Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Подбор на персонал в Младежки център – гр. Гоце Делчев

Публикувано от Администратор 
Подбор на персонал в Младежки център – гр. Гоце Делчев
24-06-2024 - 13:08:42
Във връзка с изпълнение на Договор № BG-RRP-1.009-0015-С01 „Създаване на Младежки център - гр. Гоце Делчев“ финансиран по НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, Стълб 1 „ИНОВАТИВНА БЪЛГАРИЯ”, Компонент 1 „ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ”, Инвестиция 4: „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ” и заповед № 893/21.06.2024 г. на кмета на община Гоце Делчев


ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА

Подбор на персонал в Младежки център – гр. Гоце Делчев за следните длъжности:

1. Младежки работник – 1 щ. бр.;
2. Младежки трудов медиатор – 1 щ. бр.;
3. Образователен ромски медиатор – 1 щ. бр.;
4. Психолог – 1 щ. бр.

I. Информация за длъжност „Младежки работник“
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – завършена минимална образователна степен – „Бакалавър“ в областта социалните, педагогическите или хуманитарните науки.
2. Отлични компютърни умения - работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, социални мрежи.
3. Професионален опит – не се изисква. Наличието на доказан опит в работата с деца, младежи, родители и преподаватели, включително и такива от рискови и уязвими групи ще се счита за предимство;
4. Владеенето (писмено и говоримо) на английски език ще се счита за предимство.
5. Кандидатът да не е осъждан.
Специфични изисквания:
1. Да притежава комуникативни умения – да предизвиква участие, да насърчава и взаимодейства с младежи, включително и с младежи от уязвими групи (лица с увреждания, роми, самотни майки и др.), с представители на местната общност, организации и институции;
2. Да притежава презентационни умения – свободно, атрактивно и увлекателно общуване с младежи, включително и с младежи от уязвими групи (лица с увреждания, роми, самотни майки и др.), представяне и защитаване на идеи и предложения;
3. Да притежава организационни умения – да планира и организират изпълнението на ежедневните си задачи самостоятелно и съвместно с другите членове на екипа.
Основни задължения и отговорности на длъжността:
1. Оказва подкрепа на лицата от целевата група на проекта в областта на неформалното образование, като:
• Проучва потребностите на целевата група и съставя план за работа на база на планираните резултати.
• Предоставя компетентни съвети, актуална информация, споделя опит и знания в области като: граждански права, неформално образование, равенство, социална интеграция, личностно развитие и др.
• Оказва помощ за усвояване на базови умения за работа в екип, безопасно поведение в социалните мрежи, ненасилствена комуникация, личностно развитие и др.
2. Планира необходимите човешки, финансови, материално-технически и информационни ресурси за провеждането на дейности.
3. Провежда с лицата индивидуални и групови срещи за подпомагане на личностното развитие и превенция на рисково поведение и изготвя протоколи и присъствени списъци за всяка проведена индивидуална и групова среща за информиране и подкрепа.
4. Създава и поддържа работна документация на всички лица, с които работи.
5. Участва в планирането, подготовката и изпълнението на културни, спортни, образователни и граждански програми, инициативи и дейности, целящи подобряване качеството на живот на младите хора от общността, в това число и от уязвими групи.
6. Подкрепя младежкото доброволчество.
7. Разбира спецификата на младежката работа като област, принадлежаща на извън училищното образование и предлагаща различни дейности за личностно развитие и осмисляне на свободното време.
8. Окуражава пълноценното участие на младите хора в гражданския, политическия и икономическия живот на местните общности.
9. Извършва мобилна работа с представители на целевата група във всички селища на територията на община Гоце Делчев.
10. Работи за изграждане на успешно сътрудничество с институции и неправителствени организации на местно, национално и международно ниво.
11. Участва активно и отговорно в дейности, насочени към обмяна на опит и знания между организации и младежки центрове в България и чужбина.
12. Изпълнява в срок заложените дейности, съобразно план - графика на дейностите на проекта.
13. Участва при провеждане на екипни срещи.
14. Познава и спазва етичните норми за работа и професионалната етика на екипа.

