Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА И СПОРТ"

Публикувано от Администратор 
О Б Я В Л Е Н И Е


ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, тел.: 0888006080, e-mail: obshtina@gotsedelchev.bg, на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед №28/08.01.2024 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев,

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. За заемане на длъжността Началник отдел “Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт” в Общинска администрация – Гоце Делчев.
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в Класификатора на длъжностите в администрацията

2.1. Минимална образователна степен – бакалавър;
2.2. Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
2.3. Минимален професионален опит – 3 години.
3. Специфични изисквания, предвидени в специални нормативни актове:
Кандидатите да отговарят на условията за назначаване посочени в чл. 7 от Закона за държавния служител.
На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
4. Допълнителни умения и квалификации:
- специалност на висшето образование, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления: Педагогически науки – Теория и управление на образованието, Педагогика, Хуманитарни науки – Филология, Социални, стопански и правни науки – Социални дейности, Администрация и управление, Право.
- познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на длъжността и умение за ползване на същата.
- познаване устройството, функциите и дейността на местната и държавна администрация
- управленска компетентност, аналитична компетентност, комуникативна компетентност, фокус към клиента, работа в екип, ориентация към резултата, дигитална компетентност (работа с Microsoft office и специализирани програмни продукти).
5. Начин на провеждане на конкурса:
5.1. решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и устройството, функциите и дейността на общинска администрация;
5.2. интервю.
6. Необходими документи, които трябва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
6.1. Заявление за участие в конкурс по образец съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (Приложение №3 от Наредбата).
6.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
6.3. Копие от документ за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – официални документи за трудов стаж; служебен стаж; осигурителен стаж. Професионалният опит за извършване на дейност в чужбина се доказва с официални документи, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава.
6.5. Автобиография подписана от кандидата.
7. Кратко описание на длъжността:
Подпомага формирането, разработването и провеждането на общинската политика в областта на образованието, културата, вероизповеданията, здравеопазването, социалните и младежки дейности и спорт. Ръководство и организация на дейностите, свързани с общинските детски градини, училища и обслужващи звена, общинските здравни и социални заведения и оказване на качествени социални услуги на населението от общината. Ръководство, координиране и контрол на дейностите, свързани с културните институти, читалищата и вероизповеданията. Ръководи и контролира взаимодействието с други отдели и със структури извън общинската администрация, отнасящи се до работата на отдела Организира, ръководи и координира работата на служителите в отдел „Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт“.
8. Минимален размер на основната месечна заплата, определен за длъжността 933 лв., съгласно Наредбата за заплатите на държавната администрация за длъжностно ниво 7 по Класификатора на длъжностите в администрацията, ръководно ниво 7Б, ниво на основната месечна заплата 16. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в община Гоце Делчев.
9. Срок за подаване на документи: 14 календарни дни от деня, следващ публикуването на обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет страницата на общината, раздел „Съобщения“ – www.gotsedelchev.bg.
10. Място на подаване на документите: Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, етаж трети, стая № 302, всеки делничен ден от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа. Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник, който представя пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от АПК
Документите по т.6 може да се подават по електронен път на електронната поща на общината - obshtina@gotsedelchev.bg. или чрез Системата за сигурно електронно връчване, като в тези случаи заявлението по т.6.1. и декларацията по т. 6.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
11. Списъците или други съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще се обявяват на информационното табло на сградата на Общинска администрация: гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2 и на официалната интернет страница на община Гоце Делчев, раздел „Съобщения“ – www.gotsedelchev.bg.Последна редакция от 2024-01-31 17:00.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Заявление по чл. 17 ал. 2.docx (19.5 KB)
отвори | свали - Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1.doc (27.5 KB)
С П И СЪ К

на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Началник отдел “Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт” в Общинска администрация - гр. Гоце Делчев1. Михаела Георгиева Даскалова
2. Костадин Красимиров Харисков


Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 09.02.2024 година от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, зала партерен етаж.
Интервю с допуснатите кандидати след провеждане на теста ще се проведе в същия ден от 11:30 часа в същата зала.
Допуснатите кандидати до интервю ще бъдат уведомени на място в 11:00 часа.


