Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“

Публикувано от Администратор 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“
26-02-2020 - 11:17:48
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ
ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“

Община Гоце Делчев уведомява заинтересованите страни, че започна прием на Заявление-декларация за потребители на социалната услуга "Домашна помощница"/"Домашен помощник" по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда".

Програмата предвижда предоставяне на персонална грижа в домашна среда на следните лица:
1. с от 80 до 89,99 на сто степен трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ.
2. на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.
Кандидатите за работа следва да бъдат регистрирани като безработни лица в Дирекция "Бюро по труда" - гр. Гоце Делчев и да отговарят на определени критерии. Дирекция "Бюро по труда" - гр. Гоце Делчев ще осъществява тяхното насочване за работа.
За целите на Програмата хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България са лица, които:
- са навършили 65 г. към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
- живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
- са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).
Важно! В случаите, когато поради недостиг на финансов ресурс не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията.
Важно! Лицата могат да бъдат включени в Програмата, ако отговарят и на следните условия:
- месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението - декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход /ГМД/, определен с Постановление на Министерски съвет;
- да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговското дружество;
- да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага и в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
- да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
- да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
- да не са включени в механизма лична помощ;
- да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми и проекти.

Процедура за включване
1. Желаещите да кандидатстват за включване като потребители по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" следва да попълнят и подадат Заявление-декларация /по образец/ в Информационния център на Общинска администрация – Гоце Делчев , всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.
Към заявлението се прилагат актуални медицински документи /копия от епикриза; етапна епикриза; решение на ТЕЛК/.
2. Копия от подадените Заявления-декларации и приложените към тях документи ще бъдат изпращани в Дирекция "Социално подпомагане" – Гоце Делчев за извършване на проверка за наличие на условия за включване в програмата и истинността на обстоятелствата, декларирани от лицата.
3. Комисия от Общинска администрация – Гоце Делчев ще извърши индивидуална оценка на потребността от персонални грижи, като за един потребител продължителността на предоставяните грижи не може да надхвърля 4 часа дневно.
4. Насочването за работа ще се извършва от Дирекция "Бюро по труда" – Гоце Делчев.

Програмата ще бъде със срок на действие до 31.12.2020 г.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.