Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА ЖЕЛАЕЩИ ДА НАЕМАТ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

Публикувано от Администратор 
НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА ЖЕЛАЕЩИ ДА НАЕМАТ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА
23-11-2021 - 16:15:35
О Б Я В АОбщина Гоце Делчев набира документи на желаещи да наемат общински социални жилища. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията посочени в НАРЕДБА № 22 за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Гоце Делчев.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


Изграждането на социалните жилища в гр. Гоце Делчев се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

Настаняването в социално жилище е за срок не по-дълъг от 3 години, считано от датата на сключване на договора за наем.

Наемната цена за социалните жилища ще се определи с Решение на Общински съвет - гр. Гоце Делчев.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА


1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия.
2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и такива с увреждания.
3. Хора в риск от бедност и социално изключване:
лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на минималния доход за страната.
4. Допълнителни критерии, на които трябва да отговарят кандидатите:
• да са български граждани;
• към момента на картотекиране поне един член от семейството (домакинството) да е с постоянен или настоящ адрес не по-малко от 5 години без прекъсване в Община Гоце Делчев;
• да не притежават жилище, движима или недвижима собственост и/или идеални части от такива, която може да бъде източник на доходи;
• да не са носители на право на ползване на жилищен имот, право на строеж, включени в индивидуално или групово жилищно строителство;
• да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от такива срещу заплащане или чрез договор за дарение през последните пет години, освен в случаите, при които в семейството има лице/лица, с трайни увреждания и сделката е извършена, с цел смяна на жилището, с оглед осигуряване на достъпна жизнена среда за лицето/лицата с увреждания и с цел осигуряване на средства за лечение;
• да не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот;
• да не са извършили отказ от наследство през последните пет години, освен в случаите, при които приемането на наследството би довело до утежняване материалното състояние на лицето/семейството;
• да не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка;
• да не са се самонастанявали в общински жилища и наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано по чл. 46, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Закона за общинската собственост;
• срещу лицата и членовете на техните семейства не е изпълнявана процедура по чл. 65 от Закона за общинската собственост за изземване на общински имот, в това число при самонастаняване в общинско, държавно или ведомствено жилище и при прекратяване на наемните отношения по вина на наемателя, освен в случаи при, които е изтекла повече от една година от освобождаването му и ако са покрили всички задължения вследствие на нанесени щети;
• да не обитават общинско, държавно или ведомствено жилище;
• да не са регистрирани като еднолични търговци и да нямат участие в търговски дружества и кооперации.
• безработните лица трябва да са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Гоце Делчев, активно да търсят работа и да не са отказвали предложение за работа и за включване в курсове за ограмотяване, квалификация и преквалификация;
• децата трябва да са записани и да посещават редовно детска градина или училище;

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ЗА СОЦИАЛНО ЖИЛИЩЕ


Кандидатите подават заявление /Приложение 1/ и декларация /Приложение 2/, по образец, до кмета на общината за картотекиране и настаняване в социално жилище. Към заявлението се прилагат следните документи за лицето и членовете на неговото семейство (домакинство):
1. Удостоверение от Агенцията по вписвания, за наличие или липса на обстоятелство за прехвърляне на имущество през последните 5 /пет/ години, към датата на картотекиране – за всички пълнолетни членове на семейството;
2. Документ, удостоверяващ доходите на семейството и/или домакинството за една предходна календарна година - за всички пълнолетни членове на семейството;
3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за лицата с определена степен на нетрудоспособност;

Кандидатите подават своите документи в информационния център на община Гоце Делчев, не по-късно от 31 декември 2021 година.


КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА


Кандидатите, които отговарят на условията се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:
1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия;
2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания;
3. Хора в риск от бедност и социално изключване.

При подреждане на лицата и семействата от една и съща целева група, същите се подреждат по низходящ ред в следните подгрупи:
1. първа подгрупа - лица и семейства, в които един от членовете на семейството са със загубена работоспособност над 71%, установена по съответния ред;
2. втора подгрупа – семейства с три и повече деца;
3. трета подгрупа – семейства с две деца;
4. четвърта подгрупа - настойници, попечители или родители, отглеждащи сами малолетни и/или непълнолетни деца;
5. пета подгрупа - социално слаби лица, регистрирани по см. на чл.9 от Закона за социалното подпомагане минимум три години от подаване на молбата;
6. шеста подгрупа - лица, за които не са налице изискванията за подгрупи от 1 до 5.

Приложени документи:

1. Приложение №1 - Заявление
2. Приложение №2 - Декларация
3. Наредба №22 - приета с Решение № 810/ 19.09.2019 г. на Общинския съвет – гр. Гоце Делчев.

Документите са достъпни за кандидатите на интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или в Информационния център - ул. „Царица Йоанна” № 2.

Телефон за контакти: 0884 50 30 68.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Naredba 22 za sotsialni jilishta.pdf (713.5 KB)
отвори | свали - PROLOJENIE 1.pdf (99.1 KB)
отвори | свали - PRILOJENIE 2.pdf (875.2 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.