Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Подбор на персонал по проект BG05M9ОP001-2.056-0013-C02 „Подкрепящи инициативи за образователно и социално включване в община Гоце Делчев“

Публикувано от Администратор 
Във връзка с изпълнение на проект BG05M9ОP001-2.056-0013-C02 „Подкрепящи инициативи за образователно и социално включване в община Гоце Делчев“, финансиран по процедура BG05M9ОP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 на ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА


Подбор на 30 кандидати за следните длъжности:
1. Общ работник с код по НКПД 9622 0001;
2. Работник, озеленяване с код по НКПД 9214 0015
3. Чистач/ хигиенист с код по НКПД 9112 0004


Кандидатът следва да отговаря на поне едно от следните условия – Да е:
 безработно/неактивно лице от ромски произход;
 продължително безработно лице (с регистрация в ДБТ над 12 месеца), доказано със служебна бележка/ удостоверение от дирекция „Бюро по труда“;
 безработно лице над 54-годишна възраст;
 безработно лице с трайно увреждане, доказано с решение на ТЕЛК;
 безработно/неактивно лице с ниско образование (под средното), вкл. и без професионална квалификация.

I. Информация за длъжност „общ работник“
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 Образование – не се изисква;
 Професионален опит – не се изисква.
Специфични изисквания:
 Физическа издръжливост за работа на открито.
Описание на длъжността:
Подпомага служителите в отдел „Екология и административен контрол“ в извършването на следните дейности:
 Превенция на възникването на нерегламентирани сметища;
 Премахване на нерегламентирани сметища;
 Охрана на селскостопанската продукция;
 Опазване и поддържане на общинските гори;
 Контролиране на популацията на бездомните кучета в общината;
 Снегопочистване и отводняване на обекти при екстремни ситуации в резултат от природни бедствия в селищата от общината и др. помощни дейности.
Място и условия за изпълнение на длъжността:
Длъжността се изпълнява към отдел „Екология и административен контрол“ на общинска администрация Гоце Делчев.
Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2, във връзка с чл.70, ал. 1 от Кодекса на труда. Трудовият договор ще бъде сключен за пълно работно време и за срок от 12 месеца.

II. Информация за длъжност „чистач/ хигиенист“
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 Образование – не се изисква;
 Професионален опит – не се изисква.
Специфични изисквания:
 Физическа издръжливост за работа, включително и на открито.
Описание на длъжността:
 Поддържа постоянна чистота в определените помещения и прилежащите им площи.
 Измива и поддържа сервизните помещения.
 Прави ежедневна дезинфекция на помещенията и сервизните помещения, съобразно нормативните изискванията.
 Почиства определения му район, включително, прозорци, мебели, под и др.
 Почиства разположената в района техника - компютри и др. само с препарати, закупени точно за целта.
 Грижи се за вътрешните декоративни растения ежедневно, а за външните тревни площи - при нареждане.
 Събира и опакова разделно отпадъците от помещенията до съответните места за събирането им.
Място и условия за изпълнение на длъжността:
Длъжността се изпълнява в общинска администрация Гоце Делчев и в кметствата на общината.
Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2, във връзка с чл.70, ал. 1 от Кодекса на труда. Трудовият договор ще бъде сключен за пълно работно време и за срок от 12 месеца.

