Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Информация за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Публикувано от Администратор 
„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
„Европа инвестира в селските райони“На 18.06.2020г. кметът на Община Гоце Делчев г-н Владимир Москов, подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.004-0024-С01 с ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ за изпълнение на проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на детска градина "Еделвайс", с.Брезница, Община Гоце Делчев".

Стойността на безвъзмездната финансова помощ по договора е в размер на 532 308,09 лева без ДДС и се финансира 100% от подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца от дата на подписване на договора – т.е. до 18.06.2023г.

Дейностите, които ще се изпълнят в рамките на проекта включват цялостно външно и вътрешно обновяване на основната сграда на детската градина с разгъната площ от 1005 кв.м., както и прилежащото дворно пространство с площ от 3960 кв.м. Основната сграда на детската градина е построена преди повече от 45 години и досега са извършвани само частични външни и вътрешни ремонти.

Строително-ремонтните дейности по проекта включват полагане на външна топлоизолация, ремонт на покрива, ремонт на стени, тавани и подове в дневни, занимални, офиси, коридори, стълби и др. помещения; подмяна на отоплителната инсталация (радиатори и тръбна мрежа, нов котел за преминаване към изгаряне на биомаса-пелети), подмяна на електрическата, ВиК и др.инсталации (пожароизвестителна, аварийно-оповестителна, заземителна, мълниезащитна, домофонна, монтаж на слънчеви колектори за топла вода, реконструкция на дворно пространство с доставката на оборудване (комбинирани детски съоръжения, 16 бр.пейки и 6 бр.беседки), ремонт на ограда, подмяна на входни врати.

С изпълнение на тези дейности основната сграда на детската градина ще отговаря на всички съвременни изисквания, включително за енергоефективност и използване на възобновяеми енергийни източници.

Брезница е най-голямото село в област Благоевград с население от 3448 души (по настоящ адрес по данни на ГРАО към 15.06.2020г.). Детската градина „Еделвайс“ в Брезница е открита през 1975год. с капацитет от 100 деца в 4 групи. През 2010г. с финансиране от Социалноинвестиционен фонд Община Гоце Делчев изгради пристройка към основната сграда за нови две групи за 40 деца в яслена възраст. Заради постоянно нарастващия брой деца през 2019г. общината изгради втора пристройка към основната сграда за още две групи с общ капацитет 44 деца. Така към момента в най-голямата в общината детска градина „Еделвайс“ се посещава от общо 204 деца разпределени в 9 групи, за които се грижат 15 души педагогически 17 помощен персонал, както и 5 медицински сестри.Последна редакция от 2023-08-22 12:05.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Лога ПРСР-ДГ.jpg (83.3 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.