English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Търгове, конкурси

Сортирани по: номер    дата    заглавие   

24.08.2015 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 693/20.08.2015г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев. 2. Точното местонахожд...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 693/20.08.2015г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема №4, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 50 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 14.09.2015г. до 20.09.2015г. включително.

4. Начални тръжни цени – 504.00 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 08.09.2015г.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 08.09.2015г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 08.09.2015г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва от 01.09.2015г. до 17.00 часа на 08.09.2015г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 09.09.2015г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 11.09.2015г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 16.09.2015г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 15.09.2015г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.219, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

18.02.2020 : "VOLUMETRIC SPATIAL TREATMENT AND ARCHITECTURAL DESIGN OF THE MUNICIPAL CHILDREN`S CAMP"

Project: “Our common past-road to the joint future” CB006.2.21.028 . ANNOUNCE . Municipality of Gotse Delchev is launching a tender procedure for "VOLUMETRIC SPATIAL TREATMENT AND ARCHITECTURAL DESIGN OF THE MUNICIPAL CHILDREN`S CAMP", Bulgaria with Ref. № T1. The tender procedure is u...[Повече]

Project: “Our common past-road to the joint future” CB006.2.21.028

.

ANNOUNCE

.

Municipality of Gotse Delchev is launching a tender procedure for "VOLUMETRIC SPATIAL TREATMENT AND ARCHITECTURAL DESIGN OF THE MUNICIPAL CHILDREN`S CAMP", Bulgaria with Ref. № T1. The tender procedure is under the implementation of project “Our common past-road to the joint future” CB006.2.21.028 with financial assistance from the INTERREG - IPA CBC Programme Bulgaria – North Macedonia Programme 2014 - 2020. The tender dossier is available for inspection at MUNICIPALITY OF GOTSE DELCHEV-2 Tzaritza Joanna str., 2900 Gotse Delchev town, Bulgaria and published on following websites:

.

http://www.ipa-cbc-007.eu/; www.gotsedelchev.bg

.

The deadline for submission of tender is 19.03.2020, 17:00 (local time). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on following websites:

http://www.ipa-cbc-007.eu/; www.gotsedelchev.bg

.

link documentation: https://dox.abv.bg/download?id=dd23d98fe7
[По-малко]

19.03.2020 : Corrigendum "VOLUMETRIC SPATIAL TREATMENT AND ARCHITECTURAL DESIGN OF THE MUNICIPAL CHILDREN`S CAMP"

. CORRIGENDUM No: 1 to the CONTRACT NOTICE . Publication reference: T1 Subject: Corrigendum "VOLUMETRIC SPATIAL TREATMENT AND ARCHITECTURAL DESIGN OF THE MUNICIPAL CHILDREN`S CAMP", Location: BULGARIA Municipality of Gotse Delchev has extended the date for submission of tenders for...[Повече]

.

CORRIGENDUM No: 1

to the

CONTRACT NOTICE

.

Publication reference: T1

Subject: Corrigendum "VOLUMETRIC SPATIAL TREATMENT AND ARCHITECTURAL DESIGN OF THE MUNICIPAL CHILDREN`S CAMP",

Location: BULGARIA

Municipality of Gotse Delchev has extended the date for submission of tenders for the above mentioned tender. The new date is 16.04.2020.

Corrected documents and corrigendum No1 is available for inspection at Municipality of Gotse Delchev - 2 Tzaritza Joanna str., 2900 Gotse Delchev town, Bulgaria and published on following websites: http://www.ipa-cbc-007.eu/ ; www.gotsedelchev.bg

.

link documentation:https://dox.abv.bg/download?id=39577dd7b4
[По-малко]

10.02.2017 : Благоустройство на площад в Брезница (строителни работи)

Общински културен център "Петко Рачев Славейков - 1938" в Брезница възнамерява да възложи договор за работа за благоустройство на площад в Брезница (строителни работи) с финансова помощ от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG - ИПП България- Македония CCI 2014TC16I5CB006. Тръжната документация е на разположение за изтегляне на официалния сайт на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG - ИПП http://www.ipa-cbc-007.eu/ раздел Търгове и официалния сайт на община Гоце Делчев www.gotsedelchev.bg/. Също е на разположение за проверка в помещенията на Възложителя, адрес, както в точк...[Повече]

Общински културен център "Петко Рачев Славейков - 1938" в Брезница възнамерява да възложи договор за работа за благоустройство на площад в Брезница (строителни работи) с финансова помощ от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG - ИПП България- Македония CCI 2014TC16I5CB006. Тръжната документация е на разположение за изтегляне на официалния сайт на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG - ИПП http://www.ipa-cbc-007.eu/ раздел Търгове и официалния сайт на община Гоце Делчев www.gotsedelchev.bg/. Също е на разположение за проверка в помещенията на Възложителя, адрес, както в точка 5. Офертите трябва да бъдат подадени чрез стандартния образец на офертата, включени в тръжното досие, чийто формат и инструкции трябва да се спазват стриктно. Пълното тръжно досие (включително чертежи) също е на разположение в CD формат (за получаване на ръка или да бъде изпратено по експресна куриерска служба), след предварително подаване на писмено искане, изпратено по факс или електронна поща (посочва се си референтен номер и заглавие, име, адрес юридическо лице, както и контакт тел / факс номера и адрес на електронна поща).

Пълното тръжно досие във формат CD (включително чертежите) могат да бъдат взети от Общинския културен център "Петко Рачев Славейков - 1938" на следния адрес ул. "Неврокоп" №1. 2971 Брезница, Република България.

Крайният срок за подаване на оферти е 12.03.2017, 16.00 ч местно време.

Тръжната документация е на разположение ТУК: http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/public-tenders/blagoustroystvo-na-ploshtad-v-breznica-stroitelni-raboti


[По-малко]

04.07.2017 : КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА МБАЛ "ИВАН СКЕНДЕРОВ" ЕООД ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

С Решение № 350 от 29.06.2017 г. , Общински съвет-Гоце Делчев одобри класирането на кандидатите в конкурса за възлагане управлението на Многопрофилна болница за активно лечение "Иван Скендеров" ЕООД гр. Гоце Делчев, открит с Решение № 291 от 16.03.2017 г. на Общински съвет-Гоце Делчев, по Протокол № 2 от 30.05.2017 г. на комисията, провела конкурса, а именно: 1. На първо място д-р Мария Радойкова със средноаритметична оценка много добър 5.45. 2. На второ място д-р Иван Канелов със средноаритметична оценка много добър 5.10. Определя класираната на първо място д-р Мария Иванова Радойкова за спечелил конкурса за възлагане управлението на Многопрофилна болница за акти...[Повече]

С Решение № 350 от 29.06.2017 г. , Общински съвет-Гоце Делчев одобри класирането на кандидатите в конкурса за възлагане управлението на Многопрофилна болница за активно лечение "Иван Скендеров" ЕООД гр. Гоце Делчев, открит с Решение № 291 от 16.03.2017 г. на Общински съвет-Гоце Делчев, по Протокол № 2 от 30.05.2017 г. на комисията, провела конкурса, а именно:

1. На първо място д-р Мария Радойкова със средноаритметична оценка много добър 5.45.

2. На второ място д-р Иван Канелов със средноаритметична оценка много добър 5.10.

Определя класираната на първо място д-р Мария Иванова Радойкова за спечелил конкурса за възлагане управлението на Многопрофилна болница за активно лечение "Иван Скендеров" ЕООД гр.Гоце Делчев.

.

.

Мариана Устаилиева

председател на конкурсната комисия


[По-малко]

11.02.2019 : КОНКУРС за възлагане на управлението на социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства” и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с д

На основание чл.38, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка със Заповед № 135/07.02.2019 г. Кмета на Община Гоце Делчев ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане на управлението на социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства” и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“. в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.

20.04.2017 : Конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев

Р Е Ш Е Н И Е №291 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл.3, ал. 1, ал. 3, чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Гоце Делчев реши: І. Да се проведе конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, при следните условия: 1. Обект на конкурса: Избор на управител на общинско лечебно заведение за болнична помощ „Многопрофилна болница за активно лечение...[Повече]

Р Е Ш Е Н И Е №291

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл.3, ал. 1, ал. 3, чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Гоце Делчев реши:

І. Да се проведе конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, при следните условия:

1. Обект на конкурса: Избор на управител на общинско лечебно заведение за болнична помощ „Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев.

2. Изисквания към кандидатите:

2.1. Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

2.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист;

2.3. Кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

2.4. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

3. Необходими документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени:

3.1. Заявление за участие в конкурса.

3.2. Необходими документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие:

• Подробна автобиография, подписана от кандидата;

• Нотариално заверено копие от Дипломи за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

• Нотариално заверено копие от Диплома за придобита специалност за кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина;

• Нотариално заверено копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия най-малко пет години трудов стаж, като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист;

• Удостоверение за членство в съсловната организация на лекарите - Български лекарски съюз (БЛС), а на лекарите по дентална медицина - Български зъболекарски съюз (БЗС);

• Свидетелство за съдимост;

• Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните му качества;

По смисъла на § 3. от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, квалификация по здравен мениджмънт се удостоверява:

1. със свидетелство за призната специалност „Икономика на здравеопазването", „Медицинска информатика и здравен мениджмънт", „Социална медицина и здравен мениджмънт" и „Социална медицина и обществено дентално здраве", придобита по реда на наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;

2. с удостоверение за завършено обучение по "Здравен мениджмънт", "Болничен мениджмънт", "Болнично управление", "Организация и управление на здравеопазването" с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проведено по реда на чл. 4 от Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването;

3. с диплома за завършена степен на висшето образование по специалност, свързана с управлението на здравеопазването;

4. с удостоверение или свидетелство за завършено обучение за повишаване на квалификацията по "Здравен мениджмънт", "Болничен мениджмънт", "Болнично управление", "Организация и управление на здравеопазването" с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проведено по реда на чл. 43 от Закона за висшето образование.

3.3. Разработка на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период (2017 г.-2019 г.).

За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва: Плик №1, който съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие; Плик № 2, който съдържа разработката на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период (2017 г.-2019 г.).

Пликовете да се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

Заявлението и плика се подават в информационния център в сградата на общинска администрация – Гоце Делчев, адрес: община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в срок до 30 дни /включително/, считано от датата на публикуване на решението за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев в един централен и/или един местен вестник, както и на интернет страницата на Община Гоце Делчев.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

4. Темите, предмет на събеседването:

1. Приоритети и задачи на лечебното заведение в съответствие с националната здравна политика;

2. Степен на познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността на лечебните заведения.

3. Привличане на млади специалисти на работа в лечебното заведение.

4. Финансиране на болничните лечебни заведения, начини за справяне с натрупаните задължения на дружеството и оптимизиране на разходите.

5. Изпълнение и контрол на медицинските стандарти в практиката на болничните лечебни заведения.

6. Качество на медицинската помощ. Мерки за недопускане на корупционни практики.

7. Структура, персонал, развитие и управление на конфликтите в МБАЛ “Иван Скендеров” ЕООД.

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса.

Конкурсът да се проведе от 11.00 часа на 22.05.2017 г. в сградата на общинска администрация – Гоце Делчев, първи етаж, заседателната зала на общински съвет –гр. Гоце Делчев, адрес: гр.Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград.

ІІ. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението, който се предоставя на кандидатите за участие в конкурса.

ІІІ. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса и определя нейния състав. Комисията е в състав от 5 души: председател, секретар и трима членове, от които единият е представител на РЗИ-Благоевград.

ІV. Задължава управителя на Многопрофилна болница за активно лечение - “Иван Скендеров” ЕООД гр.Гоце Делчев да предостави документи относно здравно-демографската характеристика на района, диагностично лечебната дейност, структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала до 18.04.2017 година на председателя на конкурсната комисия.

Информацията се предоставя в писмен вид срещу подпис на кандидатите от техническия сътрудник на общинския съвет, първи етаж в сградата на Общинска администрация гр.Гоце Делчев от 19.04.2017 г.

АНГЕЛ ГЕРАКСИЕВ/п./

Председател на ОбС


[По-малко]

04.12.2019 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот, публична общинска собственост

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 808/19.09.2019г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 1050/03.12.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот, публична общинска собственост - помещение с площ от 158 /сто петдесет и осем/ квадратни метра, със западно изложение, находящо се на приземния етаж в сграда с идентификатор 17395.501.2100...[Повече]

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 808/19.09.2019г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 1050/03.12.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот, публична общинска собственост - помещение с площ от 158 /сто петдесет и осем/ квадратни метра, със западно изложение, находящо се на приземния етаж в сграда с идентификатор 17395.501.2100.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2100, ЕКАТТЕ 17395 в кадастрален район 501 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, със стар идентификатор на имота УПИ V, имот пл.№ 2100 от квартал 52 по плана на град Гоце Делчев, с административен адрес: област Благоевград, община Гоце Делчев, гр.Гоце Делчев, площад „Македония” №1, в Дома на културата в град Гоце Делчев, при начална тръжна цена от 10 /десет/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

2. Имотът може да се използва само за репетиции на танцови състави, като следва да бъде осигурявано ползването му при нужда на гостуващи театри, музикални постановки и др.

3. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 19.12.2019г. от дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев срещу такса от 20 /двадесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга, в размер на 100 /сто/ лева, се внася до 17:00 часа на 19.12.2019г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

5. Оглед на обекта може да се извършва до 17:00 часа на 19.12.2019г. с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 19.12.2019г. в дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев.

7. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 20.12.2019г. от 9:30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

8. Достигнатата при търга месечна наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, да се заплаща от спечелилия участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 30.12.2019г. от 9.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17:00 часа на 27.12.2019г.

.

За допълнителна информация: тел.: 0888 006080, вътрешен 1091, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

10.07.2020 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение за търговска дейност, с площ от 65 /шестдесет и пет/ квадратни метра, публична общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет, гр. Гоце Делчев, решение № 56 от 13.02.2020 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и заповед №422 от 08.07.2020 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение за търговска дейност, с площ от 65 /шестдесет и пет/ квадратни метра, публична общинска собственост, находящо се на първия етаж в северното к...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет, гр. Гоце Делчев, решение № 56 от 13.02.2020 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и заповед №422 от 08.07.2020 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение за търговска дейност, с площ от 65 /шестдесет и пет/ квадратни метра, публична общинска собственост, находящо се на първия етаж в северното крило на сградата на кметството в с.Корница.

2. Начална тръжна цена от 195 /сто деветдесет и пет/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

3. Тръжна документация може да се закупува до 17:00 часа на 03.08.2020 г. от дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев срещу такса от 10 /десет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга в размер на 1000 /хиляда/ лева да се внася до 17:00 часа на 03.08.2020 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

5. Оглед на имота може да се извършва до 03.08.2020 г. с представители на кметство на с.Корница, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите могат да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация, до 17:00 часа на 03.08.2020 г. в дирекция "Общинска собственост", стая № 109 на община Гоце Делчев.

7. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 04.08.2020 г. от 09:45 часа в малката залата на партерния етаж в сградата на Община Гоце Делчев.

8. Достигнатата при търга месечна наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, ще се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 11.08.2020 г. от 09:45 в малката залата на партерния етаж в сградата на Община Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17:00 часа на 10.08.2020 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

19.08.2015 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение за търговска дейност, частна общинска собственост

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на заповед № 681/17.08.2015 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение за търговска дейност, частна общинска собственост, с площ 23 /двадесет и три/ квадратни метра, към трафопост, находящ се в двора на Трето основно училище "Братя Миладинови" гр.Гоце Делчев. 2. Начална тръжна цена от 115 ...[Повече]

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на заповед № 681/17.08.2015 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение за търговска дейност, частна общинска собственост, с площ 23 /двадесет и три/ квадратни метра, към трафопост, находящ се в двора на Трето основно училище "Братя Миладинови" гр.Гоце Делчев.

2. Начална тръжна цена от 115 /сто и петнадесет/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

3.Тръжна документация може да се закупува до 17:00 часа на 03.09.2015 година от дирекция "Общинска собственост", /стая № 108/ на община Гоце Делчев срещу такса от 30 /тридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4.Депозит за участие в търга в размер на 1200 /хиляда и двеста / лева може да се внася до 17:00 часа на 03.09.2015 година по сметка на община Гоце Делчев BG94STSA93003319609901 в „ДСК" АД – финансов център Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

5.Оглед на имота може да се извърши до 17:00 часа на 03.09.2015 година с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6.Кандидатите могат да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 03.09.2015 година в дирекция "Общинска собственост".

7.Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 04.09.2015 година от 09:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

8.Достигнатата при публичния търг месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност, ще се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9.При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 10.09.2015година от 09:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 09.09.2015 година.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

12.09.2019 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ част от сграда с идентификатор 17395.501.6703.1, построена в позе

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на заповед № 808 /11.09.2019 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ част от сграда с идентификатор 17395.501.6703.1, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.6703 по кадастралната карта и ...[Повече]

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на заповед № 808 /11.09.2019 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ част от сграда с идентификатор 17395.501.6703.1, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.6703 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография - помещение за търговска дейност, с площ от 23 /двадесет и три/ квадратни метра, към трафопост, находящ се в двора на Трето основно училище „Братя Миладинови“ гр. Гоце Делчев

2. Начална тръжна цена – 115 /сто и петнадесет/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

3. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 03.10.2019г. от дирекция "Общинска собственост" /стая № 108/ на община Гоце Делчев срещу такса от 30 /тридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозитът за участие в търга в размер на 500 /петстотин/ лева може се внася до 17:00 часа на 03.10.2019 г. по сметка на община Гоце Делчев Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF

5. Оглед на имота може да се извърши до 17:00 часа на 03.10.2019 г. с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 03.10.2019 г. в дирекция "Общинска собственост".

7. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 04.10.2019 г. от 10:00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

8. Достигнатата при търга месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 11.10.2019 г. от 10:00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17:00 часа на 10.10.2019 г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 006080, в.219.


[По-малко]

12.09.2019 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на обособен обект с идентификатор 17395.501.888.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Гоце Делчев

Община Гоце Делчев На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 807/11.09.2019 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на обособен обект с площ от 93.50 квадратни метра, в сграда с идентификатор 17395.501.888.2, построена в поземлен имот с идентификатор 17.395.501.888 по кадастралната карта и кадастралните регистри...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 807/11.09.2019 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на обособен обект с площ от 93.50 квадратни метра, в сграда с идентификатор 17395.501.888.2, построена в поземлен имот с идентификатор 17.395.501.888 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Гоце Делчев, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК /голямата зала на приземния етаж от западната страна на сградата на Община Гоце Делчев/

2. Начална тръжна цена от 100 /сто/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

3. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 03.10.2019 година от дирекция "Общинска собственост" /стая № 108/ на община Гоце Делчев срещу такса от 30 /тридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга в размер на 300 /триста/ лева се внася до 17:00 часа на 03.10.2019 година по сметка на община Гоце Делчев IBAN BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в Банка „ПИБ“ АД,клон Град Гоце Делчев.

5. Оглед на имота може да се извърши до 17:00 часа на 03.10.2019 година с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 03.10.2019 година в дирекция "Общинска собственост".

7. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 04.10.2019 година от 09:30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

8. Достигнатата при публичния търг месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност, се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 11.10.2019 година от 09:45 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 10.10.2019 година.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 006080, в.219


[По-малко]

30.08.2016 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 731/29.08.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион, общинска собственост, с площ 12 /дванадесет/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/. 2. Начална тръжна цена от 60 /шест...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 731/29.08.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион, общинска собственост, с площ 12 /дванадесет/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/.

2. Начална тръжна цена от 60 /шестдесет/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

3. Тръжна документация може да се закупува до 17:00 часа на 19.09.2016 година от дирекция "Общинска собственост" /стая № 108/ на община Гоце Делчев срещу такса от 30 /тридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга в размер на 720 /седемстотин и двадесет/ лева се внася до 17:00 часа на 19.09.2016 година по сметка на община Гоце Делчев IBAN BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в Банка „ПИБ“ АД,клон град Гоце Делчев..

5. Оглед на имота може да се извърши до 17:00 часа на 19.09.2016 година с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите могат да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 19.09.2016 година в дирекция "Общинска собственост".

7. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 20.09.2016 година от 10:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

8. Достигнатата при публичния търг месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 27.09.2016 година от 10:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 26.09.2016 година

.

За допълнителна информация: тел:0888/00-60-80 вътрешен 128, дирекция "Общинска собственост", община Гоце Делчев


[По-малко]

12.09.2019 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на павилион, общинска собственост, с площ 12 кв.м., находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора н

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 810/11.09.2019 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на павилион, общинска собственост, с площ 12 /дванадесет/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на болницата/. 2. Начална тръжна цена от 60 /шест...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 810/11.09.2019 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на павилион, общинска собственост, с площ 12 /дванадесет/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на болницата/.

2. Начална тръжна цена от 60 /шестдесет/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

3. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 03.10.2019 година от дирекция "Общинска собственост" /стая № 108/ на община Гоце Делчев срещу такса от 30 /тридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга в размер на 350 /триста и петдесет/ лева да се внася до 17:00 часа на 03.10.2019 година по сметка на община Гоце Делчев IBAN BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в Банка „ПИБ“ АД,клон Град Гоце Делчев.

5. Оглед на имота може да се извърши до 17:00 часа на 03.10.2019 година с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 03.10.2019 година в дирекция "Общинска собственост".

7. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 04.10.2019 година от 09:45 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

8. Достигнатата при публичния търг месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 11.10.2019 година от 09:45 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 10.10.2019 година.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 006080, в.219.


[По-малко]

12.09.2019 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на павилион, с площ 7 кв.м., находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/.

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 809/11.09.2019 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години Павилион, общинска собственост, с площ 7 /седем/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/. 2.Начална тръжна цена от 35 /тридесет и пет/ ...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 809/11.09.2019 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години Павилион, общинска собственост, с площ 7 /седем/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/.

2.Начална тръжна цена от 35 /тридесет и пет/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност

3. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 03.10.2019г. от дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев срещу такса от 30 /тридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозитът за участие в търга в размер на 200 /двеста/ лева може се внася до 17:00 часа на 03.10.2019 г. по сметка на община Гоце Делчев Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF

5. Оглед на имота може да се извърши до 17:00 часа на 03.10.2019 г. с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 03.10.2019 г. в дирекция "Общинска собственост".

7. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 04.10.2019 г. от 09:45 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

8. Достигнатата при търга месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 11.10.2019 г. от 10:00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17:00 часа на 10.10.2019 г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 006080, в.219


[По-малко]

24.08.2015 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 1 брой терен за поставяне на увеселителни люлки

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 692/20.08.2015г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 1 брой терен с площ от 3500 кв.м. /три хиляди и петстотин квадратни метра/ за поставяне на увеселителни люлки в квартал 277 /бившето военно поделе...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 692/20.08.2015г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 1 брой терен с площ от 3500 кв.м. /три хиляди и петстотин квадратни метра/ за поставяне на увеселителни люлки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терена е указано в Схема №1, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 14.09.2015г. до 20.09.2015г. включително.

4. Начална тръжна цена с включен данък върху добавената стойност за седемдневния период:

17 640 /седемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет/ лева.

5. Документация за участие в търга се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 08.09.2015г.

6. Депозит за участие в търга, в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, се внася в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 08.09.2015г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг до 17.00 часа на 08.09.2015г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терена може да се извършва от 01.09.2015г. до 17.00 часа на 08.09.2015г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичния търг ще се проведе на 09.09.2015г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигната при търга наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, се заплаща от спечелилите участници в срок до 11.09.2015г.

11. При неявяване на кандидати за терена повторен търг да се проведе при същите условия на 16.09.2015г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 15.09.2015г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.219, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

06.06.2016 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Павилион, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/.

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 352 /01.06.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион, общинска собственост, с площ 12 /дванадесет/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/. 2. При начална тръжна цена от 60 ...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 352 /01.06.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион, общинска собственост, с площ 12 /дванадесет/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/.

2. При начална тръжна цена от 60 /шестдесет/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

3. Тръжна документация може да се закупува до 17:00 часа на 28.06.2016 година от дирекция "Общинска собственост" /стая № 108/ на община Гоце Делчев срещу такса от 30 /тридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга в размер на 720 /седемстотин и двадесет/ лева да се внася до 17:00 часа на 28.06.2016 година по сметка на община Гоце Делчев IBAN BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в Банка „ПИБ“ АД,клон Град Гоце Делчев..

5. Оглед на имота може да се извърши до 17:00 часа на 28.06.2016 година с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите могат да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 28.06.2016 година в дирекция "Общинска собственост".

7. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 29.06.2016 година от 10:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

8. Достигнатата при публичния търг месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност, ще се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 06.07.2016 година от 10:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 05.07.2016 година

.

За допълнителна информация: тел:0888/00-60-80 вътрешен 128, дирекция "Общинска собственост", община Гоце Делчев


[По-малко]

06.06.2016 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Павилион, находящ се в град Гоце Делчев.

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 353/ 01.06.2016година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион, общинска собственост, с площ 7 /седем/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/. 2. При начална тръжна цена от 35 /тридесет и ...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 353/ 01.06.2016година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион, общинска собственост, с площ 7 /седем/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/.

2. При начална тръжна цена от 35 /тридесет и пет/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

3. Тръжна документация да се закупува до 17:00 часа на 28.06.2016 година от дирекция "Общинска собственост" /стая № 108/ на община Гоце Делчев срещу такса от 30 /тридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга в размер на 420 /четиристотин и двадесет/ лева да се внася до 17:00 часа на 28.06.2016 година по сметка на община Гоце Делчев IBAN BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в Банка „ПИБ“ АД,клон Град Гоце Делчев..

5. Оглед на имота може да се извърши до 17:00 часа на 28.06.2016 година с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 28.06.2016 година в дирекция "Общинска собственост.

7. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 29.06.2016 година от 10:30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

8. Достигнатата при публичния търг месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност, ще се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 06.07.2016 година от 10:30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 05.07.2016 година.

.

За допълнителна информация: тел:0888/00-60-80 вътрешен 128, дирекция "Общинска собственост", община Гоце Делчев.


[По-малко]

11.03.2019 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за търговска дейност, частна общинска собственост, с площ от 12 /дванадесет/ квадратни метра към трафопост, находящo се в двора на ПМГ

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – гр.Гоце Делчев и Заповед №215/06.03.2019 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за търговска дейност, частна общинска собственост, с площ от 12 /дванадесет/ квадратни метра към трафопост, находящo се в двора на ПМГ „Яне Сандански” гр. Гоце Делчев. 2. Срокът за отдаване под наем е пет години, считано от датата на подписване на договора за наем. ...[Повече]

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – гр.Гоце Делчев и Заповед №215/06.03.2019 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за търговска дейност, частна общинска собственост, с площ от 12 /дванадесет/ квадратни метра към трафопост, находящo се в двора на ПМГ „Яне Сандански” гр. Гоце Делчев.