II. Информация за длъжността „Младежки трудов медиатор“
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – завършена минимална образователна степен – „Бакалавър“ в областта социалните, педагогическите, хуманитарните, стопански или правни науки.
2. Добри компютърни умения - работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
3. Професионален опит – не се изисква. Наличието на доказан опит в дейности по подкрепа за включване в заетост и/или социалните услуги/ дейности ще се счита за предимство за кандидата.
4. Кандидатът да не е осъждан.
Специфични изисквания:
1. Да познава нормативната база, регламентираща подкрепата за включването в заетост, трудовата дейност, безопасността на труда и правата на работещите.
2. Да притежава комуникативни умения – да предизвикват участие, да насърчават и взаимодействат с младежи, включително и с младежи от уязвими групи (лица с увреждания, роми, самотни майки и др.), с работодатели, представители на местната общност, организации и институции;
3. Да притежава презентационни умения – свободно, атрактивно и увлекателно общуване с младежи, включително и с младежи от уязвими групи (лица с увреждания, роми, самотни майки и др.), представяне и защитаване на идеи и предложения;
4. Да притежава организационни умения – да планира и организира изпълнението на ежедневните си задачи самостоятелно и съвместно с другите членове на екипа.

Основни задължения и отговорности на длъжността:
1. Оказва подкрепа на младежите от целевата група на проекта, по отношение на тяхното професионално ориентиране, развиване на уменията им за търсене и намиране на работа, включване в заетост, успешна трудова реализация и задържане на работа в сферата на пазарната икономика, като:
• Изготвя оценка на специфичните потребности от консултиране и подкрепа на всеки един от участниците.
• Разработва индивидуални трудови и/или терапевтични и/или интеграционни програми за всяко лице и оказване на съдействие за тяхното изпълнение.
• Предоставя компетентни съвети, актуална информация, споделя опит и знания в определени области - трудово право, социална интеграция, личностно развитие, образование и квалификация и др.
• Информира за свободните работни места в общината, съдейства за избор на подходяща професия, съобразно желанията и способностите на отделното лице.
• При необходимост придружава младежите при контакти с потенциални работодатели или за интервю с нов работодател.
• Консултира младежите по проблеми и трудности, свързани с включването и упражняването на конкретна трудова дейност.
• Подпомага формирането на умения за свързване на индивидуалните способности с изискванията на желаната професия.
• Оказва помощ за усвояване на базови умения за работа с компютър и интернет за търсене на подходяща работа, подготовка на автобиография, мотивационно писмо, молба за постъпване на работа и др.
2. Провежда с младежите индивидуални и групови срещи за професионално информиране, за развитие на умения и компетенции за включване и интегриране на пазара на труда.
3. Създава и поддържа работна документация на всички лица, с които работи.
4. Изготвя протоколи и присъствени списъци за всяка проведена индивидуална и групова среща за професионално информиране и подкрепа.
5. Участва активно и отговорно в дейности, насочени към обмяна на опит и знания между организации и младежки центрове в България и чужбина.
6. Изпълнява в срок заложените дейности, съобразно план - графика на дейностите на проекта.
7. Участва при провеждане на екипни срещи.
8. Познава и спазва етичните норми за работа и професионалната етика на екипа.

