Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИБРАХИМ ИС.БЯЛЕВ, С АДРЕС С.ЛЪЖНИЦА, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 10

Публикувано от Администратор 
СЪОБЩЕНИЕ ДО ИБРАХИМ ИС.БЯЛЕВ, С АДРЕС С.ЛЪЖНИЦА, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 10
02-05-2024 - 09:25:04
С Ъ О Б Щ Е Н И ЕСъобщаваме Ви, че със Заповед № 336/20.03.2024 г. на Кмета на община Гоце Делчев е одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ, съдържащ следните самостоятелни части:

1. ПУП-ПР, с който се променя плана за регулация на с. Лъжница като от имот с пл. № 568, кв. 5 по действащия план на с. Лъжница, се образуват нови три урегулирани поземлени имотa – УПИ XXXV – 568, УПИ XXXVI – 568 и УПИ XXXVII – 568 от кв. 5 по плана на с. Лъжница.

За достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти се предвижда обособяване на нова улица - тупик, в югоизточната част на поземления имот, в границите на имота, с о.т. 164а, о.т. 164б, о.т. 164в, о.т. 164г, о.т. 164д до о.т. 164е.

2. ПУП-ПЗ, с който в новообразуваните урегулирани поземлени имоти да се изградят нови жилищни сгради, свободно застрояване.

Устройствена зона за жилищните сгради е: „Жилищна територия с ниско застрояване“ (Жм) със следните показатели: максимална височина до 10 м; максимална плътност на застрояване до 60%; максимална стойност на Кинт до 1,2; Позел минимум 30%; Начин на застрояване – свободно.

Заповедта се намира в общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна”№2, ет.1, стая 101 и може да се разглеждат от заинтересованите лица.

Възраженията по заповедта можете да направите в 14-дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на община Гоце Делчев до Административен съд - град Благоевград.

Гл. инженер _____/п./___________
/арх. инж. Емилия Качакова/
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.