Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Одобрен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 17395.501.6606 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев

Публикувано от Администратор 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Със Заповед №828/28.11.2017г. на Кмета на Община Гоце Делчев е одобрен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 17395.501.6606 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, а по подробен устройствен план УПИ XXVI от кв. 246 по плана на гр. Гоце Делчев, с който имота се отрежда за „цех за производство на опаковки, шоурум, офиси и жилища“.

Устройствена зона „Пп“ с показатели: височина на застрояване до 12 м, максимална плътност на застрояване до 80%; максимална стойност на Кинт - 2,5; Позел - 20%.

Застрояването е показано в графичната част към проекта за застрояване, което е свободно разположено в имота, на необходимите отстояния от странични регулационни граници.Заповедта за одобреният ПУП-ПЗ се намира в общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул.“Царица Йоанна”№2, ет.1, стая 104 и може да се разглежда от заинтересованите лица.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от датата на обявяването й на заинтересованите страни, чрез кмета на община Гоце Делчев до Административен съд гр. Благоевград.
Прикачени файлове:
отвори | свали - img20171201_11091096.pdf (2.35 MB)
отвори | свали - img20171201_11255001.pdf (728.8 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.