III. Информация за длъжността „Образователен ромски медиатор“
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – завършена минимална образователна степен – „Бакалавър“ в областта педагогическите, хуманитарните или социалните науки.
2. Добри компютърни умения - работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
3. Професионален опит – не се изисква. Наличието на доказан опит в сферата на образованието и /или образователни дейности за деца и младежи от малцинствени/уязвими групи ще се счита за предимство за кандидата.
4. Владеене на ромски или турски език се счита за предимство;
5. Кандидатът да не е осъждан.
Специфични изисквания:
1. Да познава нормативната база, регламентираща формалния образователен процес и неформалното обучение.
2. Да притежава комуникативни умения – да насърчава и мотивира младите хора за образователно включване, да умее да взаимодейства с деца и младежи от рискови и уязвими групи (лица с увреждания, роми, самотни родители до 29 годишна възраст и др.).
3. Да притежава презентационни умения – свободно, атрактивно и увлекателно общуване с младежи, включително и с деца и младежи от уязвими групи (лица с увреждания, роми, самотни родители до 29 годишна възраст и др.), представяне и защитаване на идеи и предложения.
4. Да притежава организационни умения – да планира и организира изпълнението на ежедневните си задачи самостоятелно и съвместно с другите членове на екипа.
5. Да е отговорен, внимателен, търпелив и да проявява толерантно отношение към хората.
6. Да не проявява дискриминация по етнически, полов, расов, религиозен и/или друг признак.
Основни задължения и отговорности на длъжността:
1. Посредничи между семействата, местните общности и образователните институции и съдейства за обхващането на учениците от уязвими групи в образователния процес и пълноценното включване на децата, младежите и техните родители в развитието на образованието, социализацията и интеграцията.
2. Проучва потребностите на целевата група (деца и младежи от малцинствени/маргинализирани общности) и съставя план за работа на база на планираните резултати.
3. Организира и провежда неформални дейности насочени към деца и младежи от уязвими групи, както и активното включване на техните родители.
4. Работи индивидуално с родители на деца и младежи от етническите малцинства, които ги възпрепятстват от редовно посещение в училище, като посещава семействата им и организира срещи с тях, с цел информираност и интегриране/ реинтегриране в образователната система.
5. Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците от етническите малцинства в образователната среда, съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности.
6. Работи за насърчаване на междукултурния диалог сред младите хора. Съдейства за взаимно опознаване на децата и учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето.
7. Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците с малцинствен произход.
8. Извършва мобилна работа с представители на целевата група във всички селища на територията на община Гоце Делчев.
9. Участва активно и отговорно в дейности, насочени към обмяна на опит и знания между организации и младежки центрове в България и чужбина.
10. Създава и поддържа работна документация за всички лица, с които работи. Изготвя протоколи и присъствени списъци за проведените индивидуални и групови срещи.
11. Изпълнява в срок заложените дейности, съобразно план - графика на дейностите на проекта.
12. Участва при провеждане на екипни срещи.
13. Познава и спазва етичните норми за работа и професионалната етика на екипа.

IV. Информация за длъжността „Психолог“
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – завършена минимална образователна степен – „Бакалавър“, специалност “Психология”.
2. Добри компютърни умения - работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
3. Професионален опит – не се изисква. Наличието на доказан професионален опит особено при работа с деца и младежи от рискови/уязвими групи ще се счита за предимство за кандидата.
4. Кандидатът да не е осъждан.
Специфични изисквания:
1. Да притежава комуникативни умения – да насърчава и мотивира младите хора за социално включване, личностно развитие и реализация, да умее да взаимодейства с деца и младежи от рискови и уязвими групи (лица с увреждания, роми, самотни родители до 29 годишна възраст и др.).
2. Да притежава презентационни умения – свободно, атрактивно и увлекателно общуване с младежи, включително и с деца и младежи от уязвими групи (лица с увреждания, роми, самотни родители до 29 годишна възраст и др.), представяне и защитаване на идеи и предложения.
3. Да притежава организационни умения – да планира и организира изпълнението на ежедневните си задачи самостоятелно и съвместно с другите членове на екипа.
4. Да е отговорен, внимателен, търпелив и да проявява толерантно отношение към хората.
5. Да не проявява дискриминация по етнически, полов, расов, религиозен и/или друг признак.
Основни задължения и отговорности на длъжността:
1. Проучва психологическите нагласи на младежите от целевите групи на проекта в община Гоце Делчев.
2. Разработва психологически профили и планове за подкрепа на личностното развитие съобразно индивидуалните потребности от подкрепа.
3. Извършва индивидуално и групово психологическо консултиране и предоставя психологическа подкрепа на деца и младежи (включително от маргинализирани и уязвими групи) в зависимост от техните потребности и при възникнали проблеми.
4. Оказва психологическа подкрепа на деца и младежи (включително от маргинализирани и уязвими групи) при комуникации с организации, институции и други.
5. Оказва психологическа подкрепа на деца и младежи в общуването им с близките и насърчаване на комуникацията и поддържането на социалните контакти.
6. Работи в сътрудничество с другите специалисти от екипа на Младежкия център и им оказва съдействие, при възникнала необходимост.
7. Участва в екипни и междуинституционални срещи при работа с уязвими групи и младежи в риск.
8. При необходимост изготвя психологически оценки на младежите в риск и предложения за справяне с конкретна ситуация.
9. Извършва психологически тренинги и обучения на младежи и на екипа на Младежки център – гр. Гоце Делчев.
10. Извършва мобилна работа с младежи във всички селища на територията на община Гоце Делчев.
11. Участва активно и отговорно в дейности, насочени към обмяна на опит и знания между организации и младежки центрове в България и чужбина.
12. Създава и поддържа работна документация за всички лица, с които работи. Изготвя протоколи и присъствени списъци за проведените индивидуални и групови срещи.
13. Изпълнява в срок заложените дейности, съобразно план - графика на дейностите на проекта.
14. Участва при провеждане на екипни срещи.
15. Познава и спазва етичните норми за работа и професионалната етика на екипа.

