Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ"

Публикувано от Администратор 
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ"
25-03-2024 - 09:25:45
О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, тел.: 0888006080, e-mail: obshtina@gotsedelchev.bg, на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед №342/21.03.2024 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев,

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на държавен служител при следните условия:


1. За заемане на длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Финансово-счетоводни дейности”, Общинска администрация – Гоце Делчев.
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в Класификатора на длъжностите в администрацията:
- минимална образователна степен – бакалавър;
- минимален ранг за заемане на длъжността – ІV младши;
- минимален професионален опит – 3 години.
3. Специфични изисквания, предвидени в специални нормативни актове:
Кандидатите да отговарят на условията за назначаване посочени в чл. 7 от Закона за държавния служител.
Кандидатите да отговарят на изискванията, посочени в чл. 18 от Закон за счетоводството:
1. да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:
а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
аа) при магистърска степен - две години;
бб) при бакалавърска степен - три години;
вв) при степен „професионален бакалавър" - 4 години;
б) друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
2. да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.
На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители: Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
4. Допълнителни умения и квалификации:
- познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на длъжността и умение за ползване на същата.
- познаване устройството, функциите и дейността на местната и държавна администрация
- аналитична компетентност, ориентация към резултати, ориентация към резултата, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента, професионална компетентност, дигитална компетентност (работа с Microsoft office и специализирани програмни продукти).
5. Начин на провеждане на конкурса:
5.1. решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и устройството, функциите и дейността на общинска администрация;
5.2. практически изпит;
5.3. интервю.
6. Необходими документи, които трябва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
6.1. Заявление за участие в конкурс по образец съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (Приложение №3 от Наредбата).
6.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
6.3. Копие от документ за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – официални документи за трудов стаж; служебен стаж; осигурителен стаж. Професионалният опит за извършване на дейност в чужбина се доказва с официални документи, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава.
6.5. Автобиография подписана от кандидата.
7. Кратко описание на длъжността:
Основната функция на длъжността е да организира и контролира финансово-счетоводното обслужване на администрацията, като осигурява спазването и изпълнението на счетоводната политика на организацията. Съставя финансовите отчети и отговаря за цялостната счетоводна отчетност в общинската администрация и звената на бюджетна издръжка. Осъществява контрол и дава указания по счетоводните записвания и други указания, свързани с прилагането на закони в областта на управление на публичните финанси и счетоводството.
8. Минимален размер на основната месечна заплата, определен за длъжността 933 лв., съгласно Наредбата за заплатите на държавната администрация за длъжностно ниво 8 по Класификатора на длъжностите в администрацията, експертно ниво 4, ниво на основната месечна заплата 19. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в община Гоце Делчев.
9. Срок за подаване на документи: 14 календарни дни от деня, следващ публикуването на обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет страницата на общината, раздел „Съобщения“ – www.gotsedelchev.bg.
10. Място на подаване на документите: Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, етаж трети, стая № 302, всеки делничен ден от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа. Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник, който представя пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от АПК
Документите по т.6 може да се подават по електронен път на електронната поща на общината - obshtina@gotsedelchev.bg. или чрез Системата за сигурно електронно връчване, като в тези случаи заявлението по т.6.1. и декларацията по т. 6.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
11. Списъците или други съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще се обявяват на информационното табло на сградата на Общинска администрация: гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2 и на официалната интернет страница на община Гоце Делчев, раздел „Съобщения“ – www.gotsedelchev.bg.

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./
Кмет на община Гоце Делчев
Прикачени файлове:
отвори | свали - Spisak_norm_aktove.docx (30.3 KB)
Re: КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ"
12-04-2024 - 16:10:02
С П И СЪ К


на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Главен счетоводител” в дирекция „Финансово-счетоводни дейности“, Общинска администрация - Гоце Делчев1. Илвие Мехмедова Конедарева

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 23.04.2024 година от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2, ет.2 - зала „Общински съвет“.
Практически изпит с допуснатият кандидат след провеждане на теста ще се проведе в същия ден от 13:30 часа в същата зала.
При успешно преминат втори етап, кандидатът ще бъде уведомен за деня и часа на провеждането на интервю.
Уведомленията до кандидатите се изпращат чрез електронна поща.

Няма недопуснатите кандидати до конкурса.Йорданка Ендрева /п./
Председател на конкурсната комисия
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.