На основание чл. 62а, ал.3 от Закона за водите, Община Гоце Делчев осигурява 14-дневен обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх.№ РР-16-81/29.12.2022г., коригирано с вх. № РР-63-81(3)/14.03.2023г. с Възложител: община Гоце Делчев, за откриване на процедура за
продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43110162/10.01.2017г. за експлоатация на „ Канализационна система на с. Брезница“, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Всички заинтересовани лица в предвидения 14-дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите и да възразят срещу издаването на разрешителното или внесат предложения с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.


Възраженията и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" –гр. Благоевград, ул. “Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441.
Прикачени файлове:
отвори | свали - съобщение Брезница.pdf (214.7 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.