Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА “ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” ЕООД ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

Публикувано от Администратор 
Препис


З А П О В Е Д
№723 от 12.10.2018 г.


На основание чл. 23, ал. 3 от Наредба №3 за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Гоце Делчев в търговски дружества с общинско участие в капитала и решение №569/31.07.2018 г. на Общински съвет – Гоце Делчев

О Б Я В Я В А М:


І. Конкурс за възлагане управлението на “Общински пазари” ЕООД гр. Гоце Делчев.
ІІ. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Минимална образователна степен “бакалавър”.
2. Специалност, по която е придобито образованието: право, стопанско управление или икономика.
3. Минимален професионален опит – 3 (три) години.
4. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността, включва времето, през което лицето е извършвал дейност по: ръководство, включително планиране, организиране, контрол и координиране, дейността на структурно звено.
ІІІ. Кандидатите подават следните документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурса - свободен текст;
2. Автобиография;
3. Копие от документ за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – официални документи за трудов стаж; служебен стаж; осигурителен стаж; извършване на дейност в чужбина;
5. Декларация по чл. 18 от Наредба №3 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Гоце Делчев в търговски дружества с общинско участие в капитала или декларация, че ако бъдат избрани за управител в едномесечен срок ще отстранят пречките.
Всички копия на документи следва да бъдат заверени с надпис “Вярно с оригинала”, дата и подпис на кандидата.
На основание чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление данни за осъждането на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер на кандидатите ще се съберат служебно.
ІV. Начин на провеждане на конкурса: Събеседване за защита на представената бизнес-програма за управление на “Общински пазари” ЕООД гр. Гоце Делчев за тригодишен период
V. Срок за подаване на документите
1. Необходимите документи за участие в конкурса без бизнес програмата се подават до 17.00 часа на 29.10.2018 г. в гишето за информационно обслужване, партерния етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2. Заявлението и документите се представят в запечатан плик, върху който се изписват името на кандидата и дружеството за което се кандидатства.
2. В срок до 3 работни дни, след изтичане на срока за подаване на документите, комисия назначена от кмета на общината извършва предварителен подбор на кандидатите чрез съпоставяне на техните данни по документи с обявените изисквания.
3. За резултатите от предварителния подбор кандидатите се уведомяват писмено. До събеседване се допускат кандидатите, преминали през предварителния подбор.
4. На лицата преминали предварителния подбор се предоставя информация за дружеството, включваща последния годишен счетоводен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя, щатното разписание на работещите, проекто-договор за възлагане на управлението. Кандидатите се уведомяват писмено за дните и часовете, в които могат да се запознаят със съдържанието на документите.
5. В срок до 15 дни от датата на извършване на предварителния подбор, но не по-късно от 3 работни дни преди датата на конкурса, кандидатите представят в гишето за информационно обслужване, партерния етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, своите бизнес програми в запечатан непрозрачен плик, върху който е изписано името на участника и дружеството, за управлението на което се кандидатства.


ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./
Кмет на община Гоце Делчев
Прикачени файлове:
отвори | свали - 2018_dogovor_OPazari.docx (27.8 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.