НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА ЖЕЛАЕЩИ ДА НАЕМАТ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА
23-11-2021 - 16:15:35
О Б Я В АОбщина Гоце Делчев набира документи на желаещи да наемат общински социални жилища. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията посочени в НАРЕДБА № 22 за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Гоце Делчев.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


Изграждането на социалните жилища в гр. Гоце Делчев се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

Настаняването в социално жилище е за срок не по-дълъг от 3 години, считано от датата на сключване на договора за наем.

Наемната цена за социалните жилища ще се определи с Решение на Общински съвет - гр. Гоце Делчев.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА


1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия.
2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и такива с увреждания.
3. Хора в риск от бедност и социално изключване:
лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на минималния доход за страната.
4. Допълнителни критерии, на които трябва да отговарят кандидатите:
• да са български граждани;
• към момента на картотекиране поне един член от семейството (домакинството) да е с постоянен или настоящ адрес не по-малко от 5 години без прекъсване в Община Гоце Делчев;
• да не притежават жилище, движима или недвижима собственост и/или идеални части от такива, която може да бъде източник на доходи;
• да не са носители на право на ползване на жилищен имот, право на строеж, включени в индивидуално или групово жилищно строителство;
• да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от такива срещу заплащане или чрез договор за дарение през последните пет години, освен в случаите, при които в семейството има лице/лица, с трайни увреждания и сделката е извършена, с цел смяна на жилището, с оглед осигуряване на достъпна жизнена среда за лицето/лицата с увреждания и с цел осигуряване на средства за лечение;
• да не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот;
• да не са извършили отказ от наследство през последните пет години, освен в случаите, при които приемането на наследството би довело до утежняване материалното състояние на лицето/семейството;
• да не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка;
• да не са се самонастанявали в общински жилища и наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано по чл. 46, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Закона за общинската собственост;
• срещу лицата и членовете на техните семейства не е изпълнявана процедура по чл. 65 от Закона за общинската собственост за изземване на общински имот, в това число при самонастаняване в общинско, държавно или ведомствено жилище и при прекратяване на наемните отношения по вина на наемателя, освен в случаи при, които е изтекла повече от една година от освобождаването му и ако са покрили всички задължения вследствие на нанесени щети;
• да не обитават общинско, държавно или ведомствено жилище;
• да не са регистрирани като еднолични търговци и да нямат участие в търговски дружества и кооперации.
• безработните лица трябва да са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Гоце Делчев, активно да търсят работа и да не са отказвали предложение за работа и за включване в курсове за ограмотяване, квалификация и преквалификация;
• децата трябва да са записани и да посещават редовно детска градина или училище;

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ЗА СОЦИАЛНО ЖИЛИЩЕ


Кандидатите подават заявление /Приложение 1/ и декларация /Приложение 2/, по образец, до кмета на общината за картотекиране и настаняване в социално жилище. Към заявлението се прилагат следните документи за лицето и членовете на неговото семейство (домакинство):
1. Удостоверение от Агенцията по вписвания, за наличие или липса на обстоятелство за прехвърляне на имущество през последните 5 /пет/ години, към датата на картотекиране – за всички пълнолетни членове на семейството;
2. Документ, удостоверяващ доходите на семейството и/или домакинството за една предходна календарна година - за всички пълнолетни членове на семейството;
3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за лицата с определена степен на нетрудоспособност;

Кандидатите подават своите документи в информационния център на община Гоце Делчев, не по-късно от 31 декември 2021 година.


КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА


Кандидатите, които отговарят на условията се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:
1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия;
2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания;
3. Хора в риск от бедност и социално изключване.

При подреждане на лицата и семействата от една и съща целева група, същите се подреждат по низходящ ред в следните подгрупи:
1. първа подгрупа - лица и семейства, в които един от членовете на семейството са със загубена работоспособност над 71%, установена по съответния ред;
2. втора подгрупа – семейства с три и повече деца;
3. трета подгрупа – семейства с две деца;
4. четвърта подгрупа - настойници, попечители или родители, отглеждащи сами малолетни и/или непълнолетни деца;
5. пета подгрупа - социално слаби лица, регистрирани по см. на чл.9 от Закона за социалното подпомагане минимум три години от подаване на молбата;
6. шеста подгрупа - лица, за които не са налице изискванията за подгрупи от 1 до 5.

Приложени документи:

1. Приложение №1 - Заявление
2. Приложение №2 - Декларация
3. Наредба №22 - приета с Решение № 810/ 19.09.2019 г. на Общинския съвет – гр. Гоце Делчев.

Документите са достъпни за кандидатите на интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или в Информационния център - ул. „Царица Йоанна” № 2.

Телефон за контакти: 0884 50 30 68.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Naredba 22 za sotsialni jilishta.pdf (713.5 KB)
отвори | свали - PROLOJENIE 1.pdf (99.1 KB)
отвори | свали - PRILOJENIE 2.pdf (875.2 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.