв.м. /триста и тридесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХVІІІ /осемнадесет/, имот с планоснимачен номер 1597 /хиляда петстотин деветдесет и седем/ от квартал 272 /двеста седемдесет и две/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9468 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и осем/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9470 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и седемдесет/ при начална тръжна цена в размер 17 200 /седемнадесет хиляди и двеста/ лева без включен данък върху добавената стойност.

7. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9470 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и седемдесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 389 кв.м. /триста осемдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІХ /деветнадесет/, имот с планоснимачен номер 1597 /хиляда петстотин деветдесет и седем/ от квартал 272 /двеста седемдесет и две/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9469 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и девет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9471 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин седемдесет и едно/ при начална тръжна цена в размер 20 300 /двадесет хиляди и триста/ лева без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 20.12.2018 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един имот поотделно се внася до 17.00 часа на 20.12.2018г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 20.12.2018 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 20.12.2018 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 21.12.2018 г. от 09.45 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търговете цена на имотите се заплаща от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 28.12.2018 г. от 9.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 27.12.2018 г.


[По-малко]

17.08.2018 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2611

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 540/28.06.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 583/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2611 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди шестстотин и единадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община ...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 540/28.06.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 583/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2611 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди шестстотин и единадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 603 /шестстотин и три/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – За друг производствен, складов обект, с административена адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, номер по предходен план: няма, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.6199 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди сто деветдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.1247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда двеста четиридесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9023 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди двадесет и три), при начална тръжна цена в размер 18 100 /осемнадесет хиляди и сто/лева, без включен данък върху добавената стойност, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 11.09.2018 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10 000 лева се внася до 17.00 часа на 11.09.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 11.09.2018 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.09.2018 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 12.09.2018 г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 19.09.2018 г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 18.09.2018 г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 00 60 80, в.219.


[По-малко]

17.08.2018 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.3133

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 540/28.06.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 577/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.3133 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев,...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 540/28.06.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 577/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.3133 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Заповед № 18-4858-20.06.2016 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър град Благоевград, целият имот с площ по скица 355 /триста петдесет и пет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Незастроен имот за жилищни нужди. Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Кръстьо Сарафов, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІ (единадесет), имот с планоснимачен номер 3133 /три хиляди сто тридесет и три/ от квартал 212 (двеста и дванадесет) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.60.2 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка шестдесет точка две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3134 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто тридесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9071 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди седемдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.2007 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.2008 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9038 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди тридесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3132 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто тридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 12 700 /дванадесет хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 11.09.2018 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 6000 лева се внася до 17.00 часа на 11.09.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 11.09.2018 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.09.2018 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 12.09.2018 г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 19.09.2018 г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 18.09.2018 г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 00 60 80, в.219.


[По-малко]

17.08.2018 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.3146

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 539/28.06.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 579/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.3146 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто четиридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община ...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 539/28.06.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 579/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.3146 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто четиридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 312 /триста и дванадесет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Незастроен имот за жилищни нужди, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Иларион Макариополски № 61, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот XV /петнадесет/, имот с планоснимачен номер 3146 /три хиляди сто четиридесет и шест/ от квартал 49 /четиридесет и девет/ по плана на град Гоце Делчев, одобрен с Решение № 285/2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.2064 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди шесдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.223.7 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двеста двадесет и три точка седем); поземлен имот с идентификатор 17395.64.5 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка шестдесет и и четири точка пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9064 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди шестдесет и четири), при начална тръжна цена на имота, в размер на 10 100 /десет хиляди и сто/лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 11.09.2018 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 5000 лева се внася до 17.00 часа на 11.09.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 11.09.2018 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.09.2018 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 12.09.2018 г. от 09.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 19.09.2018 г. от 09.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 18.09.2018 г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 00 60 80, в.219.


[По-малко]

17.08.2018 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2018 година и Заповед № 580/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Земеделска земя /нива/, имот №060264, находящ се в местността “Туфча”, землище на с. Брезн...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2018 година и Заповед № 580/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Земеделска земя /нива/, имот №060264, находящ се в местността “Туфча”, землище на с. Брезница, десета категория, с площ от 0.203 дка, при начална тръжна цена от 1.62 лева за година.

2. Земеделска земя /нива/, имот №035039, находящ се в местността “Еницова поляна”, землище на с. Брезница, шеста категория, с площ от 3.276 дка, при начална тръжна цена от 36.04 лева за година.

3. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот №057329, находящ се в местността “Струг”, землище на с. Брезница, десета категория, с площ от 2.587 дка, при начална тръжна цена от 20.70 лева за година.

4. Земеделска земя /нива/, имот №027116, находящ се в местността “Имишлъка”, землище на с. Корница, пета категория, с площ от 1.036 дка, при начална тръжна цена от 14.50 лева за година.

5. Земеделска земя /ливада/, имот №033105, находящ се в местността “Пашова река”, землище на с. Корница, шеста категория, с площ от 1.004 дка, при начална тръжна цена от 11.04 лева за година.

6. Земеделска земя /нива/, имот №032246, находящ се в местността “Парцамов Лом”, землище на с. Брезница, десета категория, с площ от 21.096 дка, при начална тръжна цена от 168.77 лева за година.

7. Земеделска земя /нива/, имот №006045, находящ се в местността “Бутре”, землище на с. Господинци, седма категория, с площ от 4.659 дка, при начална тръжна цена от 74.54 лева за година.

8. Земеделска земя /нива/, имот №033103, находящ се в местността “Пенковото”, землище на с. Борово, шеста категория, с площ от 0.886 дка, при начална тръжна цена от 14.18 лева за година.

9. Земеделска земя /нива/, имот № 063225, с площ 2.501 дка, шеста категория, землище на село Брезница, местност “Синища”, при начална тръжна цена от 27.51 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 11.09.2018 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 100 лева за всеки имот поотделно, се внасят до 17.00 часа на 11.09.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 11.09.2018 г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.09.2018 г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 12.09.2018 г. от 10.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 19.09.2018 г. от 10.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 18.09.2018г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 00 60 80, в.219.


[По-малко]

17.08.2018 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 501/25.04.2018 г. прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 582/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028079 /двадесет и осем хиляди седемдесет и девет/ с площ 0.199 дка /сто деветдесет и девет ...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 501/25.04.2018 г. прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 582/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028079 /двадесет и осем хиляди седемдесет и девет/ с площ 0.199 дка /сто деветдесет и девет квадратни метра/, шеста категория, област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност “БАЛТОВИЦИ”, при граници /съседи/ на имота: имот № 028080 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев; имот № 028017 – полски път на Община Гоце Делчев; имот № 028076 – водно течение на държавата – МОСВ, при начална тръжна цена в размер на 432 /четиристотин тридесет и два/ лева.

2. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028080 /двадесет и осем хиляди и осемдесет/ с площ 0.869 дка /осемстотин шестдесет и девет квадратни метра/, шеста категория, област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност “БАЛТОВИЦИ”, при граници /съседи/ на имота: имот № 028076 – водно течение на държавата – МОСВ; имот № 028079 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев; имот № 028017 – полски път на Община Гоце Делчев; имот № 028024 – нива на наследниците на Кирил Сотиров Димитров; имот № 028068 – нива на Костадин Божиков Костадинов и др.; имот № 028081 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев, при начална тръжна цена в размер на 1886 /хиляда осемстотин осемдесет и шест/ лева.

3. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028081 /двадесет и осем хиляди осемдесет и едно/ с площ 0.686 дка /шестстотин осемдесет и шест квадратни метра/, шеста категория, област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност “БАЛТОВИЦИ”, при граници /съседи/ на имота: имот № 028080 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев; имот № 028068 – нива на Костадин Божиков Костадинов и др.; имот № 028069 – нива на Виолета Божикова Тодорова; имот № 028082 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев; имот № 028076 – водно течение на държавата – МОСВ, при начална тръжна цена в размер на 1489 /хиляда четиристотин осемдесет и девет/ лева.

4. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028082 /двадесет и осем хиляди осемдесет и две/ с площ 1.156 дка /един декар сто петдесет и шест квадратни метра/, шеста категория, област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност “БАЛТОВИЦИ”, при граници /съседи/ на имота: имот № 028081 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев; имот № 028069 – нива на Виолета Божикова Тодорова; имот № 028070 – нива на наследниците на Христо Димитров Шопов; имот № 028043 – напоителен канал на Община Гоце Делчев; имот № 028076 – водно течение на държавата – МОСВ, при начална тръжна цена в размер на 2509 /две хиляди петстотин и девет/ лева.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.24.4 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двадесет и четири точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, одобрени със Заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър целият имот с площ по скица 718 (седемстотин и осемнадесет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), област Благоевград, община Гоце Делчев, ЕКАТТЕ 17395, местност „РЪЖДАВИЦА“ номер по предходен план: 024004 (двадесет и четири хиляди и четири), при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.24.3 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двадесет и четири точка три); поземлен имот с идентификатор 17395.24.7 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двадесет и четири точка седем); поземлен имот с идентификатор 17395.24.42 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двадесет и четири точка четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.24.2 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двадесет и четири точка две), при начална тръжна цена в размер на 1529 /хиляда петстотин двадесет и девет/ лева.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 11.09.2018 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 11.09.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF., като размерът на депозитите е както следва:

1. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028079 /двадесет и осем хиляди седемдесет и девет/, землище на село Борово, местност “БАЛТОВИЦИ” – 300 лева.

2. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028080 /двадесет и осем хиляди и осемдесет/, землище на село Борово, местност “БАЛТОВИЦИ” – 1200 лева.

3. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028081 /двадесет и осем хиляди осемдесет и едно, землище на село Борово, местност “БАЛТОВИЦИ” – 1000 лева.

4. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028082 /двадесет и осем хиляди осемдесет и две/, землище на село Борово, местност “БАЛТОВИЦИ” – 2000 лева.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.24.4 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двадесет и четири точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, местност „РЪЖДАВИЦА“, номер по предходен план: 024004 (двадесет и четири хиляди и четири) – 1200 лева.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 11.09.2018 г. с представители на община Гоце Делчев и съответните кметства, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.09.2018 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 12.09.2018 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 19.09.2018 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 18.09.2018г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 00 60 80, в.219.


[По-малко]

17.08.2018 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №158/26.05.2016г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 581/17.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем), по кад...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №158/26.05.2016г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 581/17.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), администратиен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІІ (тринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9496 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІV (четиринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 11.09.2018г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един имот по отделно се внасят до 17.00 часа на 11.09.2018г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 11.09.2018г.г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.09.2018г.г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 12.09.2018г. от 9.45 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 19.09.2018г. от 9.45 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 18.09.2018г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 00 60 80, в.219.


[По-малко]

17.08.2018 : Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 17395.501.6738

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 538/28.06.2018г., прието от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 554/17.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. 1. Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 17395.501.6738 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин тридесет и осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на ...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 538/28.06.2018г., прието от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 554/17.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. 1. Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 17395.501.6738 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин тридесет и осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Заповед № 18-2552-28.03.2018 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър град Благоевград, целият имот с площ по скица 607 /шестстотин и седем/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – За други видове спорт, ведно с изградената в имота сграда с идентификатор 17395.501.6738.3 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин тридесет и осем точка три/, със застроена площ от 377 /триста седемдесет и седем/ квадратни метра, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, масивна конструкция, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина; стар идентификатор 17395.501.6727 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин двадесет и седем/, 17395.501.6728 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин двадесет и осем/, 17395.501.6729 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин двадесет и девет/; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІ (единадесет), имот с планоснимачен номер 6727 /шест хиляди седемстотин двадесет и седем/, имот с планоснимачен номер 6728 /шест хиляди седемстотин двадесет и осем/, имот с планоснимачен номер 6729 /шест хиляди седемстотин двадесет и девет/ от квартал 279 (двеста седемдесет и девет) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.6739 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин тридесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3218 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди двеста и осемнадесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.6727 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин двадесет и седем).

