Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Подбор на кандидат потребители за ползване на социални услуги – личен асистент на деца /лица/ с увреждания и комплексни услуги за деца /лица/ с увреждания, деца в риск и безработни и/или неактивни лица, които полагат грижи за тях

Публикувано от Администратор 
Във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за включване в заетост на лица от уязвими групи в община Гоце Делчев“, финансиран с административен договор за предоставяне на БФП № BG05M9ОP001-2.065-0001-C01 по ОП „РЧР“ 2014-2020, чрез СВОМР на МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 3 „Обучения на уязвими групи и мерки за интеграция на пазара на труда“.

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА

Подбор на кандидат потребители
за ползване на социални услуги – личен асистент на деца /лица/ с увреждания
и комплексни услуги за деца /лица/ с увреждания, деца в риск
и безработни и/или неактивни лица, които полагат грижи за тях.


I. Кандидатите подават следните документи:
1. Заявление (по образец);
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
4. Медицински протокол на ЛКК (копие);
5. Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
6. Удостоверение за настойничество/ попечителство – ако е приложимо (копие);
7. Документ за самоличност на законния представител – настойник/попечител, ако е приложимо (за справка);

Образeц на заявление може да се изтегли от интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или да се получи в Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2.

II. Ред за провеждане на подбора
1. Подбор по документи – до оценка на потребностите от услуги ще бъдат допуснати лицата, представили всички изисквани документи.
2. Класиране на кандидат потребителите след извършване на оценка на потребностите.

На одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови интегрирани почасови социални услуги (ежедневно или периодично по график), според потребностите.

Срок за подаване на документи: текущ до запълване на квотата по проекта.
Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Информационен център.
Списъците на одобрените потребители, ще бъдат уведомени по телефона и обявявани текущо на информационното табло на сградата на общината в срок 10 работни дни след подаване на заявлението за участие.

Важно!!! По проекта не се допуска дублиране на дейностите с ползвани услуги/дейности по други програми и проекти за времето, в което потребителите ползват услугите по настоящия проект.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Prilojenie 1-Zaiavlenie -proect MIG Miarka8.doc (152.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.