2. Срокът за отдаване под наем е пет години, считано от датата на подписване на договора за наем.

3. Начална тръжна цена от 96 /деветдесет и шест/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

4. Тръжна документация се закупува срещу такса от 20 /двадесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от Дирекция „Общинска собственост” /стая №109/ на община Гоце Делчев до 17:00 часа на 28.03.2019 година.

5. Депозит за участие в търга, в размер на 1000 /хиляда/ лева се внася до 17:00 часа на 28.03.2019 година по сметка на община Гоце Делчев IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF

6. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга до 17:00 часа на 28.03.2019 година в Дирекция „Общинска собственост” /стая №109/ на община Гоце Делчев.

7. Оглед на имота може да се извършва до 28.03.2019 година с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

8. Търгът ще се проведе на 29.03.2019 година от 09:45 часа в залата на Общински съвет - град Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 05.04.2019 година от 09:45 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 04.04.2019 година.

За допълнителна информация на телефон 0751/60088, Дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

04.08.2017 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 кв.м. /три хиляди и петстотин квадратни метра/ в квартал 277 /бившето военно поделение/ по п

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 540/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 кв.м. /три хиляди и петстотин квадратни метра/ в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на ...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 540/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 кв.м. /три хиляди и петстотин квадратни метра/ в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терена е указано в Схема I, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 11.09.2017г. до 17.09.2017г. включително.

4. Начална тръжна цена – 17 640 /седемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търга се закупува от 14.08.2017г. до 17.00 часа на 23.08.2017г. срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозит за участие в търга в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева, се внася в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 23.08.2017г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг /в това число и копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба №V-12-707 от 15.12.2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“/, до 17.00 часа на 23.08.2017г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терена може да се извършва до 17.00 часа на 21.08.2017г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичният търг ще се проведе на 24.08.2017г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатата при търга наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, се заплаща от спечелилите участници в срок до 01.09.2017г.

11. При неявяване на кандидати за терена повторен търг да се проведе при същите условия на 05.09.2017 г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 04.09.2017 г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

13.08.2019 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 кв.м. /три хиляди и петстотин квадратни метра/ в квартал 277 /бившето военно поделение/ по п

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 732/12.08.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 кв.м. /три хиляди и петстотин квадратни метра/ в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр....[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 732/12.08.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 кв.м. /три хиляди и петстотин квадратни метра/ в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терена е указано в Схема I, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 16.09.2019г. до 23.09.2019г. включително.

4. Начална тръжна цена – 20160 лева, с включен данък върху добавената стойност, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търга се закупува до 17.00 часа на 29.08.2019г. срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозит за участие в търга в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева, се внася в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 29.08.2019г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг /в това число и копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба №V-12-707 от 15.12.2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“/, до 17.00 часа на 29.08.2019г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терена може да се извършва до 17.00 часа на 29.08.2019г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичният търг ще се проведе на 30.08.2019г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатата при търга наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, се заплаща от спечелилите участници в срок до 10.09.2019г.

11. При неявяване на кандидати за терена повторен търг ще се проведе при същите условия на 12.09.2019г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 11.09.2019г.

12. Работното време на всички обекти на територията на панаира да бъде от 08.00 часа до 24.00 часа.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

14.08.2018 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 кв.м. в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Община Гоце Делчев Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 568/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 кв.м. в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев. 2. ...[Повече]

Община Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 568/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 кв.м. в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терена е указано в Схема I, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 17.09.2018г. до 24.09.2018г. включително.

4. Начална тръжна цена – 20160 лева, с включен данък върху добавената стойност, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търга се закупува от 20.08.2018г. до 17.00 часа на 04.09.2018г. срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозит за участие в търга в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева, се внася в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 04.09.2018г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг /в това число и копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба №V-12-707 от 15.12.2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“/, до 17.00 часа на 04.09.2018г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терена може да се извършва до 17.00 часа на 04.09.2018г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичният търг ще се проведе на 05.09.2018г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатата при търга наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, се заплаща от спечелилите участници в срок до 11.09.2018г.

11. При неявяване на кандидати за терена повторен търг да се проведе при същите условия на 13.09.2018г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2018г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

26.08.2015 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 605/30.06.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 700/26.08.2015г., издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост: урегулиран поземлен имот ІХ /девети/ от квартал 44 /четиридесет и четири/ по плана на село Мосомище, одобрен със Заповед №13/1987г. и Заповед №293/1994г., издадени от кмета на о...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 605/30.06.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 700/26.08.2015г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост: урегулиран поземлен имот ІХ /девети/ от квартал 44 /четиридесет и четири/ по плана на село Мосомище, одобрен със Заповед №13/1987г. и Заповед №293/1994г., издадени от кмета на общината с площ за целия имот 500 /петстотин/ квадратни метра, при съседи /граници/ на имота: от север – улица; от изток – улица; от юг – УПИ Х; от запад – УПИ VІІІ, при начална тръжна цена в размер на 8000 /осем хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 11.09.2015г.

ІІІ. Депозит за участие в търга, в размер на 6000 лв. /шест хиляди лева/, се внася до 17.00 часа на 11.09.2015г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 94 STSA 9300 3319 6099 01 в „Банка ДСК“ ЕАД, клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 11.09.2015г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.09.2015г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 14.09.2015г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 25.09.2015г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 24.09.2015г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.127, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

18.09.2017 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 339/29.06.2017г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 643/13.09.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: Урегулиран поземлен имот XXVIII /двадесет и осми, имот с планоснимачен номер 556 /петстотин петдесет и шест/ от квартал 2 /втори/ по плана на село Лъжница, одобрен със Заповед №64...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 339/29.06.2017г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 643/13.09.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно:

Урегулиран поземлен имот XXVIII /двадесет и осми, имот с планоснимачен номер 556 /петстотин петдесет и шест/ от квартал 2 /втори/ по плана на село Лъжница, одобрен със Заповед №647/1983 г. и Заповед №251/2017г., издадени от кмета на общината, с площ от 564 /петстотин шестдесет и четири/ квадратни метра, Благоевградска област, община Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: от север – улица; от изток – улица; от юг – улица; от запад – улица, при начална тръжна цена на имота, в размер на 2700 /две хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 03.10.2017г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 1000 лева се внася до 17.00 часа на 03.10.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 03.10.2017г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 03.10.2017г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 04.10.2017г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 11.10.2017г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 10.10.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

11.04.2019 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 676/28.05.2019 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 348/08.04.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: Урегулиран поземлен имот ХVIII /осемнадесет/, имот с планоснимачен номер 347 /триста четиридесет и седем/ от квартал 33 /тридесет и три/...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 676/28.05.2019 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 348/08.04.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно:

Урегулиран поземлен имот ХVIII /осемнадесет/, имот с планоснимачен номер 347 /триста четиридесет и седем/ от квартал 33 /тридесет и три/ по плана на село Корница, одобрен със Заповед № 115/1968 г., издадена от кмета на общината, с площ от 600 /шестстотин/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ ХIХ; от изток – УПИ VIII; от юг – ХVII; от запад – улица, при начална тръжна цена в размер 6000 /шест хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 09.05.2019 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 4000 /четири хиляди/ лева се внася до 17.00 часа на 09.05.2019 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 09.05.2019 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 09.05.2019 г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 10.05.2019 г. от 10.45 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 17.05.2019 г. от 10.45 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 16.05.2019 г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

12.09.2019 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 20585.21.121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Делчево

Община Гоце Делчев На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 798/31.07.2019 г. прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 803/09.09.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 20585.21.121 (двадесет хиляди петстотин осемдесет и пет точка двадесет и едно точка сто двадесет и едно), по кадастралн...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 798/31.07.2019 г. прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 803/09.09.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост:

Поземлен имот с идентификатор 20585.21.121 (двадесет хиляди петстотин осемдесет и пет точка двадесет и едно точка сто двадесет и едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Делчево, одобрени със Заповед № РД-18-38/23.01.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 7567 (седем хиляди петстотин шестдесет и седем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 8 (осма), номер по предходен план: 021121 (нула, двадесет и една хиляди сто двадесет е едно), Благоевградска област, община Гоце Делчев, местност „ЧАРГОВЕТЕ“, ЕКАТТЕ 20585, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 20585.13.33 (двадесет хиляди петстотин осемдесет и пет точка тринадесет точка тридесет и три); поземлен имот с идентификатор 20585.21.134 (двадесет хиляди петстотин осемдесет и пет точка двадесет и едно точка сто тридесет и четири); поземлен имот с идентификатор 20585.21.43 (двадесет хиляди петстотин осемдесет и пет точка двадесет и едно точка четиридесет и три); поземлен имот с идентификатор 20585.38.25 (двадесет хиляди петстотин осемдесет и пет точка тридесет и осем точка двадесет и пет); поземлен имот с идентификатор 20585.21.183 (двадесет хиляди петстотин осемдесет и пет точка двадесет и едно точка сто осемдесет и три); поземлен имот с идентификатор 20585.21.42 (двадесет хиляди петстотин осемдесет и пет точка двадесет и едно точка четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 20585.21.40 (двадесет хиляди петстотин осемдесет и пет точка двадесет и едно точка четиридесет), при начална тръжна цена в размер на 8601 /осем хиляди шестстотин и един/ лева.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 03.10.2019 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 5000 /пет хиляди/ лева се внася до 17.00 часа на 03.10.2019 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 03.10.2019 г. с представители на община Гоце Делчев и съответните кметства, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 03.10.2019 г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 04.10.2019 г. от 10.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота се заплаща от спечелилият участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за имота, повторен търг да се проведе при същите условия на 11.10.2019 г. от 10.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 10.10.2019 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

04.12.2018 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост - Урегулиран поземлен имот I от квартал 36 по плана на село Баничан

ОБЯВА . Община Гоце Делчев На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 603/31.10.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 868/28.11.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: Урегулиран поземлен имот I /първи/ от квартал 36 /тридесет и шест/ по плана на село Баничан, одобрен с...[Повече]

ОБЯВА

.

Община Гоце Делчев

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 603/31.10.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 868/28.11.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно:

Урегулиран поземлен имот I /първи/ от квартал 36 /тридесет и шест/ по плана на село Баничан, одобрен със Заповед № 814/1990 г. и Заповед № 604/2018 г., издадени от кмета на общината с площ от 2838 /две хиляди осемстотин тридесет и осем/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – улица; от изток – улица; от юг – улица; от запад – улица, при начална тръжна цена на имота, в размер на на 31 200 /тридесет и една хиляди и двеста/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 20.12.2018 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева се внася до 17.00 часа на 20.12.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 20.12.2018 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 20.12.2018 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 21.12.2018 г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 28.12.2018 г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 27.12.2018 г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

12.09.2019 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост - Урегулиран поземлен имот IV с планоснимачен номер 558 от квартал 1 по плана на село Лъжница

Община Гоце Делчев На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 797/31.07.2019 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 804/09.09.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: . Урегулиран поземлен имот IV /четвърти/, с планоснимачен номер 558 /петстотин петдесет и осем/ от квартал 1 /първи/ по ...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 797/31.07.2019 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 804/09.09.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно:

.

Урегулиран поземлен имот IV /четвърти/, с планоснимачен номер 558 /петстотин петдесет и осем/ от квартал 1 /първи/ по плана на село Лъжница, одобрен със Заповед № 647/1983 г. и Заповед № 571/12.06.2019 г., издадени от кмета на общината с площ от 377 /триста седемдесет и седем/ квадратни метра, Благоевградска област, община Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ III; от изток – улица; от юг – УПИ V; от запад – УПИ VI, при начална тръжна цена в размер на 4200 /четири хиляди и двеста/ лева без включен данък върху добавената стойност.

.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 03.10.2019 г.

.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 2000 /две хиляди/ лева се внася до 17.00 часа на 03.10.2019 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 03.10.2019 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 03.10.2019 г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

.

VІ. Публичният търг да се проведе на 04.10.2019 г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 11.10.2019 г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 10.10.2019 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

11.04.2019 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно

Община Гоце Делчев На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 684/28.02.2019 г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 346/08.04.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 17395.501.2263 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две х...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 684/28.02.2019 г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 346/08.04.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 17395.501.2263 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди двеста шестдесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 91 /деветдесет и един/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Незастроен имот за жилищни нужди, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Драгоман, номер по предходен план: имот с планоснимачен номер 2263 /две хиляди двеста шестдесет и три/ от квартал 0 /нула/ по плана на град Гоце Делчев, одобрен с Решение № 285/2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.66.23 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка шестдесет и шест точка двадесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.2941 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди деветстотин четиридесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9323 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди триста двадесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9322 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди триста двадесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.2865 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди осемстотин шестдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.2501 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди петстотин и едно), при начална тръжна цена в размер 2000 /две хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 09.05.2019 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 1000 /хиляда/ лева се внася до 17.00 часа на 09.05.2019 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 09.05.2019 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 09.05.2019 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 10.05.2019 г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 17.05.2019 г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 16.05.2019 г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

17.08.2018 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2611

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 540/28.06.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 583/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2611 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди шестстотин и единадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община ...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 540/28.06.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 583/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2611 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди шестстотин и единадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 603 /шестстотин и три/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – За друг производствен, складов обект, с административена адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, номер по предходен план: няма, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.6199 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди сто деветдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.1247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда двеста четиридесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9023 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди двадесет и три), при начална тръжна цена в размер 18 100 /осемнадесет хиляди и сто/лева, без включен данък върху добавената стойност, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 11.09.2018 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10 000 лева се внася до 17.00 часа на 11.09.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 11.09.2018 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.09.2018 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 12.09.2018 г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 19.09.2018 г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 18.09.2018 г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 00 60 80, в.219.


[По-малко]

17.08.2018 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.3133

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 540/28.06.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 577/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.3133 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев,...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 540/28.06.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 577/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.3133 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Заповед № 18-4858-20.06.2016 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър град Благоевград, целият имот с площ по скица 355 /триста петдесет и пет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Незастроен имот за жилищни нужди. Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Кръстьо Сарафов, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІ (единадесет), имот с планоснимачен номер 3133 /три хиляди сто тридесет и три/ от квартал 212 (двеста и дванадесет) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.60.2 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка шестдесет точка две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3134 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто тридесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9071 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди седемдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.2007 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.2008 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9038 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди тридесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3132 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто тридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 12 700 /дванадесет хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 11.09.2018 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 6000 лева се внася до 17.00 часа на 11.09.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 11.09.2018 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.09.2018 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 12.09.2018 г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 19.09.2018 г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 18.09.2018 г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 00 60 80, в.219.


[По-малко]

17.08.2018 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.3146

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 539/28.06.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 579/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.3146 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто четиридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община ...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 539/28.06.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 579/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.3146 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто четиридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 312 /триста и дванадесет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Незастроен имот за жилищни нужди, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Иларион Макариополски № 61, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот XV /петнадесет/, имот с планоснимачен номер 3146 /три хиляди сто четиридесет и шест/ от квартал 49 /четиридесет и девет/ по плана на град Гоце Делчев, одобрен с Решение № 285/2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.2064 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди шесдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.223.7 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двеста двадесет и три точка седем); поземлен имот с идентификатор 17395.64.5 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка шестдесет и и четири точка пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9064 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди шестдесет и четири), при начална тръжна цена на имота, в размер на 10 100 /десет хиляди и сто/лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 11.09.2018 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 5000 лева се внася до 17.00 часа на 11.09.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 11.09.2018 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.09.2018 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 12.09.2018 г. от 09.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 19.09.2018 г. от 09.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 18.09.2018 г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 00 60 80, в.219.


[По-малко]

15.05.2017 : Публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за строителство на един гараж

На основание чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.52, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на при добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 276/16.03.2017г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 323/02.05.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за строителство на един гараж със застроена площ от 24,40 /двадесет и четири цяло и четиридесет стотни/ квадратни метра върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 173...[Повече]

На основание чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.52, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на при добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 276/16.03.2017г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 323/02.05.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за строителство на един гараж със застроена площ от 24,40 /двадесет и четири цяло и четиридесет стотни/ квадратни метра върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 17395.501.1769 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин шестдесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 3068 (три хиляди шестдесет и осем) квадратни метра, с административен адрес: област Благоевград, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к.2900, улица Полковник Дрангов, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Комплексно застрояване, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот І (първи), имот с планоснимачен номер 1769 (хиляда седемстотин шестдесет и девет) от квартал 37 (тридесет и седем) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9053 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди петдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9037 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди тридесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9057 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди петдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9055 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.1764 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин шестдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.1763 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин шестдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.1762 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин шестдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3178 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто седемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.1768 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин шестдесет и осем), като:

2. Начална тръжна цена за правото на строеж за изграждане на един гараж със застроена площ от 24,40 /двадесет и четири цяло и четиридесет стотни/, в размер на 1450 /хиляда четиристотин и петдесет/ лева.

3. До участие в търга се допускат само собственици на апартаменти в жилищен блок с идентификатор 17395.501.1769.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев.

4. Тръжна документация се закупува срещу такса 60 /шестдесет/ лева, която не подлежи на връщане от стая 109 на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 30.05.2017г.

5. Депозит за участие в търговете, в размер на 800 /осемстотин/ лева, се внася до 17.00 часа на 30.05.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

6. Оглед на строителното петно може да се извършва до 30.05.2017г. с представители на Общинска администрация град Гоце Делчев след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация до 17.00 часа на 30.05.2017г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

8. Публичният търг да се проведе на 31.05.2017г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

9. Достигната при търга цена на правото на строеж се заплаща от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

10. При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе при същите условия на 07.06.2017г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 06.06.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

04.12.2018 : Публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на един гараж, със застроена площ от 21.78 кв.м. върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен

ОБЯВА . Община Гоце Делчев . На основание чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.52, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на при добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 601/31.10.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 867/28.11.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на един гараж, със застроена площ от 21.78 кв.м. /двадесет и едно цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра/ върху недвижим имот, частна общ...[Повече]

ОБЯВА

.

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.52, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на при добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 601/31.10.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 867/28.11.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на един гараж, със застроена площ от 21.78 кв.м. /двадесет и едно цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра/ върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 17395.501.732 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка седемстотин тридесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 1424 /хиляда четиристотин двадесет и четири/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Високо застрояване (над 15 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, пл. Гоце Делчев; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот I /първи/, ХII /дванадесети/, имот с планоснимачен номер 732 /седемстотин тридесет и две/ от квартал 134 /сто тридесет и четири/ по плана на град Гоце Делчев, одобрен с Решение № 285/2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9436 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин тридесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.729 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка седемстотин двадесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9451 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.733 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка седемстотин тридесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.734 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка седемстотин тридесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.855 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка осемстотин петдесет и пет).

2. До участие в търга се допускат само собственици на апартаменти в жилищен блок с идентификатор 17395.501.732.1 и жилищен блок с идентификатор 17395.501.732.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, които не притежават гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.501.732.

3. Начална тръжна цена – 1900 /хиляда и деветстотин/ лева на правото на строеж за изграждане на един гараж.

4. Тръжна документация се закупува срещу такса 60 /шестдесет/ лева, която не подлежи на връщане от стая 109 на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 20.12.2018 г.

5. Депозит за участие в търга в размер на 1000 /хиляда/ лева, се внася до 17.00 часа на 20.12.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

6. Оглед на строителното петно може да се извършва до 20.12.2018 г. с представители на община Гоце Делчев след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 20.12.2018 г. в стая №107 на община Гоце Делчев.

8. Публичният търг да се проведе на 21.12.2018 г. от 10.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

9. Достигната при търга цена на правото на строеж се заплаща от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

10. При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе при същите условия на 28.12.2018 г. от 10.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 27127.2018 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

10.07.2020 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на части от имоти (покривни пространства) от сгради, общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2, чл.17, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на решение № 95/29.05.2020г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 419/08.07.2020г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на части от имоти /покривни пространства/ от сгради, общинска собственост, както следва: 1. Сграда с идентификатор 17395.501....[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2, чл.17, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на решение № 95/29.05.2020г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 419/08.07.2020г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на части от имоти /покривни пространства/ от сгради, общинска собственост, както следва:

1. Сграда с идентификатор 17395.501.1737.1, със застроена площ от 489 квадратни метра, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1737 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев – Детска градина „Снежанка“;

2. Сграда с идентификатор 17395.501.2980.1, със застроена площ от 404 квадратни метра, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2980 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев – Детска градина „Слънце“;

3. Сграда с идентификатор 17395.501.514.3, със застроена площ от 336 квадратни метра, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.514 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев – Детска градина „Джани Родари“;

4. Сграда, със застроена площ от 369 квадратни метра, построена в урегулиран поземлен имот І от квартал 9 по плана на село Мосомище – Целодневна детска градина „Пролет“;

5. Сграда, със застроена площ от 430 квадратни метра, построена в имот с планоснимачен номер 154 от квартал 1 по плана на село Борово – Основно училище „Свети Климент Охридски“;

6 . Сграда, със застроена площ от 327.44 квадратни метра, построена в урегулиран поземлен имот І от квартал 14 по плана на село Буково – Основно училище „Иван Вазов“;

7. Сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена площ от 1241 квадратни метра, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2921 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев – търговската част от зала Неврокоп арена;

8. Сграда с идентификатор 17395.501.2432.1, със застроена площ от 261 квадратни метра, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2432 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев – сградата на ул.“Солун“ № 20;

9. Сграда с идентификатор 17395.501.888.1, със застроена площ от 287 квадратни метра, сграда с идентификатор 17395.501.888.2, със застроена площ от 255 квадратни метра, сграда с идентификатор 17395.501.888.3, със застроена площ от 148 квадратни метра, сграда с идентификатор 17395.501.888.4, със застроена площ от 377 квадратни метра, сграда с идентификатор 17395.501.888.5, със застроена площ от 64 квадратни метра и сграда с идентификатор 17395.501.888.6, със застроена площ от 95 квадратни метра, построени в поземлен имот с идентификатор 17395.501.888 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев – сградата на Общинска администрация.

.

ІІ. Условия за провеждане на търговете:

1. На покривното пространство на сградите може да се поставят само фотоволтаични инсталации.

2. Частта от покривите на сградите по деветте позиции, която може да бъде използвана е до 300 квадратни метра, като за сградата на общината е общо 300 квадратни метра.

3. Начални тръжни цени за всяка позиция поотделно – 1200 лева за година, без включен данък върху добавената стойност.

4. Търговете да се проведат за всяка позиция поотделно.

.

ІІІ. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 03.08.2020г. от дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев срещу такса от 10 /десет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

.

ІV. Депозити за участие в търговете, в размер на 6 000 /шест хиляди/ лева за всяка позиция поотделно, се внасят до 17:00 часа на 03.08.2020г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

.

V. Оглед на обектите може да се извършва до 17:00 часа на 03.08.2020г. с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

.

VІ. Кандидатите да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 03.08.2020г. в дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев.

.

VІІ. Публичните търгове с явно наддаване ще се проведат на 04.08.2020г. от 9.00 часа в малката зала на партерния етаж в сградата на община Гоце Делчев.

.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 11.08.2020г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17:00 часа на 10.08.2020г.

.

ІХ. Условия при подписване на договори за наем със спечелилите участници:

1. Поддръжката на покривното пространство е задължение на наемателите. При настъпили неблагоприятни последствия за покрива на сградите, следствие от монтажа и експлоатацията на фотоволтаични инсталации, ремонтът и причинените щети са за сметка на наемателите.

2. Наемите по договорите се внасят по сметка на община Гоце Делчев, като впоследствие се превеждат по сметка на съответните училища и детски градини.

3. Наемите се заплащат веднъж годишно, в началото на месец юни всяка календарна година.

.

За допълнителна информация: тел.: 0888 006080, вътрешен 1091, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

07.02.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи обособени части от сграда с идентификатор 17395.501.2921.

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи обособени части от сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена площ от 1241 квадратни метра, на два етажа, с предназначение спортна сграда, база, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2921 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, с площ от 5803 квадратни метра - според проекта на Арена Неврокоп

06.02.2019 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи обособени части от сграда с идентификатор 17395.501.2921.

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 640/20.12.2018г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 124/04.02.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев. . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи обособени части от сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена площ от 1241 квадратни ...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 640/20.12.2018г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 124/04.02.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев.

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи обособени части от сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена площ от 1241 квадратни метра, на два етажа, с предназначение спортна сграда, база, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2921 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, с площ от 5803 квадратни метра - според проекта на Арена Неврокоп, както следва:

- обособена част /ресторант, с площ от 120 квадратни метра, ведно с оборудването/ - според проекта на спортната зала, при начална тръжна цена от 650 лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

- обособена част /бар и част от фоайе, с площ от 150 квадратни метра/ - според проекта на спортната зала, при начална тръжна цена от 350 лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

- обособена част /фитнес, с площ от 350 квадратни метра/ - според проекта на спортната зала, при начална тръжна цена от 900 лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

2. Търговете да се проведат за всяка една от обособените части поотделно.

3. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 26.02.2019г. от дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев срещу такса от 60 /шестдесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозити за участие в търговете се внасят до 17:00 часа на 26.02.2019г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF, както следва:

- за ресторанта – 2000 лева; - за бар и фоайе – 1000 лева; - за – фитнес – 3000 лева.

5. Оглед на обектите може да се извършва до 17:00 часа на 26.02.2019г. с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 26.02.2019г. в дирекция "Общинска собственост" /стая № 109/ на община Гоце Делчев.

7. Публичните търгове с явно наддаване ще се проведат на 27.02.2019г. от 9:30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

8. Достигнатите при търговете месечни наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, да се заплащат от спечелилите участници до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 06.03.2019г. от 9.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17:00 часа на 05.03.2019г.

.

За допълнителна информация: тел.: 0888 006080, вътрешен 219, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

24.08.2015 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 695/20.08.2015г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев. 2. Точното местонахождение на т...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 695/20.08.2015г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема №2, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 6 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 14.09.2015г. до 20.09.2015г. включително.

4. Начални тръжни цени – 60.48 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 08.09.2015г.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 10 /десет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 08.09.2015г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 08.09.2015г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва от 01.09.2015г. до 17.00 часа на 08.09.2015г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 09.09.2015г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 11.09.2015г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 16.09.2015г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 15.09.2015г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.219, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

10.08.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 680/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев. 2. Точното местонахождени...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 680/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема II, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 6 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 12.09.2016г. до 18.09.2016г. включително.