2. Конкурсни условия:

1/ Цена – не по-малко от 34 000 /тридесет и четири хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2/ Срок за плащане – до три месеца от издаване на заповед за спечелил участник.

3/ Инвестиционна програма – на стойност не по-малка от 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

4/ Срок за изпълнение на инвестиционната програма – до пет години от подписване на договора за покупко-продажба.

5/ Срок за използване на имота за спортни дейности – не по-малък от петнадесет години от издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

3. Тежест на конкурсните условия:

1/ Цена – 30 точки.

2/ Срок за плащане – 10 точки.

3/ Инвестиционна програма – 35 точки.

4/ Срок за изпълнение на инвестиционната програма – 15 точки.

5/ Срок за използване на имота за спортни дейности – 10 точки.

II. 1. Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 17395.501.6739 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин тридесет и девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Заповед № 18-2552-28.03.2018 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър град Благоевград, целият имот с площ по скица 1270 /хиляда двеста и седемдесет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – За други видове спорт, ведно с изградената в имота сграда с идентификатор 17395.501.6739.1 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин тридесет и девет точка едно/, със застроена площ от 703 /седемстотин и три/ квадратни метра, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, масивна конструкция, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина; стар идентификатор 17395.501.6730 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин и тридесет/, 17395.501.6729 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин двадесет и девет/; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІ (дванадесет), имот с планоснимачен номер 6729 /шест хиляди седемстотин двадесет и девет/ имот с планоснимачен номер 6730 /шест хиляди седемстотин и тридесет/ от квартал 279 (двеста седемдесет и девет) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3218 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди двеста и осемнадесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.6738 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин тридесет и осем).

2. Определя следните конкурсни условия:

1/ Цена – не по-малко от 66 700 /шестдесет и шест хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2/ Срок за плащане – до три месеца от издаване на заповед за спечелил участник.

3/ Инвестиционна програма – на стойност не по-малка от 100 000 /сто хиляди/ лева.

4/ Срок за изпълнение на инвестиционната програма – до пет години от подписване на договора за покупко-продажба.

5/ Срок за използване на имота за спортни дейности – не по-малък от петнадесет години от издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

3. Определя тежест на конкурсните условия:

1/ Цена – 30 точки.

2/ Срок за плащане – 10 точки.

3/ Инвестиционна програма – 35 точки.

4/ Срок за изпълнение на инвестиционната програма – 15 точки.

5/ Срок за използване на имота за спортни дейности – 10 точки.

III. Конкурсна документация се закупува срещу такса 60 лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 109 на Община Гоце Делчев, до 17.00 часа на 11.09.2018г.

IV. Депозити за участие в конкурсите, в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева за всеки имот поотделно, се внасят до 17.00 часа на 11.09.2018г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

V. Кандидатите подават оферти и всички необходими документи за участие в конкурсите до 17.00 часа на 11.09.2018г. в стая № 109 на Община Гоце Делчев, по начин определен в конкурсната документация.

VI. Оглед на имотите може да се извършва до 11.09.2018г. с представители на общината след предварителна заявка и представяне на документ за закупена конкурсна документация.

VII. Конкурсите да се проведат на 12.09.2018г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен конкурс да се проведе при същите условия на 19.09.2018г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на предложения при повторния конкурс е 17.00 часа на 18.09.2018г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 00 60 80, в.219.


[По-малко]

14.08.2018 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 кв.м. в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Община Гоце Делчев Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 568/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 кв.м. в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев. 2. ...[Повече]

Община Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 568/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 кв.м. в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терена е указано в Схема I, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 17.09.2018г. до 24.09.2018г. включително.

4. Начална тръжна цена – 20160 лева, с включен данък върху добавената стойност, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търга се закупува от 20.08.2018г. до 17.00 часа на 04.09.2018г. срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозит за участие в търга в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева, се внася в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 04.09.2018г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг /в това число и копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба №V-12-707 от 15.12.2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“/, до 17.00 часа на 04.09.2018г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терена може да се извършва до 17.00 часа на 04.09.2018г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичният търг ще се проведе на 05.09.2018г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатата при търга наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, се заплаща от спечелилите участници в срок до 11.09.2018г.

11. При неявяване на кандидати за терена повторен търг да се проведе при същите условия на 13.09.2018г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2018г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

14.08.2018 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев

Община Гоце Делчев Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 571/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев. 2. Точното мест...[Повече]

Община Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 571/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема II, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 6 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 17.09.2018г. до 24.09.2018г. включително.

4. Начални тръжни цени – 69.12 лв., с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 20.08.2018г. до 17.00 часа на 04.09.2018г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 10 /десет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 04.09.2018г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 04.09.2018г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 04.09.2018г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 05.09.2018г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 11.09.2018г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2018г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2018г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

14.08.2018 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев

Община Гоце Делчев Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 572/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев. 2. Точното местона...[Повече]

Община Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 572/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема IV, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 50 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 17.09.2018г. до 24.09.2018г. включително.

4. Начални тръжни цени – 576.00 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 20.08.2018г. до 17.00 часа на 04.09.2018г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 500 /петстотин/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 04.09.2018г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 04.09.2018г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 04.09.2018г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 05.09.2018г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 11.09.2018г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2018г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2018г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

14.08.2018 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Д

Община Гоце Делчев Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 570/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гра...[Повече]

Община Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 570/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема III, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 12 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 17.09.2018г. до 24.09.2018г. включително.

4. Начални тръжни цени – 138.24 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 20.08.2018г. до 17.00 часа на 04.09.2018г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 300 /триста/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 04.09.2018г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 04.09.2018г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 04.09.2018г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 05.09.2018г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 11.09.2018г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2018г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2018г.

12. Всеки от кандидатите има право да спечели търг за най-много два терена.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

14.08.2018 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Община Гоце Делчев Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 569/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва: &#...[Повече]

Община Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 569/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва:

 терен №1 с площ от 300 кв.м.;

 терен №2 с площ от 200 кв.м.;

 терен №3 с площ от 200 кв.м.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема V, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 17.09.2018г. до 24.09.2018г. включително.

4. Начални тръжни цени за:

 терен №1 – 1728 лв.

 терен №2 – 1152 лв.

 терен №3 – 1152 лв.

Цените са с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен по отделно, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 20.08.2018г. до 17.00 часа на 04.09.2018г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 1000 /хиляда/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 04.09.2018г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг /в това число и копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба №V-12-707 от 15.12.2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“/, до 17.00 часа на 04.09.2018г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 04.09.2018г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 05.09.2018г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 11.09.2018г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2018г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2018г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

02.04.2018 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2018 година и Заповед № 245/29.03.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Земеделска земя /нива/, имот № 072305 /седемдесет и две хиляди триста и пет/ с площ 3.000 дка /...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2018 година и Заповед № 245/29.03.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Земеделска земя /нива/, имот № 072305 /седемдесет и две хиляди триста и пет/ с площ 3.000 дка /три декара/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “КОМАНИЦА”, при начална тръжна цена от 33 лева за година.

2. Земеделска земя /ливада/, имот № 061160 /шестдесет и един хиляди сто и шестдесет/ с площ 2.100 дка /два декара и сто квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност „КУРТОВИЦА“, при начална тръжна цена от 23.10 лева за година.

3. Земеделска земя /лозе/, имот № 072114 /седемдесет и две хиляди сто и четиринадесет/ с площ 0.114 дка /сто и четиринадесет квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ЛОЗЯТА”, при начална тръжна цена от 1.25 лева за година.

4. Земеделска земя /лозе/, имот № 072278 /седемдесет и две хиляди двеста седемдесет и осем/ с площ 0.264 дка /двеста шестдесет и четири квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ЛОЗЯТА”, при начална тръжна цена от 2.90 лева за година.

5. Земеделска земя /лозе/, имот № 072297 /седемдесет и две хиляди двеста деветдесет и седем/ с площ 0.150 дка /сто и петдесет квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ЛОЗЯТА”, при начална тръжна цена от 1.65 лева за година.

6. Земеделска земя /нива/, имот № 013008 /тринадесет хиляди и осем/ с площ 2.850 дка /два декара осемстотин и петдесет квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ЛОМЕТО”, при начална тръжна цена от 22.80 лева за година.

7. Земеделска земя /нива/, имот № 013023 /тринадесет хиляди двадесет и три/ с площ 14.120 дка /четиринадесет декара и сто и двадесет квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ЛОМЕТО”. Имота попада в: Отдел/ Подотдел: 77/г, Площ 1.382 дка, Вид на горите или вид на подотдела: иглолистна гора. при начална тръжна цена от 112.96 лева за година.

8. Земеделска земя /нива/, имот № 013049 /тринадесет хиляди четиридесет и девет/ с площ 4.000 дка /четири декара/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ЛОМЕТО”, при начална тръжна цена от 32 лева за година.

9. Земеделска земя /нива/, имот № 014001 /четиринадесет хиляди и едно/ с площ 2.428 дка /два декара четиристотин двадесет и осем квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ЛОМЕТО”, при начална тръжна цена от 19.42 лева за година.

10. Земеделска земя /нива/, имот № 032175 /тридесет и две хиляди сто седемдесет и пет/ с площ 1.519 дка /един декар петстотин и деветнадесет квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ПАРЦАМОВ ЛОМ”, при начална тръжна цена от 12.15 лева за година.

11. Земеделска земя /нива/, имот № 032206 /тридесет и две хиляди двеста и шест/ с площ 0.600 дка /шестстотин квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ПАРЦАМОВ ЛОМ”, при начална тръжна цена от 4.80 лева за година.

12. Земеделска земя /нива/, имот № 032212 /тридесет и две хиляди двеста и дванадесет/ с площ 1.200 дка /един декар и двеста квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ПАРЦАМОВ ЛОМ”, при начална тръжна цена от 9.60 лева за година.

13. Земеделска земя /нива/, имот № 063225 /шестдесет и три хиляди двеста двадесет и пет/ с площ 2.501 дка /два декара петстотин и един квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “СИНИЩА”, при начална тръжна цена от 27.51 лева за година.

14. Земеделска земя /ливада/, имот № 059029 /петдесет и девет хиляди двадесет и девет/ с площ 1.205 дка /един декар двеста и пет квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ТУФЧА”, при начална тръжна цена от 9.64 лева за година.

15. Земеделска земя /нива/, имот № 002114 /две хиляди сто и четиринадесет/ с площ 0.108 дка /сто и осем квадратни метра/, девета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Лъжница, ЕКАТТЕ 44416, местност “ГРАМАТИКОВИЦА”, при начална тръжна цена от 0.86 лева за година.

16. Земеделска земя /нива/, имот № 014049 /четиринадесет хиляди четиридесет и девет/ с площ 0.174 дка /сто седемдесет и четири квадратни метра/, девета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Лъжница, ЕКАТТЕ 44416, местност “УСОЯ”, при начална тръжна цена от 1.39 лева за година.

17. Земеделска земя /нива/, имот № 012116 /дванадесет хиляди сто и шестнадесет/ с площ 1.443 дка /един декар четиристотин четиридесет и три квадратни метра/, осма категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Делчево, ЕКАТТЕ 20585, местност “ВЛАШКА ЧЕРКВА”. Имота попада в: Отдел/ Подотдел: 277/я, Площ 1.201 дка, Вид на горите или вид на подотдела: иглолистна гора, при начална тръжна цена от 15.87 лева за година.

18. Земеделска земя /лозе/, имот № 030019 /тридесет хиляди и деветнадесет/ с площ 1.803 дка /един декар осемстотин и три квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мосомище, ЕКАТТЕ 49432, местност „КРАИЩЕТО“, при начална тръжна цена от 28.85 лева за година.

19. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 030087 /тридесет хиляди осемдесет и седем/ с площ 0.540 дка /петстотин и четиридесет квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мосомище, ЕКАТТЕ 49432, местност “КРАИЩЕТО”, при начална тръжна цена от 8.64 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 24.04.2018 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 100 лева за всеки имот поотделно, се внасят до 17.00 часа на 24.04.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 24.04.2018 г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 24.04.2018 г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 25.04.2018 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 03.05.2018 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 02.05.2018г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

06.12.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35, чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №387/25.10.2017г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 839 от 04.12.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Имот №004010, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представл...[Повече]

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35, чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №387/25.10.2017г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 839 от 04.12.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Имот №004010, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 0.616 дка, при начална тръжна цена от 9.86 лева за година.

2. Имот №004020, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 2.059 дка, при начална тръжна цена от 32.94 лева за година.

3. Имот №004039, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 0.696 дка, при начална тръжна цена от 11.14 лева за година.

4. Имот №004044, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 0.845 дка, при начална тръжна цена от 13.52 лева за година.

5. Имот №004057, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 1.946 дка, при начална тръжна цена от 31.14 лева за година.

6. Имот №004071, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 1.480 дка, при начална тръжна цена от 23.68 лева за година.

7. Имот №004072, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 2.242 дка, при начална тръжна цена от 35.87 лева за година.

8. Имот №004143, находящ се в местността “Равнищата”, землище на с.Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0.637 дка, при начална тръжна цена от 10.19 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 21.12.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лева за всеки имот, се внасят до 17.00 часа на 21.12.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Банка ПИБ“АД, клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 21.12.2017г. с представители на кметство с. Господинци, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 21.12.2017г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 22.12.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг ще се проведе при същите условия на 29.12.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 28.12.2017г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.128, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска

собственост"


[По-малко]

18.09.2017 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 339/29.06.2017г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 643/13.09.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: Урегулиран поземлен имот XXVIII /двадесет и осми, имот с планоснимачен номер 556 /петстотин петдесет и шест/ от квартал 2 /втори/ по плана на село Лъжница, одобрен със Заповед №64...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 339/29.06.2017г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 643/13.09.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно:

Урегулиран поземлен имот XXVIII /двадесет и осми, имот с планоснимачен номер 556 /петстотин петдесет и шест/ от квартал 2 /втори/ по плана на село Лъжница, одобрен със Заповед №647/1983 г. и Заповед №251/2017г., издадени от кмета на общината, с площ от 564 /петстотин шестдесет и четири/ квадратни метра, Благоевградска област, община Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: от север – улица; от изток – улица; от юг – улица; от запад – улица, при начална тръжна цена на имота, в размер на 2700 /две хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 03.10.2017г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 1000 лева се внася до 17.00 часа на 03.10.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 03.10.2017г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 03.10.2017г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 04.10.2017г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 11.10.2017г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 10.10.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

18.09.2017 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 341/29.06.2017 г. прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 644/13.09.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Земеделска земя /нива/, имот №032041 /тридесет и две хиляди четиридесет и едно/ с площ 1.494 дка /един декар четиристотин деветдесет и четири квадратни м...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 341/29.06.2017 г. прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 644/13.09.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Земеделска земя /нива/, имот №032041 /тридесет и две хиляди четиридесет и едно/ с площ 1.494 дка /един декар четиристотин деветдесет и четири квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032042 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032017 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 3145 /три хиляди сто четиридесет и пет/ лева.

2. Земеделска земя /нива/, имот №032042 /тридесет и две хиляди четиридесет и две/ с площ 0.715 дка /седемстотин и петнадесет квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032041 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032043 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 1505 /хиляда петстотин и пет/ лева.

3. Земеделска земя /нива/, имот №032044 /тридесет и две хиляди четиридесет и четири/ с площ 0.827 дка /осемстотин двадесет и седем квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032045 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032043 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 1741 /хиляда седемстотин четиридесет и един/ лева.

4. Земеделска земя /нива/, имот №032045 /тридесет и две хиляди четиридесет и пет/ с площ 0.835 дка /осемстотин тридесет и пет квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032046 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032044 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 1758 /хиляда седемстотин петдесет и осем/ лева.

5. Земеделска земя /нива/, имот №032046 /тридесет и две хиляди четиридесет и шест/ с площ 2.062 дка /два декара шестдесет и два квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032045 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032047 – нива на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 4341 /четири хиляди триста четиридесет и един/ лева.

6. Земеделска земя /нива/, имот №032047 /тридесет и две хиляди четиридесет и седем/ с площ 0.686 дка /шестстотин осемдесет и шест квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032048 – друг складов терен на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032046 – нива на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 1444 /хиляда четиристотин четиридесет и четири/ лева.

7. Земеделска земя /нива/, имот №032048 /тридесет и две хиляди четиридесет и осем/ с площ 0.334 дка /триста тридесет и четири квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032049 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032047 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 703 /седемстотин и три/ лева.

8. Земеделска земя /нива/, имот №032049 /тридесет и две хиляди четиридесет и девет/ с площ 2.308 дка /два декара триста и осем квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032048 – друг складов терен на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032018 – полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 4858 /четири хиляди осемстотин петдесет и осем/ лева.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 03.10.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 03.10.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF., като размерът на депозитите е както следва:

1. Земеделска земя /нива/, имот №032041, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 2500 лева.

2. Земеделска земя /нива/, имот №032042, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 1200 лева.

3. Земеделска земя /нива/, имот №032044, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 1300 лева.

4. Земеделска земя /нива/, имот №032045, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 1400 лева.

5. Земеделска земя /нива/, имот №032046, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 3400 лева.

6. Земеделска земя /нива/, имот №032047, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 1100 лева.

7. Земеделска земя /нива/, имот №032048, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 500 лева.

8. Земеделска земя /нива/, имот №032049, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 3800 лева.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 03.10.2017г. с представители на община Гоце Делчев и съответните кметства, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 03.10.2017г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 04.10.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 11.10.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 10.10.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

18.09.2017 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 98/31.03.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 642/13.09.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Урегулиран поземлен имот XIX /деветнадесет/ от квартал 32 /тридесет и втори/ по плана на село Мосомище, одобрен със Заповед №13/1987 г., издадена от кмета на общинат...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 98/31.03.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 642/13.09.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот XIX /деветнадесет/ от квартал 32 /тридесет и втори/ по плана на село Мосомище, одобрен със Заповед №13/1987 г., издадена от кмета на общината, с площ от 490 /четиристотин и деветдесет/ квадратни метра, Благоевградска област, община Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ XXVII; от изток – УПИ XVIII; от юг – улица; от запад – УПИ XX, при начална тръжна цена на имота, в размер на 9800 /девет хиляди и осемстотин/ лева без включен данък върху добавената стойност.

2. Урегулиран поземлен имот XXI /двадесет и първи/ от квартал 32 /тридесет и втори/ по плана на село Мосомище, одобрен със Заповед №13/1987 г., издадена от кмета на общината, с площ от 310 /триста и десет/ квадратни метра, Благоевградска област, община Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ XXV; от изток – УПИ XХ; от юг – улица без изход; от запад – УПИ XXII при начална тръжна цена на имота, в размер на 6200 /шест хиляди и двеста/ лева без включен данък върху добавената стойност.

3. Урегулиран поземлен имот XXVII /двадесет и седми/ от квартал 32 /тридесет и втори/ по плана на село Мосомище, одобрен със Заповед №13/1987 г., издадена от кмета на общината, с площ от 500 /петстотин/ квадратни метра, Благоевградска област, община Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: от север – улица ОК 68 – 69; от изток – УПИ XХVIII; от юг – УПИ XIX; от запад – УПИ XXVI при начална тръжна цена на имота, в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева без включен данък върху добавената стойност.

4. Урегулиран поземлен имот VIII /осми/ от квартал 8 /осми/ по плана на село Борово, одобрен със Заповед №246/1997 г., издадена от кмета на общината, с площ от 1052 /хиляда петдесет и два/ квадратни метра, Благоевградска област, община Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: от север – улица; от изток – улица; от юг – УПИ X, УПИ X, УПИ XI; от запад – УПИ VII при начална тръжна цена на имота, в размер на 13 700 /тринадесет хиляди и седемстотин/ лева без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №107 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 03.10.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внася до 17.00 часа на 03.10.2017 г. по по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF, като размера на депозитите за всеки един от имотите е както следва:

1. Урегулиран поземлен имот XIX от квартал 32 по плана на село Мосомище – 3000 лева.

2. Урегулиран поземлен имот XXI от квартал 32 по плана на село Мосомище – 2000 лева.

3. Урегулиран поземлен имот XXVII от квартал 32 по плана на село Мосомище – 3000 лева.

4. Урегулиран поземлен имот VIII от квартал 8 по плана на село Борово – 4000 лева.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 03.10.2017 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 03.10.2017 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 04.10.2017г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 11.10.2017 г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 10.10.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

05.09.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35, чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №336/29.06.2017г. и Решение №364/28.07.2017г., приети от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 617 от 04.09.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Имот №0...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35, чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №336/29.06.2017г. и Решение №364/28.07.2017г., приети от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 617 от 04.09.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Имот №013062, находящ се в местността “Пожара”, землище на с. Борово, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.800 дка, при начална тръжна цена от 9.60 лева за година.

2. Имот №045192, находящ се в местността “Кантарица”, землище на с. Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 4.999 дка, при начална тръжна цена от 54.99 лева за година.

3. Имот №047116, находящ се в местността “Поди”, землище на с. Брезница, представляващ нива, девета категория, с площ от 5.004 дка, при начална тръжна цена от 40.03 лева за година.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.44.002 по кадастрална карта на гр. Гоце Делчев, находящ се в местността “Горила”, землище на гр. Гоце Делчев, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0.513 дка, при начална тръжна цена от 8.21 лева за година.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.213.001 по кадастрална карта на гр. Гоце Делчев, находящ се в местността “Текето”, землище на гр. Гоце Делчев, представляващ изоставена орна земя, пета категория, с площ от 5.082 дка, при начална тръжна цена от 101.64 лева за година.

6. Имот №013017, находящ се в местността “Средока”, землище на с. Господинци, представляващ нива, девета категория, с площ от 1.317 дка, при начална тръжна цена от 15.80 лева за година.

7. Имот №013018, находящ се в местността “Средока”, землище на с. Господинци, представляващ нива, девета категория, с площ от 0.860 дка, при начална тръжна цена от 10.32 лева за година.

8. Имот №013019, находящ се в местността “Средока”, землище на с. Господинци, представляващ нива, девета категория, с площ от 1.210 дка, при начална тръжна цена от 14.52 лева за година.

9. Имот №030032, находящ се в местността “Краището”, землище на с. Мосомище, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.214 дка, при начална тръжна цена от 3.42 лева за година.

10. Имот №077004, находящ се в местността “Папото”, землище на с. Мосомище, представляващ наводнена нива, пета категория, с площ от 1.492 дка, при начална тръжна цена от 29.84 лева за година.

11. Имот №032129, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с. Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 9.934 дка, при начална тръжна цена от 79.47 лева за година.

12. Имот №032207, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с. Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 7.951 дка, при начална тръжна цена от 63.61 лева за година.

13. Имот №013020, находящ се в местността “Средока”, землище на с. Господинци, представляващ нива, девета категория, с площ от 0.293 дка, при начална тръжна цена от 3.52 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 25.09.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лева за всеки имот, се внасят до 17.00 часа на 25.09.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Банка ПИБ“АД, клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 25.09.2017г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 25.09.2017г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 26.09.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг ще се проведе при същите условия на 03.10.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 02.10.2017г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.128, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

14.08.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2017 година и Заповед № 539/01.08.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Земеделска земя /изоставена нива/, имот №017003, с площ 76.065 дка, шеста категория, ...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2017 година и Заповед № 539/01.08.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Земеделска земя /изоставена нива/, имот №017003, с площ 76.065 дка, шеста категория, находящ се в местността “Ормана”, землище на село Баничан, при начална тръжна цена от 1217.04 лева за година.

