Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН АРХИТЕКТ" В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Публикувано от Администратор 
О Б Я В Л Е Н И Е


ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ със седалище и административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, тел.: 0888006080, e-mail: oba@gocenet.net, на основание чл. 90, ал.1 от Кодекса на труда,чл.5, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и §1а от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията и Заповед №856/31.12.2020 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев,

ОБЯВЯВА


1. Конкурс за длъжността “главен архитект” в Общинска администрация – Гоце Делчев

Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1. Минимална образователна степен – магистър;
1.2. Област на висше образование (специалност) – „Технически науки“, професионално направление „Архитектура“;
1.3. Минимален професионален опит – 3 години.
1.4. Специфични изисквания установени с нормативен акт: придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й – чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията:
- две години като служител по трудов договор с проектант с пълна проектантска правоспособност, или
- четири години като проектант на свободна практика или като служител по служебно правоотношение или по трудово правоотношение на основен трудов договор на длъжност, за която се изисква съответното образование.
1.5. да не са налице обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 Кодекса на труда.

2. Други изисквания: компетентност свързана с познаване и ползване на нормативни актове в областта на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството; комуникационна компетентност; компетентност за работа с потребители; компютърна компетентност.

3.Кратко описание на длъжността: Длъжността „Главен архитект“ е свързана с осъществяване на функции по ръководство, координиране и контролиране на дейностите по устройствено планиране, проектиране и строителство на територията на общината, издаване на административни актове съобразно правомощията му, посочени в Закона за устройство на територията и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
3.1. Работно време 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

4. Начин на провеждане на конкурса:
4.1. решаване на тест.
4.2. интервю.

5. Необходими документи:
5.1. Заявление;
5.2. Копие от документа за придобита образователно-квалификационна степен;
5.3. Копие от документа удостоверяващи специфичните изисквания за длъжността;
5.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (официални документите, удостоверяващи служебния и/или трудов, осигурителен стаж или дейност в чужбина);
5.5. Професионална автобиография;
Копията на документи се заверяват от кандидата с надпис „Вярно с оригинала“ и се подписват.

6. Място за подаване на документите – Документите за участие се подават лично или чрез упълномощен представител на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна” № 2, Информационен център, всеки делничен ден от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа. При подаване на документите кандидатите да получават длъжностната характеристика на основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда.

7. Срок за подаване на документите - едномесечен от публикуване на обявата за конкурса.

8. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени в сградата на община Гоце Делчев, на информационното табло, както и на електронната страница, секция „Съобщения“ с адрес: [www.gotsedelchev.bg].
С П И СЪ К


на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Главен архитект” на община Гоце Делчев1. арх. Зорка Кърсердарева
2. арх. Йорданка Драгинова-Бояджиева
3. арх.инж. Ани Мирчева

Допуснатите кандидати да се явят на тест на 31.05.2021 г. от 14.00 ч. в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, зала партерен етаж.МАРИАНА УСТАИЛИЕВА /п./
Председател на конкурсната комисия
О Б Я В Л Е Н И Е


за класирането на кандидатите в конкурса за длъжността „Главен архитект“ в общинска администрация – Гоце Делчев, открит с Заповед №856/31.12.2020 г. на кмета на община Гоце Делчев, както следва:


1. На първо място арх. инж. Ани Борисова Мирчева с окончателен резултат 46 точки.
2. На второ място арх. Йорданка Стоянова Драгинова-Бояджиева с окончателен резултат 40 точки.МАРИАНА УСТАИЛИЕВА /п./
Председател на конкурсната комисияПоследна редакция от 2021-06-03 16:08.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.