С П И СЪ К

на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността “ Началник отдел “Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт ” в Общинска администрация - гр. Гоце ДелчевИме, презиме и фамилия: Янка Петрова Николова

Основания за недопускане:
Кандидатът не отговаря на минималните изисквания за заемане на длъжността посочени в т.201 на Класификатора на длъжностите в администрацията. Същият няма 3 години професионален опит, нито притежава ранг III младши. Кандидатът има общ трудов стаж над 14 години в областите – обслужване на клиенти, консултиране и продажбен процес, обслужване на населението към общинска администрация – гр. Гоце Делчев. От представените документи е видно, че кандидатът има 5 месеца стаж в сферата на образованието и по-конкретно професионално направление „учител по български език и литература“, което е недостатъчно за покриване на изискването за минимално необходимият професионален опит от 3 години.


САИД ИБРОШ /п./
Председател на конкурсната комисия
СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ


от конкурса за заемане на длъжността „Началник отдел “Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт”


Конкурсната комисия, като съобрази условията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „Началник отдел “Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт”, на основание чл.34, ал.5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (Наредбата) приема следната система за определяне на резултатите от теста по чл.33, ал.1, т.1 от Наредбата и интервюто.

1. Тест за познания от професионалната област на длъжността и устройството, функциите и дейността на общинска администрация.


Комисията ще изготви три различни варианта на тест, като след обявяване началото на провеждане на конкурса един от кандидатите ще изтегли чрез жребия един от вариантите и ще го обяви на всички кандидати.
Конкурсът ще се проведе на 09.02.2024 година от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2, ет.2 зала „Общински съвет“.

Тестът се състои от 20 (двадесет) затворени въпроса, като времето за неговото решаване е 60 (шестдесет) минути. Всеки кандидат следва да отбелязва верният отговор на всеки от въпросите с кръг. Всеки верен отговор е равен на 1 (една) точка.
Резултатите от теста ще бъдат оценявани, както следва:

Брой верни отговори..........Брой точки............... Оценка
16...........................................16................................4.00
17...........................................17................................4.25
18...........................................18................................4.50
19...........................................19................................4.75
20...........................................20................................5


Минималният резултат от теста, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал теста е 16 (шестнадесет) верни отговора, равняващи се на 16 точки и оценка „4“.

Интервю с допуснатите кандидати след провеждане на теста ще се проведе в същия ден от 11:30 часа в същата зала.
Допуснатите кандидати до интервю ще бъдат уведомени на място в 11:10 часа.

2. Интервю:
По време на интервюто членовете на конкурсната комисия ще задават предварително формулирани въпроси, за да установят в каква степен съответния кандидат притежава професионалните и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността. Въз основа на отговорите всеки член на комисията оценява представянето на отделните кандидати по определените компетентности, като изпълнява 5-степенна скала (с най-ниска степен - 1, и най-висока степен – 5) и попълва формуляр съгласно Приложение №6 към чл.42, ал.4 от Наредбата.
Индивидуалният резултат от интервюто е средноаритметичната оценка от оценките на членовете на комисията, като минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е „4“.

3. Окончателен резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и при интервюто, умножени със следните коефициенти:
- за тест - коефициент „4“
- за интервю - коефициент „5“

Определяне на окончателния резултат: Резултат от теста*4 + Резултат от интервюто*5 = Окончателен резултат

Окончателните резултати на кандидатите се оформят във формуляр съгласно Приложение №8 към чл.43, ал.2 от Наредбата.
Списъците или други съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще се обявяват на информационното табло на сградата на Общинска администрация: гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2 и на официалната интернет страница на община Гоце Делчев, раздел „Съобщения“ – www.gotsedelchev.bg.

Председател на конкурсната комисия
Саид Иброш – заместник-кмет на община
КЛАСИРАНЕ
на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „Началник отдел „Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт“ в Общинска администрация – Гоце Делчев


Съгласно чл.44, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс и окончателните резултати, получени при провеждането му, комисията класира от първо до второ място кандидатите:

1. Костадин Красимиров Харисков с окончателен резултат 4.75.
2. Няма класиран кандидат.Саид Иброш
Председател на конкурсната комисияПоследна редакция от 2024-02-27 10:30.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.