2. Земеделска земя /изоставена нива/, имот №017037, с площ от 7.373 дка, шеста категория, находящ се в местността “Топлица”, землище на село Баничан, при начална тръжна цена от 117.97 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 30.08.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 30.08.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF, както следва:

1.Имот №017003, находящ се в местността “Ормана”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 76.065 дка – 3000 лева.

2. Имот №017037, находящ се в местността “Топлица”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 7.373 дка – 500 лева.

iV. Оглед на имотите може да се извършва до 30.08.2017г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 30.08.2017г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 31.08.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 12.09.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 11.09.2017г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

04.08.2017 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 кв.м. /три хиляди и петстотин квадратни метра/ в квартал 277 /бившето военно поделение/ по п

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 540/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 кв.м. /три хиляди и петстотин квадратни метра/ в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на ...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 540/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 кв.м. /три хиляди и петстотин квадратни метра/ в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терена е указано в Схема I, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 11.09.2017г. до 17.09.2017г. включително.

4. Начална тръжна цена – 17 640 /седемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търга се закупува от 14.08.2017г. до 17.00 часа на 23.08.2017г. срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозит за участие в търга в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева, се внася в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 23.08.2017г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг /в това число и копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба №V-12-707 от 15.12.2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“/, до 17.00 часа на 23.08.2017г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терена може да се извършва до 17.00 часа на 21.08.2017г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичният търг ще се проведе на 24.08.2017г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатата при търга наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, се заплаща от спечелилите участници в срок до 01.09.2017г.

11. При неявяване на кандидати за терена повторен търг да се проведе при същите условия на 05.09.2017 г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 04.09.2017 г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

04.08.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 543/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев. 2. Точното местонахождени...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 543/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема II, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 6 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 11.09.2017г. до 17.09.2017г. включително.

4. Начални тръжни цени – 60.48 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 14.08.2017г. до 17.00 часа на 23.08.2017г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 10 /десет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 23.08.2017г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 23.08.2017г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 22.08.2017г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 24.08.2017г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 01.09.2017г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 05.09.2017г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като

срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 04.09.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

04.08.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 542/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев. 2. Точното местонахождени...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 542/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема IV, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 50 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 11.09.2017г. до 17.09.2017г. включително.

4. Начални тръжни цени – 504.00 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 14.08.2017г. до 17.00 часа на 23.08.2017г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 500 /петстотин/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 23.08.2017г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 23.08.2017г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 22.08.2017 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 24.08.2017г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 01.09.2017г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 05.09.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 04.09.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

04.08.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Д

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 544/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце ...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 544/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема III, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 12 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 11.09.2017г. до 17.09.2017г. включително.

4. Начални тръжни цени – 120.96 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 14.08.2017г. до 17.00 часа на 23.08.2017г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 40 /четиридесет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 23.08.2017г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 23.08.2017г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 22.08.2017г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 24.08.2017г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 01.09.2017г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 05.09.2017г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 04.09.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

04.08.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед №541/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва: =...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед №541/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва:

 терен №1 с площ от 300 кв.м.;

 терен №2 с площ от 200 кв.м.;

 терен №3 с площ от 200 кв.м.;

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема V, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 11.09.2017г. до 17.09.2017г. включително.

4. Начални тръжни цени за:

 терен №1 – 1512 лв.

 терен №2 – 1008 лв.

 терен №3 – 1008 лв.

Цените са с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен по отделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 14.08.2017г. до 17.00 часа на 23.08.2017г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 1000 /хиляда/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 23.08.2017г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг /в това число и копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба №V-12-707 от 15.12.2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“/, до 17.00 часа на 23.08.2017г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 22.08.2017г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове да се проведат на 24.08.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 08.09.2017г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 05.09.2017 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 04.09.2017 г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

04.07.2017 : КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА МБАЛ "ИВАН СКЕНДЕРОВ" ЕООД ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

С Решение № 350 от 29.06.2017 г. , Общински съвет-Гоце Делчев одобри класирането на кандидатите в конкурса за възлагане управлението на Многопрофилна болница за активно лечение "Иван Скендеров" ЕООД гр. Гоце Делчев, открит с Решение № 291 от 16.03.2017 г. на Общински съвет-Гоце Делчев, по Протокол № 2 от 30.05.2017 г. на комисията, провела конкурса, а именно: 1. На първо място д-р Мария Радойкова със средноаритметична оценка много добър 5.45. 2. На второ място д-р Иван Канелов със средноаритметична оценка много добър 5.10. Определя класираната на първо място д-р Мария Иванова Радойкова за спечелил конкурса за възлагане управлението на Многопрофилна болница за акти...[Повече]

С Решение № 350 от 29.06.2017 г. , Общински съвет-Гоце Делчев одобри класирането на кандидатите в конкурса за възлагане управлението на Многопрофилна болница за активно лечение "Иван Скендеров" ЕООД гр. Гоце Делчев, открит с Решение № 291 от 16.03.2017 г. на Общински съвет-Гоце Делчев, по Протокол № 2 от 30.05.2017 г. на комисията, провела конкурса, а именно:

1. На първо място д-р Мария Радойкова със средноаритметична оценка много добър 5.45.

2. На второ място д-р Иван Канелов със средноаритметична оценка много добър 5.10.

Определя класираната на първо място д-р Мария Иванова Радойкова за спечелил конкурса за възлагане управлението на Многопрофилна болница за активно лечение "Иван Скендеров" ЕООД гр.Гоце Делчев.

.

.

Мариана Устаилиева

председател на конкурсната комисия


[По-малко]

29.06.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, ал.2, чл.35, чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 304/23.05.2017г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 456 от 28.06.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Имот №023067, находящ се в местността “Беки...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, ал.2, чл.35, чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 304/23.05.2017г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 456 от 28.06.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Имот №023067, находящ се в местността “Бекирица”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.981 дка, при начална тръжна цена от 15.70 лева за година.

2. Имот №044044, находящ се в местността “Речище”, землище на с.Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 3.721 дка, при начална тръжна цена от 40.93 лева за година.

3. Имот №044126, находящ се в местността “Пикливица”, землище на с.Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.943 дка, при начална тръжна цена от 10.37 лева за година.

4. Имот №058011, находящ се в местността “Туфча”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.900 дка, при начална тръжна цена от 7.20 лева за година.

5. Имот №060141, находящ се в местността “Туфча”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.444 дка, при начална тръжна цена от 3.55 лева за година.

6. Имот №060143, находящ се в местността “Туфча”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.520 дка, при начална тръжна цена от 4.16 лева за година.

7. Имот №030037, находящ се в местността “Кръст”, землище на с.Корница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.500 дка, при начална тръжна цена от 5.50 лева за година.

8. Имот №031128, находящ се в местността “Краището”, землище на с.Мосомище, представляващ друга селскостопанска територия, шеста категория, с площ от 5.837 дка, при начална тръжна цена от 93.40 от лева за година.

9. Имот №031135, находящ се в местността “Краището”, землище на с.Мосомище, представляващ друга селскостопанска територия, шеста категория, с площ от 1.700 дка, при начална тръжна цена от 27.20 лева за година.

10. Имот №114001, находящ се в местността “Долна шипка”, землище на с.Мосомище, представляващ нива, с площ от 24.200 дка, седма категория - 14.200 дка, пета категория - 10.000 дка, при начална тръжна цена от 427.20 лева за година.

11. Поземлен имот с идентификатор 17395.13.55 по кадастрална карта на гр.Гоце Делчев, находящ се в местността “Караачлъка”, землище на гр.Гоце Делчев, представляващ лозе, седма категория, с площ 1.474 дка, при начална тръжна цена от 23.58 лева за година.

12. Имот №031041, находящ се в местността “Пенковото”, землище на с.Борово, представляващ нива, шеста категория, с площ от 1.397 дка, при начална тръжна цена от 22.35 лева за година.

13. Имот №031056, находящ се в местността “Пенковото”, землище на с.Борово, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.244 дка, при начална тръжна цена от 3.90 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 27.07.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лева за всеки имот, се внасят до 17.00 часа на 27.07.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Банка ПИБ“АД, клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 27.07.2017г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 27.07.2017г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 28.07.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг ще се проведе при същите условия на 04.08.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 03.08.2017г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.128, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

15.05.2017 : Публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за строителство на един гараж

На основание чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.52, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на при добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 276/16.03.2017г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 323/02.05.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за строителство на един гараж със застроена площ от 24,40 /двадесет и четири цяло и четиридесет стотни/ квадратни метра върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 173...[Повече]

На основание чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.52, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на при добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 276/16.03.2017г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 323/02.05.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за строителство на един гараж със застроена площ от 24,40 /двадесет и четири цяло и четиридесет стотни/ квадратни метра върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 17395.501.1769 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин шестдесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 3068 (три хиляди шестдесет и осем) квадратни метра, с административен адрес: област Благоевград, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к.2900, улица Полковник Дрангов, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Комплексно застрояване, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот І (първи), имот с планоснимачен номер 1769 (хиляда седемстотин шестдесет и девет) от квартал 37 (тридесет и седем) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9053 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди петдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9037 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди тридесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9057 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди петдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9055 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.1764 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин шестдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.1763 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин шестдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.1762 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин шестдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3178 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто седемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.1768 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин шестдесет и осем), като:

2. Начална тръжна цена за правото на строеж за изграждане на един гараж със застроена площ от 24,40 /двадесет и четири цяло и четиридесет стотни/, в размер на 1450 /хиляда четиристотин и петдесет/ лева.

3. До участие в търга се допускат само собственици на апартаменти в жилищен блок с идентификатор 17395.501.1769.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев.

4. Тръжна документация се закупува срещу такса 60 /шестдесет/ лева, която не подлежи на връщане от стая 109 на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 30.05.2017г.

5. Депозит за участие в търговете, в размер на 800 /осемстотин/ лева, се внася до 17.00 часа на 30.05.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

6. Оглед на строителното петно може да се извършва до 30.05.2017г. с представители на Общинска администрация град Гоце Делчев след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация до 17.00 часа на 30.05.2017г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

8. Публичният търг да се проведе на 31.05.2017г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

9. Достигната при търга цена на правото на строеж се заплаща от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

10. При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе при същите условия на 07.06.2017г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 06.06.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

15.05.2017 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 31/28.12.2015г. и Решение №158/26.05.2016г., приети от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 324/02.05.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едн...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 31/28.12.2015г. и Решение №158/26.05.2016г., приети от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 324/02.05.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 443 кв.м. (четиристотин четиридесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот Х (десети), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9457 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9460 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и шестдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 500 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 445 кв.м. (четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІ (единадесет), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 600 лв. /двадесет и две хиляди и шестстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър;целият имот с площ по скица 449 кв.м. (четиристотин четиридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІ (дванадесет), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9453 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9464 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и четири), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 800 лв. /двадесет и две хиляди и осемстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 449 кв.м. (четиристотин четиридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІІІ (трети) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІV (четвърти) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

6. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 494 кв.м. (четиристотин деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – За друг обществен обект, комплекс, с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VІІІ (осем) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9490 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и деветдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три), при начална тръжна цена на имота, в размер на 27 000 /двадесет и седем хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

7. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), администратиен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІІ (тринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9496 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

8. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІV (четиринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 30.05.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един имот по отделно се внасят до 17.00 часа на 30.05.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 30.05.2017г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 30.05.2017г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 31.05.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 07.06.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 06.06.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

20.04.2017 : Конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев

Р Е Ш Е Н И Е №291 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл.3, ал. 1, ал. 3, чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Гоце Делчев реши: І. Да се проведе конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, при следните условия: 1. Обект на конкурса: Избор на управител на общинско лечебно заведение за болнична помощ „Многопрофилна болница за активно лечение...[Повече]

Р Е Ш Е Н И Е №291

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл.3, ал. 1, ал. 3, чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Гоце Делчев реши:

І. Да се проведе конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, при следните условия:

1. Обект на конкурса: Избор на управител на общинско лечебно заведение за болнична помощ „Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев.

