Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА "БРЕЗИЧКА" В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Публикувано от Администратор 
О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекс на труда, чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЯВЯВА


Конкурс за заемане длъжността „Директор" на общинска детска градина „Брезичка“
в гр. Гоце ДелчевI. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1.Да бъдат български граждани;
2. Образование – висше;
3. Образователна степен – „магистър“;
4. Специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена професионална квалификация „детски учител“, „детски и начален учител“, специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „педагог“ или „учител“, включително и придобита допълнителна професионална квалификация „детски учител“, съобразно Приложение №1 към чл.10 от Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
5. Професионален опит – не по-малко от 5 (пет) години учителски стаж по смисъла на чл.213, ал.2 от ЗПУО, чл.33, ал.1 от Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
6. Длъжността може да се заема от:
- граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария;
- чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби;
- продължително пребиваващи в страната граждани на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в Република България при условията и по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;
- дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната граждани на трети държави.
7. Длъжността не може да се заема от лице, което:
- е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията с изключение на лицата, осъдени по наказателни дела от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
- е лишено от право да упражнява професията си;
- страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката.II. Начин на провеждане на конкурса:

1.Конкурсът ще се проведе на два етапа:
- Първи етап - писмен изпит, който включва решаване на тест;
- Втори етап – събеседване с кандидата, което включва и решаване на казуси, и защита на концепция за стратегическо управление на детска градина „Брезичка“.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или предоставените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

1.Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен на висше образование или удостоверение за признаване на придобито висше образование от чуждестранни висши училища и документ за придобита професионална квалификация „учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина висше образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостоверение не се прилага;
3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, удостоверяващ такъв стаж;
4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист – оригинал;
5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата);
6. Концепция за стратегическо управление на детска градина „Брезичка“ за период от три години до 10 стандартни печатни страници, едностранно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението и концепцията се подават по електронен път;
7. Други документи, в това число: за придобита професионално квалификационна степен, допълнителна квалификация и други.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или предоставените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.


IV. Срок и място за подаване на документите:

1.Документите за участие в конкурса се подават в 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. в информационния център на Общинска администрация – Гоце Делчев с адрес гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна“ №2.
2. Подаването на писменото заявление и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.


3. Документите за участие в конкурса може да се подават и по електронен път, на e-mail: obshtina@gotsedelchev.bg, като в този случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: ".7z", ".zip" или ".rar".
4. Заявленията се регистрират с входящ номер с дата, който се предоставя или изпраща на заявителя в случаите, когато заявлението е подадено по електронна поща. Заявления, подадени след изтичане на едномесечния срок, се регистрират, но не се разглеждат.
5. При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на кандидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
6. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на Община Гоце Делчев на [www.gotsedelchev.bg].
7. Обявата за конкурса ще бъде публикувана в местен печат и на електронната страница на Община Гоце Делчев.
С П И СЪ К

на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Директор” на детска градина „Брезичка“ в гр. Гоце Делчев


1. Силвия Ракипова Абдулова;
2. Мария Любенова Димитрова.
С П И СЪ К

на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Директор” на детска градина „Брезичка“ в гр. Гоце ДелчевНяма недопуснати кандидати до конкурса за длъжността “Директор” на детска градина „Брезичка“ в гр. Гоце Делчев


Костадин Харисков /п./
Председател на конкурсната комисия
СЪОБЩЕНИЕ

за датата, часа за започване и мястото за провеждане на писмен изпит – тест на допуснатите до конкурса за длъжност „Директор“ на детска градина „Брезичка“ гр. Гоце ДелчевНа 20.06.2024 г. от 10:00 часа в заседателна зала на Общински съвет – Гоце Делчев, ще се проведе първи етап от конкурсната процедура за длъжност „Директор“ на детска градина „Брезичка“ гр. Гоце Делчев, а именно писмен изпит, под формата на тест.
Саид Иброш /п./
Председател на конкурсната комисия
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.