Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обявление за подбор на персонал по проект „Патронажна грижа + в община Гоце Делчев“

Публикувано от Администратор 
Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Гоце Делчев“, финансиран с административен договор за предоставяне на БФП № BG05M9ОP001-6.002-0011-C01 по процедура BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа +” от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА


Подбор на персонал за следните длъжности:
1. Медицинска сестра – 3 щатни броя;
2. Домашен санитар – 3 щатни броя;
3. Работник, изпълняващ доставки по домовете – 2 щатни броя;
4. Хигиенист – 13 щатни броя;
5. Санитар – 10 щатни броя.

1. Информация за длъжност „медицинска сестра “
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 Образование – завършена образователно-квалификационна степен „специалист“/ „бакалавър“ в областта на медицинските науки – специалност „медицинска сестра“.
 Добри компютърни умения - работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 Наличието на доказан опит по специалността ще се счита за предимство за кандидата.
Специфични изисквания:
 Лични качества – комуникативност, организираност и отговорност, умения за работа с лица в неравностойно положение.
 Способност за планиране и организиране на дейността и осъществяване на контрол, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности на длъжността:
 Предоставя и събира здравна информация за потребителите.
 Измерва витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура).
 Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”.
 Разработва индивидуални планове за здравни грижи на потребителите.
 Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации.
 Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно ги информира за здравословното им състояние.
 Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите.
 Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние.
 Води необходимата документация и отчетност, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”.
 Участва в обсъждането и планирането на дейности на персонала по предоставяне на патронажни грижи.
Място и условия за изпълнение на длъжността
 Длъжността се изпълнява мобилно в домовете на потребителите на територията на община Гоце Делчев.
 Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 12 месеца, пълно или непълно работно време (4 ч. на ден).

2. Информация за длъжност „домашен санитар“
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 Образование – завършено основно образование (VII клас).
 Професионален опит – не се изисква. Наличието на доказан професионален опит на сходна длъжност ще се счита за предимство за кандидата.
Специфични изисквания:
 Лични качества – общителност, организираност и отговорност, позитивна нагласа за работа с лица в неравностойно положение (хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора); умения за самостоятелна работа и работа в екип, умения за вземане на самостоятелни решения, в рамките на изпълнение на ежедневната си работа.
Основни задължения и отговорности на длъжността:
Извършва услуги в помощ на потребителите (до 2 часа на ден на конкретен потребител), включващи една или няколко от следните социално-битови дейности:
 поддържане на личната хигиена (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене, подмяна на бельо);
 поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава;
 закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост;
 съдействие при приготвяне ма храна, съобразно здравословното състояние на лицето;
 оказване на помощ при хранене;
 съдействие за закупуване на лекарства;
 съдействие при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение, рехабилитация и при грижи в болница (при необходимост);
 заплащане на битови сметки (със средства на потребителя);
 съдействие за осъществяване на дребни ремонти и грижа за дома;
 административна помощ и съдействие за: изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК; при настаняване и/или изписване от болница; попълване и подаване на необходимите формуляри като данъчни декларации, заявления за отпускане на помощи и ползване на социални услуги до ДСП или до други институции; съдействие за получаване на помощни средства по ЗХУ и др.
 оказване на помощ при придвижване в дома;
 оказване на помощ при прием на медикаменти и при извършване на домашна рехабилитация;
 оказване на помощ и съпровождане извън дома.
Място и условия за изпълнение на длъжността
 Длъжността се изпълнява мобилно в домовете на потребителите на територията на община Гоце Делчев.
 Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 12 месеца, пълно или непълно работно време (4 ч. на ден).

3. Информация за длъжност „работник, изпълняващ доставки по домовете“
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 Oбразование – завършено основно образование (VII клас).
 Професионален опит – не се изисква. Наличието на доказан професионален опит на сходна длъжност ще се счита за предимство за кандидата.
 Кандидатът да не е осъждан, с влязла в сила присъда.
Основни задължения и отговорности на длъжността:
 Извършва доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите) до дома на потребителя;
 Извършва заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).
 Води необходимата документация и отчетност, утвърдена по проекта.
Място и условия за изпълнение на длъжността
 Длъжността се изпълнява мобилно от/ до адреса на потребителите на територията на община Гоце Делчев.
 Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 12 месеца, пълно и непълно работно време (4 ч. на ден).

