Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за „Външно кабелно електрозахранване НН на „Сграда за търговия“ в УПИ I-3119, ПИ 17395.501.3119, кв. 246 по плана на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев“ с тр

Публикувано от Администратор 
Община Гоце Делчев на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в общинската администрация е постъпил проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за „Външно кабелно електрозахранване НН на „Сграда за търговия“ в УПИ I-3119, ПИ 17395.501.3119, кв. 246 по плана на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев“ с трасе за кабелната линия, преминаващо през ПИ 05606.37.1 по КК и КР – публична държавна собственост в землището на с. Борово, общ. Гоце Делчев, ПИ 17395.33.3 – общинска частна собственост, ПИ 17395.501.6608, ПИ 17395.501.9195, ПИ 17395.501.9197 – всички публична общинска собственост в границите на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев.
Проектът е на разположение в к-т 101 в сградата на Общинска администрация – Гоце Делчев с адрес гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 2, и е публикуван на интернет страницата на общината на адрес [www.gotsedelchev.bg].
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Гоце Делчев в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.С уважение:
ВАЛЕРИ САРАНДЕВ
Вр. ИД кмет на Община Гоце Делчев,
избран с решение № 820/19.09.2019 г. на ОбС
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.