2. Изисквания към кандидатите:

2.1. Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

2.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист;

2.3. Кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

2.4. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

3. Необходими документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени:

3.1. Заявление за участие в конкурса.

3.2. Необходими документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие:

• Подробна автобиография, подписана от кандидата;

• Нотариално заверено копие от Дипломи за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

• Нотариално заверено копие от Диплома за придобита специалност за кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина;

• Нотариално заверено копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия най-малко пет години трудов стаж, като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист;

• Удостоверение за членство в съсловната организация на лекарите - Български лекарски съюз (БЛС), а на лекарите по дентална медицина - Български зъболекарски съюз (БЗС);

• Свидетелство за съдимост;

• Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните му качества;

По смисъла на § 3. от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, квалификация по здравен мениджмънт се удостоверява:

1. със свидетелство за призната специалност „Икономика на здравеопазването", „Медицинска информатика и здравен мениджмънт", „Социална медицина и здравен мениджмънт" и „Социална медицина и обществено дентално здраве", придобита по реда на наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;

2. с удостоверение за завършено обучение по "Здравен мениджмънт", "Болничен мениджмънт", "Болнично управление", "Организация и управление на здравеопазването" с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проведено по реда на чл. 4 от Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването;

3. с диплома за завършена степен на висшето образование по специалност, свързана с управлението на здравеопазването;

4. с удостоверение или свидетелство за завършено обучение за повишаване на квалификацията по "Здравен мениджмънт", "Болничен мениджмънт", "Болнично управление", "Организация и управление на здравеопазването" с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проведено по реда на чл. 43 от Закона за висшето образование.

3.3. Разработка на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период (2017 г.-2019 г.).

За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва: Плик №1, който съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие; Плик № 2, който съдържа разработката на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период (2017 г.-2019 г.).

Пликовете да се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

Заявлението и плика се подават в информационния център в сградата на общинска администрация – Гоце Делчев, адрес: община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в срок до 30 дни /включително/, считано от датата на публикуване на решението за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев в един централен и/или един местен вестник, както и на интернет страницата на Община Гоце Делчев.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

4. Темите, предмет на събеседването:

1. Приоритети и задачи на лечебното заведение в съответствие с националната здравна политика;

2. Степен на познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността на лечебните заведения.

3. Привличане на млади специалисти на работа в лечебното заведение.

4. Финансиране на болничните лечебни заведения, начини за справяне с натрупаните задължения на дружеството и оптимизиране на разходите.

5. Изпълнение и контрол на медицинските стандарти в практиката на болничните лечебни заведения.

6. Качество на медицинската помощ. Мерки за недопускане на корупционни практики.

7. Структура, персонал, развитие и управление на конфликтите в МБАЛ “Иван Скендеров” ЕООД.

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса.

Конкурсът да се проведе от 11.00 часа на 22.05.2017 г. в сградата на общинска администрация – Гоце Делчев, първи етаж, заседателната зала на общински съвет –гр. Гоце Делчев, адрес: гр.Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград.

ІІ. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението, който се предоставя на кандидатите за участие в конкурса.

ІІІ. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса и определя нейния състав. Комисията е в състав от 5 души: председател, секретар и трима членове, от които единият е представител на РЗИ-Благоевград.

ІV. Задължава управителя на Многопрофилна болница за активно лечение - “Иван Скендеров” ЕООД гр.Гоце Делчев да предостави документи относно здравно-демографската характеристика на района, диагностично лечебната дейност, структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала до 18.04.2017 година на председателя на конкурсната комисия.

Информацията се предоставя в писмен вид срещу подпис на кандидатите от техническия сътрудник на общинския съвет, първи етаж в сградата на Общинска администрация гр.Гоце Делчев от 19.04.2017 г.

АНГЕЛ ГЕРАКСИЕВ/п./

Председател на ОбС


[По-малко]

10.02.2017 : Благоустройство на площад в Брезница (строителни работи)

Общински културен център "Петко Рачев Славейков - 1938" в Брезница възнамерява да възложи договор за работа за благоустройство на площад в Брезница (строителни работи) с финансова помощ от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG - ИПП България- Македония CCI 2014TC16I5CB006. Тръжната документация е на разположение за изтегляне на официалния сайт на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG - ИПП http://www.ipa-cbc-007.eu/ раздел Търгове и официалния сайт на община Гоце Делчев www.gotsedelchev.bg/. Също е на разположение за проверка в помещенията на Възложителя, адрес, както в точк...[Повече]

Общински културен център "Петко Рачев Славейков - 1938" в Брезница възнамерява да възложи договор за работа за благоустройство на площад в Брезница (строителни работи) с финансова помощ от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG - ИПП България- Македония CCI 2014TC16I5CB006. Тръжната документация е на разположение за изтегляне на официалния сайт на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG - ИПП http://www.ipa-cbc-007.eu/ раздел Търгове и официалния сайт на община Гоце Делчев www.gotsedelchev.bg/. Също е на разположение за проверка в помещенията на Възложителя, адрес, както в точка 5. Офертите трябва да бъдат подадени чрез стандартния образец на офертата, включени в тръжното досие, чийто формат и инструкции трябва да се спазват стриктно. Пълното тръжно досие (включително чертежи) също е на разположение в CD формат (за получаване на ръка или да бъде изпратено по експресна куриерска служба), след предварително подаване на писмено искане, изпратено по факс или електронна поща (посочва се си референтен номер и заглавие, име, адрес юридическо лице, както и контакт тел / факс номера и адрес на електронна поща).

Пълното тръжно досие във формат CD (включително чертежите) могат да бъдат взети от Общинския културен център "Петко Рачев Славейков - 1938" на следния адрес ул. "Неврокоп" №1. 2971 Брезница, Република България.

Крайният срок за подаване на оферти е 12.03.2017, 16.00 ч местно време.

Тръжната документация е на разположение ТУК: http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/public-tenders/blagoustroystvo-na-ploshtad-v-breznica-stroitelni-raboti


[По-малко]

07.02.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи обособени части от сграда с идентификатор 17395.501.2921.

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи обособени части от сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена площ от 1241 квадратни метра, на два етажа, с предназначение спортна сграда, база, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2921 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, с площ от 5803 квадратни метра - според проекта на Арена Неврокоп

18.01.2017 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 230/30.11.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 23/30.11.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

13.01.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2016 година и Заповед № 20 от 10.01.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Имот №017003, находящ се в местността “Ор...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2016 година и Заповед № 20 от 10.01.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски

земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Имот №017003, находящ се в местността “Ормана”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 76.065 дка, при начална тръжна цена от 1217.04 лева за година.

2. Имот №017016, находящ се в местността “Ормана”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 4.500 дка, при начална тръжна цена от 72 лева за година.

3. Имот №017037, находящ се в местността “Топлица”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 7.373 дка, при начална тръжна цена от 117.97 лева за година.

4. Имот №032036, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 9.637 дка, при начална тръжна цена от 77.10 лева за година.

5. Имот №057243, находящ се в местността “Туфча”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.800 дка, при начална тръжна цена от 14.40 лева за година.

6. Имот №008004, находящ се в местността “Лъката”, землище на с.Господинци, представляващ овощна градина, девета категория, с площ от 0.994 дка, при начална тръжна цена от 11.93 лева за година.

7. Имот №027121, находящ се в местността “Имишлъка”, землище на с.Корница, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.285 дка, при начална тръжна цена от 2.28 лева за година.

8. Имот №057013, находящ се в местността “Мамал дол”, землище на с.Корница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 5.098 дка, при начална тръжна цена от 56.08 лева за година.

9. Имот №057150, находящ се в местността “Мамал дол”, землище на с.Корница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.900 дка, при начална тръжна цена от 15.20 лева за година.

10. Имот №054015, находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.430 дка, при начална тръжна цена от 19.44 лева за година.

11. Имот №054016 , находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.810 дка, при начална тръжна цена от 6.48 лева за година.

12. Имот №054017, находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.620 дка, при начална тръжна цена от 12.96 лева за година.

13. Имот №054018, находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.460 дка, при начална тръжна цена от 19.68 лева за година.

14. Имот №059171, находящ се в местността “Попов андък”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ 0.352 дка, при начална тръжна цена от 2.82 лева за година.

15. Имот №061145, находящ се в местността “Куртовица”, землище на с.Брезница, представляващ ливада, шеста категория, с площ от 0.700 дка, при начална тръжна цена от 7.70 лева за година.

16. Имот №067122, находящ се в местността “Команица”, землище на с.Брезница, представляващ ливада, осма категория, с площ от 0.162 дка, при начална тръжна цена от 1.78 лева за година.

17. Имот №001488, находящ се в местността “Черничето”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.918 дка, при начална тръжна цена от 14.69 лева за година.

18. Имот №001494, находящ се в местността “Марена”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 1.100 дка, при начална тръжна цена от 17.60 лева за година.

19. Имот №001526, находящ се в местността “Топлица”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.256 дка, при начална тръжна цена от 4.10 лева за година.

20. Имот №001578, находящ се в местността “Черничето”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 11.915 дка, при начална тръжна цена от 190.64 лева за година.

21. Имот №026107, находящ се в местността “Топлица”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 1.102 дка, при начална тръжна цена от 17.63 лева за година.

22. Имот № 003056, находящ се в местността „Лъката“, землище на село Господинци, представляващ

нива, шеста категория, с площ от 16.891 дка, при начална тръжна цена от 270.26 лева за година.

23. Имот № 005142, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Добротино, представляващ нива, осма категория, с площ от 2.548 дка, при начална тръжна цена от 28.03 лева за година.

24. Имот № 039022, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница,представляващ нива, десета категория, с площ от 7.236 дка, при начална тръжна цена от 57.89 лева за година.

25. Имот № 039024, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.976 дка, при начална тръжна цена от 23.81 лева за година.

26. Имот № 039018, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.613 дка, при начална тръжна цена от 20.90 лева за година.

27. Имот № 039019, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.905 дка, при начална тръжна цена от 23.24 лева за година.

28. Имот № 039020, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 3.660 дка, при начална тръжна цена от 29.28 лева за година.

29. Имот № 039098, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.499 дка, при начална тръжна цена от 19.99 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 30.01.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 30.01.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF, както следва:

1.Имот №017003, находящ се в местността “Ормана”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 76.065 дка – 3000 лева.

2. Имот №017016, находящ се в местността “Ормана”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 4.500 дка – 500 лева.

3. Имот №017037, находящ се в местността “Топлица”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 7.373 дка – 500 лева.

4. Имот №032036, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 9.637 дка – 500 лева.

5. Имот №057243, находящ се в местността “Туфча”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.800 дка – 100 лева.

6. Имот №008004, находящ се в местността “Лъката”, землище на с.Господинци, представляващ овощна градина, девета категория, с площ от 0.994 дка – 100 лева.

7. Имот №027121, находящ се в местността “Имишлъка”, землище на с.Корница, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.285 дка – 20 лева.

8. Имот №057013, находящ се в местността “Мамал дол”, землище на с.Корница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 5.098 дка – 400 лева.

9. Имот №057150, находящ се в местността “Мамал дол”, землище на с.Корница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.900 дка – 150 лева.

10. Имот №054015, находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.430 дка – 150 лева.