4. Начални тръжни цени – 60.48 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 10 /десет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 01.09.2016г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 31.08.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 02.09.2016г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 09.09.2016г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2016г.

12. С настоящата заповед утвърждавам документацията за провеждане на търговете.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

14.08.2018 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев

Община Гоце Делчев Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 571/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев. 2. Точното мест...[Повече]

Община Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 571/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема II, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 6 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 17.09.2018г. до 24.09.2018г. включително.

4. Начални тръжни цени – 69.12 лв., с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 20.08.2018г. до 17.00 часа на 04.09.2018г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 10 /десет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 04.09.2018г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 04.09.2018г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 04.09.2018г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 05.09.2018г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 11.09.2018г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2018г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2018г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

04.08.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 543/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев. 2. Точното местонахождени...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 543/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема II, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 6 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 11.09.2017г. до 17.09.2017г. включително.

4. Начални тръжни цени – 60.48 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 14.08.2017г. до 17.00 часа на 23.08.2017г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 10 /десет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 23.08.2017г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 23.08.2017г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 22.08.2017г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 24.08.2017г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 01.09.2017г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 05.09.2017г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като

срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 04.09.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

13.08.2019 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 731/12.08.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев. 2. Точното местонахождение на терените е указано ...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 731/12.08.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема II, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 6 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 16.09.2019г. до 23.09.2019г. включително.

4. Начални тръжни цени – 69.12 лв., с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува до 17.00 часа на 29.08.2019г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 10 /десет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 29.08.2019г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 29.08.2019г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 29.08.2019г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 30.08.2019г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 10.09.2019г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 12.09.2019г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 11.09.2019г.

12. Работното време на всички обекти на територията на панаира да бъде от 8.00 часа до 24.00 часа.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

10.08.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 681/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев. 2. Точното местонахождени...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 681/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема IV, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 50 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 12.09.2016г. до 18.09.2016г. включително.

4. Начални тръжни цени – 504.00 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 01.09.2016г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 31.08.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 02.09.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 09.09.2016г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2016г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

14.08.2018 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев

Община Гоце Делчев Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 572/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев. 2. Точното местона...[Повече]

Община Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 572/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема IV, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 50 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 17.09.2018г. до 24.09.2018г. включително.

4. Начални тръжни цени – 576.00 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 20.08.2018г. до 17.00 часа на 04.09.2018г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 500 /петстотин/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 04.09.2018г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 04.09.2018г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 04.09.2018г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 05.09.2018г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 11.09.2018г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2018г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2018г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

04.08.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 542/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев. 2. Точното местонахождени...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 542/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема IV, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 50 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 11.09.2017г. до 17.09.2017г. включително.

4. Начални тръжни цени – 504.00 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 14.08.2017г. до 17.00 часа на 23.08.2017г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 500 /петстотин/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 23.08.2017г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 23.08.2017г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 22.08.2017 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 24.08.2017г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 01.09.2017г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 05.09.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 04.09.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

13.08.2019 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 735/12.08.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев. 2. Точното местонахождение на т...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 735/12.08.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема IV, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 50 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 16.09.2019г. до 23.09.2019г. включително.

4. Начални тръжни цени – 576.00 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува до 17.00 часа на 29.08.2019г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 500 /петстотин/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 29.08.2019г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 29.08.2019г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 29.08.2019г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 30.08.2019г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 10.09.2019г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове ще се проведат при същите условия на 12.09.2019г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 11.09.2019г.

12. Работното време на всички обекти на територията на панаира да бъде от 08.00 часа до 24.00 часа.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

24.08.2015 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 694/20.08.2015г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев....[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 694/20.08.2015г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема №3, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 12 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 14.09.2015г. до 20.09.2015г. включително.

4. Начални тръжни цени – 120.96 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 08.09.2015г.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 20 /двадесет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 08.09.2015г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 08.09.2015г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва от 01.09.2015г. до 17.00 часа на 08.09.2015г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 09.09.2015г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 11.09.2015г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 16.09.2015г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 15.09.2015г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.219, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

10.08.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Дел

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 679/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Д...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 679/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема III, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 12 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 12.09.2016г. до 18.09.2016г. включително.

4. Начални тръжни цени – 120.96 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 20 /двадесет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 01.09.2016г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 31.08.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 02.09.2016г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 09.09.2016г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2016г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2016г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

04.08.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Д

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 544/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце ...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 544/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема III, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 12 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 11.09.2017г. до 17.09.2017г. включително.

4. Начални тръжни цени – 120.96 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 14.08.2017г. до 17.00 часа на 23.08.2017г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 40 /четиридесет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 23.08.2017г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 23.08.2017г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 22.08.2017г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 24.08.2017г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 01.09.2017г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 05.09.2017г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 04.09.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

14.08.2018 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Д

Община Гоце Делчев Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 570/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гра...[Повече]

Община Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 570/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема III, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 12 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 17.09.2018г. до 24.09.2018г. включително.

4. Начални тръжни цени – 138.24 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 20.08.2018г. до 17.00 часа на 04.09.2018г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 300 /триста/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 04.09.2018г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 04.09.2018г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 04.09.2018г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 05.09.2018г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 11.09.2018г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2018г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2018г.

12. Всеки от кандидатите има право да спечели търг за най-много два терена.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

13.08.2019 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Д

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 734/12.08.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Де...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 734/12.08.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема III, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 12 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 16.09.2019г. до 23.09.2019г. включително.

4. Начални тръжни цени – 138.24 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува до 17.00 часа на 29.08.2019г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 300 /триста/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 29.08.2019г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 29.08.2019г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 29.08.2019г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 30.08.2019г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 10.09.2019г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове ще се проведат при същите условия на 12.09.2019г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 11.09.2019г.

12. Всеки от кандидатите има право да спечели търг за най-много два терена.

13. Работното време на всички обекти на територията на панаира да бъде от 8.00 часа до 24.00 часа.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

10.08.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 броя терени за поставяне на увеселителни люлки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 683/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 броя терени за поставяне на увеселителни люлки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва: ɨ...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 683/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 броя терени за поставяне на увеселителни люлки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва:

 терен №1 с площ от 3500 кв.м. /три хиляди и петстотин квадратни метра/;

 терен №2 с площ от 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра/.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема I, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 12.09.2016г. до 18.09.2016г. включително.

4. Начални тръжни цени за:

 терен №1 – 17 640 /седемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет/ лева.

 терен №2 – 5040 /пет хиляди и четиридесет/ лева.

Цените са с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

6. Депозити за участие в търговете, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г., както следва:

 за терен №1 – 10 000 /десет хиляди/ лева.

 за терен №2 – 3000 /три хиляди/ лева.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг /в това число и копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба №V-12-707 от 15.12.2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“/, до 17.00 часа на 01.09.2016г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 31.08.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 02.09.2016г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цена, с включен данък върху добавената стойност, се заплаща от спечелилите участници в срок до 09.09.2016г.

11. При неявяване на кандидати за терена повторени търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2015.6г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

24.08.2015 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед №696/20.08.2015г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва: =...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед №696/20.08.2015г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва:

 терен №1 с площ от 300 кв.м.;

 терен №2 с площ от 200 кв.м.;

 терен №3 с площ от 200 кв.м.;

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема №5, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 14.09.2015г. до 20.09.2015г. включително.

4. Начални тръжни цени за:

 терен №1 – 1512 лв.

 терен №2 – 1008 лв.

 терен №3 – 1008 лв.

Цените са с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен по отделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 08.09.2015г.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 500 /петстотин/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 08.09.2015г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 08.09.2015г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва от 01.09.2015г. до 17.00 часа на 08.09.2015г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 09.09.2015г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 11.09.2015г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 16.09.2015г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 15.09.2015г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.219, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

10.08.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед №682/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва: ...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед №682/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва:

 терен №1 с площ от 300 кв.м.;

 терен №2 с площ от 200 кв.м.;

 терен №3 с площ от 200 кв.м.;

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема V, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 12.09.2016г. до 18.09.2016г. включително.

4. Начални тръжни цени за:

 терен №1 – 1512 лв.

 терен №2 – 1008 лв.

 терен №3 – 1008 лв.

Цените са с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен по отделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 500 /петстотин/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг /в това число и копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба №V-12-707 от 15.12.2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“/, до 17.00 часа на 01.09.2016г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 31.09.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове да се проведат на 02.09.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 09.09.2016г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2016г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2016г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

04.08.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед №541/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва: =...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед №541/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва:

 терен №1 с площ от 300 кв.м.;

 терен №2 с площ от 200 кв.м.;

 терен №3 с площ от 200 кв.м.;

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема V, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 11.09.2017г. до 17.09.2017г. включително.

4. Начални тръжни цени за:

 терен №1 – 1512 лв.

 терен №2 – 1008 лв.

 терен №3 – 1008 лв.

Цените са с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен по отделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 14.08.2017г. до 17.00 часа на 23.08.2017г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 1000 /хиляда/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 23.08.2017г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг /в това число и копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба №V-12-707 от 15.12.2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“/, до 17.00 часа на 23.08.2017г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 22.08.2017г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове да се проведат на 24.08.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 08.09.2017г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 05.09.2017 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 04.09.2017 г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

14.08.2018 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Община Гоце Делчев Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 569/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва: &#...[Повече]

Община Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 569/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва:

 терен №1 с площ от 300 кв.м.;

 терен №2 с площ от 200 кв.м.;

 терен №3 с площ от 200 кв.м.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема V, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 17.09.2018г. до 24.09.2018г. включително.

4. Начални тръжни цени за:

 терен №1 – 1728 лв.

 терен №2 – 1152 лв.

 терен №3 – 1152 лв.

Цените са с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен по отделно, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 20.08.2018г. до 17.00 часа на 04.09.2018г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 1000 /хиляда/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 04.09.2018г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг /в това число и копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба №V-12-707 от 15.12.2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“/, до 17.00 часа на 04.09.2018г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 04.09.2018г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 05.09.2018г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 11.09.2018г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2018г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2018г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

13.08.2019 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 733/12.08.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва: - терен №1 ...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 733/12.08.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва:

- терен №1 с площ от 300 кв.м.;

- терен №2 с площ от 200 кв.м.;

- терен №3 с площ от 200 кв.м.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема V, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 16.09.2019г. до 23.09.2019г. включително.

4. Начални тръжни цени за:

- терен №1 – 1728 лв.

- терен №2 – 1152 лв.

- терен №3 – 1152 лв.

Цените са с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува до 17.00 часа на 29.08.2019г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 1000 /хиляда/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 29.08.2019г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг /в това число и копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба №V-12-707 от 15.12.2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“/, до 17.00 часа на 29.08.2019г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 29.08.2019г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 30.08.2019г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 10.09.2019г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове ще се проведат при същите условия на 12.09.2019г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 11.09.2019г.

12. Работното време на всички обекти на територията на панаира да бъде от 08.00 часа до 24.00 часа.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

09.05.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 296 от 05.05.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: . 1. имот № 012151, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Борово, представляващ нива, шеста категория, с площ от 22,489 дка, при...[Повече]

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 296 от 05.05.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на

земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

.

1. имот № 012151, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Борово, представляващ нива, шеста категория, с площ от 22,489 дка, при начална тръжна цена от 359,82 лева за година.

2. имот № 024061, находящ се в местността „Шейновото“, землище на село Борово, представляващ нива, шеста категория, с площ от 3,279 дка, при начална тръжна цена от 52,46 лева за година.

3. имот № 024070, находящ се в местността „Шейновото“, землище на село Борово, представляващ нива, четвърта категория, с площ от 0,504 дка, при начална тръжна цена от 10,08 лева за година.

4. имот № 024072, находящ се в местността „Шейновото“, землище на село Борово, представляващ нива, четвърта категория, с площ от 0,503 дка, при начална тръжна цена от 10,06 лева за година.

5. имот № 025107, находящ се в местността „Шейновото“, землище на село Борово, представляващ нива, четвърта категория, с площ от 1,699 дка, при начална тръжна цена от 33,98 лева за година.

6. имот № 027051, находящ се в местността „Балтовици“, землище на село Борово, представляващ нива, пета категория, с площ от 1,041 дка, при начална тръжна цена от 20,82 лева за година.

7. имот № 027052, находящ се в местността „Балтовици“, землище на село Борово, представляващ нива, пета категория, с площ от 1,062 дка, при начална тръжна цена от 21,24 лева за година.

8. имот № 028039, находящ се в местността „Балтовици“, землище на село Борово, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0,646 дка, при начална тръжна цена от 10,34 лева за година.

9. имот № 000356, находящ се в местността „Пъклово“, землище на село Баничан, представляващ нива, девета категория, с площ от 15,643 дка, при начална тръжна цена от 187,72 лева за година.

10. имот № 000371, находящ се в местността „Пъклово“, землище на село Баничан, представляващ нива, десета категория, с площ от 7,179 дка, при начална тръжна цена от 86,15 лева за година.

11. имот № 000407, находящ се в местността „Пъклово“, землище на село Баничан, представляващ нива, девета категория, с площ от 4,015 дка, при начална тръжна цена от 48,18 лева за година.

12. имот № 012019, находящ се в местността „Дабая“, землище на село Баничан, представляващ нива, седма категория, с площ от 1,177 дка, при начална тръжна цена от 18,83 лева за година.

13. имот № 012020, находящ се в местността „Дабая“, землище на село Баничан, представляващ нива, седма категория, с площ от 0,852 дка, при начална тръжна цена от 13,63 лева за година.

14. имот № 018037, находящ се в местността „Ормана“, землище на село Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 63,989 дка, при начална тръжна цена от 1023,82 лева за година.

15. имот № 019088, находящ се в местността „Студената вода“, землище на село Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 7,800 дка, при начална тръжна цена от 124,80 лева за година.

16. имот № 005065, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Добротино, представляващ изоставени трайни насаждения, осма категория, с площ от 13,623 дка, при начална тръжна цена от 149,85 лева за година.

17. имот № 005142, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Добротино, представляващ нива, осма категория, с площ от 2,548 дка, при начална тръжна цена от 28,03 лева за година.

18. имот № 012001, находящ се в местността „Кокошката“, землище на село Мосомище, представляващ лозе, седма категория, с площ от 2,232 дка, при начална тръжна цена от 35,71 лева за година.

19. имот № 023001, находящ се в местността „Расечина“, землище на село Корница, представляващ нива, десета категория, с площ от 22,768 дка, при начална тръжна цена от 182,14 лева за година.

20. имот № 023179, находящ се в местността „Марева круша“, землище на село Корница, представляващ нива, десета категория, с площ от 4,525 дка, при начална тръжна цена от 36,20 лева за година.

21. имот № 004099, находящ се в местността „Габровец“, землище на село Лъжница, представляващ нива, девета категория, с площ от 3,412 дка, при начална тръжна цена от 27,30 лева за година.

22. имот № 004101, находящ се в местността „Габровец“, землище на село Лъжница, представляващ нива, девета категория, с площ от 8,169 дка, при начална тръжна цена от 65,35 лева за година.

23. имот № 010146, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Лъжница, представляващ нива, девета категория, с площ от 6,091 дка, при начална тръжна цена от 48,73 лева за година.

24. имот № 057001, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Лъжница, представляващ нива, осма категория, с площ от 1,359 дка, при начална тръжна цена от 14,95 лева за година.

25. имот № 057002, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Лъжница, представляващ нива, осма категория, с площ от 3,477 дка, при начална тръжна цена от 38,25 лева за година.

26. имот № 057003, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Лъжница, представляващ нива, девета категория, с площ от 6,974 дка, при начална тръжна цена от 55,79 лева за година.

27. имот № 057022, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Лъжница, представляващ нива, осма категория, с площ от 9,544 дка, при начална тръжна цена от 104,98 лева за година.

28. имот № 057063, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Лъжница, представляващ нива, осма категория, с площ от 3,964 дка, при начална тръжна цена от 43,60 лева за година.

29. поземлен имот с идентификатор 17395.18.5 по кадастрална карта на гр. Гоце Делчев, находящ се в местността „Бербат хендек“, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0,647 дка, при начална тръжна цена от 10,35 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 26.05.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лева за всеки имот поотделно , се внасят до 17.00 часа на 26.05.2016г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Банка ПИБ“АД, клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 26.05.2016г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 26.05.2016г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 27.05.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите, се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 03.06.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 02.06.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.128, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

09.08.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 671 от 09.08.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на

земеделски земи, частна общинска собственост

13.01.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2016 година и Заповед № 20 от 10.01.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Имот №017003, находящ се в местността “Ор...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2016 година и Заповед № 20 от 10.01.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски

земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Имот №017003, находящ се в местността “Ормана”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 76.065 дка, при начална тръжна цена от 1217.04 лева за година.

2. Имот №017016, находящ се в местността “Ормана”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 4.500 дка, при начална тръжна цена от 72 лева за година.

3. Имот №017037, находящ се в местността “Топлица”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 7.373 дка, при начална тръжна цена от 117.97 лева за година.

4. Имот №032036, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 9.637 дка, при начална тръжна цена от 77.10 лева за година.

5. Имот №057243, находящ се в местността “Туфча”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.800 дка, при начална тръжна цена от 14.40 лева за година.

6. Имот №008004, находящ се в местността “Лъката”, землище на с.Господинци, представляващ овощна градина, девета категория, с площ от 0.994 дка, при начална тръжна цена от 11.93 лева за година.

7. Имот №027121, находящ се в местността “Имишлъка”, землище на с.Корница, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.285 дка, при начална тръжна цена от 2.28 лева за година.

8. Имот №057013, находящ се в местността “Мамал дол”, землище на с.Корница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 5.098 дка, при начална тръжна цена от 56.08 лева за година.

9. Имот №057150, находящ се в местността “Мамал дол”, землище на с.Корница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.900 дка, при начална тръжна цена от 15.20 лева за година.

10. Имот №054015, находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.430 дка, при начална тръжна цена от 19.44 лева за година.

11. Имот №054016 , находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.810 дка, при начална тръжна цена от 6.48 лева за година.

12. Имот №054017, находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.620 дка, при начална тръжна цена от 12.96 лева за година.

13. Имот №054018, находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.460 дка, при начална тръжна цена от 19.68 лева за година.

14. Имот №059171, находящ се в местността “Попов андък”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ 0.352 дка, при начална тръжна цена от 2.82 лева за година.

15. Имот №061145, находящ се в местността “Куртовица”, землище на с.Брезница, представляващ ливада, шеста категория, с площ от 0.700 дка, при начална тръжна цена от 7.70 лева за година.

16. Имот №067122, находящ се в местността “Команица”, землище на с.Брезница, представляващ ливада, осма категория, с площ от 0.162 дка, при начална тръжна цена от 1.78 лева за година.

17. Имот №001488, находящ се в местността “Черничето”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.918 дка, при начална тръжна цена от 14.69 лева за година.

18. Имот №001494, находящ се в местността “Марена”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 1.100 дка, при начална тръжна цена от 17.60 лева за година.

19. Имот №001526, находящ се в местността “Топлица”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.256 дка, при начална тръжна цена от 4.10 лева за година.

20. Имот №001578, находящ се в местността “Черничето”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 11.915 дка, при начална тръжна цена от 190.64 лева за година.

21. Имот №026107, находящ се в местността “Топлица”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 1.102 дка, при начална тръжна цена от 17.63 лева за година.

22. Имот № 003056, находящ се в местността „Лъката“, землище на село Господинци, представляващ

нива, шеста категория, с площ от 16.891 дка, при начална тръжна цена от 270.26 лева за година.

23. Имот № 005142, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Добротино, представляващ нива, осма категория, с площ от 2.548 дка, при начална тръжна цена от 28.03 лева за година.

24. Имот № 039022, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница,представляващ нива, десета категория, с площ от 7.236 дка, при начална тръжна цена от 57.89 лева за година.

25. Имот № 039024, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.976 дка, при начална тръжна цена от 23.81 лева за година.

26. Имот № 039018, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.613 дка, при начална тръжна цена от 20.90 лева за година.

27. Имот № 039019, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.905 дка, при начална тръжна цена от 23.24 лева за година.

28. Имот № 039020, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 3.660 дка, при начална тръжна цена от 29.28 лева за година.

29. Имот № 039098, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.499 дка, при начална тръжна цена от 19.99 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 30.01.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 30.01.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF, както следва:

1.Имот №017003, находящ се в местността “Ормана”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 76.065 дка – 3000 лева.

2. Имот №017016, находящ се в местността “Ормана”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 4.500 дка – 500 лева.

3. Имот №017037, находящ се в местността “Топлица”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 7.373 дка – 500 лева.

4. Имот №032036, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 9.637 дка – 500 лева.

5. Имот №057243, находящ се в местността “Туфча”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.800 дка – 100 лева.

6. Имот №008004, находящ се в местността “Лъката”, землище на с.Господинци, представляващ овощна градина, девета категория, с площ от 0.994 дка – 100 лева.

7. Имот №027121, находящ се в местността “Имишлъка”, землище на с.Корница, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.285 дка – 20 лева.

8. Имот №057013, находящ се в местността “Мамал дол”, землище на с.Корница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 5.098 дка – 400 лева.

9. Имот №057150, находящ се в местността “Мамал дол”, землище на с.Корница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.900 дка – 150 лева.

10. Имот №054015, находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.430 дка – 150 лева.

11. Имот №054016 , находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.810 дка – 50 лева.

12. Имот №054017, находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.620 дка – 100 лева.

13. Имот №054018, находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.460 дка – 150 лева.

14. Имот №059171, находящ се в местността “Попов андък”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ 0.352 дка – 20 лева.

15. Имот №061145, находящ се в местността “Куртовица”, землище на с.Брезница, представляващ ливада, шеста категория, с площ от 0.700 дка – 50 лева.

16. Имот №067122, находящ се в местността “Команица”, землище на с.Брезница, представляващ ливада, осма категория, с площ от 0.162 дка – 10 лева

17. Имот №001488, находящ се в местността “Черничето”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.918 дка – 100 лева.

18. Имот №001494, находящ се в местността “Марена”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 1.100 дка – 150 лева.

19. Имот №001526, находящ се в местността “Топлица”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.256 дка – 40 лева.

20. Имот №001578, находящ се в местността “Черничето”, землище на с.Баничан, представляващ нива,

шеста категория, с площ от 11.915 дка – 500 лева.

21. Имот №026107, находящ се в местността “Топлица”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста

категория, с площ от 1.102 дка – 150 лева.

22. Имот № 003056, находящ се в местността „Лъката“, землище на село Господинци, представляващ нива, шеста категория, с площ от 16.891 дка – 2000 лева.

23. Имот № 005142, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Добротино, представляващ нива, осма категория, с площ от 2.548 дка – 200 лева.

24. Имот № 039022, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 7.236 дка – 500 лева.

25. Имот № 039024, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.976 дка – 200 лева.

26. Имот № 039018, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.613 дка – 200 лева.

27. Имот № 039019, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.905 дка – 200 лева.

28. Имот № 039020, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 3.660 дка – 200 лева.

29. Имот № 039098, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.499 дка – 150 лева.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 30.01.2017г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 30.01.2017г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търговe ще се проведат на 31.01.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 07.02.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 06.02.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.128, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

06.12.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35, чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №387/25.10.2017г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 839 от 04.12.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Имот №004010, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представл...[Повече]

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35, чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №387/25.10.2017г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 839 от 04.12.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Имот №004010, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 0.616 дка, при начална тръжна цена от 9.86 лева за година.

2. Имот №004020, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 2.059 дка, при начална тръжна цена от 32.94 лева за година.

3. Имот №004039, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 0.696 дка, при начална тръжна цена от 11.14 лева за година.

4. Имот №004044, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 0.845 дка, при начална тръжна цена от 13.52 лева за година.

5. Имот №004057, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 1.946 дка, при начална тръжна цена от 31.14 лева за година.

6. Имот №004071, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 1.480 дка, при начална тръжна цена от 23.68 лева за година.

7. Имот №004072, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 2.242 дка, при начална тръжна цена от 35.87 лева за година.

8. Имот №004143, находящ се в местността “Равнищата”, землище на с.Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0.637 дка, при начална тръжна цена от 10.19 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 21.12.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лева за всеки имот, се внасят до 17.00 часа на 21.12.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Банка ПИБ“АД, клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 21.12.2017г. с представители на кметство с. Господинци, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 21.12.2017г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 22.12.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг ще се проведе при същите условия на 29.12.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 28.12.2017г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.128, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска

собственост"


[По-малко]

02.04.2018 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2018 година и Заповед № 245/29.03.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Земеделска земя /нива/, имот № 072305 /седемдесет и две хиляди триста и пет/ с площ 3.000 дка /...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2018 година и Заповед № 245/29.03.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Земеделска земя /нива/, имот № 072305 /седемдесет и две хиляди триста и пет/ с площ 3.000 дка /три декара/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “КОМАНИЦА”, при начална тръжна цена от 33 лева за година.

2. Земеделска земя /ливада/, имот № 061160 /шестдесет и един хиляди сто и шестдесет/ с площ 2.100 дка /два декара и сто квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност „КУРТОВИЦА“, при начална тръжна цена от 23.10 лева за година.

3. Земеделска земя /лозе/, имот № 072114 /седемдесет и две хиляди сто и четиринадесет/ с площ 0.114 дка /сто и четиринадесет квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ЛОЗЯТА”, при начална тръжна цена от 1.25 лева за година.

4. Земеделска земя /лозе/, имот № 072278 /седемдесет и две хиляди двеста седемдесет и осем/ с площ 0.264 дка /двеста шестдесет и четири квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ЛОЗЯТА”, при начална тръжна цена от 2.90 лева за година.

5. Земеделска земя /лозе/, имот № 072297 /седемдесет и две хиляди двеста деветдесет и седем/ с площ 0.150 дка /сто и петдесет квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ЛОЗЯТА”, при начална тръжна цена от 1.65 лева за година.

6. Земеделска земя /нива/, имот № 013008 /тринадесет хиляди и осем/ с площ 2.850 дка /два декара осемстотин и петдесет квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ЛОМЕТО”, при начална тръжна цена от 22.80 лева за година.

7. Земеделска земя /нива/, имот № 013023 /тринадесет хиляди двадесет и три/ с площ 14.120 дка /четиринадесет декара и сто и двадесет квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ЛОМЕТО”. Имота попада в: Отдел/ Подотдел: 77/г, Площ 1.382 дка, Вид на горите или вид на подотдела: иглолистна гора. при начална тръжна цена от 112.96 лева за година.

8. Земеделска земя /нива/, имот № 013049 /тринадесет хиляди четиридесет и девет/ с площ 4.000 дка /четири декара/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ЛОМЕТО”, при начална тръжна цена от 32 лева за година.

