На основание чл. 15, т.1 и т.3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до Решение № БД-ЕО-20/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 07003.108.303, местност Арнаутско вършило по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона „Жм“ „ с възложители Ашуретка Молла, Халил Молла и Фикре Молла.
Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.


Дата на обвяване: 14.03.2023 год.
Прикачени файлове:
отвори | свали - PDFAM.pdf (1.43 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.