11. Имот №054016 , находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.810 дка – 50 лева.

12. Имот №054017, находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.620 дка – 100 лева.

13. Имот №054018, находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.460 дка – 150 лева.

14. Имот №059171, находящ се в местността “Попов андък”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ 0.352 дка – 20 лева.

15. Имот №061145, находящ се в местността “Куртовица”, землище на с.Брезница, представляващ ливада, шеста категория, с площ от 0.700 дка – 50 лева.

16. Имот №067122, находящ се в местността “Команица”, землище на с.Брезница, представляващ ливада, осма категория, с площ от 0.162 дка – 10 лева

17. Имот №001488, находящ се в местността “Черничето”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.918 дка – 100 лева.

18. Имот №001494, находящ се в местността “Марена”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 1.100 дка – 150 лева.

19. Имот №001526, находящ се в местността “Топлица”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.256 дка – 40 лева.

20. Имот №001578, находящ се в местността “Черничето”, землище на с.Баничан, представляващ нива,

шеста категория, с площ от 11.915 дка – 500 лева.

21. Имот №026107, находящ се в местността “Топлица”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста

категория, с площ от 1.102 дка – 150 лева.

22. Имот № 003056, находящ се в местността „Лъката“, землище на село Господинци, представляващ нива, шеста категория, с площ от 16.891 дка – 2000 лева.

23. Имот № 005142, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Добротино, представляващ нива, осма категория, с площ от 2.548 дка – 200 лева.

24. Имот № 039022, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 7.236 дка – 500 лева.

25. Имот № 039024, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.976 дка – 200 лева.

26. Имот № 039018, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.613 дка – 200 лева.

27. Имот № 039019, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.905 дка – 200 лева.

28. Имот № 039020, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 3.660 дка – 200 лева.

29. Имот № 039098, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.499 дка – 150 лева.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 30.01.2017г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 30.01.2017г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търговe ще се проведат на 31.01.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 07.02.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 06.02.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.128, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

09.11.2016 : Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот, публична общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и 2 и чл.63 и чл.64 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 197/28.09.2016г., прието от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 918/07.11.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена площ от 1241 квадратни метра, на два етажа, с предназначение спор...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и 2 и чл.63 и чл.64 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 197/28.09.2016г., прието от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 918/07.11.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена площ от 1241 квадратни метра, на два етажа, с предназначение спортна сграда, база, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2921 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, с площ от 5803 квадратни метра, състояща се от хотел, ресторант, фитнес, спомагателни помещения, част от санитарни възли, с изключение на входно фоайе, информация, кафе, гардероб, част от санитарните възли, помещения за лекар, управител, съдии, помещение за рехабилитация – според проекта на спортната зала.

2. Конкурсни условия:

1/ Инвестиционна програма – конкретни инвестиции в различните обекти – не по-малко от 150 000 лева за срока на договора – с посочени срокове за реализация.

2/ Месечен наем – не по-малко от 500 лева, без включен данък върху добавената стойност.

3/ Бизнес план за стопанисването на обекта – със зададени срокове, мероприятия, ангажименти.

4/ Финансови гаранции за изпълнение на поетите задължения.

5/ Ангажимент за подпомагане на спорта в общината – с посочени финансови параметри – не по-малко от 100 000 лева годишно.

3. Тежест на конкурсните условия:

1/ Инвестиционна програма – конкретни инвестиции в различните обекти за срока на договора – с посочени срокове за реализация – 25 точки.

2/ Месечен наем – не по-малко от 500 лева, без включен данък върху добавената стойност – 15 точки.

3/ Бизнес план за стопанисването на обекта – със зададени срокове, мероприятия, ангажименти 20 точки

4/ Финансови гаранции за изпълнение на поетите задължения – 15 точки.

5/ Ангажимент за подпомагане на спорта в общината – с посочени финансови параметри - 25 точки.

4. Конкурсна документация се закупува срещу такса 60 лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 109 на Община Гоце Делчев, до 17.00 часа на 08.12.2016г.

5. Депозит за участие в конкурса, в размер на 10000 /десет хиляди/ лева, се внася до 17.00 часа на 08.12.2016г. в по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

6. Кандидатите подават оферти и всички необходими документи за участие в конкурса до 17.00 часа на 08.12.2016г. в стая № 109 на Община Гоце Делчев, по ред и начин определен в конкурсната документация.

7. Оглед на имота може да се извършва до 07.12.2016г. с представители на общината след предварителна заявка и представяне на документ за закупена конкурсна документация.

8. Конкурсът ще се проведе на 09.12.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

9. Предложената от спечелилия конкурса участник месечна наемна цена се заплаща до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.:0888 006080, в.219.


[По-малко]

12.10.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 31/28.12.2015г. и Решение №158/26.05.2016г., приети от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 832/07.10.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едн...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 31/28.12.2015г. и Решение №158/26.05.2016г., приети от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 832/07.10.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 443 кв.м. (четиристотин четиридесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот Х (десети), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9457 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9460 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и шестдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 500 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 445 кв.м. (четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІ (единадесет), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 600 лв. /двадесет и две хиляди и шестстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър;целият имот с площ по скица 449 кв.м. (четиристотин четиридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІ (дванадесет), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9453 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9464 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и четири), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 800 лв. /двадесет и две хиляди и осемстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 449 кв.м. (четиристотин четиридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІІІ (трети) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІV (четвърти) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

6. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот V (пети) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9490 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и деветдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и две хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

7. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 494 кв.м. (четиристотин деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – За друг обществен обект, комплекс, с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VІІІ (осем) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9490 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и деветдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три), при начална тръжна цена на имота, в размер на 27 000 /двадесет и седем хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

8. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), администратиен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІІ (тринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9496 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

9. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІV (четиринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 27.10.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един имот по отделно се внасят до 17.00 часа на 27.10.2016г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 27.10.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 27.10.2016г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 28.10.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 04.11.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 03.11.2016г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

03.10.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 185/21.07.2016г. и Решение №183/21.07.2016г., приетои от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 815/29.09.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.3056 (седемнадесет хиля...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 185/21.07.2016г. и Решение №183/21.07.2016г., приетои от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 815/29.09.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.3056 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петдесет и шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 473 (четиристотин седемдесет и три) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Незастроен имот за жилищни нужди, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. 19-ти Октомври, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот І (първи), имот с планоснимачен номер 3056 (три хиляди петдесет и шест) от квартал 226 (двеста двадесет и шест) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи): поземлен имот с идентификатор 17395.19.30 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветнадесет точка тридесет); поземлен имот с идентификатор 17395.19.25 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветнадесет точка двадесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.2984 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди деветстотин осемдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3108 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9120 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди сто и двадесет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 19 700 /деветнадесет хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.3108 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 257 (двеста петдесет и седем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Незастроен имот за жилищни нужди: с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. 19-ти Октомври, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІІ (втори), имот с планоснимачен номер 3056 (три хиляди петдесет и шест) от квартал 226 (двеста двадесет и шест) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.19.25 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветнадесет точка двадесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3056 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9120 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди сто и двадесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3271 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди двеста седемдесет и едно), при начална тръжна цена на имота, в размер на 10 700 /десет хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

3. Урегулиран поземлен имот ХХХІ /тридесет и първи/ от квартал 21 а /двадесет и едно „а“/ по плана на село Брезница, одобрен със Заповед №279/1992 г., издадена от кмета на общината, Благоевградска област, община Гоце Делчев с площ на имота от 297 /двеста деветдесет и седем/ квадратни метра, при граници (съседи) на имота: от север – УПИ ХХІV и улица; от изток – улица; от юг – улица; от запад – УПИ ХХV, при начална тръжна цена на имота, в размер на 2850 /две хиляди осемстотин и петдесет/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 21.10.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внася до 17.00 часа на 20.10.2016г. по по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF, като размерът на депозитите е както следва:

За поземлен имот с идентификатор 17395.501.3056 по кадастралната карта на град Гоце Делчев – 10 000 лева.

За поземлен имот с идентификатор 17395.501.3108 по кадастралната карта на град Гоце Делчев – 5000 лева.

За урегулиран поземлен имот ХХХІ /тридесет и първи/ от квартал 21 а /двадесет и едно „а“/ по плана на село Брезница – 1000 лева.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 20.10.2016г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 20.10.2016г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 21.10.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 28.10.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 27.10.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

30.08.2016 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 731/29.08.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион, общинска собственост, с площ 12 /дванадесет/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/. 2. Начална тръжна цена от 60 /шест...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 731/29.08.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион, общинска собственост, с площ 12 /дванадесет/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/.

2. Начална тръжна цена от 60 /шестдесет/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

3. Тръжна документация може да се закупува до 17:00 часа на 19.09.2016 година от дирекция "Общинска собственост" /стая № 108/ на община Гоце Делчев срещу такса от 30 /тридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга в размер на 720 /седемстотин и двадесет/ лева се внася до 17:00 часа на 19.09.2016 година по сметка на община Гоце Делчев IBAN BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в Банка „ПИБ“ АД,клон град Гоце Делчев..

5. Оглед на имота може да се извърши до 17:00 часа на 19.09.2016 година с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите могат да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 19.09.2016 година в дирекция "Общинска собственост".

7. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 20.09.2016 година от 10:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

8. Достигнатата при публичния търг месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 27.09.2016 година от 10:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 26.09.2016 година

.

За допълнителна информация: тел:0888/00-60-80 вътрешен 128, дирекция "Общинска собственост", община Гоце Делчев


[По-малко]

10.08.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 680/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев. 2. Точното местонахождени...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 680/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема II, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 6 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 12.09.2016г. до 18.09.2016г. включително.

4. Начални тръжни цени – 60.48 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 10 /десет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 01.09.2016г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 31.08.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 02.09.2016г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 09.09.2016г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2016г.

12. С настоящата заповед утвърждавам документацията за провеждане на търговете.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

10.08.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 681/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев. 2. Точното местонахождени...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 681/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема IV, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 50 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 12.09.2016г. до 18.09.2016г. включително.

4. Начални тръжни цени – 504.00 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 01.09.2016г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 31.08.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 02.09.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 09.09.2016г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2016г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

10.08.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Дел

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 679/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Д...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 679/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема III, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 12 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 12.09.2016г. до 18.09.2016г. включително.

4. Начални тръжни цени – 120.96 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 20 /двадесет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 01.09.2016г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 31.08.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 02.09.2016г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 09.09.2016г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2016г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2016г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

10.08.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 броя терени за поставяне на увеселителни люлки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 683/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 броя терени за поставяне на увеселителни люлки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва: ɨ...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 683/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 броя терени за поставяне на увеселителни люлки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва:

 терен №1 с площ от 3500 кв.м. /три хиляди и петстотин квадратни метра/;

 терен №2 с площ от 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра/.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема I, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 12.09.2016г. до 18.09.2016г. включително.

4. Начални тръжни цени за:

 терен №1 – 17 640 /седемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет/ лева.

 терен №2 – 5040 /пет хиляди и четиридесет/ лева.

Цените са с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

6. Депозити за участие в търговете, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г., както следва:

 за терен №1 – 10 000 /десет хиляди/ лева.

 за терен №2 – 3000 /три хиляди/ лева.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг /в това число и копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба №V-12-707 от 15.12.2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“/, до 17.00 часа на 01.09.2016г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 31.08.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 02.09.2016г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цена, с включен данък върху добавената стойност, се заплаща от спечелилите участници в срок до 09.09.2016г.

11. При неявяване на кандидати за терена повторени търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2015.6г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

10.08.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед №682/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва: ...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед №682/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва:

 терен №1 с площ от 300 кв.м.;

 терен №2 с площ от 200 кв.м.;

 терен №3 с площ от 200 кв.м.;

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема V, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 12.09.2016г. до 18.09.2016г. включително.