9. Земеделска земя /нива/, имот № 014001 /четиринадесет хиляди и едно/ с площ 2.428 дка /два декара четиристотин двадесет и осем квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ЛОМЕТО”, при начална тръжна цена от 19.42 лева за година.

10. Земеделска земя /нива/, имот № 032175 /тридесет и две хиляди сто седемдесет и пет/ с площ 1.519 дка /един декар петстотин и деветнадесет квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ПАРЦАМОВ ЛОМ”, при начална тръжна цена от 12.15 лева за година.

11. Земеделска земя /нива/, имот № 032206 /тридесет и две хиляди двеста и шест/ с площ 0.600 дка /шестстотин квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ПАРЦАМОВ ЛОМ”, при начална тръжна цена от 4.80 лева за година.

12. Земеделска земя /нива/, имот № 032212 /тридесет и две хиляди двеста и дванадесет/ с площ 1.200 дка /един декар и двеста квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ПАРЦАМОВ ЛОМ”, при начална тръжна цена от 9.60 лева за година.

13. Земеделска земя /нива/, имот № 063225 /шестдесет и три хиляди двеста двадесет и пет/ с площ 2.501 дка /два декара петстотин и един квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “СИНИЩА”, при начална тръжна цена от 27.51 лева за година.

14. Земеделска земя /ливада/, имот № 059029 /петдесет и девет хиляди двадесет и девет/ с площ 1.205 дка /един декар двеста и пет квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ТУФЧА”, при начална тръжна цена от 9.64 лева за година.

15. Земеделска земя /нива/, имот № 002114 /две хиляди сто и четиринадесет/ с площ 0.108 дка /сто и осем квадратни метра/, девета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Лъжница, ЕКАТТЕ 44416, местност “ГРАМАТИКОВИЦА”, при начална тръжна цена от 0.86 лева за година.

16. Земеделска земя /нива/, имот № 014049 /четиринадесет хиляди четиридесет и девет/ с площ 0.174 дка /сто седемдесет и четири квадратни метра/, девета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Лъжница, ЕКАТТЕ 44416, местност “УСОЯ”, при начална тръжна цена от 1.39 лева за година.

17. Земеделска земя /нива/, имот № 012116 /дванадесет хиляди сто и шестнадесет/ с площ 1.443 дка /един декар четиристотин четиридесет и три квадратни метра/, осма категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Делчево, ЕКАТТЕ 20585, местност “ВЛАШКА ЧЕРКВА”. Имота попада в: Отдел/ Подотдел: 277/я, Площ 1.201 дка, Вид на горите или вид на подотдела: иглолистна гора, при начална тръжна цена от 15.87 лева за година.

18. Земеделска земя /лозе/, имот № 030019 /тридесет хиляди и деветнадесет/ с площ 1.803 дка /един декар осемстотин и три квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мосомище, ЕКАТТЕ 49432, местност „КРАИЩЕТО“, при начална тръжна цена от 28.85 лева за година.

19. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 030087 /тридесет хиляди осемдесет и седем/ с площ 0.540 дка /петстотин и четиридесет квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мосомище, ЕКАТТЕ 49432, местност “КРАИЩЕТО”, при начална тръжна цена от 8.64 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 24.04.2018 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 100 лева за всеки имот поотделно, се внасят до 17.00 часа на 24.04.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 24.04.2018 г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 24.04.2018 г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 25.04.2018 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 03.05.2018 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 02.05.2018г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

19.08.2015 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 682 от 17.08.2015 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: . І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва 1. имот № 025098, находящ се в местността „Шейново“, землище на село Борово, представляващ нива, четвърта категория, с площ от 5 дка, при нач...[Повече]

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 682 от 17.08.2015 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

.

І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва

1. имот № 025098, находящ се в местността „Шейново“, землище на село Борово, представляващ нива, четвърта категория, с площ от 5 дка, при начална тръжна цена от 100,00 лева за година.

2. имот № 142015 , находящ се в местността “Имерица”, землище на село Мусомище, представляващ нива, шеста категория, с площ от 5,608 дка, при начална тръжна цена 89,73 лева за година.

3. имот № 031015, находящ се в местността “Кръст”, землище на село Корница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 5,511 дка, при начална тръжна цена от 60,62 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 03.09.2015г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете, , се внасят до 17.00 часа на 03.09.2015г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 94 STSA 9300 3319 6099 01 в „Банка ДСК“ ЕАД, клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF,както следва:

1. За имот № 025098, находящ се в местността „Шейново“, землище на село Борово-300/триста/ лева

2. За имот № 142015 , находящ се в местността “Имерица”, землище на село Мусомище-270/двеста и седемдесет/лева

3. За имот № 031015, находящ се в местността “Кръст”, землище на село Корница-180/сто и осемдесет/лева

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 03.09.2015г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 03.09.2015г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 04.09.2015г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите, се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 10.09.2015г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 09.09.2015г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

09.05.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 294 от 05.05.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. имот № 013015, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5,094 дка, при начална тръжна цена от 40,75 лева за година. ...[Повече]

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 294 от 05.05.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. имот № 013015, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5,094 дка, при начална тръжна цена от 40,75 лева за година.

2. имот № 013034, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 23,855 дка, при начална тръжна цена от 190,84 лева за година.

3. имот № 013035, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5,308 дка, при начална тръжна цена от 42,46 лева за година.

4. имот № 013086, находящ се в местността „Подлаг“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 6,00 дка, при начална тръжна цена от 48,00 лева за година.

5. имот № 014004, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5,651 дка, при начална тръжна цена от 45,21 лева за година.

6. имот № 014007, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5,815 дка, при начална тръжна цена от 46,52 лева за година.

7. имот № 014009, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5,999 дка, при начална тръжна цена от 47,99 лева за година.

8. имот № 014011, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 3,926 дка, при начална тръжна цена от 31,41 лева за година.

9. имот № 014012, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2,400 дка, при начална тръжна цена от 19,20 лева за година.

10. имот № 014015, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 4,096 дка, при начална тръжна цена от 32,77 лева за година.

11. имот № 014017, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 3,663 дка, при начална тръжна цена от 29,30 лева за година.

12. имот № 014019, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 20,348 дка, при начална тръжна цена от 162,78 лева за година.

13. имот № 016006, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 4,780 дка, при начална тръжна цена от 38,24 лева за година.

14. имот № 016007, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, девета категория, с площ от 3,641 дка, при начална тръжна цена от 29,13 лева за година.

15. имот № 016008, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 12,429 дка, при начална тръжна цена от 99,43 лева за година.

16. имот № 017008, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 14,215 дка, при начална тръжна цена от 113,72 лева за година.

17. имот № 017013, находящ се в местността „Самострел“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 35,903 дка, при начална тръжна цена от 287,22 лева за година.

18. имот № 017014, находящ се в местността „Самострел“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 28,032 дка, при начална тръжна цена от 224,26 лева за година.

19. имот № 017077, находящ се в местността „Самострел“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 47,297 дка, при начална тръжна цена от 378,38 лева за година.

20. имот № 017078, находящ се в местността „Самострел“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 22,290 дка, при начална тръжна цена от 178,32 лева за година.

21. имот № 017088, находящ се в местността „Самострел“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 9,008 дка, при начална тръжна цена от 72,06 лева за година.

22. имот № 017101, находящ се в местността „Подлаг“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 9,122 дка, при начална тръжна цена от 72,98 лева за година.

23. имот № 020035, находящ се в местността „Каменица“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 4,862 дка, при начална тръжна цена от 38,90 лева за година.

24. имот № 025092, находящ се в местността „Почивала“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 7,518 дка, при начална тръжна цена от 60,14 лева за година.

25. имот № 025098, находящ се в местността „Мокра поляна“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 19,327 дка, при начална тръжна цена от 154,62 лева за година.

26. имот № 032111, находящ се в местността „Парцамов лом“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5,995 дка, при начална тръжна цена от 47,96 лева за година.

27. имот № 033205, находящ се в местността „Гашков лом“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 8,999 дка, при начална тръжна цена от 71,99 лева за година.

28. имот № 033206, находящ се в местността „Гашков лом“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 12,513 дка, при начална тръжна цена от 100,10 лева за година.

29. имот № 038035, находящ се в местността „Проданов дол“, землище на село Брезница, представляващ нива, седма категория, с площ от 7,896 дка, при начална тръжна цена от 86,86 лева за година.

30. имот № 039017, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 11,051 дка, при начална тръжна цена от 88,41 лева за година.

31. имот № 039018, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2,613 дка, при начална тръжна цена от 20,90 лева за година.

32. имот № 039019, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2,905 дка, при начална тръжна цена от 23,24 лева за година.

33. имот № 039020, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 3,660 дка, при начална тръжна цена от 29,28 лева за година.

34. имот № 039021, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 9,054 дка, при начална тръжна цена от 72,43 лева за година.

35. имот № 039022, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 7,236 дка, при начална тръжна цена от 57,89 лева за година.

36. имот № 039024, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2,976 дка, при начална тръжна цена от 23,81 лева за година.

37. имот № 039098, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2,499 дка, при начална тръжна цена от 19,99 лева за година.

38. имот № 042125, находящ се в местността „Пикливица“, землище на село Брезница, представляващ нива, девета категория, с площ от 0,931 дка, при начална тръжна цена от 7,45 лева за година.

39. имот № 042189, находящ се в местността „Сивека“, землище на село Брезница, представляващ нива, девета категория, с площ от 7,753 дка, при начална тръжна цена от 62,02 лева за година.

40. имот № 057241, находящ се в местността „Туфча“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1,929 дка, при начална тръжна цена от 15,43 лева за година.

41. имот № 064134, находящ се в местността „Синища“, землище на село Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 4,286 дка, при начална тръжна цена от 47,15 лева за година.

42. имот № 064170, находящ се в местността „Синища“, землище на село Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 11,638 дка, при начална тръжна цена от 128,02 лева за година.

43. имот № 064171, находящ се в местността „Синища“, землище на село Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 7,062 дка, при начална тръжна цена от 77,68 лева за година.

44. имот № 064173, находящ се в местността „Синища“, землище на село Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 1,963 дка, при начална тръжна цена от 21,59 лева за година.

45. имот № 064189, находящ се в местността „Синища“, землище на село Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 1,405 дка, при начална тръжна цена от 15,45 лева за година.

46. имот № 064206, находящ се в местността „Синища“, землище на село Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0,999 дка, при начална тръжна цена от 10,99 лева за година.

47. имот № 064218, находящ се в местността „Синища“, землище на село Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 2,001 дка, при начална тръжна цена от 22,01 лева за година.

48. имот № 071012, находящ се в местността „Делявица“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2,029 дка, при начална тръжна цена от 16,23 лева за година.

49. имот № 071148, находящ се в местността „Делявица“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1,285 дка, при начална тръжна цена от 10,28 лева за година.

50. имот № 071155, находящ се в местността „Делявица“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2,151 дка, при начална тръжна цена от 17,21 лева за година.

51. имот № 071156, находящ се в местността „Делявица“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2,778 дка, при начална тръжна цена от 22,22 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 26.05.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лева за всеки имот поотделно се внасят до 17.00 часа на 26.05.2016г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Банка ПИБ“АД, клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 26.05.2016г. с представители на кметство село Брезница, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 26.05.2016г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 27.05.2016г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите, се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 03.06.2016г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 02.06.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.128, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

09.05.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 295 от 05.05.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. имот № 003050, находящ се в местността „Лъката“, землище на село Господинци, представляващ нива, шеста категория, с площ от 24,521 дка, при начална тръжна цена ...[Повече]

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 295 от 05.05.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. имот № 003050, находящ се в местността „Лъката“, землище на село Господинци, представляващ нива, шеста категория, с площ от 24,521 дка, при начална тръжна цена от 392,34 лева за година.

2. имот № 003056, находящ се в местността „Лъката“, землище на село Господинци, представляващ нива, шеста категория, с площ от 16,891 дка, при начална тръжна цена от 270,26 лева за година.

3. имот № 004037, находящ се в местността „Падинето“, землище на село Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 3,646 дка, при начална тръжна цена от 58,34 лева за година.

4. имот № 004040, находящ се в местността „Падинето“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 1,684 дка, при начална тръжна цена от 26,94 лева за година.

5. имот № 004046, находящ се в местността „Падинето“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0,542 дка, при начална тръжна цена от 8,67 лева за година.

6. имот № 004051, находящ се в местността „Падинето“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 1,099 дка, при начална тръжна цена от 17,58 лева за година.

7. имот № 004060, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0,971 дка, при начална тръжна цена от 15,54 лева за година.

8. имот № 004067, находящ се в местността „Падинето“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 2,256 дка, при начална тръжна цена от 36,10 лева за година.

9. имот № 004068, находящ се в местността „Падинето“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 2,157 дка, при начална тръжна цена от 34,51 лева за година.

10. имот № 004069, находящ се в местността „Падинето“, землище на село Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 1,600 дка, при начална тръжна цена от 25,60 лева за година.

11. имот № 004074, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0,555 дка, при начална тръжна цена от 8,88 лева за година.

12. имот № 004075, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 2,733 дка, при начална тръжна цена от 43,73 лева за година.

13. имот № 004080, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 1,711 дка, при начална тръжна цена от 27,38 лева за година.

14. имот № 004081, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 1,852 дка, при начална тръжна цена от 29,63 лева за година.

15. имот № 004082, находящ се в местността „Падинето“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 5,790 дка, при начална тръжна цена от 92,64 лева за година.

16. имот № 004086, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0,829 дка, при начална тръжна цена от 13,26 лева за година.

17. имот № 004094, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 1,067 дка, при начална тръжна цена от 17,07 лева за година.

18. имот № 004096, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 0,483 дка, при начална тръжна цена от 7,73 лева за година.

19. имот № 004104, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0,293 дка, при начална тръжна цена от 4,69 лева за година.

20. имот № 004111, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0,972 дка, при начална тръжна цена от 15,55 лева за година.

21. имот № 004112, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 0,786 дка, при начална тръжна цена от 12,58 лева за година.

22. имот № 004113, находящ се в местността „Падинето“, землище на село Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 0,952 дка, при начална тръжна цена от 15,23 лева за година.

23. имот № 004116, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 1,304 дка, при начална тръжна цена от 20,86 лева за година.

24. имот № 004118, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 1,233 дка, при начална тръжна цена от 19,73 лева за година.

25. имот № 004121, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0,804 дка, при начална тръжна цена от 12,86 лева за година.

26. имот № 004122, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 1,070 дка, при начална тръжна цена от 17,12 лева за година.

27. имот № 004124, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 1,081 дка, при начална тръжна цена от 17,30 лева за година.

28. имот № 004131, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0,759 дка, при начална тръжна цена от 12,14 лева за година.

29. имот № 004133, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 1,316 дка, при начална тръжна цена от 21,06 лева за година.

30. имот № 004135, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 1,102 дка, при начална тръжна цена от 17,63 лева за година.

31. имот № 004142, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 0,828 дка, при начална тръжна цена от 13,25 лева за година.

32. имот № 004257, находящ се в местността „Осоето“, землище на село Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 3,683 дка, при начална тръжна цена от 58,93 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 26.05.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лeва за всеки имот поотделно, се внасят до 17.00 часа на 26.05.2016г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Банка ПИБ“АД, клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 26.05.2016г. с представители на кметство село Господинци, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 26.05.2016г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 27.05.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите, се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 03.06.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 02.06.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.128, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

29.06.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, ал.2, чл.35, чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 304/23.05.2017г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 456 от 28.06.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Имот №023067, находящ се в местността “Беки...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, ал.2, чл.35, чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 304/23.05.2017г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 456 от 28.06.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Имот №023067, находящ се в местността “Бекирица”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.981 дка, при начална тръжна цена от 15.70 лева за година.

2. Имот №044044, находящ се в местността “Речище”, землище на с.Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 3.721 дка, при начална тръжна цена от 40.93 лева за година.

3. Имот №044126, находящ се в местността “Пикливица”, землище на с.Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.943 дка, при начална тръжна цена от 10.37 лева за година.

4. Имот №058011, находящ се в местността “Туфча”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.900 дка, при начална тръжна цена от 7.20 лева за година.

5. Имот №060141, находящ се в местността “Туфча”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.444 дка, при начална тръжна цена от 3.55 лева за година.

6. Имот №060143, находящ се в местността “Туфча”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.520 дка, при начална тръжна цена от 4.16 лева за година.

7. Имот №030037, находящ се в местността “Кръст”, землище на с.Корница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.500 дка, при начална тръжна цена от 5.50 лева за година.

8. Имот №031128, находящ се в местността “Краището”, землище на с.Мосомище, представляващ друга селскостопанска територия, шеста категория, с площ от 5.837 дка, при начална тръжна цена от 93.40 от лева за година.

9. Имот №031135, находящ се в местността “Краището”, землище на с.Мосомище, представляващ друга селскостопанска територия, шеста категория, с площ от 1.700 дка, при начална тръжна цена от 27.20 лева за година.

10. Имот №114001, находящ се в местността “Долна шипка”, землище на с.Мосомище, представляващ нива, с площ от 24.200 дка, седма категория - 14.200 дка, пета категория - 10.000 дка, при начална тръжна цена от 427.20 лева за година.

11. Поземлен имот с идентификатор 17395.13.55 по кадастрална карта на гр.Гоце Делчев, находящ се в местността “Караачлъка”, землище на гр.Гоце Делчев, представляващ лозе, седма категория, с площ 1.474 дка, при начална тръжна цена от 23.58 лева за година.

12. Имот №031041, находящ се в местността “Пенковото”, землище на с.Борово, представляващ нива, шеста категория, с площ от 1.397 дка, при начална тръжна цена от 22.35 лева за година.

13. Имот №031056, находящ се в местността “Пенковото”, землище на с.Борово, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.244 дка, при начална тръжна цена от 3.90 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 27.07.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лева за всеки имот, се внасят до 17.00 часа на 27.07.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Банка ПИБ“АД, клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 27.07.2017г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 27.07.2017г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 28.07.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг ще се проведе при същите условия на 04.08.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 03.08.2017г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.128, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

14.08.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2017 година и Заповед № 539/01.08.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Земеделска земя /изоставена нива/, имот №017003, с площ 76.065 дка, шеста категория, ...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2017 година и Заповед № 539/01.08.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Земеделска земя /изоставена нива/, имот №017003, с площ 76.065 дка, шеста категория, находящ се в местността “Ормана”, землище на село Баничан, при начална тръжна цена от 1217.04 лева за година.

2. Земеделска земя /изоставена нива/, имот №017037, с площ от 7.373 дка, шеста категория, находящ се в местността “Топлица”, землище на село Баничан, при начална тръжна цена от 117.97 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 30.08.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 30.08.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF, както следва:

1.Имот №017003, находящ се в местността “Ормана”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 76.065 дка – 3000 лева.

2. Имот №017037, находящ се в местността “Топлица”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 7.373 дка – 500 лева.

iV. Оглед на имотите може да се извършва до 30.08.2017г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 30.08.2017г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 31.08.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 12.09.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 11.09.2017г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

05.09.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35, чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №336/29.06.2017г. и Решение №364/28.07.2017г., приети от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 617 от 04.09.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Имот №0...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35, чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №336/29.06.2017г. и Решение №364/28.07.2017г., приети от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 617 от 04.09.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Имот №013062, находящ се в местността “Пожара”, землище на с. Борово, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.800 дка, при начална тръжна цена от 9.60 лева за година.

2. Имот №045192, находящ се в местността “Кантарица”, землище на с. Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 4.999 дка, при начална тръжна цена от 54.99 лева за година.

3. Имот №047116, находящ се в местността “Поди”, землище на с. Брезница, представляващ нива, девета категория, с площ от 5.004 дка, при начална тръжна цена от 40.03 лева за година.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.44.002 по кадастрална карта на гр. Гоце Делчев, находящ се в местността “Горила”, землище на гр. Гоце Делчев, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0.513 дка, при начална тръжна цена от 8.21 лева за година.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.213.001 по кадастрална карта на гр. Гоце Делчев, находящ се в местността “Текето”, землище на гр. Гоце Делчев, представляващ изоставена орна земя, пета категория, с площ от 5.082 дка, при начална тръжна цена от 101.64 лева за година.

6. Имот №013017, находящ се в местността “Средока”, землище на с. Господинци, представляващ нива, девета категория, с площ от 1.317 дка, при начална тръжна цена от 15.80 лева за година.

7. Имот №013018, находящ се в местността “Средока”, землище на с. Господинци, представляващ нива, девета категория, с площ от 0.860 дка, при начална тръжна цена от 10.32 лева за година.

8. Имот №013019, находящ се в местността “Средока”, землище на с. Господинци, представляващ нива, девета категория, с площ от 1.210 дка, при начална тръжна цена от 14.52 лева за година.

9. Имот №030032, находящ се в местността “Краището”, землище на с. Мосомище, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.214 дка, при начална тръжна цена от 3.42 лева за година.

10. Имот №077004, находящ се в местността “Папото”, землище на с. Мосомище, представляващ наводнена нива, пета категория, с площ от 1.492 дка, при начална тръжна цена от 29.84 лева за година.

11. Имот №032129, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с. Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 9.934 дка, при начална тръжна цена от 79.47 лева за година.

12. Имот №032207, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с. Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 7.951 дка, при начална тръжна цена от 63.61 лева за година.

13. Имот №013020, находящ се в местността “Средока”, землище на с. Господинци, представляващ нива, девета категория, с площ от 0.293 дка, при начална тръжна цена от 3.52 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 25.09.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лева за всеки имот, се внасят до 17.00 часа на 25.09.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Банка ПИБ“АД, клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 25.09.2017г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 25.09.2017г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 26.09.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг ще се проведе при същите условия на 03.10.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 02.10.2017г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.128, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

17.08.2018 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2018 година и Заповед № 580/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Земеделска земя /нива/, имот №060264, находящ се в местността “Туфча”, землище на с. Брезн...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2018 година и Заповед № 580/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Земеделска земя /нива/, имот №060264, находящ се в местността “Туфча”, землище на с. Брезница, десета категория, с площ от 0.203 дка, при начална тръжна цена от 1.62 лева за година.

2. Земеделска земя /нива/, имот №035039, находящ се в местността “Еницова поляна”, землище на с. Брезница, шеста категория, с площ от 3.276 дка, при начална тръжна цена от 36.04 лева за година.

3. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот №057329, находящ се в местността “Струг”, землище на с. Брезница, десета категория, с площ от 2.587 дка, при начална тръжна цена от 20.70 лева за година.

4. Земеделска земя /нива/, имот №027116, находящ се в местността “Имишлъка”, землище на с. Корница, пета категория, с площ от 1.036 дка, при начална тръжна цена от 14.50 лева за година.

5. Земеделска земя /ливада/, имот №033105, находящ се в местността “Пашова река”, землище на с. Корница, шеста категория, с площ от 1.004 дка, при начална тръжна цена от 11.04 лева за година.

6. Земеделска земя /нива/, имот №032246, находящ се в местността “Парцамов Лом”, землище на с. Брезница, десета категория, с площ от 21.096 дка, при начална тръжна цена от 168.77 лева за година.

7. Земеделска земя /нива/, имот №006045, находящ се в местността “Бутре”, землище на с. Господинци, седма категория, с площ от 4.659 дка, при начална тръжна цена от 74.54 лева за година.

8. Земеделска земя /нива/, имот №033103, находящ се в местността “Пенковото”, землище на с. Борово, шеста категория, с площ от 0.886 дка, при начална тръжна цена от 14.18 лева за година.

9. Земеделска земя /нива/, имот № 063225, с площ 2.501 дка, шеста категория, землище на село Брезница, местност “Синища”, при начална тръжна цена от 27.51 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 11.09.2018 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 100 лева за всеки имот поотделно, се внасят до 17.00 часа на 11.09.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 11.09.2018 г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.09.2018 г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 12.09.2018 г. от 10.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 19.09.2018 г. от 10.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 18.09.2018г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 00 60 80, в.219.


[По-малко]

11.03.2019 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2019 година и Заповед № 214/06.03.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.2.14...[Повече]

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2019 година и Заповед № 214/06.03.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.2.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, находящ се в местността “СУШИЦА”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ от 11 906 квадратни метра, номер по предходен план: 002014, при начална тръжна цена от 190.50 лв. /сто и деветдесет лева и петдесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 190.50 лв. /сто и деветдесет лева и петдесет стотинки/.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.49.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, находящ се в местността “ГОРИЛА”, с начин на трайно ползване: лозе, седма категория, с площ от 3816 квадратни метра, номер по предходен план: 049009, при начална тръжна цена от 61.06 лв. /шестдесет и един лева и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 61.06 лв. /шестдесет и един лева и шест стотинки/.

3. Земеделска земя /нива/, имот № 118010, находящ се в местността “ГОРНА ШИПКА”, землище на село Мосомище, шеста категория, с площ от 1,997 дка, при начална тръжна цена от 31.95 лв. /тридесет и един лева и деветдесет и пет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 31.95 лв. /тридесет и един лева и деветдесет и пет стотинки/.

4. Земеделска земя /нива/, имот № 118017, находящ се в местността “ГОРНА ШИПКА”, землище на село Мосомище, шеста категория, с площ от 5,320 дка, при начална тръжна цена от 85.12 лв. /осемдесет и пет лева и дванадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 85.12 лв. /осемдесет и пет лева и дванадесет стотинки/.

5. Земеделска земя /нива/, имот № 114003, находящ се в местността “ДОЛНА ШИПКА”, землище на село Мосомище, пета категория, с площ от 5,100 дка, при начална тръжна цена от 102 /сто и два/ лева за година и депозит за участие в търга в размер на 102 /сто и два/ лева.

6. Земеделска земя /нива/, имот № 142015, находящ се в местността “ИМЕРИЦА”, землище на село Мосомище, шеста категория, с площ от 5,608 дка, при начална тръжна цена от 89.73 лв. /осемдесет и девет лева и седемдесет и три стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 89.73 лв. /осемдесет и девет лева и седемдесет и три стотинки/.

7. Земеделска земя /нива/, имот № 120002, находящ се в местността “ТАШЛЪКА”, землище на село Мосомище, шеста категория, с площ от 7,101 дка, при начална тръжна цена от 113.62 лв. /сто и тринадесет лева и шестдесет и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 113.62 лв. /сто и тринадесет лева и шестдесет и две стотинки/.

8. Поземлен имот с идентификатор 05606.17.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се местността „МАНТАРА“, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 6804 квадратни метра, номер по предходен план: 017041, при начална тръжна цена от 81.65 лв. /осемдесет и един лева и шестдесет и пет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 81.65 лв. /осемдесет и един лева и шестдесет и пет стотинки/.