4. Информация за длъжност „хигиенист“
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 Образование – завършено минимум начално образование.
 Професионален опит – не се изисква. Наличието на доказан професионален опит на сходна длъжност ще се счита за предимство за кандидата.
Основни задължения и отговорности на длъжността:
 Поддържа хигиената в помещенията на социалната услуга и дворните места, съгласно изискванията на РЗИ.
 Прави ежедневна дезинфекция на помещенията, във връзка с превенцията на разпространението на COVID 19.
 Подменя и пере спалното бельо, пердета и хавлии, дрехи на потребителите.
 Получава готовата храна и съдейства за нейното порциране.
 Измива използваната кухненска посуда, почиства и поддържа кухненския бокс.
 Следи за изправността на електрическите уреди в кухненския бокс и мокрото помещение.
 Следи за изправността на водопроводните, санитарните и канализационните съоръжения.
 Получава и зарежда с необходимите санитарно-хигиенни средства сервизните помещения.
 Съобразява дейността си с дневния ритъм на потребителите на услугата.
Място и условия за изпълнение на длъжността
 Длъжността се изпълнява в социалните услуги, делегирани от държавата дейности в община Гоце Делчев.
 Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 12 месеца, пълно и непълно работно време (4 ч. на ден).

5. Информация за длъжност „санитар“
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 Образование – завършено минимум начално образование.
 Професионален опит – не се изисква. Наличието на доказан професионален опит на сходна длъжност ще се счита за предимство за кандидата.
Основни задължения и отговорности на длъжността:
 Поддържа хигиената в определени помещения и прилежащи площи, почиства подове, мебели, прозорци и др.
 Подпомага работата на останалия персонал и оказва помощ на потребителите при извършване на ежедневни дейности – хранене, обличане, поддържане на лична хигиена.
 Следи за спазването на хранителния и хигиенен режим на потребителите.
 Придружава и осигурява придвижването на трудноподвижните лица.
 Помага при преобличането на потребителите и подменя постелъчното бельо;
 Обслужва изцяло лежащо болните, които не могат сами да се обслужват.
 Сервира и отсервира храната на потребителите в часовете за хранене.
 Отнася за дезинфекция лични вещи и дрехи на болни лица.
 Почиства основно с дезинфекциращи препарати определените му пространства.
 Опакова и изнася отпадъците от помещенията до съответните места до събирането им, като следи за разделното им събиране.
 Следи и поддържа постоянно наличие на санитарно-хигиенни средства в сервизните помещения.
Място и условия за изпълнение на длъжността
 Длъжността се изпълнява в социалните услуги, делегирани от държавата дейности в община Гоце Делчев.
 Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 12 месеца, пълно и непълно работно време (4 ч. на ден).

Длъжностните характеристики са достъпни за кандидатите на интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или в Информационния център - ул. „Царица Йоанна” № 2.

I. Документи за кандидатстване
1. Заявление по образец (Приложение 1);
2. Автобиография по образец (Приложение 2);
3. Документ за самоличност (за справка)
4. Копие на документи за завършено образование; допълнителни квалификации и обучения (ако е приложимо);
5. Копие на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (ако е приложимо);
6. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично.

II. Ред за провеждане на подбора
1. Подбор по документи.
2. Събеседване с одобрените по документи кандидати. До участие в събеседването се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи в срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията.

Срок за подаване на документи:
Срок за подаване на документите – до 24.02.2021 г., 12,00 часа.
Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Информационен център.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане да бъдат обявени на информационното табло на сградата на общината на 24.02.2021 г.
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -------------------------------------------------
Проект № BG05M9ОP001-6.002-0011-C01 „Патронажна грижа + в община Гоце Делчев“, финансиран от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ
Прикачени файлове:
отвори | свали - 3-DH med. sestra PG+.pdf (364.4 KB)
отвори | свали - 4-DH dom. sanitar PG+.pdf (365 KB)
отвори | свали - 5-DH rabotnik dostavki PG+.pdf (275.5 KB)
отвори | свали - 7-DH higienist PG+.pdf (270.6 KB)
отвори | свали - 8-DH sanitar PG+.pdf (271.1 KB)
отвори | свали - 1-obiava podbor pers. PG+.doc (173.5 KB)
отвори | свали - Pril. 1-zaiavlenie obrazec PG+.doc (164.5 KB)
отвори | свали - Pril. 2-avtobiografia obrazec PG+.doc (181.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.