Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЧАСТЕН ДОСТАВЧИК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ"

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66, т. 1, чл. 67 от Закона за социалните услуги, чл. 94, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и заповед № 267 от 27.02.2023 г. на кмета на Община Гоце Делчев,

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ОБЯВЯВА КОНКУРС


За предоставяне на частен доставчик, притежаващ управленски опит, капацитет и материална база, управлението на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” - информиране и консултиране, общностна работа, застъпничество и посредничество, подкрепа на трудови умения, терапия и рехабилитация на територията на Община Гоце Делчев.

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, включително ЮЛНЦ.
2. В конкурса могат да участват и физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.
3. Кандидатите по т. 1 и т. 2 следва да притежават издадени лицензи от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги за предоставяне на социалните услуги: информиране и консултиране; общностна работа; застъпничество и посредничество; подкрепа на трудови умения; терапия и рехабилитация
4. В конкурса не може да участва кандидат, който:
• е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
• се намира в ликвидация;
• има парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията (за физически и юридически лица);
• има задължения към осигурителни фондове, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията (за физически и юридически лица);
• е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран (за физически лица).
• е лишен от право да упражнява търговска дейност;
• чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6 при условията на чл. 148, ал. 4 от Закона за социалните услуги;
• чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ;
• вследствие на процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездна финансова помощ, е обявен в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договори и задължения;
• е в положение на конфликт на интереси;
• има парични задължения към Община Гоце Делчев.
Когато участниците са юридически лица, на изискванията, посочени в настоящата точка, следва да отговарят всички членове на техните управителни и контролни органи.
Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено пред Община Гоце Делчев промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса в 7- дневен срок от настъпването на съответната промяна.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1. Да са доставчици на социални услуги, имащи опит в предоставянето на социални услуги за деца с увреждания и деца и семейства в риск;
2. Да са доставчици на социални услуги, разполагащи с финансови средства за извършване на дейността, в съответствие със стандартите и критериите, регламентирани в ЗСУ, Правилника за прилагането му и нормативната база по свързаност. Кандидатите следва да притежават добра финансова стабилност, гарантираща упражняване на дейността, доказана с годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последната приключена година - копие. Ако кандидатите са юридически лица, регистрирани по реда на ЗТР в търговския регистър към Агенция по вписванията и годишния им счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите им за последната приключена година са обявени в последния, не се изисква тяхното представяне към документите за участие.
3. Да са доставчици на социални услуги, разполагащи с кадрови капацитет и подходяща квалификация на персонала.
4. Да представят Програма за развитие на всяка социална услуга.

Повече информация в прикачения документ.
Прикачени файлове:
отвори | свали - OBQVLENIE KONKURS.doc (1.05 MB)
отвори | свали - ПРИЛОЖЕНИЕ 1.docx (16 KB)
отвори | свали - ПРИЛОЖЕНИЕ 2.doc (63.5 KB)
отвори | свали - ПРИЛОЖЕНИЕ 3.xls (55.5 KB)
отвори | свали - ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ДЕКЛАРАЦИЯ.docx (21.2 KB)
отвори | свали - ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ДЕКЛАРАЦИЯ.docx (22.7 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.