Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за промяна предназначение на земеделски имот с №17395.107.3, местност „Мочура“ от землището на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев за „цех за преработка на камъни, склад, офиси и гаражи"

Публикувано от Администратор 
С Ъ О Б Щ Е Н И ЕСъс заповед № 157/17.02.2022 г. на Кмета на община Гоце Делчев е одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за промяна предназначение на земеделски имот с №17395.107.3, местност „Мочура“ от землището на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев за „цех за преработка на камъни, склад, офиси и гаражи“ в ПИ 17395.107.3 по КК и КР на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, одобрена със Заповед № РД-18-71 от 02.10.2009 г. на изпълнителния директор АГКК, преминаващ по трасе от 189,91 м., преминаващо през следните имоти: имот с идентификатор 17395.111.198 в землището на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, НТП – за напоителен канал, имот с идентификатор 17395.111.67 в землището на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път.
Заповедта се намира в общинска администрация град Гоце Делчев, ул. ”Царица Йоанна” № 2, етаж 1, стая 101 и може да се разглежда от заинтересованите лица.
Възраженията по заповедта може да се направят в 14-дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на община Гоце Делчев до Административен съд - град Благоевград.


Гл. инженер /п./
/ арх. инж. Емилия Качакова/
Прикачени файлове:
отвори | свали - DOC036.pdf (112 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.