Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обявление за насрочено заседание на комисията по чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за провеждане на процедура за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2023 година.

Публикувано от Администратор 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” БЛАГОЕВГРАД
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ


ОБЯВА


В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.З от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и е оглед Заповед № РД-07-202/ 02.11.2022 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград на основание 37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани до 20.10.2022 г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните и подали в срок до 31Л0.2022 г., заявление съгласно чл. 37ж, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), декларации по чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и заявление по чл.37б, ал.З от ЗСПЗЗ за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади, както и всички заинтересовани лица, че заседанието на комисията по чл. 37ж, ал.4 ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Гоце Делчев, област Благоевград ще се проведе в сградата на община Гоце Делчев, както следва:
На 07.11. 2022г. от 10:30 ч. - за землищата на с.Мосомище, с.Корница,гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.


СИМЕОН ГЪРНЕВ (П)
Председател на комисията
Съгласно Заповед №РД-07-202/02.11.2022г.
на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Благоевград
03.11.2022 г.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.