9. Поземлен имот с идентификатор 05606.17.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се местността „МАНТАРА“, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 6246 квадратни метра, номер по предходен план: 017063, при начална тръжна цена от 99.94 лв. /деветдесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 99.94 лв. /деветдесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки/.

10. Поземлен имот с идентификатор 05606.17.66 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се местността „МАНТАРА“, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 6200 квадратни метра, номер по предходен план: 017066, при начална тръжна цена от 99.20 лв. /деветдесет и девет лева и двадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 99.20 лв. /деветдесет и девет лева и двадесет стотинки/.

11. Поземлен имот с идентификатор 05606.17.213 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се местността „МАНТАРА“, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 7214 квадратни метра, номер по предходен план: 017213, при начална тръжна цена от 115.42 лв. /сто и петнадесет лева и четиридесет и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 115.42 лв. /сто и петнадесет лева и четиридесет и две стотинки/.

12. Поземлен имот с идентификатор 05606.12.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се местността „СУШИЦА“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 4998 квадратни метра, номер по предходен план: 012041, при начална тръжна цена от 59.98 лв. /петдесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 59.98 лв. /петдесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки/.

13. Поземлен имот с идентификатор 05606.12.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се местността „СУШИЦА“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 5320 квадратни метра, номер по предходен план: 012044, при начална тръжна цена от 63.84 лв. /шестдесет и три лева и осемдесет и четири стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 63.84 лв. /шестдесет и три лева и осемдесет и четири стотинки/.

14. Поземлен имот с идентификатор 05606.12.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ се местността „СУШИЦА“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 6191 квадратни метра, номер по предходен план: 012059, при начална тръжна цена от 74.29 лв. /седемдесет и четири лева и двадесет и девет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 74.29 лв. /седемдесет и четири лева и двадесет и девет стотинки/.

15. Поземлен имот с идентификатор 02600.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността „АСАНИЦА“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 17 305 квадратни метра, номер по предходен план: 001013, при начална тръжна цена от 207.66 лв. /двеста и седем лева и шестдесет и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 207.66 лв. /двеста и седем лева и шестдесет и шест стотинки/.

16. Поземлен имот с идентификатор 02600.1.635 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността „БРЕЗНИШКИ РЕД“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 15 797 квадратни метра, номер по предходен план: 000037, при начална тръжна цена от 189.56 лв. /сто осемдесет и девет лева и петдесет и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 189.56 лв. /сто осемдесет и девет лева и петдесет и шест стотинки/.

17. Поземлен имот с идентификатор 02600.10.347 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността „КЛИСУРАТА“, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 8221 квадратни метра, номер по предходен план: 000347, при начална тръжна цена от 98.65 лв. /деветдесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 98.65 лв. /деветдесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки/.

18. Поземлен имот с идентификатор 02600.301.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността „КУРТОВИЦА“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 12 950 квадратни метра, номер по предходен план: 000030, при начална тръжна цена от 155.40 лв. /сто петдесет и пет лева и четиридесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 155.40 лв. /сто петдесет и пет лева и четиридесет стотинки/.

19. Поземлен имот с идентификатор 02600.10.303 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността „КУТЕЛА“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 99 053 квадратни метра, номер по предходен план: 000303, при начална тръжна цена от 1188.64 лв. /хиляда сто осемдесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 1188.64 лв. /хиляда сто осемдесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/.

20. Поземлен имот с идентификатор 02600.8.117 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността „ЛИСИЦАТА“, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 1686 квадратни метра, номер по предходен план: 008117, при начална тръжна цена от 26.98 лв. /двадесет и шест лева и деветдесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 26.98 лв. /двадесет и шест лева и деветдесет и осем стотинки/.

21. Поземлен имот с идентификатор 02600.8.130 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността „ЛИСИЦАТА“, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 9972 квадратни метра, номер по предходен план: 008130, при начална тръжна цена от 159.55 лв. /сто петдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 159.55 лв. /сто петдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки/.

22. Поземлен имот с идентификатор 02600.1.656 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността „МАРЕНА“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 58 018 квадратни метра, номер по предходен план: 000069, при начална тръжна цена от 696.22 лв. /шестстотин деветдесет и шест лева и двадесет и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 696.22 лв. /шестстотин деветдесет и шест лева и двадесет и две стотинки/.

23. Поземлен имот с идентификатор 02600.301.77 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността „МУЛЕВ ДОЛ“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 57 689 квадратни метра, номер по предходен план: 000077, при начална тръжна цена от 692.27 лв. /шестстотин деветдесет и два лева и двадесет и седем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 692.27 лв. /шестстотин деветдесет и два лева и двадесет и седем стотинки/.

24. Поземлен имот с идентификатор 02600.10.388 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността „ПЪКЛОВО“, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 10 594 квадратни метра, номер по предходен план: 000388, при начална тръжна цена от 127.13 лв. /сто двадесет и седем лева и тринадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 127.13 лв. /сто двадесет и седем лева и тринадесет стотинки/.

25. Поземлен имот с идентификатор 02600.1.630 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 39 700 квадратни метра, номер по предходен план: 000024, при начална тръжна цена от 476.40 лв. /четиристотин седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 476.40 лв. /четиристотин седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/.

26. Поземлен имот с идентификатор 17347.2.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността „КОЛОВИЦА“, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 38 599 квадратни метра, номер по предходен план: 002019, при начална тръжна цена от 617.58 лв. /четиристотин седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 617.58 лв. /четиристотин седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/.

27. Поземлен имот с идентификатор 17347.2.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността „КОЛОВИЦА“, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 21 935 квадратни метра, номер по предходен план: 002024, при начална тръжна цена от 350.96 лв. /триста и петдесет лева и деветдесет и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 350.96 лв. /триста и петдесет лева и деветдесет и шест стотинки/.

28. Поземлен имот с идентификатор 17347.2.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността „КОЛОВИЦА“, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 20 160 квадратни метра, номер по предходен план: 002095, при начална тръжна цена от 322.56 лв. /триста двадесет и два лева и петдесет и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 322.56 лв. /триста двадесет и два лева и петдесет и шест стотинки/.

29. Поземлен имот с идентификатор 17347.157.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността „КОЛОВИЦА“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 53 012 квадратни метра, номер по предходен план: 000002, при начална тръжна цена от 636.14 лв. /шестстотин тридесет и шест лева и четиринадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 636.14 лв. /шестстотин тридесет и шест лева и четиринадесет стотинки/.

30. Поземлен имот с идентификатор 38666.55.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността „КАТЪР ПОЛЯНА“, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 648 квадратни метра, номер по предходен план: 055067, при начална тръжна цена от 7.13 лв. /седем лева и тринадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 7.13 лв. /седем лева и тринадесет стотинки/.

31. Земеделска земя /нива/, имот № 021001, находящ се в местността “ДРЯНОВО“, землище на село Брезница, десета категория, с площ от 1.688 дка, при начална тръжна цена от 13.50 лв. /тринадесет лева и петдесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 13.50 лв. /тринадесет лева и петдесет стотинки/.

32. Земеделска земя /нива/, имот № 021002, находящ се в местността “ДРЯНОВО“, землище на село Брезница, десета категория, с площ от 3.585 дка, при начална тръжна цена от 28.68 лв. /двадесет и осем лева и шестдесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 28.68 лв. /двадесет и осем лева и шестдесет и осем стотинки/.

33. Земеделска земя /нива/, имот № 021003, находящ се в местността “ДРЯНОВО“, землище на село Брезница, десета категория, с площ от 1.065 дка, при начална тръжна цена от 8.52 лв. /осем лева и петдесет и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 8.52 лв. /осем лева и петдесет и две стотинки/.

34. Земеделска земя /нива/, имот № 036017, находящ се в местността “ПОЧИВАЛА“, землище на село Брезница, десета категория, с площ от 2.162 дка, при начална тръжна цена от 17.30 лв. /седемнадесет лева и тридесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 17.30 лв. /седемнадесет лева и тридесет стотинки/.

35. Земеделска земя /нива/, имот № 036018, находящ се в местността “ПОЧИВАЛА“, землище на село Брезница, десета категория, с площ от 7.255 дка, при начална тръжна цена от 58.04 лв. /петдесет и осем лева и четири стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 58.04 лв. /петдесет и осем лева и четири стотинки/.

36. Земеделска земя /нива/, имот № 036052, находящ се в местността “ПОЧИВАЛА“, землище на село Брезница, седма категория, с площ от 8.345 дка, при начална тръжна цена от 91.80 лв. /деветдесет и един лева и осемдесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 91.80 лв. /деветдесет и един лева и осемдесет стотинки/.

37. Земеделска земя /нива/, имот № 026065, находящ се в местността „ПРОДАНОВ ДОЛ“, землище на село Брезница, десета категория, с площ от 11.867 дка, при начална тръжна цена от 94.94 лв. /деветдесет и четири лева и деветдесет и четири стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 94.94 лв. /деветдесет и четири лева и деветдесет и четири стотинки/.

38. Земеделска земя /нива/, имот № 038037, находящ се в местността „ПРОДАНОВ ДОЛ“, землище на село Брезница, седма категория, с площ от 8.000 дка, при начална тръжна цена от 88 /осемдесет и осем/ лева за година и депозит за участие в търга в размер на 88 /осемдесет и осем/ лева.

39. Земеделска земя /нива/, имот № 038044, находящ се в местността „ПРОДАНОВ ДОЛ“, землище на село Брезница, седма категория, с площ от 10.767 дка, при начална тръжна цена от 118.44 лв. /сто и осемнадесет лева и четиридесет и четири стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 118.44 лв. /сто и осемнадесет лева и четиридесет и четири стотинки/.

40. Земеделска земя /храсти/, имот № 044042, находящ се в местността „РЕЧИЩЕ“, землище на село Брезница, шеста категория, с площ от 0.983 дка, при начална тръжна цена от 10.81 лв. /десет лева и осемдесет и една стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 10.81 лв. /десет лева и осемдесет и една стотинки/.

41. Земеделска земя /нива/, имот № 044106, находящ се в местността „РЕЧИЩЕ“, землище на село Брезница, шеста категория, с площ от 1.069 дка, при начална тръжна цена от 11.76 лв. /единадесет лева и седемдесет и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 11.76 лв. /единадесет лева и седемдесет и шест стотинки/.

42. Земеделска земя /нива/, имот № 044109, находящ се в местността „РЕЧИЩЕ“, землище на село Брезница, шеста категория, с площ от 1.598 дка, при начална тръжна цена от 17.58 лв. /седемнадесет лева и петдесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 17.58 лв. /седемнадесет лева и петдесет и осем стотинки/.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 20 /двадесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 28.03.2019 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете за всеки един от имотите поотделно се внасят до 17.00 часа на 28.03.2019 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 28.03.2019 г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 28.03.2019 г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 29.03.2019 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 05.04.2019 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 04.04.2019 г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

12.09.2019 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2019 година и Заповед № 802/09.09.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с идентификатор 17347.3.5...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2019 година и Заповед № 802/09.09.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 17347.3.54 /седемнадесет хиляди триста четиридесет и седем точка три точка петдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, одобрени със Заповед № РД-18-1672/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ от 24 445 /двадесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и пет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, номер по предходен план: 003054 /нула, нула, три хиляди петдесет и четири/, са адрес: Благоевгравска област, община Гоце Делчев, местност “ТАСИЦА”, ЕКАТТЕ 17347, при начална тръжна цена от 391.12 лв. /триста деветедест и един лева и дванадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 391.12 лв. /триста деветедест и един лева и дванадесет стотинки/.

2. Поземлен имот с идентификатор 17347.2.4 (седемнадесет хиляди триста четиридесет и седем точка две точка четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, одобрени със Заповед № РД-18-1672/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 38 181 (тридесет и осем хиляди сто осемдесет и един) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), номер по предходен план: 002004 (нула, нула, две хиляди и четири), с адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, местност „КОЛОВИЦА“, ЕКАТТЕ 17347, при начална тръжна цена от 610.90 лв. /шестстотин и десет лева и деветдесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 610.90 лв. /шестстотин и десет лева и деветдесет стотинки/.

3. Поземлен имот с идентификатор 17347.6.46 (седемнадесет хиляди триста четиридесет и седем точка шест точка четиридесет и шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, одобрени със Заповед № РД-18-1672/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 2328 (две хиляди триста двадесет и осем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), номер по предходен план: 006046 (нула, нула, шест хиляди четиридесет и шест), с адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, местност „БУТРЕ“, ЕКАТТЕ 17347, при начална тръжна цена от 37.25 лв. /тридесет и седем лева и двадесет и пет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 37.25 лв. /тридесет и седем лева и двадесет и пет стотинки/.

4. Поземлен имот с идентификатор 17347.5.10 (седемнадесет хиляди триста четиридесет и седем точка пет точка десет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, одобрени със Заповед № РД-18-1672/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 3249 (три хиляди двеста четиридесет и девет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), номер по предходен план: 005010 (нула, нула, пет хиляди и десет), с адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, местност „КАЛДАРЪМА“, ЕКАТТЕ 17347, при начална тръжна цена от 51.98 лв. /петдесет и един лева и деветдесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 51.98 лв. /петдесет и един лева и деветдесет и осем стотинки/.

5. Поземлен имот с идентификатор 17347.5.23 (седемнадесет хиляди триста четиридесет и седем точка пет точка двадесет и три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, одобрени със Заповед № РД-18-1672/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 4711 (четири хиляди седемстотин и единадесет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), номер по предходен план: 005023 (нула, нула, пет хиляди двадесет и три).Благоевградска област, община Гоце Делчев, местност „ЧЕРЕШАТА“, ЕКАТТЕ 17347, при начална тръжна цена от 75.38 лв. /седемдесет и пет лева и тридесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 75.38 лв. /седемдесет и пет лева и тридесет и осем стотинки/.

6. Поземлен имот с идентификатор 02600.14.11 (нула, две, шест, нула, нула точка четиринадесет точка единадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, одобрени със Заповед № РД-18-1669/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 222 (двеста двадесет и два) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план: 014011 (нула, четиринадесет хиляди и единадесет), с адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, местност „ТОМОВИЦА“, ЕКАТТЕ 02600, при начална тръжна цена от 3.55 лв. /три лева и петдесет и пет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 3.55 лв. /три лева и петдесет и пет стотинки/.

7. Поземлен имот с идентификатор 02600.1.556 (нула, две, шест, нула, нула точка едно точка петстотин петдесет и шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, одобрени със Заповед № РД-18-1669/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 9667 (девет хиляди шестстотин шестдесет и седем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 10 (десета), номер по предходен план: 001556 (нула, нула, хиляда петстотин петдесет и шест), с адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, местност „ПИШКОВИЦА“, ЕКАТТЕ 02600, при начална тръжна цена от 116 /сто и шестнадесет/ лева за година и депозит за участие в търга в размер на 116 /сто и шестнадесет/ лева.

8. Поземлен имот с идентификатор 02600.1.501 (нула, две, шест, нула, нула точка едно точка петстотин и едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, одобрени със Заповед № РД-18-1669/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 10 844 (десет хиляди осемстотин четиридесет и четири) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), номер по предходен план: 001501 (нула, нула, хиляда петстотин и едно), с адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, местност „КАЛАШИЦА“, ЕКАТТЕ 02600, при начална тръжна цена от 130.13 лв. /сто и тридесет лева и тринадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 130.13 лв. /сто и тридесет лева и тринадесет стотинки/.

9. Поземлен имот с идентификатор 05606.16.60 (нула, пет хиляди шестстотин и шест точка шестнадесет точка шестдесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, одобрени със Заповед № РД-18-1670/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 600 (шестстотин) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 5 (пета), номер по предходен план: 016060 (нула, шестнадесет хиляди и шестдесет), с адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, местност „БАЛТОВИЦИ“, ЕКАТТЕ 05606, при начална тръжна цена от 12 /дванадесет/ лева за година и депозит за участие в търга в размер на 12 /дванадесет/ лева.

10. Поземлен имот с идентификатор 38666.27.33 (тридесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и шест точка двадесет и седем точка тридесет и три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, одобрени със Заповед № РД-18-1673/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 1563 (хиляда петстотин шестдесет и три) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 5 (пета), номер по предходен план: 027033 (нула, двадесет и седем хиляди тридесет и три), Благоевградска област, община Гоце Делчев, местност „ИМИШЛЪКА“, ЕКАТТЕ 38666, при начална тръжна цена от 21.88 лв. /двадесет и един лева и осемдесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 21.88 лв. /двадесет и един лева и осемдесет и осем стотинки/.

11. Поземлен имот с идентификатор 06306.32.263 (нула, шест хиляди триста и шест точка тридесет и две точка двеста шестдесет и три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, одобрени със Заповед № РД-18-169/20.03.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 1877 (хиляда осемстотин седемдесет и седем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: 10 (десета), номер по предходен план: 032263 (нула, тридесети две хиляди двеста шестдесет и три), Благоевградска област, община Гоце Делчев, местност „ПАРЦАМОВ ЛОМ“, ЕКАТТЕ 06306, при начална тръжна цена от 15.02 лв. /петнадесет лева и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 15.02 лв. /петнадесет лева и две стотинки/.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 20 /двадесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 03.10.2019 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 03.10.2019 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 03.10.2019 г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 03.10.2019 г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 04.10.2019 г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 11.10.2019 г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 10.10.2019 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

13.03.2020 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2020 година и Заповед № 192/11.03.2020 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с идентификатор № 063...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2020 година и Заповед № 192/11.03.2020 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор № 06306.21.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Дряново”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 29578 квадратни метра, при начална тръжна цена от 236.62 лв. /двеста тридесет и шест лева и шестдесет и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 236.62 лв. /двеста тридесет и шест лева и шестдесет и две стотинки/.

2. Поземлен имот с идентификатор № 06306.21.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Дряново”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 27229 квадратни метра, при начална тръжна цена от 217.83 лв. /двеста и седемнадесет лева и осемдесет и три стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер 217.83 лв. /двеста и седемнадесет лева и осемдесет и три стотинки/.

3. Поземлен имот с идентификатор № 06306.21.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Дряново”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 8792 квадратни метра, при начална тръжна цена от 70.34 лв. /седемдесет лева и тридесет и четири стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 70.34 лв. /седемдесет лева и тридесет и четири стотинки/.

4. Поземлен имот с идентификатор № 06306.21.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Дряново”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 11388 квадратни метра, при начална тръжна цена от 91.10 лв. /деветдесет и един лева и десет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер 91.10 лв. /деветдесет и един лева и десет стотинки/.

5. Поземлен имот с идентификатор № 06306.24.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Арапинов рид”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 6501 квадратни метра, при начална тръжна цена от 52.01 лв. /петдесет и два лева и една стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 52.01 лв. /петдесет и два лева и една стотинки/.

6. Поземлен имот с идентификатор № 06306.23.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Бруся”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 7395 квадратни метра, при начална тръжна цена от 59.16 лв. /петдесет и девет лева и шестнадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 59.16 лв. /петдесет и девет лева и шестнадесет стотинки/.

7. Поземлен имот с идентификатор № 06306.24.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Мъшано”, с начин на трайно ползване нива, девета категория, с площ 13001 квадратни метра, при начална тръжна цена от 104.01 лв. /сто и четири лева и една стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 104.01 лв. /сто и четири лева и една стотинки/.

8. Поземлен имот с идентификатор № 06306.24.189 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Мъшано”, с начин на трайно ползване нива, девета категория, с площ 5501 квадратни метра, при начална тръжна цена от 44.01 лв. /четиридесет и четири лева и една стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 44.01 лв. /четиридесет и четири лева и една стотинки/.

9. Поземлен имот с идентификатор № 06306.39.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Лятни ръжи”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 25934 квадратни метра, при начална тръжна цена от 207.47 лв. /двеста и седем лева и четиридесет и седем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 207.47 лв. /двеста и седем лева и четиридесет и седем стотинки/ .

10. Поземлен имот с идентификатор № 06306.39.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Лятни ръжи”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 3660 квадратни метра, при начална тръжна цена от 29.28 лв. /двадесет и девет лева и двадесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 29.28 лв. /двадесет и девет лева и двадесет и осем стотинки/.

11. Поземлен имот с идентификатор № 06306.39.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Лятни ръжи”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 7236 квадратни метра, при начална тръжна цена от 57.89 лв. /петдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер 57.89 лв. /петдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки/.

12. Поземлен имот с идентификатор № 06306.68.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Кераняка”, с начин на трайно ползване нива, шеста категория, с площ 1649 квадратни метра, при начална тръжна цена от 18.14 лв. /осемнадесет лева и четиринадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 18.14 лв. /осемнадесет лева и четиринадесет стотинки/.

13. Поземлен имот с идентификатор № 38666.16.146 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “Папратница”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 2689 квадратни метра, при начална тръжна цена от 21.51 лв. /двадесет и един лева и петдесет и една стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 21.51 лв. /двадесет и един лева и петдесет и една стотинки /.

14. Поземлен имот с идентификатор № 44416.57.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, находящ се в местността “Сушица”, с начин на трайно ползване нива, девета категория, с площ 657 квадратни метра, при начална тръжна цена от 5.26 лв. /пет лева и двадесет и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 5.26 лв. /пет лева и двадесет и шест стотинки/.

15. Поземлен имот с идентификатор № 44416.57.130 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, находящ се в местността “Сушица”, с начин на трайно ползване овощна градина, девета категория, с площ 6927 квадратни метра, при начална тръжна цена от 55.42 лв. /петдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 55.42 лв. /петдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки /.

16. Поземлен имот с идентификатор № 02600.12.258 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Дъбравата”, с начин на трайно ползване нива, седма категория, с площ 7010 квадратни метра, при начална тръжна цена от 112.16 лв. /сто и дванадесет лева и шестнадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 112.16 лв. /сто и дванадесет лева и шестнадесет стотинки/.

17. Поземлен имот с идентификатор № 02600.12.199 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Дъбравата”, с начин на трайно ползване нива, седма категория, с площ 11092 квадратни метра, при начална тръжна цена от 177.47 лв. /сто седемдесет и седем лева и четиридесет и седем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 177.47 лв. /сто седемдесет и седем лева и четиридесет и седем стотинки/.

18. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.431 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Герлаш”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 5699 квадратни метра, при начална тръжна цена от 68.39 лв. /шестдесет и осем лева и тридесет и девет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 68.39 лв. /шестдесет и осем лева и тридесет и девет стотинки/.

19. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.586 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Калашица”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 4293 квадратни метра, при начална тръжна цена от 51.52 лв. /петдесет и един лева и петдесет и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер 51.52 лв. /петдесет и един лева и петдесет и две стотинки/.

20. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.588 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Калашица”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 2358 квадратни метра, при начална тръжна цена от 28.30 лв. /двадесет и осем лева и тридесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 28.30 лв. /двадесет и осем лева и тридесет стотинки/.

21. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.553 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Брезнешки ред”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 5864 квадратни метра, при начална тръжна цена от 70.37 лв. /седемдесет лева и тридесет и седем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 70.37 лв. /седемдесет лева и тридесет и седем стотинки/.

22. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.551 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Узунчево”, с начин на трайно ползване нива, девета категория, с площ 6455 квадратни метра, при начална тръжна цена от 77.46 лв. /седемдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 77.46 лв. /седемдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки/.

23. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.617 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Пишковица”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 4936 квадратни метра, при начална тръжна цена от 59.23 лв. /петдесет и девет лева и двадесет и три стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 59.23 лв. /петдесет и девет лева и двадесет и три стотинки/.

24. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.615 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Пишковица”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 15966 квадратни метра, при начална тръжна цена от 191.59 лв. /сто деветдесет и един лева и петдесет и девет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 191.59 лв. /сто деветдесет и един лева и петдесет и девет стотинки/.

25. Поземлен имот с идентификатор № 17347.2.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “Коловица”, с начин на трайно ползване нива, седма категория, с площ 11905 квадратни метра, при начална тръжна цена от 190.48 лв. /сто и деветдесет лева и четиридесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 190.48 лв. /сто и деветдесет лева и четиридесет и осем стотинки/.

26. Поземлен имот с идентификатор № 17347.2.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “Коловица”, с начин на трайно ползване лозе, седма категория, с площ 27333 квадратни метра, при начална тръжна цена от 437.33 лв. /четиристотин тридесет и седем лева и тридесет и три стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 437.33 лв. /четиристотин тридесет и седем лева и тридесет и три стотинки/.

27. Поземлен имот с идентификатор № 17347.2.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “Коловица”, с начин на трайно ползване лозе, седма категория, с площ 8019 квадратни метра, при начална тръжна цена от 128.30 лв. /сто двадесет и осем лева и тридесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 128.30 лв. /сто двадесет и осем лева и тридесет стотинки/.

28. Поземлен имот с идентификатор № 17347.2.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “Коловица”, с начин на трайно ползване лозе, седма категория, с площ 17316 квадратни метра, при начална тръжна цена от 277.06 лв. /двеста седемдесет и седем лева и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 277.06 лв. /двеста седемдесет и седем лева и шест стотинки/.

29. Поземлен имот с идентификатор № 06306.13.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Ломето”, с начин на трайно ползване нива, Десета категория, с площ 14554 квадратни метра, при начална тръжна цена от 116.43 лв. /сто и шестнадесет лева и четиридесет и три стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 116.43 лв. /сто и шестнадесет лева и четиридесет и три стотинки/.

30. Поземлен имот с идентификатор № 06306.13.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Ломето”, с начин на трайно ползване нива, Десета категория, с площ 6481 квадратни метра, при начална тръжна цена от 51.85 лв. /петдесет и един лева и осемдесет и пет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 51.85 лв. /петдесет и един лева и осемдесет и пет стотинки/.

31. Поземлен имот с идентификатор № 06306.13.52 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Ломето”, с начин на трайно ползване нива, Десета категория, с площ 6799 квадратни метра, при начална тръжна цена от 54.39 лв. /петдесет и четири лева и тридесет и девет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 54.39 лв. /петдесет и четири лева и тридесет и девет стотинки/.

32. Поземлен имот с идентификатор № 02600.19.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Гладно поле”, с начин на трайно ползване нива, шеста категория, с площ 500 квадратни метра, при начална тръжна цена от 8 /осем/ лева за година и депозит за участие в търга в размер на 8 /осем/ лева.

33. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.599 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Мокра поляна”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 44176 квадратни метра, при начална тръжна цена от 530.11 лв. /петстотин и тридесет лева и единадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 530.11 лв. /петстотин и тридесет лева и единадесет стотинки/.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 20 /двадесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 109 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 30.03.2020 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 30.03.2020 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 30.03.2020 г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 30.03.2020 г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 31.03.2020 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 07.04.2020 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 06.04.2020 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

10.07.2020 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2020 година и Заповед № 420/08.07.2020 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с идентификатор № 063...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 35 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2020 година и Заповед № 420/08.07.2020 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор № 06306.21.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Дряново”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 29578 квадратни метра, при начална тръжна цена от 236.62 лв. /двеста тридесет и шест лева и шестдесет и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 236.62 лв. /двеста тридесет и шест лева и шестдесет и две стотинки/.

2. Поземлен имот с идентификатор № 06306.21.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Дряново”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 27229 квадратни метра, при начална тръжна цена от 217.83 лв. /двеста и седемнадесет лева и осемдесет и три стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер 217.83 лв. /двеста и седемнадесет лева и осемдесет и три стотинки/.

3. Поземлен имот с идентификатор № 06306.21.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Дряново”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 8792 квадратни метра, при начална тръжна цена от 70.34 лв. /седемдесет лева и тридесет и четири стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 70.34 лв. /седемдесет лева и тридесет и четири стотинки/.

4. Поземлен имот с идентификатор № 06306.21.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Дряново”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 11388 квадратни метра, при начална тръжна цена от 91.10 лв. /деветдесет и един лева и десет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер 91.10 лв. /деветдесет и един лева и десет стотинки/.

5. Поземлен имот с идентификатор № 06306.24.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Арапинов рид”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 6501 квадратни метра, при начална тръжна цена от 52.01 лв. /петдесет и два лева и една стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 52.01 лв. /петдесет и два лева и една стотинки/.

6. Поземлен имот с идентификатор № 06306.23.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Бруся”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 7395 квадратни метра, при начална тръжна цена от 59.16 лв. /петдесет и девет лева и шестнадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 59.16 лв. /петдесет и девет лева и шестнадесет стотинки/.

7. Поземлен имот с идентификатор № 06306.24.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Мъшано”, с начин на трайно ползване нива, девета категория, с площ 13001 квадратни метра, при начална тръжна цена от 104.01 лв. /сто и четири лева и една стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 104.01 лв. /сто и четири лева и една стотинки/.

8. Поземлен имот с идентификатор № 06306.24.189 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Мъшано”, с начин на трайно ползване нива, девета категория, с площ 5501 квадратни метра, при начална тръжна цена от 44.01 лв. /четиридесет и четири лева и една стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 44.01 лв. /четиридесет и четири лева и една стотинки/.

9. Поземлен имот с идентификатор № 06306.39.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Лятни ръжи”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 25934 квадратни метра, при начална тръжна цена от 207.47 лв. /двеста и седем лева и четиридесет и седем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 207.47 лв. /двеста и седем лева и четиридесет и седем стотинки/ .

10. Поземлен имот с идентификатор № 06306.39.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Лятни ръжи”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 3660 квадратни метра, при начална тръжна цена от 29.28 лв. /двадесет и девет лева и двадесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 29.28 лв. /двадесет и девет лева и двадесет и осем стотинки/.

11. Поземлен имот с идентификатор № 06306.39.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Лятни ръжи”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 7236 квадратни метра, при начална тръжна цена от 57.89 лв. /петдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер 57.89 лв. /петдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки/.

12. Поземлен имот с идентификатор № 06306.68.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Кераняка”, с начин на трайно ползване нива, шеста категория, с площ 1649 квадратни метра, при начална тръжна цена от 18.14 лв. /осемнадесет лева и четиринадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 18.14 лв. /осемнадесет лева и четиринадесет стотинки/.

13. Поземлен имот с идентификатор № 38666.16.146 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, находящ се в местността “Папратница”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 2689 квадратни метра, при начална тръжна цена от 21.51 лв. /двадесет и един лева и петдесет и една стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 21.51 лв. /двадесет и един лева и петдесет и една стотинки /.

14. Поземлен имот с идентификатор № 44416.57.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, находящ се в местността “Сушица”, с начин на трайно ползване нива, девета категория, с площ 657 квадратни метра, при начална тръжна цена от 5.26 лв. /пет лева и двадесет и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 5.26 лв. /пет лева и двадесет и шест стотинки/.

15. Поземлен имот с идентификатор № 44416.57.130 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, находящ се в местността “Сушица”, с начин на трайно ползване овощна градина, девета категория, с площ 6927 квадратни метра, при начална тръжна цена от 55.42 лв. /петдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 55.42 лв. /петдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки /.

16. Поземлен имот с идентификатор № 02600.12.258 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Дъбравата”, с начин на трайно ползване нива, седма категория, с площ 7010 квадратни метра, при начална тръжна цена от 112.16 лв. /сто и дванадесет лева и шестнадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 112.16 лв. /сто и дванадесет лева и шестнадесет стотинки/.

17. Поземлен имот с идентификатор № 02600.12.199 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Дъбравата”, с начин на трайно ползване нива, седма категория, с площ 11092 квадратни метра, при начална тръжна цена от 177.47 лв. /сто седемдесет и седем лева и четиридесет и седем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 177.47 лв. /сто седемдесет и седем лева и четиридесет и седем стотинки/.

18. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.431 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Герлаш”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 5699 квадратни метра, при начална тръжна цена от 68.39 лв. /шестдесет и осем лева и тридесет и девет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 68.39 лв. /шестдесет и осем лева и тридесет и девет стотинки/.

19. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.586 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Калашица”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 4293 квадратни метра, при начална тръжна цена от 51.52 лв. /петдесет и един лева и петдесет и две стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер 51.52 лв. /петдесет и един лева и петдесет и две стотинки/.

20. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.588 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Калашица”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 2358 квадратни метра, при начална тръжна цена от 28.30 лв. /двадесет и осем лева и тридесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 28.30 лв. /двадесет и осем лева и тридесет стотинки/.

21. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.553 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Брезнишки ред”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 5864 квадратни метра, при начална тръжна цена от 70.37 лв. /седемдесет лева и тридесет и седем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 70.37 лв. /седемдесет лева и тридесет и седем стотинки/.

22. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.551 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Узунчево”, с начин на трайно ползване нива, девета категория, с площ 6455 квадратни метра, при начална тръжна цена от 77.46 лв. /седемдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 77.46 лв. /седемдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки/.

23. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.617 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Пишковица”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 4936 квадратни метра, при начална тръжна цена от 59.23 лв. /петдесет и девет лева и двадесет и три стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 59.23 лв. /петдесет и девет лева и двадесет и три стотинки/.

24. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.615 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Пишковица”, с начин на трайно ползване изоставено трайно насаждение, десета категория, с площ 15966 квадратни метра, при начална тръжна цена от 191.59 лв. /сто деветдесет и един лева и петдесет и девет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 191.59 лв. /сто деветдесет и един лева и петдесет и девет стотинки/.

25. Поземлен имот с идентификатор № 17347.2.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “Коловица”, с начин на трайно ползване нива, седма категория, с площ 11905 квадратни метра, при начална тръжна цена от 190.48 лв. /сто и деветдесет лева и четиридесет и осем стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 190.48 лв. /сто и деветдесет лева и четиридесет и осем стотинки/.

26. Поземлен имот с идентификатор № 17347.2.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “Коловица”, с начин на трайно ползване лозе, седма категория, с площ 27333 квадратни метра, при начална тръжна цена от 437.33 лв. /четиристотин тридесет и седем лева и тридесет и три стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 437.33 лв. /четиристотин тридесет и седем лева и тридесет и три стотинки/.

27. Поземлен имот с идентификатор № 17347.2.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “Коловица”, с начин на трайно ползване лозе, седма категория, с площ 8019 квадратни метра, при начална тръжна цена от 128.30 лв. /сто двадесет и осем лева и тридесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 128.30 лв. /сто двадесет и осем лева и тридесет стотинки/.

28. Поземлен имот с идентификатор № 17347.2.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, находящ се в местността “Коловица”, с начин на трайно ползване лозе, седма категория, с площ 17316 квадратни метра, при начална тръжна цена от 277.06 лв. /двеста седемдесет и седем лева и шест стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 277.06 лв. /двеста седемдесет и седем лева и шест стотинки/.

29. Поземлен имот с идентификатор № 06306.13.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Ломето”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 14554 квадратни метра, при начална тръжна цена от 116.43 лв. /сто и шестнадесет лева и четиридесет и три стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 116.43 лв. /сто и шестнадесет лева и четиридесет и три стотинки/.

30. Поземлен имот с идентификатор № 06306.13.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Ломето”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 6481 квадратни метра, при начална тръжна цена от 51.85 лв. /петдесет и един лева и осемдесет и пет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 51.85 лв. /петдесет и един лева и осемдесет и пет стотинки/.

31. Поземлен имот с идентификатор № 06306.13.52 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, находящ се в местността “Ломето”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 6799 квадратни метра, при начална тръжна цена от 54.39 лв. /петдесет и четири лева и тридесет и девет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 54.39 лв. /петдесет и четири лева и тридесет и девет стотинки/.

32. Поземлен имот с идентификатор № 02600.19.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Гладно поле”, с начин на трайно ползване нива, шеста категория, с площ 500 квадратни метра, при начална тръжна цена от 8 /осем/ лева за година и депозит за участие в търга в размер на 8 /осем/ лева.

33. Поземлен имот с идентификатор № 02600.1.599 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, находящ се в местността “Мокра поляна”, с начин на трайно ползване нива, десета категория, с площ 44176 квадратни метра, при начална тръжна цена от 530.11 лв. /петстотин и тридесет лева и единадесет стотинки/ за година и депозит за участие в търга в размер на 530.11 лв. /петстотин и тридесет лева и единадесет стотинки/.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 03.08.2020 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 03.08.2020 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 03.08.2020 г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 03.08.2020 г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 04.08.2020 г. от 09.30 часа в малката зала на партерния етаж в сградата на Община Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг ще се проведе при същите условия на 11.08.2020 г. от 09.30 часа в малката зала на партерния етаж в сградата на Община Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 10.08.2020 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

08.06.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 31/28.12.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед №343/26.05.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

19.08.2015 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 605/30.06.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 684/17.08.2015г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.3540 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин и четиридесет/, по кадастралн...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 605/30.06.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 684/17.08.2015г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.3540 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин и четиридесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър; стар идентификатор 17395.501.1361 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда триста шестдесет и едно); целият имот с площ по скица 806 /осемстотин и шест/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, адрес на поземления имот: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Страцин, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХV (петнадесет), имот с планоснимачен номер 1361 (хиляда триста шестдесет и едно/ от квартал 2321 (двеста тридесет и две, едно) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9011 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди и единадесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3546 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3542 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3309 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди триста и девет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 24 200 лв. /двадесет и четири хиляди и двеста лева/, без включен данък върху добавената стойност.

.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.3541 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър; стар идентификатор 17395.501.1361 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда триста шестдесет и едно); целият имот с площ по скица 806 /осемстотин и шест/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, адрес на поземления имот: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Страцин, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХХ (двадесет), имот с планоснимачен номер 1361 (хиляда триста шестдесет и едно/ от квартал 2321 (двеста тридесет и две, едно) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9011 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди и единадесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.4067 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка четири хиляди шестдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3543 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3546 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и шест), при начална тръжна цена на имота, в размер на 24 200 лв. /двадесет и четири хиляди и двеста лева/, без включен данък върху добавената стойност.

.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.3542 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър; стар идентификатор 17395.501.1361 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда триста шестдесет и едно); целият имот с площ по скица 806 /осемстотин и шест/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, адрес на поземления имот: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Страцин, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХVІ (шестнадесет), имот с планоснимачен номер 1361 (хиляда триста шестдесет и едно/ от квартал 2321 (двеста тридесет и две, едно) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.3540 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин и четиридесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3546 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3544 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3309 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди триста и девет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 24 200 лв. /двадесет и четири хиляди и двеста лева/, без включен данък върху добавената стойност.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.3543 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър; стар идентификатор 17395.501.1361 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда триста шестдесет и едно); целият имот с площ по скица 805 /осемстотин и пет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, адрес на поземления имот: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Страцин, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІХ (деветнадесет), имот с планоснимачен номер 1361 (хиляда триста шестдесет и едно/ от квартал 2321 (двеста тридесет и две, едно) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.3541 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.4067 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка четири хиляди шестдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.4070 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка четири хиляди и седемдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3545 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3546 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и шест), при начална тръжна цена на имота, в размер на 24 200 лв. /двадесет и четири хиляди и двеста лева/, без включен данък върху добавената стойност.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.3544 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър; стар идентификатор 17395.501.1361 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда триста шестдесет и едно); целият имот с площ по скица 806 /осемстотин и шест/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, адрес на поземления имот: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Страцин, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХVІІ (седемнадесет), имот с планоснимачен номер 1361 (хиляда триста шестдесет и едно/ от квартал 2321 (двеста тридесет и две, едно) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.3542 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3546 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3310 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди триста и десет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3309 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди триста и девет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 24 200 лв. /двадесет и четири хиляди и двеста лева/, без включен данък върху добавената стойност.

.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №107 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 03.09.2015г.

ІІІ. Депозит за участие в търга, в размер на 10 000 лв. /десет хиляди лева/ за всеки един от имотите се внася до 17.00 часа на 03.09.2015г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 94 STSA 9300 3319 6099 01 в „Банка ДСК“ ЕАД, клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 03.09.2015г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 03.09.2015г. в стая №107 на община Гоце Делчев.

.

VІ. Публичният търг да се проведе на 04.09.2015г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 11.09.2015г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 10.09.2015г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.127, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

26.08.2015 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 583/28.05.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 701/26.08.2015г., издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В А: І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.118.2 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и осемнадесет точка две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр....[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 583/28.05.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 701/26.08.2015г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.118.2 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и осемнадесет точка две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 67773/шестдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и три/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на град Гоце Делчев, местност “МОЧУРА”, стар идентификатор 118002 /едно, едно, осем, нула, нула две/. Съседи /граници/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.118.7 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и осемнадесет точка седем); поземлен имот с идентификатор 17395.118.6 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и осемнадесет точка шест/; поземлен имот с идентификатор 17395.118.215(седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и осемнадесет точка двеста и петнадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.118.213 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и осемнадесет точка двеста и тринадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.118.214 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и осемнадесет точка двеста и четиринадесет/ при начална тръжна цена в размер на размер на 94 001 /деветдесет и четири хиляди и един/ лева.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.119.3 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и деветнадесет точка три, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 76393 /седемдесет и шест хиляди триста деветдесет и три / квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на град Гоце Делчев, местност “МОЧУРА”, стар идентификатор 17395.119.1 и 17395.119.2 / седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и деветнадесет точка едно, седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и деветнадесет точка две/. Съседи /граници/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.104.215 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и четири точка двеста и петнадесет); поземлен имот с идентификатор 17395.119.215 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и деветнадесет точка двеста и петнадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.119.223/ (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и деветнадесет точка двеста двадесет и три/, поземлен имот с идентификатор 17395.119.115 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и деветнадесет точка сто и петнадесет/ при начална тръжна цена в размер на размер на 105 957 /сто и пет хиляди деветстотин и петдесет и седем/ лева.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.31.146 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка тридесет и едно точка сто четиридесет и шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 1350/хиляда триста и петдесет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – лозе, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на град Гоце Делчев, местност “РЪЖДАВИЦА”, стар идентификатор 31.26 (тридесет и едно точка двадесет и шест/. Съседи /граници/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.31.31 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка тридесет и едно точка тридесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.31.26 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка тридесет и едно точка двадесет и шест/; поземлен имот с идентификатор 17395.31.34/ (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка тридесет и едно точка тридесет и четири/ при начална тръжна цена в размер на размер на 2963 /две хиляди деветстотин и шестдесет и три/ лева.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.64.54 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка шестдесет и четири точка петдесет и четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 384 /триста осемдесет и четири/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – ливада, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на град Гоце Делчев, местност “МИШЕ БАИР ”, стар идентификатор 064054 /нула, шест, четири, нула, пет, четири/. Съседи /граници/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.64.7 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка шестдесет и четири точка седем); поземлен имот с идентификатор 17395.64.55 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка шестесет и четири точка петдесет и пет/; поземлен имот с идентификатор 17395.223.7 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двеста двадесет и три точка седем/; поземлен имот с идентификатор 17395.64.5 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка шестдесет и четири точка пет/ при начална тръжна цена в размер на размер на 889 /осемстотин осемдесет и девет/ лева.

5. Земеделска земя /нива/, имот №001011 /хиляда и единадесет/ с площ 0,451 дка /четиристотин петдесет и един квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Лъжница, местност „ГОЛАКА”; Съседи /граници/: имот №001010 – нива на наследниците на Алифе Мехмедова Муртова; имот №002181 – населено място село Лъжница; имот №001017 – нива на Вайде Юсуф Зърбаш; имот №001016 – нива на Хасан Юзир Бял при начална тръжна цена в размер на 558 /петстотин петдесет и осем/ лева.

6. Земеделска земя /нива/, имот №057003 /петдесет и седем хиляди и три / с площ 1,040 дка /един декар и четиридесет квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Корница, местност „МАМАЛ ДОЛ”; Съседи /граници/: имот №057162 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №057001 – нива на Магда Асенова Кокудева; имот №057002 – нива на наследниците на Борис Костадинов Марков; имот №057004 – нива на наследниците на Вайда Айрулова Кюрдова при начална тръжна цена в размер на 1414 /хиляда четиристотин и четиринадесет/ лева.

7. Земеделска земя /нива/, имот №058024 /петдесет и осем хиляди и двадесет и четири/ с площ 1,000 дка /един декар/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Корница, местност „МАМАЛ ДОЛ”; Съседи /граници/: имот №058032 – пасище, мера на Община Гоце Делчев; имот № 058030 – път ІV клас на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 2039 /две хиляди и тридесет и девет/ лева.

8. Земеделска земя /ливада/, имот №016129 /шестнадесет хиляди сто двадесет и девет/ с площ 0,926 /деветстотин двадесет шест квадратни метра/, девета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Делчево, местност „ДРЯНА”; Съседи /граници/: имот №016138 – ливада на Община Гоце Делчев; имот №016130 – ливада на наследниците на Костадин Иванов Мушев; имот №016234 – ливада на Георги Димитров Даскалов; имот №016128 – ливада на наследниците на Петко Атанасов Близнаков при начална тръжна цена в размер на 1616 /хиляда шестстотин и шестнадесет/ лева.

9. Земеделска земя /ливада/, имот №012164 /дванадесет хиляди сто шестдесет и четири/ с площ 1,514 един декар петстотин и четиринадесет квадратни метра/, осма категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Делчево, местност „ВЛАШКА ЧЕРКВА”; Съседи /граници/: имот №012117 – нива на наследниците на Никола Петров Марков; имот №012202 – нива на Община Гоце Делчев; имот №012116 – нива на Община Гоце Делчев имот №012165 – друг жилищен терен на Мария Николова Бунева и др.; имот №012119 – нива на наследниците на Никола Костадинов Стаменов; имот №012122 – ливада на наследниците на Костадин Георгиев Касапов при начална тръжна цена в размер на 6442 /шест хиляди четиристотин и четиридесет и два/ лева.

10. Земеделска земя /ливада/, имот №096015 /деветдесет и шест хиляди и петнадесет/ с площ 6,603 /шест декара шестстотин и три квадратни метра/, четвърта/пета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мусомище, местност „ЛИВАДИТE”; Съседи /граници/: имот №096022 – нива на наследниците на Боирис Атанасов Гюргайков; имот №000356 –напоителен канал на Община Гоце Делчев; имот №096016 – нива на наследниците на Илия Атанасов Леваков; имот №096017 – нива на наследниците на Ангел Петков Узунов; имот №096018-нива на наследниците на Илия Николов Банскалиев; имот №096019 – нива на наследниците на Иван Георгиев Йоков; имот №000355 – напоителен канал на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 24 629 / двадесет и четири хиляди шестстотин двадесет и девет / лева.

11. Земеделска земя /ливада/, имот №097025 /деветдесет и седем хиляди и двадесет и пет / с площ 8,586 /осем декара петстотин осемдесет и шест квадратни метра/, пета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мусомище, местност „ПАПОТО”; Съседи /граници/: имот №097027 – ливада на наследниците на Георти Стоилов Киерев и др.; имот № имот №097026 – ливада на Андрей Костадинов Радонов; имот №000353 – напоителен канал на Община Гоце Делчев; имот №097023 – нива на наследниците на Дано Щерев Влахов; имот №000352 – напоителен канал на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на размер на 34 155 /тридесет и четири хиляди сто петдесет и пет / лева.

12. Земеделска земя /ливада/, имот №101050 /сто и една хиляди и петдесет/ с площ 7,033 /седем декара и тридесет и три квадратни метра/, пета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мусомище, местност „ПАПОТО”; Съседи /граници/: имот №101003 – нива на Община Гоце Делчев; имот №101049 – нива на наследниците на Аргир Николов Карагьозов и др.; имот №000335 – напоителен канал на Община Гоце Делчев; имот №000106 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №000420 – наводнена нива на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на размер на 27 977 /двадесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и седем/лева.

13. Земеделска земя / ливада/, имот №101003 /сто и една хиляди и три / с площ 8,809 /осем декара осемстотин и девет квадратни метра/, пета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мусомище, местност „ПАПОТО”; Съседи /граници/: имот №000343 –напоителен канал на Община Гоце Делчев; имот № 101048 – нива на наследниците на Петър Стоянов Русков; имот №101049 – нива на наследниците на Аргир Николов Карагьозов и др.; имот №101050 – Община Гоце Делчев; имот №000416 – наводнена нива на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на размер на 35 042 /тридесет и пет хиляди и четиридесет е два/ лева.

14. Земеделска земя /храсти/, имот №000230 /двеста и тридесет / с площ 21,825 /двадесет и един декара осемстотин двадесет и пет квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Баничан, местност „КУТЕЛА”; Съседи /граници/: имот №000281 – пасище, мера на Община Гоце Делчев; имот №000320 – храсти на Община Гоце Делчев; имот №000309 – изоставени трайни насаждения на Община Гоце Делчев; имот №000320 – храсти на Община Гоце Делчев; имот №000304 – изоставени трайни насаждения на Община Гоце Делчев; имот № 010051 – нива на наследниците на Паскал Дафков Гъсков; имот № 000229 – дере, овраг, яма на Община Гоце Делчев; имот №000217 – изоставени трайни насаждения на сдружение “Ветеринари в действие“; имот№302029 – дървопроизводствена площ на ИАГ-ТП“ДГС Гоце Делчев“; имот №000189 – нива на Община Гоце Делчев; имот №000148 – населено място на село Баничан; имот № 010065 – нива на сдружение „Ветеринари в действие“; имот №010064 – нива на сдружение „Ветеринари в действие; имот №010063 – нива на сдружение „Ветеринари в действие“; имот №000252 – изоставени трайни насаждения на Община Гоце Делчев; имот №010056 – нива на Иван Серафимов Делииванов; имот №010055 – нива на сдружение „Ветеринари в действие“; имот №010054 – нива на сдружение „Ветеринари в действие“; имот №010053 – нива на Спас Ангелов Стаменов; имот №000252 – изоставени трайни насаждения на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на размер на 26954 /двадесет и шест хиляди деветстотин петдесет и четири/ лева.

15. Земеделска земя /нива/, имот №060150 /шестдесет хиляди сто и петдесет/ с площ 0,565 /петстотин шестдесет и пет квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, местност „ТУФЧА”; Съседи /граници/: имот №060140 – нива на наследниците Мустафа Ахмед Заим; имот №060151 – нива на наследниците на Байрям Шабанов Хаджиев; имот №060154 – нива на наследниците на Муса Ибраимов Сакалиев; имот №060149 – нива на наследниците на Муса Мусов Хаджиев; имот №060143 – нива на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на изготвена от лицензиран оценител в размер на 904/ деветстотин и четири/ лева.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 11.09.2015г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 11.09.2015г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 94 STSA 9300 3319 6099 01 в „Банка ДСК“ ЕАД, клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF, като размерът на депозитите е както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.118.2 по кадастралната карта на град Гоце Делчев – 40 000 лева.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.119.3 по кадастралната карта на град Гоце Делчев – 50 000 лева.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.31.146 по кадастралната карта на град Гоце Делчев – 2000 лева.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.64.54 по кадстралната карта на град Гоце Делчев – 700 лева.

5. Земеделска земя /нива/, имот №001011, землище на село Лъжница – 400 лева.

6. Земеделска земя /нива/, имот №057003, землище на село Корница – 1000 лева.

7. Земеделска земя /нива/, имот №058024, землище на село Корница – 1600 лева.

8. Земеделска земя /ливада/, имот №016129, землище на село Делчево – 1200 лева.

9. Земеделска земя /ливада/, имот №012164, землище на село Делчево – 4000 лева.

10. Земеделска земя /ливада/, имот №096015, землище на село Мусомище – 10 000 лева.

11. Земеделска земя /ливада/, имот №097025, землище на село Мусомище – 15 000 лева.

12. Земеделска земя /ливада/, имот №101050, землище на село Мусомище – 10 000 лева.

13. Земеделска земя /ливада/, имот №101003, землище на село Мусомище – 15 000 лева.

14. Земеделска земя /храсти/, имот №000230, землище на село Баничан – 10 000 лева.