III. Информация за длъжност „работник, озеленяване“
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 Образование – не се изисква;
 Професионален опит – не се изисква.
 Придобита квалификация по професия „работник озеленяване“ ще се счита за предимство.
Специфични изисквания:
 Физическа издръжливост за работа на открито.
Описание на длъжността:
 Извършва предварителна подготовка на площите и почвообработка, чрез използване на различни видове градински инструменти и малогабаритна техника.
 Засажда и полага грижи за дървесна, храстова и цветна растителност
 Оформя и поддържа зелените площи, като извършва почистване, косене, напояване, наторяване, обработка срещу вредители, изнасяне на растителния отпадък и др.
 Прехвърля, пресява, пренася, товари, разтоварва и превозва различни материали свързани с озеленяването.
 Поддържа чистотата на зелените ивици по улиците, парковите площи, градини, детски площадки и др. територии за обществено ползване.
 Почиства алеи, тротоари, площадки, паркови площи, стълбища и др. от сухи листа и растителност, а през зимата от сняг и лед, като използва различни видове градински инструменти и малогабаритна техника.
 Поддържа и почиства паркова мебел и съоръжения (огради, пейки, катерушки, беседки, фонтани и др.), като при необходимост извършва освежаване, боядисване и и дребни ремонти работи.
Място и условия за изпълнение на длъжността:
Длъжността се изпълнява към общинска администрация Гоце Делчев и в кметствата на общината.
Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2, във връзка с чл.70, ал. 1 от Кодекса на труда. Трудовият договор ще бъде сключен за пълно работно време и за срок от 12 месеца.

Длъжностните характеристики са достъпни за кандидатите на интернет страницата на Община Гоце Делчев или в Информационния център - ул. „Царица Йоанна” № 2.

IV. Документи за кандидатстване
1. Заявление за участие (по образец);
2. Автобиография (по образец);
3. Декларация (по образец);
4. Копие на документ за завършено образование;
5. Служебна бележка (удостоверение) за регистрация в Дирекция „Бюро по труда” (ако е приложимо);
6. Копие на ТЕЛК решение (ако е приложимо);
7. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично.

Образците на заявление и автобиография могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или да се получат от Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2.

V. Ред за провеждане на подбора
1. До участие в събеседване се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи в срок.
2. Събеседване с одобрените по документи кандидати.

VI. Срок за подаване на документи:
Срок за подаване на документите – от 04.05.2022 г. до 03.06.2022 г. (включително).
Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Информационен център.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто да бъдат обявени на интернет страницата на общината и на информационното табло на служебния вход на сградата на общината на 08.06.2022 г.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 1-zaiavlenie obrazec.doc (138.5 KB)
отвори | свали - 2-avtobiografia obrazec.doc (160 KB)
отвори | свали - 3-deklaracia obrazec.doc (142.5 KB)
отвори | свали - 3-obiava podbor rabotnici.doc (178 KB)
Във връзка с изпълнение на проект BG05M9ОP001-2.056-0013-C02 „Подкрепящи инициативи за образователно и социално включване в община Гоце Делчев“, финансиран по процедура BG05M9ОP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 на ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА


Подбор на кандидати за следните длъжности:
1. Общ работник с код по НКПД 9622 0001;
2. Работник, озеленяване с код по НКПД 9214 0015
3. Чистач/ хигиенист с код по НКПД 9112 0004


Кандидатът следва да отговаря на поне едно от следните условия – Да е:
 безработно/неактивно лице от ромски произход;
 продължително безработно лице (с регистрация в ДБТ над 12 месеца), доказано със служебна бележка/ удостоверение от дирекция „Бюро по труда“;
 безработно лице над 54-годишна възраст;
 безработно лице с трайно увреждане, доказано с решение на ТЕЛК;
 безработно/неактивно лице с ниско образование (под средното), вкл. и без професионална квалификация.

[[b]b]I. Информация за длъжност „общ работник“[/b]
Минимални изисквания за заемане на длъжността:[/b]
 Образование – не се изисква;
 Професионален опит – не се изисква.
Специфични изисквания:
 Физическа издръжливост за работа на открито.
Описание на длъжността:
Подпомага служителите в отдел „Екология и административен контрол“ в извършването на следните дейности:
 Превенция на възникването на нерегламентирани сметища;
 Премахване на нерегламентирани сметища;
 Охрана на селскостопанската продукция;
 Опазване и поддържане на общинските гори;
 Контролиране на популацията на бездомните кучета в общината;
 Снегопочистване и отводняване на обекти при екстремни ситуации в резултат от природни бедствия в селищата от общината и др. помощни дейности.
Място и условия за изпълнение на длъжността:
Длъжността се изпълнява към отдел „Екология и административен контрол“ на общинска администрация Гоце Делчев.
Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2, във връзка с чл.70, ал. 1 от Кодекса на труда. Трудовият договор ще бъде сключен за пълно работно време и за срок от 12 месеца.

