Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА КОНТРОЛЬОР НА ОБЩИНСКО ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ЕООД ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Публикувано от Администратор 
О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 31, ал. 2 Наредба №3 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Гоце Делчев в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение №63 от 25.01.2024 г. на Общински съвет – Гоце Делчев

Община Гоце Делчев

ОБЯВЯВА


Конкурс за избор на контрольор на общинско публично предприятие “Медицински център І – Гоце Делчев” ЕООД гр. Гоце Делчев с ЕИК 1015087323.

Срок на договорите – 3 години.

І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1.1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
1.2. Да притежават минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, професионални направления: право, стопанско управление или икономика.
1.3. Да имат най-малко 5 години професионален опит.
1.4. Да не са поставени под запрещение.
1.5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
1.6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността контрольор на публично предприятие.
1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори.
1.8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, при което са останали неудовлетворени кредитори.
1.9. Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие.
1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 35 и т. 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията, не е член на политически кабинет и секретар на община.
1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име.
1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.
1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен, или контролен орган на друго публично предприятие.
1.14. Да не са налице обстоятелствата по чл.144, ал.2 от Търговския закон.
Забраните по т.1.11 и т.1.12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството, съгласно чл.20, ал.2 от Закона за публичните предприятия.

ІІ. Необходими документи за участие в конкурса:
2.1. Заявление за участие в конкурс по образец – Приложение №1;
2.2. Декларация по образец - Приложение №2;
2.3. Автобиография (европейски формат);
2.4. Заверени копия от документи за завършено висше образование, придобита образователна и/или научна степен, специалност, допълнителна квалификация и правоспособност;
2.5. Заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);
2.6. Данните по т. 1.5., свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост;
2.7. Заверени копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;
Всички копия на документи следва да бъдат заверени с надпис “Вярно с оригинала”, дата и подпис на кандидата.
2.8. Концепция за упражняване на контрол на дружеството за целия период на договора – представяне на визия за осъществяване на контрол върху дружеството, съобразена с Политиката на Община Гоце Делчев за участие в общинските публични предприятия. Концепцията се представя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите с надпис „Концепция за упражняване на контрол на общинско публично предприятие“ за тригодишен период.

ІІІ. Място и срок за подаване на документите и получаване на информация.
Документите за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 17:00 часа на 20.03.2024 г. в Информационния център в сградата на общинска администрация – гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, партерен етаж. Върху плика се отбелязва името на кандидата, адреса за кореспонденция, телефон и електронен адрес за връзка, както и съдържанието му – „Документи за участие в конкурс за избор на контрольор на общинско публично предприятие “Медицински център І – Гоце Делчев” ЕООД гр. Гоце Делчев.
Документите относно структурата, числеността, щатното разписание на персонала, счетоводен баланс и отчет за приходите за 2023 г. на “Медицински център І – Гоце Делчев” ЕООД гр. Гоце Делчев могат да се получат от информационния център на общинска администрация от 20.02.2024 г. до 20.03.2024 г.

ІV. Място, дата и час на провеждане на конкурса.
Конкурсът ще се проведе на 21.03.2024 г. от 14.30 ч. в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, залата на Общински съвет - Гоце Делчев – I етаж.


ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./
Кмет на община Гоце Делчев
Прикачени файлове:
отвори | свали - 1-Приложение Заявление МЦ.docx (15 KB)
отвори | свали - 2-Приложение Декларация МЦ.docx (14.6 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.