Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Публикувано от Администратор 
О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 31, ал. 2 Наредба №3 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Гоце Делчев в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение № 597 от 30.11.2022 г. на Общински съвет – Гоце Делчев

Община Гоце Делчев

ОБЯВЯВА

Конкурс за избор на управител на „Общински пазари“ ЕООД, гр. Гоце Делчев с ЕИК101157984, за срок от 3 години.


1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1.1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
1.2. Да притежават минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, област на висшето образование „социални, стопански и правни науки“, професионални направления: право, стопанско управление или икономика.
1.3. Да имат най-малко 5 години професионален опит в ръководство, включително планиране, организиране, контрол и координиране, дейността на структурно звено.
1.4. Да не са поставени под запрещение.
1.5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
1.6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността управител на публично предприятие.
1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори.
1.8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, при което са останали неудовлетворени кредитори.
1.9. Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия- до четвърта степен включително, и по сватовство- до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие.
Забележка: Изисквания към управителя към момента на сключване на договор за управление:
1. да не заема висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-38 и 41-45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
2. да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
3. да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
4. да не е управител или член на изпълнителен, или контролен орган на друго публично предприятие.
5. Да не работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на закона.
*забраните по т.2 и т.3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството, съгласно чл.20, ал.2 от Закона за публичните предприятия.


2. Необходими документи за участие в конкурса:
2.1. Заявление за участие в конкурс по образец – Приложение №1;
2.2. Декларация по образец - Приложение №2;
2.3. Автобиография (европейски формат);
2.4. Копия от документи за завършено висше образование, придобита образователна и/или научна степен, специалност, допълнителна квалификация и правоспособност;
2.5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);
2.6. данните по т.1.5., свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл.35б от Наредба №8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост;
2.7. Заверени копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;
Всички копия на документи следва да бъдат заверени с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис на кандидата.
2.8. Концепция за развитие на „Общински пазари“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, за тригодишен период (2023г.-2025г.). Съдържанието на концепцията следва да включва най-малко информацията за: обща информация за дружеството, в т.ч. област на дейност, мисия, визия, цели; състояние на дружеството, в т.ч. финансово-икономическо, организационна структура; анализ на пазара, конкурентна среда; виждания за развитието и перспективите на дружеството; анализ на основните рискове; прогнозни финансови отчети; ресурсна обезпеченост: материална база, човешки ресурси; инвестиционна програма и/или ремонтна програма в случай, че се предвиждат инвестиции и влиянието им върху прогнозните финансово-икономически резултати.
Концепцията се представя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите с надпис „Концепция за развитие на дейността на „Общински пазари“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, за периода (2023г.-2025г.).

3. Място и срок за подаване на документите и получаване на информация.
Документите за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 17:00 часа на 23.01.2023г. в Информационния център в сградата на общинска администрация – гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, партерен етаж. Върху плика се отбелязва името на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес за връзка, както и съдържанието му – „Документи за участие в конкурс за управител на „Общински пазари“ ЕООД, гр. Гоце Делчев.
Документите относно структурата, числеността, щатното разписание на персонала, счетоводен баланс и отчет за приходите за 2021 г. и към 30.09.2022 г. на „Общински пазари“ ЕООД се предоставят до 16:00 часа на 19.12.2022 г. на председателя на конкурсната комисия от дружеството.

4. Място, дата и час на провеждане на конкурса.
Конкурсът се провежда на 24.01.2023 г. от 09.30 ч. в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, залата на Общински съвет - Гоце Делчев – I етаж.

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./
Кмет на община Гоце Делчев
Прикачени файлове:
отвори | свали - zaqvlenie op.doc (46 KB)
отвори | свали - deklaraciq.docx (13.8 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.