4. Начални тръжни цени за:

 терен №1 – 1512 лв.

 терен №2 – 1008 лв.

 терен №3 – 1008 лв.

Цените са с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен по отделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 500 /петстотин/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг /в това число и копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба №V-12-707 от 15.12.2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“/, до 17.00 часа на 01.09.2016г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 31.09.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове да се проведат на 02.09.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 09.09.2016г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2016г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2016г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

09.08.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 671 от 09.08.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на

земеделски земи, частна общинска собственост

24.06.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 133/05.05.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 517/23.06.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Урегулиран поземлен имот ХVІ /шестнадесет/ от квартал 5 /пети/ по плана на село Корница, одобрен със Заповед №115/1968 г.,...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 133/05.05.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 517/23.06.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот ХVІ /шестнадесет/ от квартал 5 /пети/ по плана на село Корница, одобрен със Заповед №115/1968 г., издадена от кмета на общината, с площ на имота 340 /триста и четиридесет/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ ІІ и УПИ ІІІ, от изток – УПИ ХV, от юг – улица и от запад – УПИ І, при начална тръжна цена на имота, в размер на 3 700 /три хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2. Урегулиран поземлен имот V /пети/, имот с планоснимачен номер 553 /петстотин петдесет и три/ от квартал 1 /първи/ по плана на село Лъжница, одобрен със Заповед 647/1983г., издадена от кмета на общината, с площ на имота 494 /четиристотин деветдесет и четири/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ ІV, от изток – улица, от юг – УПИ VІ, от запад – УПИ VІ и УПИ ХV, при начална тръжна цена на имота, в размер на 3 200 /три хиляди и двеста/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

3. Урегулиран поземлен имот ІІ /втори/ от квартал 1 /първи/ по плана на село Господинци, с площ на имота 808 /осемстотин и осем/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – река, от изток – УПИ ІІІ, от юг – улица, от запад – УПИ І, при начална тръжна цена на имота, в размер на 8 100 /осем хиляди и сто/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

4. Урегулиран поземлен имот ІІІ /трети/ от квартал 1 /първи/ по плана на село Господинци, с площ на имота 682 /шестстотин осемдесет и два/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – река, от изток – УПИ ІV, от юг – улица, от запад – УПИ ІІ, при начална тръжна цена на имота, в размер на 6 800 /шест хиляди и осемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

5. Урегулиран поземлен имот ІV /четвърти/ от квартал 1 /първи/ по плана на село Господинци, с площ на имота 583 /петстотин осемдесет и три/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – река, от изток – УПИ V, от юг – улица, от запад – УПИ ІІІ, при начална тръжна цена на имота, в размер на 5 800 /пет хиляди и осемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

6. Урегулиран поземлен имот V /пети/ от квартал 1 /първи/ по плана на село Господинци, с площ на имота 347 /триста четиридесет и седем/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – река, от изток – УПИ ХVІІ, от юг – улица, от запад – УПИ ІV, при начална тръжна цена на имота, в размер на 3 500 /три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 21.07.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внася до 17.00 часа на 21.07.2016г. по по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF, като размерът на депозитите е както следва:

1. За урегулиран поземлен имот ХVІ от квартал 5 по плана на село Корница – 1900 лева.

2. За урегулиран поземлен имот V, имот с планоснимачен номер 553 от квартал 1 по плана на село Лъжница – 1600 лева.

3. За урегулиран позмелен имот ІІ от квартал 1 по плана на село Господинци – 4000 лева.

4. За урегулиран позмелен имот ІІІ от квартал 1 по плана на село Господинци – 3400 лева.

5. За урегулиран позмелен имот ІV от квартал 1 по плана на село Господинци – 2900 лева.

6. За урегулиран позмелен имот V от квартал 1 по плана на село Господинци – 1800 лева.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 21.07.2016г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 21.07.2016г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 22.07.2016г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 29.07.2016г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 28.07.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

24.06.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 134/05.05.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 518/23.06.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Урегулиран поземлен имот ІХ /девети/ от квартал 59 /петдесет и девет/ по плана на село Мусомища, одобрен със Заповед №13/19...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 134/05.05.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 518/23.06.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот ІХ /девети/ от квартал 59 /петдесет и девет/ по плана на село Мусомища, одобрен със Заповед №13/1987 г. и Заповед №293/1994г., издадени от кмета на общината, с площ на имота 908 /деветстотин и осем/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – терен отреден за озеленяване, от изток – улица, от юг – улица и от запад – УПИ VІІІ, при начална тръжна цена на имота, в размер на 18 000 /осемнадесет хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2. Урегулиран поземлен имот І /първи/ от квартал 59 а /петдесет и девет „а“/ по плана на село Мусомища, одобрен със Заповед №628/2015г., издадена от кмета на общината, с площ на имота 1200 /хиляда и двеста/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ ІІ, от изток – улица, от юг – улица и от запад – напоителен канал, при начална тръжна цена на имота, в размер на 24 000 /двадесет и четири хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

3. Урегулиран поземлен имот ІІ /втори/ от квартал 59 а /петдесет и девет „а“/ по плана на село Мусомища, одобрен със Заповед №628/2015г., издадена от кмета на общината, с площ на имота 765 /седемстотин шестдесет и пет/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ ІІІ, от изток – улица, от юг – УПИ І и от запад – напоителен канал, при начална тръжна цена на имота, в размер на 15 300 /петнадесет хиляди и триста/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

4. Урегулиран поземлен имот ІІІ /трети/ от квартал 59 а /петдесет и девет „а“/ по плана на село Мусомища, одобрен със Заповед №628/2015г., издадена от кмета на общината, с площ на имота 880 /осемстотин и осемдесет/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – улица, от изток – улица, от юг – УПИ ІІ и от запад – напоителен канал, при начална тръжна цена на имота, в размер на 17 600 /седемнадесет хиляди и шестстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 21.07.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един от имотите се внася до 17.00 часа на 21.07.2016г. по по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 21.07.2016г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 21.07.2016г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 22.07.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 29.07.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 28.07.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

24.06.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 158/26.05.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 520/23.06.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9485 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляд...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 158/26.05.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 520/23.06.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9485 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 436 кв.м. (четиристотин тридесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот І (първи) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9500 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди и петстотин), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 800 /двадесет и две хиляди и осемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 452 кв.м. (четиристотин петдесет и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІІ (втори) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9500 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди и петстотин); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9485 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и пет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 600 /двадесет и три хиляди и шестстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 449 кв.м. (четиристотин четиридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІІІ (трети) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІV (четвърти) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот V (пети) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9490 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и деветдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и две хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

6. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9490 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и деветдесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 436 кв.м. (четиристотин тридесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VІ (шести) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9491 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 800 /двадесет и две хиляди и осемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

7. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 494 кв.м. (четиристотин деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – За друг обществен обект, комплекс, с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VІІІ (осем) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9490 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и деветдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три), при начална тръжна цена на имота, в размер на 27 000 /двадесет и седем хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

8. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 647 кв.м. (шестстотин четиридесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – За друг обществен обект, комплекс, административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІХ (девет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9500 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди и петстотин); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 35 400 /тридесет и пет хиляди и четиристотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

9. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 478 кв.м. (четиристотин седемдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – За друг обществен обект, комплекс, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот Х (десет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9500 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди и петстотин); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 26 200 /двадесет и шест хиляди и двеста/ лева /, без включен данък върху добавената стойност.

10. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 405 кв.м. (четиристотин и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІ (единадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9496 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем), при начална тръжна цена на имота, в размер на 21 200 /двадесет и една хиляди и двеста/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

11. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9496 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 454 кв.м. (четиристотин петдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІ (дванадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 700 /двадесет и три хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

12. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), администратиен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІІ (тринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9496 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

13. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІV (четиринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

14. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 452 кв.м. (четиристотин петдесет и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХV (петнадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9500 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди и петстотин); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 600 /двадесет и три хиляди и шестстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

15. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9500 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди и петстотин), имот с идентификатор 17395.501.9500, целият имот с площ по скица 448 кв.м. (четиристотин четиридесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), админстративен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХVІ (шестнадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, граници (съседи): поземлен имот с идентификатор 17395.501.9485 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 400 /двадесет и три хиляди и четиристотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 21.07.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един имот по отделно се внасят до 17.00 часа на 21.07.2016г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 21.07.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 21.07.2016г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 22.07.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 28.07.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 29.07.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

21.06.2016 : Публично оповестени конкурси за отдаване под наем на терени, публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и 2, чл.63, ал.1 и чл.64 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.15 от Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Гоце Делчев, в изпълнение на Решение № 545/29.04.2015г., Решение № 546/29.04.2015г. и Решение № 547/29.04.2015г., приети от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 510/17.06.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . Публично оповестени конкурси за отдаване под наем на терени, публична общинска собственост, ...[Повече]

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и 2, чл.63, ал.1 и чл.64 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.15 от Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Гоце Делчев, в изпълнение на Решение № 545/29.04.2015г., Решение № 546/29.04.2015г. и Решение № 547/29.04.2015г., приети от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 510/17.06.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публично оповестени конкурси за отдаване под наем на терени, публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти, находящи се в град Гоце Делчев, с номера по одобрената от Общински съвет схема


[По-малко]

08.06.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 31/28.12.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед №343/26.05.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

06.06.2016 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Павилион, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/.

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 352 /01.06.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион, общинска собственост, с площ 12 /дванадесет/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/. 2. При начална тръжна цена от 60 ...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 352 /01.06.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион, общинска собственост, с площ 12 /дванадесет/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/.

2. При начална тръжна цена от 60 /шестдесет/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

3. Тръжна документация може да се закупува до 17:00 часа на 28.06.2016 година от дирекция "Общинска собственост" /стая № 108/ на община Гоце Делчев срещу такса от 30 /тридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга в размер на 720 /седемстотин и двадесет/ лева да се внася до 17:00 часа на 28.06.2016 година по сметка на община Гоце Делчев IBAN BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в Банка „ПИБ“ АД,клон Град Гоце Делчев..

5. Оглед на имота може да се извърши до 17:00 часа на 28.06.2016 година с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите могат да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 28.06.2016 година в дирекция "Общинска собственост".

7. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 29.06.2016 година от 10:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

8. Достигнатата при публичния търг месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност, ще се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 06.07.2016 година от 10:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 05.07.2016 година

.

За допълнителна информация: тел:0888/00-60-80 вътрешен 128, дирекция "Общинска собственост", община Гоце Делчев


[По-малко]

06.06.2016 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Павилион, находящ се в град Гоце Делчев.

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 353/ 01.06.2016година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион, общинска собственост, с площ 7 /седем/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/. 2. При начална тръжна цена от 35 /тридесет и ...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 353/ 01.06.2016година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион, общинска собственост, с площ 7 /седем/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/.

2. При начална тръжна цена от 35 /тридесет и пет/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

3. Тръжна документация да се закупува до 17:00 часа на 28.06.2016 година от дирекция "Общинска собственост" /стая № 108/ на община Гоце Делчев срещу такса от 30 /тридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга в размер на 420 /четиристотин и двадесет/ лева да се внася до 17:00 часа на 28.06.2016 година по сметка на община Гоце Делчев IBAN BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в Банка „ПИБ“ АД,клон Град Гоце Делчев..

5. Оглед на имота може да се извърши до 17:00 часа на 28.06.2016 година с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 28.06.2016 година в дирекция "Общинска собственост.

7. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 29.06.2016 година от 10:30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

8. Достигнатата при публичния търг месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност, ще се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 06.07.2016 година от 10:30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 05.07.2016 година.

.

За допълнителна информация: тел:0888/00-60-80 вътрешен 128, дирекция "Общинска собственост", община Гоце Делчев.


