Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Подбор на кандидати за длъжност „социален работник“ – 1 щ. бр.

Публикувано от Администратор 
Подбор на кандидати за длъжност „социален работник“ – 1 щ. бр.
16-07-2019 - 15:04:24
Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Гоце Делчев“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.040-0036-C01 по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА

Подбор на кандидати за длъжност „социален работник“ – 1 щ. бр.:

1. Информация за длъжността
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 Висше образование – завършена минимална образователна степен бакалавър в областта на социалните, педагогическите, хуманитарните или здравни науки.
 Отлична компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, PowerPoint.
 Наличието на доказан професионален опит на сходна длъжност или в сферата на социалните дейности/ услуги ще се счита за предимство за кандидата.
Специфични изисквания:
 Добро познаване на нормативните актове, свързани с осъществяването на социални дейности и предоставянето на социални услуги - закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата по предоставяне на услугите, заложени в проекта.
 Способност за планиране и организиране на дейността и осъществяване на контрол, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
 Опит при изпълнение на проекти – ще се счита за предимство;
Основни задължения и отговорности на длъжността:
 Организира, ръководи и координира цялостната дейност на персонала по проекта, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
 Осъществява методическо ръководство и контрол на персонала по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални и здравни услуги;
 Проучва индивидуалните потребности на кандидат потребителите и изготвя оценка на потребностите по утвърдения формуляр.
 Оказва помощ и подкрепа на потребителите на услугите, като спазва нормативните документи, касаещи дейността - установяване на първоначален контакт, поддържане на връзка, информиране, ориентиране, посредничество, като описва информацията в работните документи.
 Води задължителната работна документация и отчетност съгласно нормативните изисквания и Методиката за предоставяне на патронажни грижи - изготвя оценки на индивидуалните потребности, участва в изготвянето на плановете за здравни грижи и за социални дейности, поддържа регистри, списъци, потребителски досиета и др., съобразно Вътрешните правила и методиката за предоставяне на услугите.
 Координира процеса и осигурява условия за предоставяне на психологическа или друг вид подкрепа за потребителите на услугите, от наетите по проекта специалисти.
 Осъществява мониторинг върху качеството на работа на персонала, чрез проучване информацията в работните документи, провеждане на анкети, проверки по домовете на потребителите, разговори с персонала, разговори за обратна връзка от потребителите на услугите и др.
 Осъществява връзки с други институции (ДСП, НПО, заведения за болнична и доболнична медицинска помощ и др.) и общински служители, при възникнала необходимост.
 Незабавно уведомява ръководителя на проекта и кмета на общината за възникнали събития, застрашаващи безопасността и здравето на потребителите на услугите или персонала.
 Осигурява безопасни и здравословни условия на труд за персонала;
 Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;
 Изготвя графиците за работа на наетия персонал и следи за стриктното им изпълнение;
 Управлява предоставеното му имущество, отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база и за икономичното и целесъобразно изразходване на материалите и консумативите;
 Изготвя и представя на екипа на проекта ежемесечни анализи и отчети за изпълнението на дейността, по предоставянето на патронажни грижи, както и за постигнатите резултати.
2. Място и условия за изпълнение на длъжността
 Длъжността се изпълнява в офиса на проекта в гр. Гоце Делчев.
 Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 13 месеца и пълно работно време.

Длъжностната характеристика е достъпна за кандидатите на интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или в Информационния център - ул. „Царица Йоанна” № 2.

I. Документи за кандидатстване
1. Заявление за участие в конкурса (по образец - Приложение 1);
2. Автобиография (по образец – Приложение 2);
3. Документ за самоличност (за справка)
4. Копие на документи за придобита образователно-квалификационна степен; допълнителни квалификации и обучения (ако е приложимо);
5. Копие на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (ако е приложимо);
6. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично.

Образците на заявление и автобиография могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или да се получат от Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2.

II. Ред за провеждане на подбора
1. Подбор по документи.
2. Интервю с одобрените по документи кандидати. До участие в интервю се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи в срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията.

Срок за подаване на документи:
Срок за подаване на документите – до 29.07.2019 г., 15,00 часа.
Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Информационен център.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто да бъдат обявени на интернет страницата на общината и на информационното табло на служебния вход на сградата на общината на 29.07.2019 г.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Prilojenie 1-zaiavlenie obrazec.doc (164 KB)
отвори | свали - Prilojenie 2-avtobiografia obrazec.doc (183.5 KB)
отвори | свали - dlajnostna_harakteristika.pdf (234.9 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.