Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Публикувано от Администратор 
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал.6 от Закона за културното наследство и Заповед № 394/15.04.2021 г. на Кмета на община Гоце Делчев


ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР”
НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ


Място на работа: община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, Общински исторически музей – Гоце Делчев;
Характер на работа: организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Общински исторически музей – Гоце Делчев;
Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 (пет) години, съгласно чл. 28, ал.6 от Закона за културното наследство.

I. Изисквания за длъжността
Минимални изисквания:
Образование – висше, образователно – квалификационна степен „магистър”;
Професионално направление – история и археология; социология, антропология и други науки за културата – специалност „Етнология”;
Професионален опит – 3 (три) години в съответното професионално направление;
Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
Като предимство се счита:
- Присъдени научни степени;
- Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
- Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
- Чуждоезикова подготовка;
- Компютърна грамотност.

II. Начин на провеждане на конкурса
1. Защита на концепция за дейността и развитието на Общински исторически музей – Гоце Делчев за период от 5 (пет) години, подробно разработена за първата от тях.
2. Събеседване.

III. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие.
2. Документ за самоличност (копие).
3. Документ за трудов стаж (копие).
4. Професионална автобиография.
5. Документ за завършено образование (копие).
6. Свидетелство за съдимост.
7. Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца).
8. Концепция за дейността и развитието на Общински исторически музей – Гоце Делчев за 5 (пет) годишен период, като подробно е разработена първата година, с обем до 7 (седем) страници, подписана от кандидата, в 10 (десет) екземпляра, в запечатани и ненадписани пликове.
Концепцията съдържа:
- анализ и оценка на състоянието на Общински исторически музей – Гоце Делчев, основни проблеми на функционирането му;
- тенденции и възможности за развитието на Общински исторически музей – Гоце Делчев, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на Общински исторически музей – Гоце Делчев, пътищата за постигането им;
- мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектоването, опазването и представянето на музейните фондове, научно изследователската, образователната и популяризаторската дейност на Общински исторически музей – Гоце Делчев ;
- етапи на реализацията на концепцията.
9. Други документи – по преценка на кандидата, удостоверяващи изпълнение на изискванията за заемане на длъжността.
При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

IV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция
Документите следва да бъдат подадени в Информационния център на община Гоце Делчев, ул. Царица Йоана” № 2, всеки работен ден от 19.04.2021 г. до 17.00 часа на 19.05.2021 г. вкл.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез упълномощено лице.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на община Гоце Делчев, както и на официалния сайт на общината: www.gotsedelchev.bg
Правоотношението със спечелилия конкурса се уреждат въз основа на чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

За информация: тел. 089 987 8078
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.