Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ"

Публикувано от Администратор 
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ"
10-01-2024 - 10:04:53
О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, тел.: 0888006080, e-mail: obshtina@gotsedelchev.bg, на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед №27/08.01.2024 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев,

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на държавен служител при следните условия:


1. За заемане на длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Финансово-счетоводни дейности”, Общинска администрация – Гоце Делчев.
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в Класификатора на длъжностите в администрацията:

- минимална образователна степен – бакалавър;
- минимален ранг за заемане на длъжността – ІV младши;
- минимален професионален опит – 3 години.
3. Специфични изисквания, предвидени в специални нормативни актове:
Кандидатите да отговарят на условията за назначаване посочени в чл. 7 от Закона за държавния служител.
Кандидатите да отговарят на изискванията, посочени в чл. 18 от Закон за счетоводството:
1. да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:
а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
аа) при магистърска степен - две години;
бб) при бакалавърска степен - три години;
вв) при степен „професионален бакалавър" - 4 години;
б) друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
2. да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.
На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители: Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
4. Допълнителни умения и квалификации:
- специалност на висшето образование, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, област „Социални, стопански и правни науки“, направление „Икономика“.
- познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на длъжността и умение за ползване на същата.
- познаване устройството, функциите и дейността на местната и държавна администрация
- аналитична компетентност, ориентация към резултати, ориентация към резултата, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента, професионална компетентност, дигитална компетентност (работа с Microsoft office и специализирани програмни продукти).
5. Начин на провеждане на конкурса:
5.1. решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и устройството, функциите и дейността на общинска администрация;
5.2. интервю.
6. Необходими документи, които трябва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
6.1. Заявление за участие в конкурс по образец съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (Приложение №3 от Наредбата).
6.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
6.3. Копие от документ за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – официални документи за трудов стаж; служебен стаж; осигурителен стаж. Професионалният опит за извършване на дейност в чужбина се доказва с официални документи, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава.
6.5. Автобиография подписана от кандидата.
7. Кратко описание на длъжността:
Основната функция на длъжността е да организира и контролира финансово-счетоводното обслужване на администрацията, като осигурява спазването и изпълнението на счетоводната политика на организацията. Съставя финансовите отчети и отговаря за цялостната счетоводна отчетност в общинската администрация и звената на бюджетна издръжка. Осъществява контрол и дава указания по счетоводните записвания и други указания, свързани с прилагането на закони в областта на управление на публичните финанси и счетоводството.
8. Минимален размер на основната месечна заплата, определен за длъжността 933 лв., съгласно Наредбата за заплатите на държавната администрация за длъжностно ниво 8 по Класификатора на длъжностите в администрацията, експертно ниво 4, ниво на основната месечна заплата 19. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в община Гоце Делчев.
9. Срок за подаване на документи: 14 календарни дни от деня, следващ публикуването на обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет страницата на общината, раздел „Съобщения“ – www.gotsedelchev.bg.
10. Място на подаване на документите: Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, етаж трети, стая № 302, всеки делничен ден от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа. Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник, който представя пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от АПК
Документите по т.6 може да се подават по електронен път на електронната поща на общината - obshtina@gotsedelchev.bg. или чрез Системата за сигурно електронно връчване, като в тези случаи заявлението по т.6.1. и декларацията по т. 6.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
11. Списъците или други съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще се обявяват на информационното табло на сградата на Общинска администрация: гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2 и на официалната интернет страница на община Гоце Делчев, раздел „Съобщения“ – www.gotsedelchev.bg.Последна редакция от 2024-01-31 16:51.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Заявление по чл. 17 ал. 2.docx (19.5 KB)
отвори | свали - Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1.doc (27.5 KB)
Re: КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ"
31-01-2024 - 16:53:34
С П И СЪ К

на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Главен счетоводител” в дирекция „Финансово-счетоводни дейности“, Общинска администрация - гр. Гоце Делчев1. Васка Тодорова Бухлева;
2. Ваня Илиева Кюлева;
3. Марияна Венкова Сеизова;

