Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" И ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА "КАЛИНКА" В ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Публикувано от Администратор 
О Б Я В Л Е Н И Е


ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ със седалище и административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, тел.: 0888006080, e-mail: oba@gocenet.net, на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и заповед №855/31.12.2020 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев,

ОБЯВЯВА

І. Конкурс за длъжностите:
1. Директор на общинска детска градина „Радост“ в гр. Гоце Делчев
2. Директор на общинска детска градина „Калинка“ в гр. Гоце Делчев

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1. Образование – висше;
2. Образователна степен – магистър;
3. Специалност от професионално направление „Педагогика” с присъдена професионална квалификация „детски учител” и педагогическа правоспособност, която позволява на кандидата да формира нормата за задължителна преподавателска работа на директор в детска градина;
4. Професионален опит – 5 (пет) години учителски стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от ЗПУО и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
6. Да не са лишени от право да упражняват учителска професия;
7. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба № 4 за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката;
8. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието не е заличено и трудовото им правоотношение не е било прекратявано на основание чл. 328, ал. 1, т. 5, от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаване на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;
9. Да притежават професионално-квалификационна степен.
10. Други изисквания:
- компютърна грамотност.
- владеене на чужд език.

Кратко описание на длъжността:
Директорът на общинска детска градина ръководи образователния процес в съответствие с държавната и общинска политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.
Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1535,00 лева.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
1. Допускане до участие в конкурс;
2. Решаване на тест, съдържащ 25 (двадесет и пет) въпроса;
3. Интервю.

ІV. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурс (по образец – Приложение № 1);
- професионална автобиография (европейски формат);
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на учителския стаж – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;
- карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за заемане на длъжността директор на общинска детска градина;
- удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване;
- декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО (по образец – Приложение № 2);
- други документи, удостоверяващи професионална квалификация.
Копията на документи се заверяват от кандидата с надпис „Вярно с оригинала“ и се подписват.

Кандидатите могат да кандидатстват за длъжността директор в повече от една общинска детска градина, но за всяка от тях трябва да подадат отделно заявление, в което изрично да е посочено наименованието на всяка общинска детска градина, за която кандидатстват, и към кое заявление е прикрепен комплектът от документи.

V. Срок и място за подаване на документи:
1. Документите за участие да се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса в информационния център на община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа. При подаване на документите кандидатите да получават длъжностната характеристика на основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда.
2. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени в сградата на община Гоце Делчев, на информационното табло, както и на електронната страница, секция „Съобщения“ с адрес: [www.gotsedelchev.bg].
3. Обявата за конкурса да бъде публикувана в централен/местен печат и на електронната страница на община Гоце Делчев, раздел „Съобщения“.

За информация: тел. 0751 97008/ в. 2022 – отдел “Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт”.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Приложение №1.doc (8.4 KB)
отвори | свали - Приложение № 2.doc (5.9 KB)
С П И СЪ К


на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Директор на общинска детска градина „Радост“ и „Директор на общинска детска градина „Калинка“ в гр.Гоце Делчев


1. Мила Любенова Сарандева
2. Марийка Йорданова Дерменджиева

Посочените кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата и часа за провеждане на тест и интервю.


С П И СЪ К

на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Директор на общинска детска градина „Радост“ и „Директор на общинска детска градина „Калинка“ в гр.Гоце Делчев


1. Атанаска Георгиева Шагова
Основание: Не отговаря на т.4 от изискванията към кандидатите за заемане на длъжността.

2. Илияна Василева Георгиева
Основание: Не отговаря на т.4 и т.9 от изискванията към кандидатите за заемане на длъжността.

3. Магдалена Стоянова Попова
Основание: Не отговаря на т.9 от изискванията към кандидатите за заемане на длъжността.
Стоян Христов /п./
Председател на конкурсната комисия
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.