15. Земеделска земя /нива/, имот №060150, землище на село Брезница – 700 лева.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 11.09.2015г. с представители на община Гоце Делчев и съответните кметства, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.09.2015г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 14.09.2015г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 25.09.2015г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 24.09.2015г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

11.02.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 31/28.12.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 76/08.02.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9453 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди чети...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 31/28.12.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 76/08.02.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9453 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 480 кв.м. (четиристотин и осемдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІІ (втори), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи на имота/: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9464 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 24 400 лв. /двадесет и четири хиляди и четиристотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 471 кв.м. (четиристотин седемдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІІІ (трети), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9464 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9453 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и три), при начална тръжна цена на имота, в размер на 24 000 лв. /двадесет и четири хиляди лева/, без включен данък върху добавената стойност.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 463 кв.м. (четиристотин шестдесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 лв. /двадесет и три хиляди и петстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 455 кв.м. (четиристотин петдесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот V (пети), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9457 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9460 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и шестдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 100 лв. /двадесет и три хиляди и сто лева/, без включен данък върху добавената стойност.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9457 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 447 кв.м. (четиристотин четиридесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VІ (шести), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9458 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9459 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9460 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и шестдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 700 лв. /двадесет и две хиляди и седемстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

6. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9458 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 406 кв.м. (четиристотин и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VІІ (седми), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.51.453 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петдесет и едно точка четиристотин петдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9459 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9460 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и шестдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9457 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и седем), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 700 лв. /двадесет и две хиляди и седемстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

7. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9459 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър; целият имот с площ по скица 442 кв.м. (четиристотин четиридесет и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VІІІ (осми), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9457 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9458 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9460 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и шестдесет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 500 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

8. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9460 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и шестдесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 440 кв.м. (четиристотин и четиридесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІХ (девети), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9457 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9458 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9459 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 400 лв. /двадесет и две хиляди и четиристотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

9. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 443 кв.м. (четиристотин четиридесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот Х (десети), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9457 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9460 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и шестдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 500 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

10. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 445 кв.м. (четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІ (единадесет), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 600 лв. /двадесет и две хиляди и шестстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

11. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър;целият имот с площ по скица 449 кв.м. (четиристотин четиридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІ (дванадесет), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9453 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9464 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и четири), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 800 лв. /двадесет и две хиляди и осемстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 25.02.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един имот поотделно се внасят до 17.00 часа на 25.02.2016г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 25.02.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 25.02.2016г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 26.02.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 07.03.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 04.03.2016г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

25.05.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 98/31.03.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 321/16.05.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

24.06.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 133/05.05.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 517/23.06.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Урегулиран поземлен имот ХVІ /шестнадесет/ от квартал 5 /пети/ по плана на село Корница, одобрен със Заповед №115/1968 г.,...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 133/05.05.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 517/23.06.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот ХVІ /шестнадесет/ от квартал 5 /пети/ по плана на село Корница, одобрен със Заповед №115/1968 г., издадена от кмета на общината, с площ на имота 340 /триста и четиридесет/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ ІІ и УПИ ІІІ, от изток – УПИ ХV, от юг – улица и от запад – УПИ І, при начална тръжна цена на имота, в размер на 3 700 /три хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2. Урегулиран поземлен имот V /пети/, имот с планоснимачен номер 553 /петстотин петдесет и три/ от квартал 1 /първи/ по плана на село Лъжница, одобрен със Заповед 647/1983г., издадена от кмета на общината, с площ на имота 494 /четиристотин деветдесет и четири/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ ІV, от изток – улица, от юг – УПИ VІ, от запад – УПИ VІ и УПИ ХV, при начална тръжна цена на имота, в размер на 3 200 /три хиляди и двеста/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

3. Урегулиран поземлен имот ІІ /втори/ от квартал 1 /първи/ по плана на село Господинци, с площ на имота 808 /осемстотин и осем/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – река, от изток – УПИ ІІІ, от юг – улица, от запад – УПИ І, при начална тръжна цена на имота, в размер на 8 100 /осем хиляди и сто/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

4. Урегулиран поземлен имот ІІІ /трети/ от квартал 1 /първи/ по плана на село Господинци, с площ на имота 682 /шестстотин осемдесет и два/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – река, от изток – УПИ ІV, от юг – улица, от запад – УПИ ІІ, при начална тръжна цена на имота, в размер на 6 800 /шест хиляди и осемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

5. Урегулиран поземлен имот ІV /четвърти/ от квартал 1 /първи/ по плана на село Господинци, с площ на имота 583 /петстотин осемдесет и три/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – река, от изток – УПИ V, от юг – улица, от запад – УПИ ІІІ, при начална тръжна цена на имота, в размер на 5 800 /пет хиляди и осемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

6. Урегулиран поземлен имот V /пети/ от квартал 1 /първи/ по плана на село Господинци, с площ на имота 347 /триста четиридесет и седем/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – река, от изток – УПИ ХVІІ, от юг – улица, от запад – УПИ ІV, при начална тръжна цена на имота, в размер на 3 500 /три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 21.07.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внася до 17.00 часа на 21.07.2016г. по по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF, като размерът на депозитите е както следва:

1. За урегулиран поземлен имот ХVІ от квартал 5 по плана на село Корница – 1900 лева.

2. За урегулиран поземлен имот V, имот с планоснимачен номер 553 от квартал 1 по плана на село Лъжница – 1600 лева.

3. За урегулиран позмелен имот ІІ от квартал 1 по плана на село Господинци – 4000 лева.

4. За урегулиран позмелен имот ІІІ от квартал 1 по плана на село Господинци – 3400 лева.

5. За урегулиран позмелен имот ІV от квартал 1 по плана на село Господинци – 2900 лева.

6. За урегулиран позмелен имот V от квартал 1 по плана на село Господинци – 1800 лева.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 21.07.2016г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 21.07.2016г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 22.07.2016г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 29.07.2016г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 28.07.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

24.06.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 134/05.05.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 518/23.06.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Урегулиран поземлен имот ІХ /девети/ от квартал 59 /петдесет и девет/ по плана на село Мусомища, одобрен със Заповед №13/19...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 134/05.05.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 518/23.06.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот ІХ /девети/ от квартал 59 /петдесет и девет/ по плана на село Мусомища, одобрен със Заповед №13/1987 г. и Заповед №293/1994г., издадени от кмета на общината, с площ на имота 908 /деветстотин и осем/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – терен отреден за озеленяване, от изток – улица, от юг – улица и от запад – УПИ VІІІ, при начална тръжна цена на имота, в размер на 18 000 /осемнадесет хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2. Урегулиран поземлен имот І /първи/ от квартал 59 а /петдесет и девет „а“/ по плана на село Мусомища, одобрен със Заповед №628/2015г., издадена от кмета на общината, с площ на имота 1200 /хиляда и двеста/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ ІІ, от изток – улица, от юг – улица и от запад – напоителен канал, при начална тръжна цена на имота, в размер на 24 000 /двадесет и четири хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

3. Урегулиран поземлен имот ІІ /втори/ от квартал 59 а /петдесет и девет „а“/ по плана на село Мусомища, одобрен със Заповед №628/2015г., издадена от кмета на общината, с площ на имота 765 /седемстотин шестдесет и пет/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ ІІІ, от изток – улица, от юг – УПИ І и от запад – напоителен канал, при начална тръжна цена на имота, в размер на 15 300 /петнадесет хиляди и триста/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

4. Урегулиран поземлен имот ІІІ /трети/ от квартал 59 а /петдесет и девет „а“/ по плана на село Мусомища, одобрен със Заповед №628/2015г., издадена от кмета на общината, с площ на имота 880 /осемстотин и осемдесет/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – улица, от изток – улица, от юг – УПИ ІІ и от запад – напоителен канал, при начална тръжна цена на имота, в размер на 17 600 /седемнадесет хиляди и шестстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 21.07.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един от имотите се внася до 17.00 часа на 21.07.2016г. по по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 21.07.2016г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 21.07.2016г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 22.07.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 29.07.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 28.07.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

24.06.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 158/26.05.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 520/23.06.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9485 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляд...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 158/26.05.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 520/23.06.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9485 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 436 кв.м. (четиристотин тридесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот І (първи) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9500 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди и петстотин), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 800 /двадесет и две хиляди и осемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 452 кв.м. (четиристотин петдесет и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІІ (втори) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9500 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди и петстотин); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9485 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и пет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 600 /двадесет и три хиляди и шестстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 449 кв.м. (четиристотин четиридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІІІ (трети) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІV (четвърти) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот V (пети) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9490 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и деветдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и две хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

6. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9490 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и деветдесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 436 кв.м. (четиристотин тридесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VІ (шести) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9491 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 800 /двадесет и две хиляди и осемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

7. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 494 кв.м. (четиристотин деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – За друг обществен обект, комплекс, с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VІІІ (осем) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9490 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и деветдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три), при начална тръжна цена на имота, в размер на 27 000 /двадесет и седем хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

8. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 647 кв.м. (шестстотин четиридесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – За друг обществен обект, комплекс, административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІХ (девет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9500 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди и петстотин); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 35 400 /тридесет и пет хиляди и четиристотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

9. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 478 кв.м. (четиристотин седемдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – За друг обществен обект, комплекс, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот Х (десет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9500 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди и петстотин); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 26 200 /двадесет и шест хиляди и двеста/ лева /, без включен данък върху добавената стойност.

10. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 405 кв.м. (четиристотин и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІ (единадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9496 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем), при начална тръжна цена на имота, в размер на 21 200 /двадесет и една хиляди и двеста/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

11. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9496 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 454 кв.м. (четиристотин петдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІ (дванадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 700 /двадесет и три хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

12. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), администратиен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІІ (тринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9496 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

13. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІV (четиринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

14. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 452 кв.м. (четиристотин петдесет и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХV (петнадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9500 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди и петстотин); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 600 /двадесет и три хиляди и шестстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

15. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9500 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди и петстотин), имот с идентификатор 17395.501.9500, целият имот с площ по скица 448 кв.м. (четиристотин четиридесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), админстративен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХVІ (шестнадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, граници (съседи): поземлен имот с идентификатор 17395.501.9485 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 400 /двадесет и три хиляди и четиристотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 21.07.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един имот по отделно се внасят до 17.00 часа на 21.07.2016г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 21.07.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 21.07.2016г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 22.07.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 28.07.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 29.07.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

03.10.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 185/21.07.2016г. и Решение №183/21.07.2016г., приетои от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 815/29.09.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.3056 (седемнадесет хиля...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 185/21.07.2016г. и Решение №183/21.07.2016г., приетои от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 815/29.09.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.3056 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петдесет и шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 473 (четиристотин седемдесет и три) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Незастроен имот за жилищни нужди, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. 19-ти Октомври, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот І (първи), имот с планоснимачен номер 3056 (три хиляди петдесет и шест) от квартал 226 (двеста двадесет и шест) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи): поземлен имот с идентификатор 17395.19.30 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветнадесет точка тридесет); поземлен имот с идентификатор 17395.19.25 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветнадесет точка двадесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.2984 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди деветстотин осемдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3108 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9120 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди сто и двадесет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 19 700 /деветнадесет хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.3108 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 257 (двеста петдесет и седем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Незастроен имот за жилищни нужди: с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. 19-ти Октомври, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІІ (втори), имот с планоснимачен номер 3056 (три хиляди петдесет и шест) от квартал 226 (двеста двадесет и шест) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.19.25 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветнадесет точка двадесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3056 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9120 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди сто и двадесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3271 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди двеста седемдесет и едно), при начална тръжна цена на имота, в размер на 10 700 /десет хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

3. Урегулиран поземлен имот ХХХІ /тридесет и първи/ от квартал 21 а /двадесет и едно „а“/ по плана на село Брезница, одобрен със Заповед №279/1992 г., издадена от кмета на общината, Благоевградска област, община Гоце Делчев с площ на имота от 297 /двеста деветдесет и седем/ квадратни метра, при граници (съседи) на имота: от север – УПИ ХХІV и улица; от изток – улица; от юг – улица; от запад – УПИ ХХV, при начална тръжна цена на имота, в размер на 2850 /две хиляди осемстотин и петдесет/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 21.10.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внася до 17.00 часа на 20.10.2016г. по по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF, като размерът на депозитите е както следва:

За поземлен имот с идентификатор 17395.501.3056 по кадастралната карта на град Гоце Делчев – 10 000 лева.

За поземлен имот с идентификатор 17395.501.3108 по кадастралната карта на град Гоце Делчев – 5000 лева.

За урегулиран поземлен имот ХХХІ /тридесет и първи/ от квартал 21 а /двадесет и едно „а“/ по плана на село Брезница – 1000 лева.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 20.10.2016г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 20.10.2016г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 21.10.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 28.10.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 27.10.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

12.10.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 31/28.12.2015г. и Решение №158/26.05.2016г., приети от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 832/07.10.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едн...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 31/28.12.2015г. и Решение №158/26.05.2016г., приети от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 832/07.10.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 443 кв.м. (четиристотин четиридесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот Х (десети), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9457 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9460 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и шестдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 500 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 445 кв.м. (четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІ (единадесет), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 600 лв. /двадесет и две хиляди и шестстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър;целият имот с площ по скица 449 кв.м. (четиристотин четиридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІ (дванадесет), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9453 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9464 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и четири), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 800 лв. /двадесет и две хиляди и осемстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 449 кв.м. (четиристотин четиридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІІІ (трети) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІV (четвърти) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

6. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот V (пети) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9490 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и деветдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и две хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

7. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 494 кв.м. (четиристотин деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – За друг обществен обект, комплекс, с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VІІІ (осем) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9490 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и деветдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три), при начална тръжна цена на имота, в размер на 27 000 /двадесет и седем хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

8. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), администратиен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІІ (тринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9496 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

9. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІV (четиринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 27.10.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един имот по отделно се внасят до 17.00 часа на 27.10.2016г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 27.10.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 27.10.2016г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 28.10.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 04.11.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 03.11.2016г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

18.01.2017 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 230/30.11.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 23/30.11.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

15.05.2017 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 31/28.12.2015г. и Решение №158/26.05.2016г., приети от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 324/02.05.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едн...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 31/28.12.2015г. и Решение №158/26.05.2016г., приети от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 324/02.05.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 443 кв.м. (четиристотин четиридесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот Х (десети), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9457 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9460 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и шестдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 500 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 445 кв.м. (четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІ (единадесет), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 600 лв. /двадесет и две хиляди и шестстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър;целият имот с площ по скица 449 кв.м. (четиристотин четиридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІ (дванадесет), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9453 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9464 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и четири), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 800 лв. /двадесет и две хиляди и осемстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 449 кв.м. (четиристотин четиридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІІІ (трети) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІV (четвърти) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

6. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 494 кв.м. (четиристотин деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – За друг обществен обект, комплекс, с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VІІІ (осем) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9490 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и деветдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три), при начална тръжна цена на имота, в размер на 27 000 /двадесет и седем хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

7. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), администратиен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІІ (тринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9496 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

8. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІV (четиринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 30.05.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един имот по отделно се внасят до 17.00 часа на 30.05.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 30.05.2017г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 30.05.2017г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 31.05.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 07.06.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 06.06.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

18.09.2017 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 341/29.06.2017 г. прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 644/13.09.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Земеделска земя /нива/, имот №032041 /тридесет и две хиляди четиридесет и едно/ с площ 1.494 дка /един декар четиристотин деветдесет и четири квадратни м...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 341/29.06.2017 г. прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 644/13.09.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Земеделска земя /нива/, имот №032041 /тридесет и две хиляди четиридесет и едно/ с площ 1.494 дка /един декар четиристотин деветдесет и четири квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032042 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032017 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 3145 /три хиляди сто четиридесет и пет/ лева.

2. Земеделска земя /нива/, имот №032042 /тридесет и две хиляди четиридесет и две/ с площ 0.715 дка /седемстотин и петнадесет квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032041 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032043 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 1505 /хиляда петстотин и пет/ лева.

3. Земеделска земя /нива/, имот №032044 /тридесет и две хиляди четиридесет и четири/ с площ 0.827 дка /осемстотин двадесет и седем квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032045 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032043 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 1741 /хиляда седемстотин четиридесет и един/ лева.

4. Земеделска земя /нива/, имот №032045 /тридесет и две хиляди четиридесет и пет/ с площ 0.835 дка /осемстотин тридесет и пет квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032046 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032044 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 1758 /хиляда седемстотин петдесет и осем/ лева.

5. Земеделска земя /нива/, имот №032046 /тридесет и две хиляди четиридесет и шест/ с площ 2.062 дка /два декара шестдесет и два квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032045 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032047 – нива на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 4341 /четири хиляди триста четиридесет и един/ лева.

6. Земеделска земя /нива/, имот №032047 /тридесет и две хиляди четиридесет и седем/ с площ 0.686 дка /шестстотин осемдесет и шест квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032048 – друг складов терен на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032046 – нива на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 1444 /хиляда четиристотин четиридесет и четири/ лева.

7. Земеделска земя /нива/, имот №032048 /тридесет и две хиляди четиридесет и осем/ с площ 0.334 дка /триста тридесет и четири квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032049 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032047 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 703 /седемстотин и три/ лева.

8. Земеделска земя /нива/, имот №032049 /тридесет и две хиляди четиридесет и девет/ с площ 2.308 дка /два декара триста и осем квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032048 – друг складов терен на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032018 – полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 4858 /четири хиляди осемстотин петдесет и осем/ лева.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 03.10.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 03.10.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF., като размерът на депозитите е както следва:

1. Земеделска земя /нива/, имот №032041, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 2500 лева.

2. Земеделска земя /нива/, имот №032042, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 1200 лева.

3. Земеделска земя /нива/, имот №032044, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 1300 лева.

4. Земеделска земя /нива/, имот №032045, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 1400 лева.

5. Земеделска земя /нива/, имот №032046, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 3400 лева.

6. Земеделска земя /нива/, имот №032047, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 1100 лева.

7. Земеделска земя /нива/, имот №032048, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 500 лева.

8. Земеделска земя /нива/, имот №032049, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 3800 лева.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 03.10.2017г. с представители на община Гоце Делчев и съответните кметства, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 03.10.2017г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 04.10.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 11.10.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 10.10.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

18.09.2017 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 98/31.03.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 642/13.09.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Урегулиран поземлен имот XIX /деветнадесет/ от квартал 32 /тридесет и втори/ по плана на село Мосомище, одобрен със Заповед №13/1987 г., издадена от кмета на общинат...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 98/31.03.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 642/13.09.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот XIX /деветнадесет/ от квартал 32 /тридесет и втори/ по плана на село Мосомище, одобрен със Заповед №13/1987 г., издадена от кмета на общината, с площ от 490 /четиристотин и деветдесет/ квадратни метра, Благоевградска област, община Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ XXVII; от изток – УПИ XVIII; от юг – улица; от запад – УПИ XX, при начална тръжна цена на имота, в размер на 9800 /девет хиляди и осемстотин/ лева без включен данък върху добавената стойност.

2. Урегулиран поземлен имот XXI /двадесет и първи/ от квартал 32 /тридесет и втори/ по плана на село Мосомище, одобрен със Заповед №13/1987 г., издадена от кмета на общината, с площ от 310 /триста и десет/ квадратни метра, Благоевградска област, община Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ XXV; от изток – УПИ XХ; от юг – улица без изход; от запад – УПИ XXII при начална тръжна цена на имота, в размер на 6200 /шест хиляди и двеста/ лева без включен данък върху добавената стойност.

3. Урегулиран поземлен имот XXVII /двадесет и седми/ от квартал 32 /тридесет и втори/ по плана на село Мосомище, одобрен със Заповед №13/1987 г., издадена от кмета на общината, с площ от 500 /петстотин/ квадратни метра, Благоевградска област, община Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: от север – улица ОК 68 – 69; от изток – УПИ XХVIII; от юг – УПИ XIX; от запад – УПИ XXVI при начална тръжна цена на имота, в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева без включен данък върху добавената стойност.

4. Урегулиран поземлен имот VIII /осми/ от квартал 8 /осми/ по плана на село Борово, одобрен със Заповед №246/1997 г., издадена от кмета на общината, с площ от 1052 /хиляда петдесет и два/ квадратни метра, Благоевградска област, община Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: от север – улица; от изток – улица; от юг – УПИ X, УПИ X, УПИ XI; от запад – УПИ VII при начална тръжна цена на имота, в размер на 13 700 /тринадесет хиляди и седемстотин/ лева без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №107 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 03.10.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внася до 17.00 часа на 03.10.2017 г. по по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF, като размера на депозитите за всеки един от имотите е както следва:

1. Урегулиран поземлен имот XIX от квартал 32 по плана на село Мосомище – 3000 лева.

2. Урегулиран поземлен имот XXI от квартал 32 по плана на село Мосомище – 2000 лева.

3. Урегулиран поземлен имот XXVII от квартал 32 по плана на село Мосомище – 3000 лева.

4. Урегулиран поземлен имот VIII от квартал 8 по плана на село Борово – 4000 лева.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 03.10.2017 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 03.10.2017 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 04.10.2017г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 11.10.2017 г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 10.10.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

17.08.2018 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 501/25.04.2018 г. прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 582/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028079 /двадесет и осем хиляди седемдесет и девет/ с площ 0.199 дка /сто деветдесет и девет ...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 501/25.04.2018 г. прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 582/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028079 /двадесет и осем хиляди седемдесет и девет/ с площ 0.199 дка /сто деветдесет и девет квадратни метра/, шеста категория, област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност “БАЛТОВИЦИ”, при граници /съседи/ на имота: имот № 028080 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев; имот № 028017 – полски път на Община Гоце Делчев; имот № 028076 – водно течение на държавата – МОСВ, при начална тръжна цена в размер на 432 /четиристотин тридесет и два/ лева.

2. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028080 /двадесет и осем хиляди и осемдесет/ с площ 0.869 дка /осемстотин шестдесет и девет квадратни метра/, шеста категория, област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност “БАЛТОВИЦИ”, при граници /съседи/ на имота: имот № 028076 – водно течение на държавата – МОСВ; имот № 028079 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев; имот № 028017 – полски път на Община Гоце Делчев; имот № 028024 – нива на наследниците на Кирил Сотиров Димитров; имот № 028068 – нива на Костадин Божиков Костадинов и др.; имот № 028081 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев, при начална тръжна цена в размер на 1886 /хиляда осемстотин осемдесет и шест/ лева.

3. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028081 /двадесет и осем хиляди осемдесет и едно/ с площ 0.686 дка /шестстотин осемдесет и шест квадратни метра/, шеста категория, област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност “БАЛТОВИЦИ”, при граници /съседи/ на имота: имот № 028080 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев; имот № 028068 – нива на Костадин Божиков Костадинов и др.; имот № 028069 – нива на Виолета Божикова Тодорова; имот № 028082 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев; имот № 028076 – водно течение на държавата – МОСВ, при начална тръжна цена в размер на 1489 /хиляда четиристотин осемдесет и девет/ лева.

4. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028082 /двадесет и осем хиляди осемдесет и две/ с площ 1.156 дка /един декар сто петдесет и шест квадратни метра/, шеста категория, област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност “БАЛТОВИЦИ”, при граници /съседи/ на имота: имот № 028081 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев; имот № 028069 – нива на Виолета Божикова Тодорова; имот № 028070 – нива на наследниците на Христо Димитров Шопов; имот № 028043 – напоителен канал на Община Гоце Делчев; имот № 028076 – водно течение на държавата – МОСВ, при начална тръжна цена в размер на 2509 /две хиляди петстотин и девет/ лева.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.24.4 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двадесет и четири точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, одобрени със Заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър целият имот с площ по скица 718 (седемстотин и осемнадесет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), област Благоевград, община Гоце Делчев, ЕКАТТЕ 17395, местност „РЪЖДАВИЦА“ номер по предходен план: 024004 (двадесет и четири хиляди и четири), при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.24.3 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двадесет и четири точка три); поземлен имот с идентификатор 17395.24.7 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двадесет и четири точка седем); поземлен имот с идентификатор 17395.24.42 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двадесет и четири точка четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.24.2 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двадесет и четири точка две), при начална тръжна цена в размер на 1529 /хиляда петстотин двадесет и девет/ лева.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 11.09.2018 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 11.09.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF., като размерът на депозитите е както следва:

1. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028079 /двадесет и осем хиляди седемдесет и девет/, землище на село Борово, местност “БАЛТОВИЦИ” – 300 лева.

2. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028080 /двадесет и осем хиляди и осемдесет/, землище на село Борово, местност “БАЛТОВИЦИ” – 1200 лева.

3. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028081 /двадесет и осем хиляди осемдесет и едно, землище на село Борово, местност “БАЛТОВИЦИ” – 1000 лева.

4. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028082 /двадесет и осем хиляди осемдесет и две/, землище на село Борово, местност “БАЛТОВИЦИ” – 2000 лева.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.24.4 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двадесет и четири точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, местност „РЪЖДАВИЦА“, номер по предходен план: 024004 (двадесет и четири хиляди и четири) – 1200 лева.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 11.09.2018 г. с представители на община Гоце Делчев и съответните кметства, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.09.2018 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 12.09.2018 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 19.09.2018 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 18.09.2018г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 00 60 80, в.219.


[По-малко]

17.08.2018 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №158/26.05.2016г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 581/17.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем), по кад...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №158/26.05.2016г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 581/17.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), администратиен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІІ (тринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9496 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІV (четиринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 11.09.2018г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един имот по отделно се внасят до 17.00 часа на 11.09.2018г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 11.09.2018г.г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.09.2018г.г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 12.09.2018г. от 9.45 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 19.09.2018г. от 9.45 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 18.09.2018г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 00 60 80, в.219.


[По-малко]

04.12.2018 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

. ОБЯВА . Община Гоце Делчев На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал.1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 602/31.10.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 869/28.11.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9464 /седемнадесет ...[Повече]

.

ОБЯВА

.

Община Гоце Делчев

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал.1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 602/31.10.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 869/28.11.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9464 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 458 кв.м. /четиристотин петдесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІІ /тринадесет/, имот с планоснимачен номер 1597 /хиляда петстотин деветдесет и седем/ от квартал 272 /двеста седемдесет и две/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9453 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и три/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9465 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и пет/ при начална тръжна цена в размер 23 900 /двадесет и три хиляди и деветстотин/ лева без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9465 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 324 кв.м. /триста двадесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІV /четиринадесет/, имот с планоснимачен номер 1597 /хиляда петстотин деветдесет и седем/ от квартал 272 /двеста седемдесет и две/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9464 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и четири/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9466 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и шест/ при начална тръжна цена в размер 16 900 /шестнадесет хиляди и деветстотин/ лева без включен данък върху добавената стойност.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9466 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 330 кв.м. /триста и тридесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХV /петнадесет/, имот с планоснимачен номер 1597 /хиляда петстотин деветдесет и седем/ от квартал 272 /двеста седемдесет и две/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9465 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и пет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9467 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и седем/ при начална тръжна цена в размер 17 200 /седемнадесет хиляди и двеста/ лева без включен данък върху добавената стойност.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9467 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 331 кв.м. /триста тридесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХVІ /шестнадесет/, имот с планоснимачен номер 1597 /хиляда петстотин деветдесет и седем/ от квартал 272 /двеста седемдесет и две/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9466 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и шест/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9468 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и осем/ при начална тръжна цена в размер 17 300 /седемнадесет хиляди и триста/ лева без включен данък върху добавената стойност.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9468 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 332 кв.м. /триста тридесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХVІІ /седемнадесет/, имот с планоснимачен номер 1597 /хиляда петстотин деветдесет и седем/ от квартал 272 /двеста седемдесет и две/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9467 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и седем/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9469 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и девет/ при начална тръжна цена в размер 17 300 /седемнадесет хиляди и триста/ лева без включен данък върху добавената стойност.

6. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9469 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 330 кв.м. /триста и тридесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХVІІІ /осемнадесет/, имот с планоснимачен номер 1597 /хиляда петстотин деветдесет и седем/ от квартал 272 /двеста седемдесет и две/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9468 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и осем/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9470 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и седемдесет/ при начална тръжна цена в размер 17 200 /седемнадесет хиляди и двеста/ лева без включен данък върху добавената стойност.

7. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9470 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и седемдесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 389 кв.м. /триста осемдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІХ /деветнадесет/, имот с планоснимачен номер 1597 /хиляда петстотин деветдесет и седем/ от квартал 272 /двеста седемдесет и две/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9469 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и девет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9471 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин седемдесет и едно/ при начална тръжна цена в размер 20 300 /двадесет хиляди и триста/ лева без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 20.12.2018 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един имот поотделно се внася до 17.00 часа на 20.12.2018г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 20.12.2018 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 20.12.2018 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 21.12.2018 г. от 09.45 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търговете цена на имотите се заплаща от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 28.12.2018 г. от 9.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 27.12.2018 г.


[По-малко]

11.04.2019 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 675/28.02.2019 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 347/08.04.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5276 (седемнадесет хиляди триста деветдесет ...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 675/28.02.2019 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 347/08.04.2019 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5276 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 420 (четиристотин и двадесет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем); номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІХ (девети) от квартал 277 (двеста седемдесет и седем) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5277 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5278 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем), при начална тръжна цена в размер 23 700 /двадесет и три хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5277 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 358 (триста петдесет и осем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем); номер по предходен план: урегулиран поземлен имот Х (десети) от квартал 277 (двеста седемдесет и седем) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5278 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5276 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и шест), при начална тръжна цена в размер 20 200 /двадесет хиляди и двеста/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5278 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 478 (четиристотин седемдесет и осем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем); номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VIII (осми) от квартал 277 (двеста седемдесет и седем) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5276 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5277 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9126 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди сто двадесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5279 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем), при начална тръжна цена в размер 27 000 /двадесет и седем хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5279 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 463 (четиристотин шестдесет и три) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем); номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VII (седми) от квартал 277 (двеста седемдесет и седем) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5278 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9126 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди сто двадесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5280 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста и осемдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем), три начална тръжна цена в размер 26 100 /двадесет и шест хиляди и сто/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5280 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста и осемдесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 448 (четиристотин четиридесет и осем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем); номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VI (шести) от квартал 277 (двеста седемдесет и седем) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5279 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста седемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9126 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди сто двадесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5281 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста осемдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем), при начална тръжна цена в размер 25 300 /двадесет и пет хиляди и триста/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

6. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5281 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста осемдесет и едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 462 (четиристотин шестдесет и два) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем); номер по предходен план: урегулиран поземлен имот V (пети) от квартал 277 (двеста седемдесет и седем) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5280 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста и осемдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9126 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди сто двадесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5282 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста осемдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и седем), при начална тръжна цена в размер 26 100 /двадесет и шест хиляди и сто/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 09.05.2019 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един имот по отделно се внасят до 17.00 часа на 09.05.2019 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 09.05.2019 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 09.05.2019 г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 10.05.2019 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 17.05.2019 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 16.05.2019 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

18.08.2020 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

03.02.2016 : Публични търгове с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на пет гаража

Община Гоце Делчев . На основание чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.52, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на при добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 628/30.07.2015г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 66/29.01.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публични търгове с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на пет гаража, със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ квадратни метра, в южната част на урегулиран поземлен имот ХХІІ /двадесет и втори/, имот с планоснимачен номер 96...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.52, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на при добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 628/30.07.2015г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 66/29.01.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на пет гаража, със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ квадратни метра, в южната част на урегулиран поземлен имот ХХІІ /двадесет и втори/, имот с планоснимачен номер 965 /деветстотин шестдесет и пет/ от квартал 69 /шестдесет и девет/ по плана на село Брезница, при граници /съседи/ на имота: от север – край на регулация, от изток – улица, от юг – улица и от запад – УПИ ХІХ..

2. Начална тръжна цена – 730 /седемстотин и тридесет/ лева на правото на строеж за изграждане на един гараж.

3. Тръжна документация се закупува срещу такса 60 /шестдесет/ лева, която не подлежи на връщане от стая 109 на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 18.02.2015г.

4. Депозит за участие в търговете, в размер на 500 /петстотин/ лева за всяко едно строително петно поотделно, се внася до 17.00 часа на 18.02.2016г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

5. Оглед на строителните петна може да се извършва до 18.02.2016г. с представители на кметство село Брезница след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 18.02.2016г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

7. Всеки един от участниците може да заяви участие и внесе депозит за всяко едно от строителните петна, но може да спечели търга за само едно от тях.

8. Публичните търгове да се проведат на 19.02.2016г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

9. Достигната при търга цена на правото на строеж се заплаща от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

10. При неявяване на кандидати, повторни търгове да се проведат при същите условия на 26.02.2016г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторните търгове е 17.00 часа на 25.02.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

06.06.2016 : Публично оповестен конкурс за отдаване на недвижим имот, включен в капитала на “Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД

“ Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев . На основание чл.10, ал.1, т.20 и чл.37 от Наредба № 3 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Гоце Делчев в търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение № 537/ 26.03.2015г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 28/ 31.05.2016г., издадена от управителя на “Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . А. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, включен в капитала на “Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев, както следва: 1. Кабинет за дентална м...[Повече]

“ Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев

.

На основание чл.10, ал.1, т.20 и чл.37 от Наредба № 3 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Гоце Делчев в търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение № 537/ 26.03.2015г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 28/ 31.05.2016г., издадена от управителя на “Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

А. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, включен в капитала на “Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев, както следва:

1. Кабинет за дентална медицина, представляващ помещение, с площ от 13 квадратни метра и общи части, с площ от 8 квадратни метра, находящи се на втория етаж в сградата на СЗС с.Корница.

2. Задължителни условия при провеждане на конкурса:

- До участие в конкурса се допускат само стоматолози.

3. Конкурсни условия:

- месечна наемна цена – не по-малко от 45.54 лева.

- кандидатите следва да регламентират минимално работно време – 6 часа/ работен ден.

Б. Конкурсна документация се закупува до 17:00 часа на 27.06.2016 година от дирекция "Общинска собственост" / стая 109/ на община Гоце Делчев срещу такса от 30 /тридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

.

В. Депозит за участие в конкурса, в размер на 50 /петдесет/ лева, се внася в деловодството на ”Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев, до 17.00 часа на 27.06.2016г.

.

Г. Кандидатите подават предложения и всички необходими документи за участие в конкурса до 17.00 часа на 27.06.2016г. в Дирекция „Общинска собственост“ / стая 109/ на Община гр.Гоце Делчев.

.

Д. Оглед на кабинета може да се извършва до 27.06.2016г. с представители на дружеството след предварителна заявка и представяне на документ за закупена конкурсна документация.

.

Е. Публично оповестеният конкурс да се проведе на 28.06.2016г. от 10.00 часа в кабинета на управителя на ”Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев.

.

Ж. Предложената от спечелилия участник наемна цена се заплаща ежемесечно, до 25-то число в касата на дружеството.

.

З. С настоящата заповед утвърждавам документацията за провеждане на конкурса.

.

И. Наемите от отдадените под наем помещения се набират по отделна сметка на “Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев и може да се разходват само за капиталови разходи след решение на Постоянната комисия по здравеопазване, социално дело, масов спорт и туризъм към Общински съвет гр.Гоце Делчев, съвместно с дирекция „Устройство на територията” към Общинска администрация гр.Гоце Делчев.

.

Й. Всеки лекар има право да сключи един договор за едно помещение – общинска собственост в района на община Гоце Делчев.

.

К. При неявяване на кандидати, повторен конкурс да се проведе на 05.07.2016г. от 10.00 часа в кабинета на управителя на ”Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев, като сроковете за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на предложения са до 17.00 часа на 04.07.2016г


[По-малко]

10.07.2020 : Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, публична общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 57/13.02.2020г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 421/08.07.2020г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, публична общинска собственост: Здравна служба, находяща се на първия етаж на кметството в с.Буково, състояща се от лекарски кабинет, с площ от 12 квадратни метра, манипулационна, с площ от 9.25 квадра...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 57/13.02.2020г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 421/08.07.2020г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, публична общинска собственост: Здравна служба, находяща се на първия етаж на кметството в с.Буково, състояща се от лекарски кабинет, с площ от 12 квадратни метра, манипулационна, с площ от 9.25 квадратни метра, женска и детска консултация, с площ от 9 квадратни метра, чакалня, с площ от 9.75 квадратни метра и санитарен възел, с площ от 6 квадратни метра.

2. Задължителни условия при провеждане на конкурса:

- До участие в конкурса се допускат само общопрактикуващи лекари.

- Лекарите, участващи в конкурса да имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса.

3. Конкурсни условия:

- месечна наемна цена – не по-малко от 50.82 лева, без включен данък върху добавената стойност.

- лекарите следва да регламентират минимално работно време - 8 часа/работен ден.

4. Документация за участие в конкурса се закупува срещу такса 10/десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от касата на община Гоце Делчев, до 17.00 часа на 03.08.2020г.

5. Депозит за участие в конкурса, в размер на 50 /петдесет/ лева, се внася до 17.00 часа на 03.08.2020г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF

6. Кандидатите подават предложения и всички необходими документи за участие в конкурса до 17.00 часа на 03.08.2020г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.

7. Оглед на кабинета може да се извършва до 03.08.2020г. с представители на кметство с.Буково след предварителна заявка и представяне на документ за закупена конкурсна документация.

8. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 04.08.2020г. от 10.00 часа в малката зала на партерния етаж в сградата на Община Гоце Делчев

9. Предложената от спечелилия участник наемна цена се заплаща ежемесечно, до 25-то число в касата на община Гоце Делчев.

10. Всеки лекар има право да сключи един договор за едно помещение – общинска собственост в района на община Гоце Делчев.

11. При неявяване на кандидати, повторен конкурс да се проведе на 11.08.2020г. от 09.30 часа в малката зала на партерния етаж в сградата на Община Гоце Делчев, като сроковете за закупуване на документация, внасяне на депозити, оглед и подаване на предложения са до 17.00 часа на 10.08.2020г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

09.11.2016 : Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот, публична общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и 2 и чл.63 и чл.64 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 197/28.09.2016г., прието от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 918/07.11.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена площ от 1241 квадратни метра, на два етажа, с предназначение спор...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и 2 и чл.63 и чл.64 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 197/28.09.2016г., прието от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 918/07.11.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена площ от 1241 квадратни метра, на два етажа, с предназначение спортна сграда, база, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2921 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, с площ от 5803 квадратни метра, състояща се от хотел, ресторант, фитнес, спомагателни помещения, част от санитарни възли, с изключение на входно фоайе, информация, кафе, гардероб, част от санитарните възли, помещения за лекар, управител, съдии, помещение за рехабилитация – според проекта на спортната зала.

2. Конкурсни условия:

1/ Инвестиционна програма – конкретни инвестиции в различните обекти – не по-малко от 150 000 лева за срока на договора – с посочени срокове за реализация.

2/ Месечен наем – не по-малко от 500 лева, без включен данък върху добавената стойност.

3/ Бизнес план за стопанисването на обекта – със зададени срокове, мероприятия, ангажименти.

4/ Финансови гаранции за изпълнение на поетите задължения.

5/ Ангажимент за подпомагане на спорта в общината – с посочени финансови параметри – не по-малко от 100 000 лева годишно.

3. Тежест на конкурсните условия:

1/ Инвестиционна програма – конкретни инвестиции в различните обекти за срока на договора – с посочени срокове за реализация – 25 точки.

2/ Месечен наем – не по-малко от 500 лева, без включен данък върху добавената стойност – 15 точки.

3/ Бизнес план за стопанисването на обекта – със зададени срокове, мероприятия, ангажименти 20 точки

4/ Финансови гаранции за изпълнение на поетите задължения – 15 точки.

5/ Ангажимент за подпомагане на спорта в общината – с посочени финансови параметри - 25 точки.

4. Конкурсна документация се закупува срещу такса 60 лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 109 на Община Гоце Делчев, до 17.00 часа на 08.12.2016г.

5. Депозит за участие в конкурса, в размер на 10000 /десет хиляди/ лева, се внася до 17.00 часа на 08.12.2016г. в по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

6. Кандидатите подават оферти и всички необходими документи за участие в конкурса до 17.00 часа на 08.12.2016г. в стая № 109 на Община Гоце Делчев, по ред и начин определен в конкурсната документация.

7. Оглед на имота може да се извършва до 07.12.2016г. с представители на общината след предварителна заявка и представяне на документ за закупена конкурсна документация.

8. Конкурсът ще се проведе на 09.12.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

9. Предложената от спечелилия конкурса участник месечна наемна цена се заплаща до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.:0888 006080, в.219.


[По-малко]

06.02.2019 : Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на обособен обект, за нощно заведение

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и и чл.63, ал.1 и чл.64 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 624/29.11.2018г., прието от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 123/04.02.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на обособен обект, за нощно заведение, с площ от 461 квадратни метра, в сграда с идентификатор 17395.501.2100.1, построена в поземлен имот с идентификатор 17.395.501.2100 по кадастралн...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и и чл.63, ал.1 и чл.64 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 624/29.11.2018г., прието от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 123/04.02.2019г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на обособен обект, за нощно заведение, с площ от 461 квадратни метра, в сграда с идентификатор 17395.501.2100.1, построена в поземлен имот с идентификатор 17.395.501.2100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Гоце Делчев, одобрении със Заповед № РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с прилежащ терен към обособения обект, с площ от 500 квадратни метра.

2. Конкурсни условия и тяхната тежест при оценяването:

1/ инвестиционна програма за обекта, включваща не по-малко от 200 000 /двеста хиляди/ лева за периода на договора – 35 точки;

2/ ангажимент за поддръжка на околното пространство – зелени площи, детски площадки, паркинг – 10 точки;

3/ месечен наем – не по-малко от 2000 /две хиляди/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност – 30 точки;

4/ срок за въвеждане в експлоатация на обекта – не повече от три месеца от подписване на договора за наем –25 точки.

3. Задължителни условия за участниците в конкурса:

1/ депозит за участие – 10 000 лева – представя се при внасянето на конкурсното предложение;

2/ банкова или парична гаранция, в размер на 10 % от предвижданите инвестиции – представя се при внасянето на конкурсното предложение и се освобождава при въвеждане в експлоатация на обекта.

4. Конкурсна документация се закупува срещу такса 60 лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 109 на Община Гоце Делчев, до 17.00 часа на 26.02.2019г.

5. Депозит за участие в конкурса, в размер на 10000 /десет хиляди/ лева, се внася до 17.00 часа на 26.02.2019г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

6. Кандидатите подават оферти и всички необходими документи за участие в конкурса до 17.00 часа на 26.02.2019г. в стая № 109 на Община Гоце Делчев, по начин определен в конкурсната документация.

7. Оглед на имота може да се извършва до 26.02.2019г. с представители на общината след предварителна заявка и представяне на документ за закупена конкурсна документация.

8. Конкурсът ще се проведе на 27.02.2019г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен конкурс да се проведе при същите условия на 06.03.2019г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния конкурс е 17:00 часа на 05.03.2019г.

10. Предложената от спечелилия конкурса участник месечна наемна цена се заплаща до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 006080, в.219.


[По-малко]

06.06.2016 : Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на обособен обект

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.63, ал.1 и чл.64 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 102/31.03.2016г., прието от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 351/01.06.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . 1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на обособен обект, с площ от 93.50 квадратни метра, в сграда с идентификатор 17395.501.888.2, построена в поземлен имот с идентификатор 17.395.501.888 по кадастралната карта и кадастралните реги...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.63, ал.1 и чл.64 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 102/31.03.2016г., прието от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 351/01.06.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на обособен обект, с площ от 93.50 квадратни метра, в сграда с идентификатор 17395.501.888.2, построена в поземлен имот с идентификатор 17.395.501.888 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Гоце Делчев, одобрении със Заповед № РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК /голямата зала на приземния етаж от западната страна на сградата на Община Гоце Делчев/.

2. Конкурсни условия и тяхната тежест при оценяването:

1/ инвестиционна програма за обекта, включваща не по-малко от 3 000 лева за периода на договора – 35 точки;

2/ срок за въвеждане в експлоатация на обекта – не повече от три месеца от подписване на договора за наем –35 точки;

3/ месечен наем – не по-малко от 50 лева на месец, без включен данък върху добавената стойност – 30 точки.

3. Задължителни условия за участниците в конкурса:

1/ депозит за участие – 1000 лева – представя се при внасянето на конкурсното предложение;

2/ обектът може да се използва и функционира само като спортна зала за тенис на маса.

4. Конкурсна документация се закупува срещу такса 60 лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 109 на Община Гоце Делчев, до 17.00 часа на 28.06.2016г.

5. Депозит за участие в конкурса, в размер на 1000 /хиляда/ лева, се внася до 17.00 часа на 28.06.2016г. в по IBAN BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в Банка „ПИБ“ АД,клон Град Гоце Делчев..

6. Кандидатите подават оферти и всички необходими документи за участие в конкурса до 17.00 часа на 28.06.2016г. в стая № 109 на Община Гоце Делчев, по начин определен в конкурсната документация.

7. Оглед на имота може да се извършва до 28.06.2016г. с представители на общината след предварителна заявка и представяне на документ за закупена конкурсна документация.

8. Конкурсът да се проведе на 29.06.2016г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

9. Предложената от спечелилия конкурса участник месечна наемна цена се заплаща до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888/006080, в.219.


[По-малко]

17.08.2018 : Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 17395.501.6738

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 538/28.06.2018г., прието от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 554/17.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . І. 1. Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 17395.501.6738 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин тридесет и осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на ...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 538/28.06.2018г., прието от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 554/17.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. 1. Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 17395.501.6738 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин тридесет и осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Заповед № 18-2552-28.03.2018 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър град Благоевград, целият имот с площ по скица 607 /шестстотин и седем/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – За други видове спорт, ведно с изградената в имота сграда с идентификатор 17395.501.6738.3 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин тридесет и осем точка три/, със застроена площ от 377 /триста седемдесет и седем/ квадратни метра, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, масивна конструкция, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина; стар идентификатор 17395.501.6727 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин двадесет и седем/, 17395.501.6728 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин двадесет и осем/, 17395.501.6729 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин двадесет и девет/; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІ (единадесет), имот с планоснимачен номер 6727 /шест хиляди седемстотин двадесет и седем/, имот с планоснимачен номер 6728 /шест хиляди седемстотин двадесет и осем/, имот с планоснимачен номер 6729 /шест хиляди седемстотин двадесет и девет/ от квартал 279 (двеста седемдесет и девет) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.6739 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин тридесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3218 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди двеста и осемнадесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.6727 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин двадесет и седем).

2. Конкурсни условия:

1/ Цена – не по-малко от 34 000 /тридесет и четири хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2/ Срок за плащане – до три месеца от издаване на заповед за спечелил участник.

3/ Инвестиционна програма – на стойност не по-малка от 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

4/ Срок за изпълнение на инвестиционната програма – до пет години от подписване на договора за покупко-продажба.

5/ Срок за използване на имота за спортни дейности – не по-малък от петнадесет години от издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

3. Тежест на конкурсните условия:

1/ Цена – 30 точки.

2/ Срок за плащане – 10 точки.

3/ Инвестиционна програма – 35 точки.

4/ Срок за изпълнение на инвестиционната програма – 15 точки.

5/ Срок за използване на имота за спортни дейности – 10 точки.

II. 1. Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 17395.501.6739 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин тридесет и девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Заповед № 18-2552-28.03.2018 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър град Благоевград, целият имот с площ по скица 1270 /хиляда двеста и седемдесет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – За други видове спорт, ведно с изградената в имота сграда с идентификатор 17395.501.6739.1 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин тридесет и девет точка едно/, със застроена площ от 703 /седемстотин и три/ квадратни метра, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, масивна конструкция, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина; стар идентификатор 17395.501.6730 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин и тридесет/, 17395.501.6729 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин двадесет и девет/; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІ (дванадесет), имот с планоснимачен номер 6729 /шест хиляди седемстотин двадесет и девет/ имот с планоснимачен номер 6730 /шест хиляди седемстотин и тридесет/ от квартал 279 (двеста седемдесет и девет) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3218 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди двеста и осемнадесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.6738 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин тридесет и осем).

2. Определя следните конкурсни условия:

1/ Цена – не по-малко от 66 700 /шестдесет и шест хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2/ Срок за плащане – до три месеца от издаване на заповед за спечелил участник.

3/ Инвестиционна програма – на стойност не по-малка от 100 000 /сто хиляди/ лева.

4/ Срок за изпълнение на инвестиционната програма – до пет години от подписване на договора за покупко-продажба.

5/ Срок за използване на имота за спортни дейности – не по-малък от петнадесет години от издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

3. Определя тежест на конкурсните условия:

1/ Цена – 30 точки.

2/ Срок за плащане – 10 точки.

3/ Инвестиционна програма – 35 точки.

4/ Срок за изпълнение на инвестиционната програма – 15 точки.

5/ Срок за използване на имота за спортни дейности – 10 точки.

III. Конкурсна документация се закупува срещу такса 60 лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 109 на Община Гоце Делчев, до 17.00 часа на 11.09.2018г.

IV. Депозити за участие в конкурсите, в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева за всеки имот поотделно, се внасят до 17.00 часа на 11.09.2018г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

V. Кандидатите подават оферти и всички необходими документи за участие в конкурсите до 17.00 часа на 11.09.2018г. в стая № 109 на Община Гоце Делчев, по начин определен в конкурсната документация.

VI. Оглед на имотите може да се извършва до 11.09.2018г. с представители на общината след предварителна заявка и представяне на документ за закупена конкурсна документация.

VII. Конкурсите да се проведат на 12.09.2018г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен конкурс да се проведе при същите условия на 19.09.2018г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на предложения при повторния конкурс е 17.00 часа на 18.09.2018г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 00 60 80, в.219.


[По-малко]

21.06.2016 : Публично оповестени конкурси за отдаване под наем на терени, публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и 2, чл.63, ал.1 и чл.64 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.15 от Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Гоце Делчев, в изпълнение на Решение № 545/29.04.2015г., Решение № 546/29.04.2015г. и Решение № 547/29.04.2015г., приети от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 510/17.06.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В А: . Публично оповестени конкурси за отдаване под наем на терени, публична общинска собственост, ...[Повече]

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и 2, чл.63, ал.1 и чл.64 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.15 от Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Гоце Делчев, в изпълнение на Решение № 545/29.04.2015г., Решение № 546/29.04.2015г. и Решение № 547/29.04.2015г., приети от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 510/17.06.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публично оповестени конкурси за отдаване под наем на терени, публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти, находящи се в град Гоце Делчев, с номера по одобрената от Общински съвет схема


[По-малко]

15.11.2019 : Тръжна процедура за изграждане на фотоволтаична инсталация до 30 kW на покрива на сграда с идентификатори 17395.501.7653.18 в УПИ XVI-763, кв. 138 по плана на град Гоце Делчев и ремонти на отдел „Вътр

Община Гоце Делчев обявява тръжна процедура за изграждане на фотоволтаична инсталация до 30 kW на покрива на сграда с идентификатори 17395.501.7653.18 в УПИ XVI-763, кв. 138 по плана на град Гоце Делчев и ремонти на отделението по вътрешни болести в Гоце Делчев, България с реф. № Т1. Тръжната процедура е в рамките на изпълнение на проект „Благоприятни за климата здравни институции“ CB006.2.12.027 с финансова помощ от Интеррег - ИПП Програма за ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 - 2020. . Тръжното досие е достъпно за проверка в ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ул. "Царица Йоанна" 2, гр. Гоц...[Повече]

Община Гоце Делчев обявява тръжна процедура за изграждане на фотоволтаична

инсталация до 30 kW на покрива на сграда с идентификатори 17395.501.7653.18

в УПИ XVI-763, кв. 138 по плана на град Гоце Делчев и ремонти на отделението

по вътрешни болести в Гоце Делчев, България с реф. № Т1. Тръжната процедура

е в рамките на изпълнение на проект „Благоприятни за климата здравни

институции“ CB006.2.12.027 с финансова помощ от Интеррег - ИПП Програма за

ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 - 2020.

.

Тръжното досие е достъпно за проверка в ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ул. "Царица

Йоанна" 2, гр. Гоце Делчев 2900, България и публикувано на следните

уебсайтове:

<http://www.ipa-cbc-007.eu/;> http://www.ipa-cbc-007.eu/;

http://www.gotsedelchev.bg/index.php?module=BD&func=docs&tp=oot

.

.

Крайният срок за подаване на оферти е 18.12.2019, 17:00 (местно време).

.

Възможна допълнителна информация или пояснения / въпроси се публикуват на

следните уебсайтове:

<http://www.ipa-cbc-007.eu/;> http://www.ipa-cbc-007.eu/;

<http://www.gotsedelchev.bg/> www.gotsedelchev.bg

.

ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: https://dox.abv.bg/download?id=687591c492
[По-малко]

30.04.2020 : “Climate friendly healthcare institutions” CB006.2.12.027

Municipality of Gotse Delchev is launching a tender procedure for Construction of photovoltaic installation up to 30 kW on the roof of building with identifiers 17395.501.7653.18 in Regulated Land Estate XVI-763, district 138 on the plan of the town of Gotse Delchev and repairs of the Internal d...[Повече]

Municipality of Gotse Delchev is launching a tender procedure for

Construction of photovoltaic installation up to 30 kW on the roof of

building with identifiers 17395.501.7653.18 in Regulated Land Estate

XVI-763, district 138 on the plan of the town of Gotse Delchev and repairs

of the Internal diseases department in Gotse Delchev, Bulgaria with Ref. №

T1. The tender procedure is under the implementation of project “Climate

friendly healthcare institutions” CB006.2.12.027 with financial assistance

from the INTERREG - IPA CBC Programme Bulgaria – North Macedonia Programme

2014 - 2020. The tender dossier is available for inspection at MUNICIPALITY

OF GOTSE DELCHEV-2 Tzaritza Joanna str., 2900 Gotse Delchev town, Bulgaria

and published on following websites:

<http://www.ipa-cbc-007.eu/> http://www.ipa-cbc-007.eu/;

<http://www.gotsedelchev.bg> www.gotsedelchev.bg

The deadline for submission of tender is 03.06.2020, 17:00 (local time).

Possible additional information or clarifications/questions shall be

published on following websites:

<http://www.ipa-cbc-007.eu/> http://www.ipa-cbc-007.eu/;

<http://www.gotsedelchev.bg> www.gotsedelchev.bg

.

link documentation:https://dox.abv.bg/download?id=bca5619d85
[По-малко]

горе

hosted by bulgaria.domino.bg