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 08.02.2024 година от 09.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2, ет.2 зала „Общински съвет“;
Интервю с допуснатите кандидати след провеждане на теста ще се проведе в същия ден от 11:00 часа в същата зала.
Допуснатите кандидати до интервю ще бъдат уведомени на място в 10:30 часа.С П И СЪ К

на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Главен счетоводител” в Общинска администрация - гр. Гоце ДелчевИме, презиме и фамилия: Нели Иванова Балабанова-Кандева

Основания за недопускане:
Кандидатът не отговаря на минималните изисквания за заемане на длъжността посочени в чл.18 от Закона за счетоводството. Същият е придобил образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Бизнес администрация“, но не притежава 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;Йорданка Ендрева /п./
Председател на конкурсната комисия
Re: КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ"
07-02-2024 - 15:43:30
СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ


от конкурса за заемане на длъжността “Главен счетоводител“


Конкурсната комисия, като съобрази условията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „Главен счетоводител, на основание чл.34, ал.5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /Наредбата/ приема следната система за определяне на резултатите от теста по чл.33, ал.1, т.1 от Наредбата и интервюто.

1. Тест за познания от професионалната област на длъжността и устройството, функциите и дейността на общинска администрация.

Комисията ще изготви три различни варианта на тест, като след обявяване началото на провеждане на конкурса един от кандидатите ще изтегли чрез жребия един от вариантите и ще го обяви на всички кандидати.
Конкурсът ще се проведе на 08.02.2024 година от 09.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2, ет.2 зала „Общински съвет“;

Тестът ще се състои от 20 /двадесет/ въпроса, като времето за неговото решаване е 60 /шестдесет/ минути. Всеки от въпросите има само по един верен отговор. Кандидатите посочват верния отговор чрез заграждане. В случай, че има заградени повече от един отговор или задрасквания, или поправки не се присъждат точки за съответния въпрос.
Всеки от въпросите носи по 1 /една/ точка. Общият брой точки от теста е 20 /двадесет/ точки, като минималният резултат, при който се счита че кандидатът успешно е издържал теста е 15 /петнадесет/ точки.

Интервю с допуснатите кандидати след провеждане на теста ще се проведе в същия ден от 11:00 часа в същата зала.
Допуснатите кандидати до интервю ще бъдат уведомени на място в 10:30 часа.

2. Интервю:
По време на интервюто членовете на конкурсната комисия ще задават предварително формулирани въпроси, за да установят в каква степен съответния кандидат притежава професионалните и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността. Въз основа на отговорите всеки член на комисията оценява представянето на отделните кандидати по определените компетентности, като изпълнява 5-степенна скала /с най-ниска степен - 1, и най-висока степен - 5/ и попълва формуляр съгласно Приложение №5 към чл.42, ал.4 от Наредбата.
Индивидуалният резултат от интервюто е средноаритметичната оценка от оценките на членовете на комисията, като минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е „4“.

3. Окончателен резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и при интервюто, умножени със следните коефициенти:
- за тест - коефициент „4“
- за интервю - коефициент „5“

Определяне на окончателния резултат: Резултат от теста*4 + Резултат от интервюто*5 = Окончателен резултат

Окончателните резултати на кандидатите се оформят във формуляр съгласно Приложение №8 към чл.43, ал.2 от Наредбата.
Списъците или други съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще се обявяват на информационното табло на сградата на Общинска администрация: гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2 и на официалната интернет страница на община Гоце Делчев, раздел „Съобщения“ – www.gotsedelchev.bg.

Председател на конкурсната комисия
Йорданка Ендрева- директор на дирекция „Финансово-счетоводни дейности“
Re: КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ"
28-02-2024 - 11:41:24
К Л А С И Р А Н Е
на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „Главен счетоводител“ в Общинска администрация – Гоце ДелчевСъгласно чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс и окончателните резултати, получени при провеждането му, комисията не класира нито един от кандидатите допуснати до участие в конкурса.


Йорданка Ендрева /п./
Председател на конкурсната комисия
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.