[По-малко]

06.06.2016 : Публично оповестен конкурс за отдаване на недвижим имот, включен в капитала на “Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД

“ Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев . На основание чл.10, ал.1, т.20 и чл.37 от Наредба № 3 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Гоце Делчев в търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение № 537/ 26.03.2015г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 28/ 31.05.2016г., издадена от управителя на “Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . А. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, включен в капитала на “Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев, както следва: 1. Кабинет за дентална м...[Повече]

“ Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев

.

На основание чл.10, ал.1, т.20 и чл.37 от Наредба № 3 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Гоце Делчев в търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение № 537/ 26.03.2015г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 28/ 31.05.2016г., издадена от управителя на “Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

А. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, включен в капитала на “Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев, както следва:

1. Кабинет за дентална медицина, представляващ помещение, с площ от 13 квадратни метра и общи части, с площ от 8 квадратни метра, находящи се на втория етаж в сградата на СЗС с.Корница.

2. Задължителни условия при провеждане на конкурса:

- До участие в конкурса се допускат само стоматолози.

3. Конкурсни условия:

- месечна наемна цена – не по-малко от 45.54 лева.

- кандидатите следва да регламентират минимално работно време – 6 часа/ работен ден.

Б. Конкурсна документация се закупува до 17:00 часа на 27.06.2016 година от дирекция "Общинска собственост" / стая 109/ на община Гоце Делчев срещу такса от 30 /тридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

.

В. Депозит за участие в конкурса, в размер на 50 /петдесет/ лева, се внася в деловодството на ”Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев, до 17.00 часа на 27.06.2016г.

.

Г. Кандидатите подават предложения и всички необходими документи за участие в конкурса до 17.00 часа на 27.06.2016г. в Дирекция „Общинска собственост“ / стая 109/ на Община гр.Гоце Делчев.

.

Д. Оглед на кабинета може да се извършва до 27.06.2016г. с представители на дружеството след предварителна заявка и представяне на документ за закупена конкурсна документация.

.

Е. Публично оповестеният конкурс да се проведе на 28.06.2016г. от 10.00 часа в кабинета на управителя на ”Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев.

.

Ж. Предложената от спечелилия участник наемна цена се заплаща ежемесечно, до 25-то число в касата на дружеството.

.

З. С настоящата заповед утвърждавам документацията за провеждане на конкурса.

.

И. Наемите от отдадените под наем помещения се набират по отделна сметка на “Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев и може да се разходват само за капиталови разходи след решение на Постоянната комисия по здравеопазване, социално дело, масов спорт и туризъм към Общински съвет гр.Гоце Делчев, съвместно с дирекция „Устройство на територията” към Общинска администрация гр.Гоце Делчев.

.

Й. Всеки лекар има право да сключи един договор за едно помещение – общинска собственост в района на община Гоце Делчев.

.

К. При неявяване на кандидати, повторен конкурс да се проведе на 05.07.2016г. от 10.00 часа в кабинета на управителя на ”Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев, като сроковете за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на предложения са до 17.00 часа на 04.07.2016г


[По-малко]

06.06.2016 : Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на обособен обект

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.63, ал.1 и чл.64 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 102/31.03.2016г., прието от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 351/01.06.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на обособен обект, с площ от 93.50 квадратни метра, в сграда с идентификатор 17395.501.888.2, построена в поземлен имот с идентификатор 17.395.501.888 по кадастралната карта и кадастралните реги...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.63, ал.1 и чл.64 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 102/31.03.2016г., прието от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 351/01.06.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на обособен обект, с площ от 93.50 квадратни метра, в сграда с идентификатор 17395.501.888.2, построена в поземлен имот с идентификатор 17.395.501.888 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Гоце Делчев, одобрении със Заповед № РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК /голямата зала на приземния етаж от западната страна на сградата на Община Гоце Делчев/.

2. Конкурсни условия и тяхната тежест при оценяването:

1/ инвестиционна програма за обекта, включваща не по-малко от 3 000 лева за периода на договора – 35 точки;

2/ срок за въвеждане в експлоатация на обекта – не повече от три месеца от подписване на договора за наем –35 точки;

3/ месечен наем – не по-малко от 50 лева на месец, без включен данък върху добавената стойност – 30 точки.

3. Задължителни условия за участниците в конкурса:

1/ депозит за участие – 1000 лева – представя се при внасянето на конкурсното предложение;

2/ обектът може да се използва и функционира само като спортна зала за тенис на маса.

4. Конкурсна документация се закупува срещу такса 60 лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 109 на Община Гоце Делчев, до 17.00 часа на 28.06.2016г.

5. Депозит за участие в конкурса, в размер на 1000 /хиляда/ лева, се внася до 17.00 часа на 28.06.2016г. в по IBAN BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в Банка „ПИБ“ АД,клон Град Гоце Делчев..

6. Кандидатите подават оферти и всички необходими документи за участие в конкурса до 17.00 часа на 28.06.2016г. в стая № 109 на Община Гоце Делчев, по начин определен в конкурсната документация.

7. Оглед на имота може да се извършва до 28.06.2016г. с представители на общината след предварителна заявка и представяне на документ за закупена конкурсна документация.

8. Конкурсът да се проведе на 29.06.2016г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

9. Предложената от спечелилия конкурса участник месечна наемна цена се заплаща до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888/006080, в.219.


[По-малко]

25.05.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 98/31.03.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 321/16.05.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

09.05.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 296 от 05.05.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: . 1. имот № 012151, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Борово, представляващ нива, шеста категория, с площ от 22,489 дка, при...[Повече]

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 296 от 05.05.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на

земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

.

1. имот № 012151, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Борово, представляващ нива, шеста категория, с площ от 22,489 дка, при начална тръжна цена от 359,82 лева за година.

2. имот № 024061, находящ се в местността „Шейновото“, землище на село Борово, представляващ нива, шеста категория, с площ от 3,279 дка, при начална тръжна цена от 52,46 лева за година.

3. имот № 024070, находящ се в местността „Шейновото“, землище на село Борово, представляващ нива, четвърта категория, с площ от 0,504 дка, при начална тръжна цена от 10,08 лева за година.

4. имот № 024072, находящ се в местността „Шейновото“, землище на село Борово, представляващ нива, четвърта категория, с площ от 0,503 дка, при начална тръжна цена от 10,06 лева за година.

5. имот № 025107, находящ се в местността „Шейновото“, землище на село Борово, представляващ нива, четвърта категория, с площ от 1,699 дка, при начална тръжна цена от 33,98 лева за година.

6. имот № 027051, находящ се в местността „Балтовици“, землище на село Борово, представляващ нива, пета категория, с площ от 1,041 дка, при начална тръжна цена от 20,82 лева за година.

7. имот № 027052, находящ се в местността „Балтовици“, землище на село Борово, представляващ нива, пета категория, с площ от 1,062 дка, при начална тръжна цена от 21,24 лева за година.

8. имот № 028039, находящ се в местността „Балтовици“, землище на село Борово, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0,646 дка, при начална тръжна цена от 10,34 лева за година.

9. имот № 000356, находящ се в местността „Пъклово“, землище на село Баничан, представляващ нива, девета категория, с площ от 15,643 дка, при начална тръжна цена от 187,72 лева за година.

10. имот № 000371, находящ се в местността „Пъклово“, землище на село Баничан, представляващ нива, десета категория, с площ от 7,179 дка, при начална тръжна цена от 86,15 лева за година.

11. имот № 000407, находящ се в местността „Пъклово“, землище на село Баничан, представляващ нива, девета категория, с площ от 4,015 дка, при начална тръжна цена от 48,18 лева за година.

12. имот № 012019, находящ се в местността „Дабая“, землище на село Баничан, представляващ нива, седма категория, с площ от 1,177 дка, при начална тръжна цена от 18,83 лева за година.

13. имот № 012020, находящ се в местността „Дабая“, землище на село Баничан, представляващ нива, седма категория, с площ от 0,852 дка, при начална тръжна цена от 13,63 лева за година.

14. имот № 018037, находящ се в местността „Ормана“, землище на село Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 63,989 дка, при начална тръжна цена от 1023,82 лева за година.

15. имот № 019088, находящ се в местността „Студената вода“, землище на село Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 7,800 дка, при начална тръжна цена от 124,80 лева за година.

16. имот № 005065, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Добротино, представляващ изоставени трайни насаждения, осма категория, с площ от 13,623 дка, при начална тръжна цена от 149,85 лева за година.

17. имот № 005142, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Добротино, представляващ нива, осма категория, с площ от 2,548 дка, при начална тръжна цена от 28,03 лева за година.

18. имот № 012001, находящ се в местността „Кокошката“, землище на село Мосомище, представляващ лозе, седма категория, с площ от 2,232 дка, при начална тръжна цена от 35,71 лева за година.

19. имот № 023001, находящ се в местността „Расечина“, землище на село Корница, представляващ нива, десета категория, с площ от 22,768 дка, при начална тръжна цена от 182,14 лева за година.

20. имот № 023179, находящ се в местността „Марева круша“, землище на село Корница, представляващ нива, десета категория, с площ от 4,525 дка, при начална тръжна цена от 36,20 лева за година.

21. имот № 004099, находящ се в местността „Габровец“, землище на село Лъжница, представляващ нива, девета категория, с площ от 3,412 дка, при начална тръжна цена от 27,30 лева за година.

22. имот № 004101, находящ се в местността „Габровец“, землище на село Лъжница, представляващ нива, девета категория, с площ от 8,169 дка, при начална тръжна цена от 65,35 лева за година.

23. имот № 010146, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Лъжница, представляващ нива, девета категория, с площ от 6,091 дка, при начална тръжна цена от 48,73 лева за година.

24. имот № 057001, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Лъжница, представляващ нива, осма категория, с площ от 1,359 дка, при начална тръжна цена от 14,95 лева за година.

25. имот № 057002, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Лъжница, представляващ нива, осма категория, с площ от 3,477 дка, при начална тръжна цена от 38,25 лева за година.

26. имот № 057003, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Лъжница, представляващ нива, девета категория, с площ от 6,974 дка, при начална тръжна цена от 55,79 лева за година.

27. имот № 057022, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Лъжница, представляващ нива, осма категория, с площ от 9,544 дка, при начална тръжна цена от 104,98 лева за година.

28. имот № 057063, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Лъжница, представляващ нива, осма категория, с площ от 3,964 дка, при начална тръжна цена от 43,60 лева за година.

29. поземлен имот с идентификатор 17395.18.5 по кадастрална карта на гр. Гоце Делчев, находящ се в местността „Бербат хендек“, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0,647 дка, при начална тръжна цена от 10,35 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 26.05.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лева за всеки имот поотделно , се внасят до 17.00 часа на 26.05.2016г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Банка ПИБ“АД, клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 26.05.2016г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 26.05.2016г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 27.05.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите, се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 03.06.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 02.06.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.128, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

09.05.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 294 от 05.05.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. имот № 013015, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5,094 дка, при начална тръжна цена от 40,75 лева за година. ...[Повече]

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 294 от 05.05.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. имот № 013015, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5,094 дка, при начална тръжна цена от 40,75 лева за година.

2. имот № 013034, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 23,855 дка, при начална тръжна цена от 190,84 лева за година.

3. имот № 013035, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5,308 дка, при начална тръжна цена от 42,46 лева за година.

4. имот № 013086, находящ се в местността „Подлаг“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 6,00 дка, при начална тръжна цена от 48,00 лева за година.

5. имот № 014004, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5,651 дка, при начална тръжна цена от 45,21 лева за година.

6. имот № 014007, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5,815 дка, при начална тръжна цена от 46,52 лева за година.

7. имот № 014009, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5,999 дка, при начална тръжна цена от 47,99 лева за година.

8. имот № 014011, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 3,926 дка, при начална тръжна цена от 31,41 лева за година.

9. имот № 014012, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница