Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (подземна кабелна линия – ниско напрежение) извън границите на урбанизираната територия за обезпечаване на съоръжение тип ЖР кула, находящо се в ПИ с иденти

Публикувано от Администратор 
Община Гоце Делчев на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в общинската администрация е постъпил проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (подземна кабелна линия – ниско напрежение) извън границите на урбанизираната територия за обезпечаване на съоръжение тип ЖР кула, находящо се в ПИ с идентификатор 17347.160.16 по КК и КР на с. Господинци, общ. Гоце Делчев с трасе за кабелната линия, преминаващо през ПИ 17347.7.5 – публична общинска собственост, ПИ 17347.160.6 – държавна частна собственост, всички в землището на с. Господинци, общ. Гоце Делчев.
Проектът е на разположение в к-т 101 в сградата на Общинска администрация – Гоце Делчев с адрес гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 2, и е публикуван на интернет страницата на общината на адрес [www.gotsedelchev.bg].
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Гоце Делчев в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.С уважение:
ВАЛЕРИ САРАНДЕВ
Вр. ИД кмет на Община Гоце Делчев,
избран с решение № 820/19.09.2019 г. на ОбС
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.