Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на проектен транспортен достъп

Публикувано от Администратор 
Община Гоце Делчев на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в общинската администрация е постъпил проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на проектен транспортен достъп, започващо от ПИ 17395.501.5070, преминаващо през ПИ 17395.64.68, ПИ 17395.64.6, ПИ 17395.64.4, ПИ 17395.64.22 и достигащо до ПИ 17395.64.10 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, за изграждане на обект "Улица от о.т. 299 до о.т. 299и".
Проектът е на разположение в к-т 101 в сградата на Общинска администрация – Гоце Делчев с адрес гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 2, и е публикуван на интернет страницата на общината на адрес [www.gotsedelchev.bg].
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Гоце Делчев в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.