Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Подбор на лични асистенти на деца и лица с увреждания /почасова социална услуга в общността/

Публикувано от Администратор 
Във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за включване в заетост на лица от уязвими групи в община Гоце Делчев“, финансиран с административен договор за предоставяне на БФП № BG05M9ОP001-2.065-0001-C01 по ОП „РЧР“ 2014-2020, чрез СВОМР на МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 3 „Обучения на уязвими групи и мерки за интеграция на пазара на труда“

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ОБЯВЯВА
Подбор на лични асистенти на деца и лица с увреждания
/почасова социална услуга в общността/


I. Кратко описание на услугата „Личен асистент” – почасова социална услуга, която ще се предоставя на деца и лица с увреждания по начин, който зачита достойнството и личното пространство на потребителите и начина им на живот. Услугата следва да служи за насърчаване самостоятелността и социалната адаптация на потребителите, участието им в дейности, които са важни и необходими за тях, свързани са с интересите и потребностите им. Услугата „Личен асистент” подпомага развитието и поддържането на силните страни на потребителите и тяхната ефективна социална адаптация. В рамките на проект „Подкрепа за включване в заетост на лица от уязвими групи в община Гоце Делчев” предоставянето на услугата „Личен асистент” има за цел също така да улесни достъпа до заетост и да насърчи равните възможности за заетост и интеграцията на пазара на труда на лицата, полагащи грижи за зависими членове на семейството.

ІІ. Изисквания към кандидатите за лични асистенти: Интелектуални и комуникативни способности, професионални умения и знания, лични качества, свързани с:
1. Добра организираност и отговорност;
2. Вътрешна мотивация на кандидата за работа като личен асистент;
3. Физическа и психическа възможност да осъществяване на дейностите на личен асистент;
4. Позитивна социална нагласа за работа с деца и лица с увреждания;
5. Готовност за работа в екип и бъдещо усъвършенстване в професионалната област;
6. Умения за бързи реакции в кризисни ситуации;
7. Предишен опит в същата позиция или близка до нея е предимство /не е задължително/;
8. Лицето да не е поставено под запрещение и да не е осъждано;
Важно уточнение: С оглед изпълнение на целите на проект „Подкрепа за включване в заетост на лица от уязвими групи в община Гоце Делчев” за лични асистенти не могат да бъдат назначавани родителите на техните собствени деца с увреждания.

Кандидатите подават следните документи:
1. Заявление (по образец);
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Автобиография;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Медицинска бележка за здравословното състояние;
6. Документи, удостоверяващи професионален опит –ако има такъв (копие);

IIІ. Ред за провеждане на подбора – извършва се от комисия, назначена от кмета на община Гоце Делчев и ще премине през следните етапи:

1. Подбор по документи – комисията преценява дали кандидатите са подали всички необходими документи и насрочва интервюта с тези, които са подали всички необходими документи; Образeц на заявление и автобиография могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg /раздел „Съобщения”/, да се получи в Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 или в офиса за предоставяне на интегрирани междусекторни услуги, оборудван по проекта, намиращ се на ул. „Христо Ботев” 21, вх. Б. В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно детето/лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент. Заявлението (по образец) и приложените към него документи се подават в Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа.

2. Интервюта с кандидатите – комисията по подбора провежда текущи индивидуални събеседвания с кандидатите за лични асистенти;

3. Класиране – класирането /одобрението или неодобрението/ на кандидатите ще се извършва след интервюто с членовете на комисията съгласно обявените изисквания за подбор; Всички кандидати ще бъдат уведомени по телефона за резултатите от подбора в срок от 10 дни от подаване на заявлението им. С одобрените кандидати община Гоце Делчев следва да сключи трудов договор за съответния брой часове, в който ще бъдат ангажирани като лични асистенти на деца/лица с увреждания.

Срок за подаване на документи: текущ до запълване на квотата по проекта.
Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Информационен център.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Avtobiografia-lichni asistenti -proect MIG Miarka8.doc (141.5 KB)
отвори | свали - Zaiavlenie-lichni asistenti -proect MIG Miarka8.doc (146.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.