II. Информация за длъжност „чистач/ хигиенист“
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 Образование – не се изисква;
 Професионален опит – не се изисква.
Специфични изисквания:
 Физическа издръжливост за работа, включително и на открито.
Описание на длъжността:
 Поддържа постоянна чистота в определените помещения и прилежащите им площи.
 Измива и поддържа сервизните помещения.
 Прави ежедневна дезинфекция на помещенията и сервизните помещения, съобразно нормативните изискванията.
 Почиства определения му район, включително, прозорци, мебели, под и др.
 Почиства разположената в района техника - компютри и др. само с препарати, закупени точно за целта.
 Грижи се за вътрешните декоративни растения ежедневно, а за външните тревни площи - при нареждане.
 Събира и опакова разделно отпадъците от помещенията до съответните места за събирането им.
Място и условия за изпълнение на длъжността:
Длъжността се изпълнява в общинска администрация Гоце Делчев и в кметствата на общината.
Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2, във връзка с чл.70, ал. 1 от Кодекса на труда. Трудовият договор ще бъде сключен за пълно работно време и за срок от 12 месеца.

III. Информация за длъжност „работник, озеленяване“
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 Образование – не се изисква;
 Професионален опит – не се изисква.
 Придобита квалификация по професия „работник озеленяване“ ще се счита за предимство.
Специфични изисквания:
 Физическа издръжливост за работа на открито.
Описание на длъжността:
 Извършва предварителна подготовка на площите и почвообработка, чрез използване на различни видове градински инструменти и малогабаритна техника.
 Засажда и полага грижи за дървесна, храстова и цветна растителност
 Оформя и поддържа зелените площи, като извършва почистване, косене, напояване, наторяване, обработка срещу вредители, изнасяне на растителния отпадък и др.
 Прехвърля, пресява, пренася, товари, разтоварва и превозва различни материали свързани с озеленяването.
 Поддържа чистотата на зелените ивици по улиците, парковите площи, градини, детски площадки и др. територии за обществено ползване.
 Почиства алеи, тротоари, площадки, паркови площи, стълбища и др. от сухи листа и растителност, а през зимата от сняг и лед, като използва различни видове градински инструменти и малогабаритна техника.
 Поддържа и почиства паркова мебел и съоръжения (огради, пейки, катерушки, беседки, фонтани и др.), като при необходимост извършва освежаване, боядисване и и дребни ремонти работи.
Място и условия за изпълнение на длъжността:
Длъжността се изпълнява към общинска администрация Гоце Делчев и в кметствата на общината.
Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2, във връзка с чл.70, ал. 1 от Кодекса на труда. Трудовият договор ще бъде сключен за пълно работно време и за срок от 12 месеца.

Длъжностните характеристики са достъпни за кандидатите на интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или в Информационния център - ул. „Царица Йоанна” № 2.

IV. Документи за кандидатстване
1. Заявление за участие (по образец);
2. Автобиография (по образец);
3. Декларация (по образец);
4. Копие на документ за завършено образование;
5. Служебна бележка (удостоверение) за регистрация в Дирекция „Бюро по труда” (ако е приложимо);
6. Копие на ТЕЛК решение (ако е приложимо);
7. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично.

Образците на заявление и автобиография могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или да се получат от Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2.

V. Ред за провеждане на подбора
1. До участие в събеседване се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи в срок.
2. Събеседване с одобрените по документи кандидати.

VI. Срок за подаване на документи:
Срок за подаване на документите – текущ.
Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Информационен център.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервю ще бъдат обявявани текущо на интернет страницата на общината и на информационното табло на служебния вход на сградата на общината.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 1-zaiavlenie obrazec.doc (138.5 KB)
отвори | свали - 2-avtobiografia obrazec.doc (160 KB)
отвори | свали - 3-deklaracia obrazec.doc (142.5 KB)
отвори | свали - Оbiava podbor rabotnici 03.11.22.doc (169 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.