V. Място и условия за изпълнение на всички длъжности:
1. Длъжностите се разкриват към Общинска администрация – гр. Гоце Делчев и се изпълняват в Младежкия център - в гр. Гоце Делчев, както и мобилно на територията на община Гоце Делчев.
2. Длъжностите се заемат с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за периода на изпълнение на проект BG-RRP-1.009-0015-С01 „Създаване на Младежки център - гр. Гоце Делчев“ и не по-късно от 30.06.2026 г.
3. Трудовите договори се сключват за пълно работно време (8 часа на ден). Работата се извършва по утвърден ежемесечен график със заетост от 40 часа седмично. Работното време е разпределено както следва:
• в делнични дни от 10:00 до 19:00 часа.
• в събота и неделя от 11:00 до 20:00.
Съобразно изготвения месечен график всеки служител периодично ще полага дежурство в събота и неделя и респективно ще ползва полагащата му се седмична непрекъсната двудневна почивка в останалите дни от седмицата.
4. Възнаграждение – основното месечно брутно възнаграждение е както следва:
• За длъжностите „младежки работник“, „младежки трудов медиатор“ и „образователен ромски медиатор“ – 1 850,00 лв.
• За длъжност „Психолог“ – 2 100,00 лв.

Ред за провеждане на подбора за всички длъжности
I. Документи за кандидатстване
1. Заявление по образец (Приложение 1);
2. Автобиография по образец (Приложение 2);
3. Декларация за личните данни (Приложение 3);
4. Копие на документ за завършено образование;
5. Копие на документи за допълнителни квалификации и обучения (ако е приложимо);
6. Копие на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (ако е приложимо);
7. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично.
Образците на документите са достъпни на интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg в секция „Съобщения“.

II. Ред за провеждане на подбора
1. Първи етап - подбор по документи.
2. Втори етап - събеседване с одобрените по документи кандидати. До участие в събеседването се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи в срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията.
Събеседването ще бъде върху конкретна идея за развитие на младежка инициатива, която е предварително избрана от кандидата.

III. Срок за подаване на документи:
Срок за подаване на документите – до 12.07.2024 г., 17,00 часа.
Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Информационния център на общината, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg в срок до 19.07.2024 г.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 1. Заявление - образец.docx (68.6 KB)
отвори | свали - 2. CV-образец.docx (73 KB)
отвори | свали - 3. Декларация лични данни.docx (70.7 KB)
отвори | свали - Обява подбор.docx (82.3 KB)
Re: Подбор на персонал в Младежки център – гр. Гоце Делчев
16-07-2024 - 13:00:19
СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до събеседване за подбор на персонал за изпълнение на Договор № BG-RRP-1.009-0015-С01 „Създаване на Младежки център - гр. Гоце Делчев“

Виж прикачения файл!
Прикачени файлове:
отвори | свали - Списък с кандидатите поканени на събеседване за работа по проекта за създаване на Младежки център .docx (73.7 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.