Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ФРОНТ-ОФИС

Публикувано от Администратор 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ФРОНТ-ОФИС
12-05-2023 - 16:39:21
Във връзка с изпълнение на проект „Укрепване на капацитета в община Гоце Делчев“, финансиран с административен договор за предоставяне на БФП № BGSFPR002-2.002-0087-C01 от Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд +

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА


Подбор на персонал за фронт-офис за следните длъжности:
1. Социален работник – 2 работни места.

Информация за длъжност „социален работник“
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 Образование – минимална завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в направления „Социални дейности“ и „Педагогика“ - специалности „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Социален мениджмънт“ и други, свързани със социалната работа.
 Отлични компютърни умения (работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet и др.), както и отлични умения за работа с документи и офис техника.
 Наличието на доказан опит в сферата на социалните дейности и социалните услуги през последните 3 години ще се счита за предимство за кандидата.

Специфични изисквания:
 Отлично познаване на нормативните актове, свързани с осъществяването на социални дейности и предоставянето на социални услуги - закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата по предоставяне на социалните услугите.
 Лични качества – комуникативност, организираност и отговорност, позитивна нагласа и умения за работа с хора в неравностойно положение, способност за планиране и организиране на дейности и осъществяване на контрол, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми в рамките на основните длъжностни задължения.

Основни задължения и отговорности на длъжността:
1. Осъществяват пряка комуникация с лицата, желаещи да ползват конкретна социална услуга или включване по механизъм „Лична помощ“;
2. Информира и консултира граждани и потребители на социални услуги, относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване и заплащане;
3. Обработва първична документация във връзка с кандидатстване и насочване на лицата;
4. Изготвя предварителна оценка на потребностите (ПОП) и насочва лицата за ползване на подходящи социални услуги;
5. Прилага Закона на социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания /ЗХУ/ и Закона за лична помощ (ЗЛП) в съответствие на изискванията за качество на Наредбата за качеството на социалните услуги;
6. Води и поддържа в актуалност задължителната документация в личните досиета на потребителите според изискванията на действащата нормативна уредба;
7. Проучва и анализира удовлетвореността на потребителите; организира и участва в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта;
8. Осъществява връзките със системата от социални услуги в общината и поддържа добри партньорски отношения с местни институции и НПО.
9. Управлява предоставеното му имущество, отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база и контролира икономичното и целесъобразно изразходване на материалите и консумативите.

Място и условия за изпълнение на длъжността
 Длъжността се изпълнява във фронт-офис в сградата на общинска администрация - гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2.
 Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 12 месеца и пълно работно време (8 ч. на ден).

Длъжностната характеристика е достъпна за кандидатите на интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg (секция: Съобщения) и в Информационния център - ул. „Царица Йоанна” № 2.


I. Документи за кандидатстване
1. Заявление по образец (Приложение 1);
2. Декларация за обработка на лични данни по образец (Приложение 2);
3. Автобиография по образец (Приложение 3);
4. Документ за самоличност (за справка);
5. Копие на документи за завършено образование; допълнителни квалификации и обучения (ако е приложимо);
6. Копие на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (ако е приложимо);
7. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично.

II. Ред за провеждане на подбора
1. Подбор по документи.
2. Интервю с одобрените по документи кандидати. До участие в интервю се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи в срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията.

Срок за подаване на документи:
Срок за подаване на документите – до 14.06.2023 г., 17,00 часа.
Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Информационен център.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на събеседването ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg (секция: Съобщения) и в Информационния център - ул. „Царица Йоанна” № 2 в срок до 20.06.2023 г.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 2-obiava podbor-0087.doc (110 KB)
отвори | свали - 3-zaiavlenie uchastie-0087.doc (107 KB)
отвори | свали - 4-obrazec CV-0087.doc (121.5 KB)
отвори | свали - 5-DH socialen rabotnik-0087.pdf (134.7 KB)
Re: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ФРОНТ-ОФИС
15-06-2023 - 11:28:28
СПИСЪК


на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за подбор на персонал за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.002-0087-C01 „Укрепване на капацитета в община Гоце Делчев“, финансиран от П РЧР 2021-2027, съфинансирана от ЕСФ+1. Списък на допуснатите до интервю кандидати

№ Име, презиме и фамилия на кандидата Длъжност Дата Час
1. Мария Атанасова Бутракова - Социален работник, 19.06.2023 г. от 14,00
2. Веселина Георгиева Стоименова - Социален работник, 19.06.2023 г. от 14,10
3. Габриела Георгиева Ташкова - Социален работник, 19.06.2023 г. от 14,20
4. Надка Стоянова Манова - Социален работник, 19.06.2023 г. от 14,30
5. Асен Василев Янкулски - Социален работник, 19.06.2023 г. от 14,40


2. Списък на недопуснатите до интервю кандидати – няма кандидати, които да не са допуснати


Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе в определените дата и час на адрес - гр. Гоце Делчев, Общинска администрация - ул. „Царица Йоанна” № 2, етаж 3, стая № 303.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 3-dopusnati intervu-0087.doc (100.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.