Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ"

Публикувано от Администратор 
СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ


от конкурса за заемане на длъжността “Главен счетоводител” в дирекция „Финансово-счетоводни дейности“, Общинска администрация - Гоце Делчев


Конкурсната комисия, като съобрази условията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „Главен счетоводител” в дирекция Финансово счетоводни дейности“, на основание чл.34, ал.5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (Наредбата) приема следната система за определяне на резултатите от теста, практическия изпит по чл. 33, ал. 1, т. 1 и 4 от Наредбата и интервю.

1.Първи начин за провеждане на конкурса по смисъла на чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата е „решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност“.
Teстът ще се проведе на 23.04.2024 г. от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация – Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, етаж 2 зала „Общински съвет“. Тестът е от 25 (двадесет и пет) въпроса. На основание чл. 36, ал. 2 от Наредбата, комисията разработи три различни варианта със затворени въпроси и един възможен отговор. Верният отговор се отбелязва с кръг. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати. Времето за решаване на теста е 60 (шестдесет) минути. Тестът ще бъде оценяван както следва:

Брой точки........ Оценка
20...........................4.00
21...........................4.20
22...........................4.40
23...........................4.60
24...........................4.80
25...........................5

Всеки верен отговор е равен на 1 точка. Минимален резултат от теста, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал теста е 20 верни отговора, равни на 20 точки, равняващи се на оценка 4.

1.2. Втори начин за провеждане на конкурса по смисъла на чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредбата е „практически изпит“. Практическият изпит ще се проведе на 23.04.2024 г. от 13.30 часа в сградата на Общинска администрация – Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, етаж 2 зала „Общински съвет“. На основание чл. 40 от Наредбата, кандидатите полагат писмен практически изпит, при който се преценяват уменията за справяне с конкретни задачи, които са свързани с изпълнението на длъжността. По решение на комисията кандидатите могат да ползват нормативни актове. Комисията утвърждава три варианта на казус – практически изпит. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля един от вариантите на казус и го обявява на всички кандидати. Времето за решаване на казуса е 60 (шестдесет) минути. Оценяването е както следва: Изпълнението на задачата се оценява най-малко от двама от членовете на комисията по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите. Практическите задачи се подписват от проверилите ги членове на комисията. Минимален резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал практическия изпит – оценка 4.

Казусът ще бъде оценяван както следва: Решаване на част І от казуса – точка 1, всеки верен отговор от част ІІ – 0.25 точки.

До интервю се допускат участниците, които имат резултат от практическия изпит – минимум оценка 4. За резултатите от проведения практически изпит кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.

1.3. Последният задължителен етап от провеждане на конкурсната процедура, съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредбата е „интервю“.
Всеки член на комисията оценява представянето на всеки кандидат по определените компетентности въз основа на отговорите му по 5-степенна скала (най-ниската степен е 1, а най-високата 5) и попълва формуляр съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата. Индивидуалният резултат от интервюто е средно аритметичната оценка от оценките на членовете на комисията. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто е оценка „4“.
1.4. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста, практическия изпит и от интервюто, умножени с определените коефициенти. Коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите предвид тяхната относителна тежест са: - за тест – коефициент „4“ - за практически изпит – коефициент „4“ - за интервю – коефициент „5“.
Формула за определяне на окончателния резултат: сбора от резултата от теста, умножен по 4 плюс резултата от практическия изпит, умножен по 4 плюс резултата от интервюто, умножен по 5.
Окончателен резултат: Резултат от теста x 4 + резултат от практически изпит х 4 + резултат от интервюто x 5 = окончателен резултат)
За резултатите от проведената конкурсна процедура кандидатите ще бъдат уведомени на посочената от тях електронна поща и интернет страницата на общината.


Окончателните резултати на кандидатите се оформят във формуляр съгласно Приложение №8 към чл.43, ал.2 от Наредбата.
Списъците или други съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще се обявяват на информационното табло на сградата на Общинска администрация: гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2 и на официалната интернет страница на община Гоце Делчев, раздел „Съобщения“ – www.gotsedelchev.bg.


Йорданка Ендрева
Председател на конкурсната комисия
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.