Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Одобрен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 17395.501.842 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев

Публикувано от Администратор 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Със Заповед №830/28.11.2017г. на Кмета на Община Гоце Делчев е одобрен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 17395.501.842 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, а по подробен устройствен план УПИ VII-842 от кв. 136 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, с който имота се отрежда за „дентална клиника“.

Устройствена зона „Оо“ с показатели: височина на застрояване до 10 м; максимална плътност на застрояване до 60%; максимална стойност на Кинт - 2,0; Позел - 40%.

Застрояването е показано в графичната част към проекта за застрояване, което е свободно разположено в имота, на необходимите отстояния от странични регулационни граници.
Заповедта за одобреният ПУП-ПЗ се намира в общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул.“Царица Йоанна”№2, ет.1, стая 104 и може да се разглежда от заинтересованите лица.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от датата на обявяването й на заинтересованите страни, чрез кмета на община Гоце Делчев до Административен съд гр. Благоевград.
Прикачени файлове:
отвори | свали - img20171201_10425897.pdf (581.9 KB)
отвори | свали - img20171201_10434719.pdf (800.6 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.